Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Międzynarodowej Polityki Finansowej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - Zakład Międzynarodowego Zarządzania Finansowego - Publikacje
 

 Publikacje

 
dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH​
 1. A. Szypulewska-Porczyńska, Changes in the EU Legal Framework on the Provision of Services in the Internal Market in the Past Decade [w] A. Kowalski, M. Weresa (red.), Poland Competitiveness Report 2020: Focus on Service Sector, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020.
 2. A. Szypulewska-Porczyńska, Removal of barriers on trade in services in the last two decades: A case of the EU [w] A. Ambroziak (red.), New Challenges for the European Union’s Industrial Policy: climate change, servitisation, digitalization, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020.
 3. IA. Szypulewska-Porczyńska, Zmiany w zakresie unijnych ram prawnych dotyczących świadczenia usług na rynku wewnętrznym w ostatnim dziesięcioleciu [w] A. Kowalski, M. Weresa (red.), Polska Raport o Konkurencyjności 2020: Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju sektora usług, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020, https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/en/KGS/structure/IGS-KGS/publications/Documents/Polska_Raport_o_konkurencyjnosci_2020.pdf. 
 4. O stanie integracji europejskiej na podstawie barier dla unijnych usługodawców na polskim rynku, [w] A. Ambroziak, A. Szypulewska-Porczyńska (red.), Polska w Unii Europejskiej - od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa: monografia jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020.
 5. A. Szypulewska-Porczyńska, M. Suska, Fifteen years of Poland's membership of the European Union: Poland's participation in the internal market for services, “International Journal of Management and Economics”, Vol. 56 Issue 1, 2020, https://doi.org/10.2478/ijme-2020-0005. 
 6. A. Szypulewska-Porczyńska, The Belt and Road Initiative as a tool for promoting EU–China trade. Poland’s case, “Research Papers in Economics and Finance”, 2020, s. 29-40, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18559_ref_2020_2_3. ​
dr hab. Zenon Marciniak, prof. SGH ​
 1. Z.Marciniak, FX swap jako narzędzie polityki monetarnej NBP w łagodzeniu kryzysu, badanie statutowe 2011, stron 26.
 2. Z.Marciniak, Polityka monetarna EBC w stosunku do krajów PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain), badanie statutowe 2011, stron 23.
 3. Z.Marciniak, Długoterminowe stopy procentowe w Polsce i krajach Unii Europejskiej, badanie statutowe 2012, stron 20.
 4. Z.Marciniak, Uczestnictwo Polski w pomocy MFW dla peryferyjnych krajów strefy euro, badanie statutowe 2012, stron 17.
 5. Z.Marciniak, Ryzyko kredytowe Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej, badanie statutowe 2013, stron 22.
 6. Z.Marciniak, Struktura terminowa stóp procentowych dla papierów rządowych oraz na rynku międzybankowym, badanie statutowe 2013, stron 31.
 7. Z.Marciniak, Polityka monetarna banków centrlalnych w okresie kryzysu, badania statutowe 2014, stron 20.
 8. Z.Marciniak, Polityka monetarna banków centralnych Czech i Węgier, a Polityka monetarna Z.Marciniak, Narodowego Banku Polskiego w latach 2013-2016, badania statutowe 2015, stron 23.
 9. Z.Marciniak, Niekonwencjonalna polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego w łagodzeniu kryzysu ,badania statutowe 2015, stron 21.
 10. Z.Marciniak, Wybrane saspekty funcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Bilans dziesięciu lat członkostwa, pod. red. Grażyny Wojtkowskiej-Łodej i Henryka Bąka, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014. Z.Marciniak napisał rozdział, Niekonwencjonalna polityka monetarna, 44 strony.
 11. Selected Aspects of Functioning of Poland in the European Union. The balance of ten Years of Membership, book in English edited by Grażyna Wojtkowska-Łodej and Henryk Bąk, published by Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw, Poland 2015. Z.Marciniak wrote the chapter Unconventional Monetary Policy (44 pages).
 12. H.Bąk, M.Konopczak, Z.Marciniak, A.Ryszkiewicz, D. Tymoczko, Wybrane problem polityki gospodarczej Unii Europejskiej i krajów strefy euro w okresie kryzysu finansowego I gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016. Z.Marciniak napisał część 3, Niekonwencjonalna polityka monetarna w łagodzeniu kryzysu, 183 strony.
 13. Z.Marciniak, Strategiczne skutki nowej polityki luzowania ilościowego Europejskiego Banku Centralnego, badania statutowe 2016, 23 strony.
 14. Z.Marciniak, Ujemne stopy procentowe – nowe zjawisko w gospodarce światowej, badania statutowe 2016, 22 strony.
 15. Z.Marciniak, Niekonwencjonalna polityka monetarna, badania statutowe 2017, 39 stron.
 16. Dwie fazy kryzysu finansowego i perspektywy, rozdział w książce „Wyzwania dla gospodarki finansowej w dobie kryzysu”, Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2010 oraz redakcja książki.
 17. Polityka monetarna w końcowej fazie kryzysu finansowego, rozdział w książce „Wyzwania dla gospodarki finansowej w dobie kryzysu”, Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2010 oraz redakcja książki.
 18. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, „Polska w Unii Europejskiej. Wybrane Zagadnienia”, 2008 r.
 19. Zarządzanie rezerwami banku centralnego przed przystąpieniem do strefy Euro, badania statutowe „Polska w Unii Europejskiej, 2008 r.
 20. Zabezpieczenie rezerw walutowych banku centralnego przed ryzykiem zmian kursu walutowego przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, rozdział w książce: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria Naukowe. Rok Akademicki 2007-2008. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2008, oraz redakcja tej książki.
 21. Redakcja książki: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria Naukowe. Rok Akademicki 2006-2007. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2007.
 22. Kredytowe Instrumenty Pochodne, rozdział w książce: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria Naukowe. Rok Akademicki 2005-2006. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2006 oraz redakcja książki.
 23. Międzynarodowa konwergencja pomiaru kapitału i standardów kapitałowych - lipiec 2004, artykuł w książce „Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 r.” pod red. G. Wojtkowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, 2004.
 24. Bazylea 2 i dyrektywy Komisji Unii Europejskiej na temat adekwatności kapitałowej, kwiecień 2004, rozdział w książce „Systemy informatyczne. Bankowość i finanse”, wydanej przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, red. Marecki, Grabara, Nowak, Warszawa 2004.
dr Dobiesła​w Tymoczko​
 1. Instrumenty interwencji banku centralnego na rynku pieniężnym, Materiały i Studia, Zeszyt nr 102, Narodowy Bank Polski 2000
 2. The Future of Central Banking in the Changing Financial Environment, Materiały i Studia, National Bank of Poland, Paper No. 33 (https://ideas.repec.org/p/nbp/nbpmis/33.html)
 3. Reakcje wybranych banków centralnych (Fed i EBC) na kryzys, w: „Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego", KES, SGH 2010
 4. Współautor podręcznika Polityka pieniężna, red. A. Sławiński, C.H. Beck, Warszawa 2011
 5. z J. Borowskim, W. Wojciechowskim, Alienacja rynków finansowych a globalny kryzys finansowy, Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, 2012
 6. z A. Sławińskim, Polityka makroostrożnościowa jako instrument ograniczania wykorzystywania przez banki krótkoterminowego finansowania hurtowego, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, lipiec 2013
 7. z D. Okseniuk, Passive management – the way of improving efficiency of pension funds, w: “Reformowanie systemów emerytalnych – porównania i oceny. Pension reforms – comparison and evaluation”, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2013
 8. z P. Wiesiołkiem The evolution of banking sectors in Central and Eastern Europe – the case of Poland, w: What do new forms of finance mean for EM central banks?, BIS Papers, No 83, November 2015, http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap83.htm, s. 313-323​
 9. z J. Borowskim, K. Jaworskim, Wpływ podatku bankowego w Polsce na kredyt dla sektora niefinansowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” Współczesne finanse 6, Nr 287, 2016 
 10. z A. Sławińskim, The case for saving for retirement via index funds, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 2017, https://journals.umcs.pl/h/article/download/5044/4313