Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego : Łukasz Dąbrowski
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego
 

 dr łukasz dąbrowski

 
Oferta dydaktyczna w roku akademickim 2020/2021:
Studia licencjackie
 • 110540-5851 - Podstawy prawa
 • 110541-5851 - Basics of Law
Studia magisterskie
 • 223560-5851 - Prawo pracy 
 • 223561-5851 - Labor Law
 • 222980-5851 - Prawo cywilne
 • 222730-5851 - Ekonomiczna analiza prawa publicznego
 • 220890-5851 - Wprowadzenie do prawa
 • 220891-5851 - Introduction to law
Studia podyplomowe
 • Handel Zagraniczny (Zagadnienia prawne w handlu zagranicznym)
 • Zarządzanie Oświatą (Prawo pracy, Prawo cywilne)
Oferta prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich)
 • Świadczenie pracy w uregulowaniach prawa krajowego i/lub międzynarodowego
 • Charakterystyka działania rynków regulowanych na przykładzie prawa telekomunikacyjnego
 • Międzynarodowe umowy inwestycyjne (od zobowiązań państw do uprawnień inwestorów - arbitraż)
Publikacje:
2020
 • Dąbrowski Ł. D. (2020), Transnational corporations’ liability for genocide under international law, [in:] The Concept of Genocide in International Criminal Law. Developments after Lemkin, M. Odello, P. Łubiński, Routlage (ed.), pp. 117-138.
 • Dąbrowski Ł. D. (2020), Postępowanie rezerwacyjne a postępowanie przetargowe – specyfika gospodarowania częstotliwościami w prawie telekomunikacyjnym, [w:] “Gwarancje praw jednostek w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym”, (red.) E. Wójcicka, Częstochowa, ss. 25 – 38.
2019
 • Dąbrowski Ł. D. (2019), Entitlement of Legal Entities to Hold Rights under the Inter-American Human Rights Protection System, International Community Law Review 21, pp. 449–462,
 • Dąbrowski Ł. D. (2019), Dostęp i utrwalanie przekazów telekomunikacyjnych a ochrona praw jednostki, [w:] “Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata”, (red.) E. Szczepankiewicz-Rudzkiej, A. Czubik, D. Dziwisz, Kraków, ss. 289-302.
 • Dąbrowski Ł. D. (2019), Pojęcie sporu między państwami w orzecznictwie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały Tom II, (red.) K. Stasiak, W. Sz. Staszewski, A. Szare-Zwijacz, Lublin, ss. 23 - 39.
 • Dąbrowski Ł. D. (2019), Wpływ decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na handel między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, [w:] W jakiej Unii Europejskiej Polska - Jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej, (red.) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Sz. Staszewski, Warszawa, ss. 335 - 345.
 • Dąbrowski Ł. D. (2019), Zawiadomienie o naruszeniu wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych – uzupełnienie mechanizmów sądowych czy nieefektywne uregulowania soft law? [w:] “Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka”, (red.) I. Kraśnicka, Warszawa, ss. 149 – 159.
 • Dąbrowski Ł. D. (2019), Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa [w:] Meandry współczesnego bezpieczeństwa. Między regionalizacją a globalizacją (red.) A. Gruszczak, Kraków, s. 259- 269.
 • Dąbrowski Ł. D. (2019), Rezolucja Rady Praw Człowieka ONZ przedłużająca mandat Grupy Roboczej ds. praw człowieka i biznesu z dnia 22 czerwca 2017 r. nr A/HRC/RES/35/7, Studia Prawnicze KUL, ss. 227-231 (tłumaczenie z angielskiego).
2018
 • Dąbrowski Ł. D. (2018), Przestępczość korupcyjna w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW, Warszawa, ss. 281.
 • Dąbrowski Ł. D. (2018), Wygaśnięcie decyzji Prezes UKE zastępującej umowę stron w postępowaniu odwoławczym przed sądem cywilnym, Palestra, nr 3, ss. 81 - 85.
 • Dąbrowski Ł. D. (2018), Aksjologiczne i normatywne podstawy świadczenia pracy w uregulowaniach prawa międzynarodowego i krajowego [w:] Wspólne wartości prawa międzynarodowego Europejskiego i krajowego, (red.) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, Warszawa, 389 - 399.
 • Dąbrowski Ł. D. (2018), Budowa wspólnego rynku usług telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia prawne, [w:] Unia Europejska w przededniu Brexitu, (red.) J. Barcik, M. Półtorak, Warszawa, ss. 247 - 255.
 • Dąbrowski Ł. D. (2018), Prawo do sprawiedliwego procesu sądowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – wybrane zagadnienia, [w:] Efektywna ochrona prawna jednostek – uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, (red.) E. Wójcickiej, Częstochowa, ss. 55-70.
 • Dąbrowski Ł. D. (2018), Funkcjonalność traktatowego systemu skargowego ochrony praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych - perspektywa Polska, [w:] System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, (red.) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak, W. Sz. Staszewski, Warszawa, ss. 475 - 484.
2017
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Podmioty przestępstw korupcyjnych w świetle dokumentów międzynarodowych, „Studia Prawnicze KUL” nr 1 (68), ss. 51 - 85.
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Współpraca międzynarodowa państw w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej – wybrane zagadnienia, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, vol. XV, ss. 116 -–133.
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Prawo do sprawiedliwego procesu sądowego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Arabskiej Karcie Praw Człowieka, [w:] Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej (red.) P. Czubik), K. Magoń, Kraków.
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Cywilnoprawna kontrola decyzji administracyjnych Prezesa UKE nakładających kary finansowe na przedsiębiorców telekomunikacyjnych [w:] Wzajemne oddziaływanie gałęzi prawa publicznego i prywatnego, (red.) P. Bieś-Srokosz, J. Srokosz, E. Żelazko-Makowska, Częstochowa, ss. 143 - 156.
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Charakter prawnomiędzynarodowych norm dotyczących zapobiegania i karania przestępczości korupcyjnej [w:] Ius cogens - soft law, dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego (red.) B. Kuźniak, M. Inglevic-Citak, Kraków, ss. 319 - 326.
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Human rights obligations of enterprises under public international law [in:] Human rights - betweenness and possibilities, (eds.) M. Sitek, A. F. Uricchio, I. Florek,  Józefów, pp.. 73 - 89.
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Pozycja procesowa uchodźcy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym - wybrane zagadnienia [w:] Uchodźcy. Aktualne zagadnienia prawa i praktyki, (red.) E. Karska, Warszawa, ss. 64 - 78.
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Regulowanie rynku telekomunikacyjnego przez Prezesa UKE – wybrane zagadnienia prawne [w:] Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – w ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego, (red.) L.  Bielecki, J. Mojak, A. Żywicka, Lublin, ss. 169 -181.
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Ochrona praw przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w przypadku niewykonywania orzeczeń sądów administracyjnych przez Prezesa UKE [w:] Sądowa kontrola administracji publicznej. Doświadczenia, dylematy, perspektywy, (red.) E. Wójcicka, Częstochowa, s. 215 - 227.
2016
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Antyterrorystyczne kompetencje służb państwowych odpowiedzialnych za obronność, bezpieczeństwo i porządek publiczny w obszarze świadczenia usług telekomunikacyjnych i internetowych, “Jagieloński Przegląd Bezpieczeństwa” nr 1, Kraków, ss. 49 - 63.
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Zastosowanie art. 321 k.p.c. w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, „Ius Novum” Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, nr 4, ss. 157 - 170.
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Agencje antykorupcyjne na świecie – problemy prawne i organizacyjne, „Studia Prawnicze KUL” nr 3.
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Odmowa wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w świetle art. 28 ustawy prawo telekomunikacyjne, „Ius Novum” Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, nr 3.
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Moc dowodowa zagranicznych dokumentów urzędowych - wybrane zagadnienia procesowe, „Problemy  Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, vol. XIV.
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Rights and obligations of refugees in the light of the national and international law regulations [in:] EU Migration Policy and the Internal Security of the Member States, E. Krzysztofik, E. Tuora-Schwierskott (eds.), Berlin, ss. 169 - 183.
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym w sprawach z odwołań i skarg od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, [w:] Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej, (red.) D. Gil, Lublin, ss. 63 - 81.
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Państwa trwale neutralne a członkostwo w organizacjach międzynarodowych, [w:] Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później -perspektywa prawnomiędzynarodowa, (red.) J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W. Sz. Staszewski, CH Beck, Warszawa, ss. 317 - 326.
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Migrants’ right to religious freedom as a reason for cultural changes in European host countries, [in:] The rights of migrants between the needs and capabilities of the state and the international community, M. Sitek, S. Stadniczeńko (eds.), Józefów, pp. 99 - 114.
2015
 • Dąbrowski Ł. D. (2015), Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nowe polskie prawo konsularne”, Kraków, 24 - 25 czerwca 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” nr 4 (64), Lublin, s. 208-220.
 • Dąbrowski Ł. D. (2015), Standardy postępowania funkcjonariuszy publicznych w świetle dokumentów międzynarodowych dotyczących zwalczania i zapobiegania korupcji, Studia Prawnicze KUL, nr 1 (61), Lublin, s. 59-81.
 • Dąbrowski Ł. D. (2015), Dowód z przesłuchania stron i innych uczestników procesu przez konsula – wybrane zagadnienia procesowe, [w:] Polskie prawo konsularne w okresie zmian, (red.) W. Burek, P. Czubik, Warszawa, s. 33-43.
2014
 • Dąbrowski Ł. D. (2014), Typy przestępstw korupcyjnych w świetle dokumentów międzynarodowych, Studia Prawnicze KUL nr 4 (60), s. 43-78.
2011
 • Dąbrowski Ł. D. (2011), International efforts to prevent corruption and money laundering, The Yearbook of International Security, pp. 145 - 154.
 • Dąbrowski Ł. D. (2011), Instytucjonalizacja kontroli przestrzegania postanowień międzynarodowych - na przykładzie dokumentów międzynarodowych z zakresu zapobiegania i karania korupcji, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, nr 2010/11, s. 77 - 96.
2010
 • Dąbrowski Ł. D. (2010), Międzynarodowe środki przeciwdziałające praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw korupcyjnych, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, nr 2009/10, s. 170 - 179.
 • Dąbrowski Ł. D. (2010), Pojęcie korupcji w świetle nauki i dokumentów prawa międzynarodowego, „Racja Stanu. Studia i materiały.”, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 2(6)/nr 1(7), s. 7 - 14.
 • Dąbrowski Ł. D. (2010), Prawnomiędzynarodowe normy odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa korupcyjne, „Racja Stanu. Studia i materiały.”, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 2(6)/nr 1(7), s. 15 - 22.
 • Dąbrowski Ł. D. (2010), Formy udziału sektora prywatnego i społeczeństwa w walce z korupcją na podstawie regulacji międzynarodowych, „Racja Stanu. Studia i materiały.”, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 2(6)/nr 1(7), s. 23 - 32.
 
 
  

 kontakt

 
 

 bazy danych