Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr łukasz dąbrowski

 
Oferta dydaktyczna w roku akademickim 2022/2023:
Studia licencjackie
 • 110540-5851 - Podstawy prawa
 • 110541-5851 - Basics of Law
Studia magisterskie
 • 223560-5851 - Prawo pracy 
 • 223561-5851 - Labor Law
 • 231710-5851 - Prawo dyplomatyczne i protokól dyplomatyczny
 • 222730-5851 - Ekonomiczna analiza prawa publicznego
 • 220890-5851 - Wprowadzenie do prawa
 • 220891-5851 - Introduction to law
Studia podyplomowe
 • Handel Zagraniczny (Zagadnienia prawne w handlu zagranicznym)
 • Zarządzanie Oświatą (Prawo pracy, Prawo cywilne)
Oferta prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich)
 • Świadczenie pracy w uregulowaniach prawa krajowego i/lub międzynarodowego
 • Charakterystyka działania rynków regulowanych na przykładzie prawa telekomunikacyjnego
 • Międzynarodowe umowy inwestycyjne (od zobowiązań państw do uprawnień inwestorów - arbitraż)
Publikacje:
2022
 • Dąbrowski Ł. D. (2022), Smart metering systems - Digitalisation of energy as an element of the implementation and improvement of the energy union and digital market, [in:] The European Union Digital Single Market Europe's Digital Transformation, (eds.) Ł. D. Dąbrowski, M. Suska, Routledge 2022 
 • Ł. D. Dąbrowski, M. Suska, (eds.) (2022), The European Union Digital Single Market, Routledge 2022 

2021

 • Dąbrowski Ł. D. (2021), Arbitration Procedure in Bilateral Investment Treaties – Interactions between National, European and International Courts [in:] Case-Law and the Development of International Law. Contributions by International Courts and Tribunals, (eds) P. Galvão Teles,  M. A. Ribeiro, Brill 2021, pp. 246–260.  
 • Dąbrowski Ł. D. (2021), Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a wznowienie postępowań sądowych w sprawach dotyczących przedsiębiorców, [w:] 25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce, Toruń 2021
 • Dąbrowski Ł. D. (2021), Poland in the European Defence Agency, [in:] Poland in the European Union. Report 2021, (ed.) Adam A. Ambroziak, Warsaw 2021, pp. 133 – 147. 
 • Dąbrowski Ł. D. (2021), Poland and EU cooperation - mechanism of joint public procurement (COVID-19), [in:] The Economic and Legal Impact of Covid-19, (eds.) J. Menkes, M. Suska, Routledge 2021, pp. 53-65.  
2020

 • Dąbrowski Ł. D. (2020), Pozycja procesowa uchodźcy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – wybrane zagadnienia, [w:] Uchodźstwo XXI wieku z perspektywy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego, (red.) E Karska, Warszawa 2020 r., s. 205-224. 
 • Dąbrowski Ł. D. (2020), Recenzja książki: Przemysław Zdyb, Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki [Administrative proceedings before the President of the Energy Regulatory Office], C.H. Beck, Warszawa 2020, ss. 229-236. 
 • Dąbrowski Ł. D. (2020), Pozycja przedsiębiorstw międzynarodowych w świetle dwustronnych umów inwestycyjnych, [w:] Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty, (red.) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Sz. Staszewski, Warszawa 2020, ss. 309-322   
 • Dąbrowski Ł. D. (2020), Application of article 316 of the polish code of civil procedure in the appeals against decisions of the president of the office of electronic communications, Acta Iuris Stetinensis 2020 No. 3 (Vol. 31), p. 5-21. 
 • Dąbrowski Ł. D. (2020), Transnational corporations’ liability for genocide under international law, [in:] The Concept of Genocide in International Criminal Law. Developments after Lemkin, M. Odello, P. Łubiński, Routlage (ed.), pp. 117-138.
 • Dąbrowski Ł. D. (2020), Postępowanie rezerwacyjne a postępowanie przetargowe – specyfika gospodarowania częstotliwościami w prawie telekomunikacyjnym, [w:] “Gwarancje praw jednostek w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym”, (red.) E. Wójcicka, Częstochowa, ss. 25 – 38.
2019
 • Dąbrowski Ł. D. (2019), Entitlement of Legal Entities to Hold Rights under the Inter-American Human Rights Protection System, International Community Law Review 21, pp. 449–462,
 • Dąbrowski Ł. D. (2019), Dostęp i utrwalanie przekazów telekomunikacyjnych a ochrona praw jednostki, [w:] “Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata”, (red.) E. Szczepankiewicz-Rudzkiej, A. Czubik, D. Dziwisz, Kraków, ss. 289-302.
 • Dąbrowski Ł. D. (2019), Pojęcie sporu między państwami w orzecznictwie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały Tom II, (red.) K. Stasiak, W. Sz. Staszewski, A. Szare-Zwijacz, Lublin, ss. 23 - 39.
 • Dąbrowski Ł. D. (2019), Wpływ decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na handel między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, [w:] W jakiej Unii Europejskiej Polska - Jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej, (red.) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Sz. Staszewski, Warszawa, ss. 335 - 345.
 • Dąbrowski Ł. D. (2019), Zawiadomienie o naruszeniu wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych – uzupełnienie mechanizmów sądowych czy nieefektywne uregulowania soft law? [w:] “Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka”, (red.) I. Kraśnicka, Warszawa, ss. 149 – 159.
 • Dąbrowski Ł. D. (2019), Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa [w:] Meandry współczesnego bezpieczeństwa. Między regionalizacją a globalizacją (red.) A. Gruszczak, Kraków, s. 259- 269.
 • Dąbrowski Ł. D. (2019), Rezolucja Rady Praw Człowieka ONZ przedłużająca mandat Grupy Roboczej ds. praw człowieka i biznesu z dnia 22 czerwca 2017 r. nr A/HRC/RES/35/7, Studia Prawnicze KUL, ss. 227-231 (tłumaczenie z angielskiego).
2018
 • Dąbrowski Ł. D. (2018), Przestępczość korupcyjna w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW, Warszawa, ss. 281.
 • Dąbrowski Ł. D. (2018), Wygaśnięcie decyzji Prezes UKE zastępującej umowę stron w postępowaniu odwoławczym przed sądem cywilnym, Palestra, nr 3, ss. 81 - 85.
 • Dąbrowski Ł. D. (2018), Aksjologiczne i normatywne podstawy świadczenia pracy w uregulowaniach prawa międzynarodowego i krajowego [w:] Wspólne wartości prawa międzynarodowego Europejskiego i krajowego, (red.) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, Warszawa, 389 - 399.
 • Dąbrowski Ł. D. (2018), Budowa wspólnego rynku usług telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia prawne, [w:] Unia Europejska w przededniu Brexitu, (red.) J. Barcik, M. Półtorak, Warszawa, ss. 247 - 255.
 • Dąbrowski Ł. D. (2018), Prawo do sprawiedliwego procesu sądowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – wybrane zagadnienia, [w:] Efektywna ochrona prawna jednostek – uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, (red.) E. Wójcickiej, Częstochowa, ss. 55-70.
 • Dąbrowski Ł. D. (2018), Funkcjonalność traktatowego systemu skargowego ochrony praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych - perspektywa Polska, [w:] System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, (red.) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak, W. Sz. Staszewski, Warszawa, ss. 475 - 484.
2017
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Podmioty przestępstw korupcyjnych w świetle dokumentów międzynarodowych, „Studia Prawnicze KUL” nr 1 (68), ss. 51 - 85.
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Współpraca międzynarodowa państw w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej – wybrane zagadnienia, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, vol. XV, ss. 116 -–133.
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Prawo do sprawiedliwego procesu sądowego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Arabskiej Karcie Praw Człowieka, [w:] Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej (red.) P. Czubik), K. Magoń, Kraków.
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Cywilnoprawna kontrola decyzji administracyjnych Prezesa UKE nakładających kary finansowe na przedsiębiorców telekomunikacyjnych [w:] Wzajemne oddziaływanie gałęzi prawa publicznego i prywatnego, (red.) P. Bieś-Srokosz, J. Srokosz, E. Żelazko-Makowska, Częstochowa, ss. 143 - 156.
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Charakter prawnomiędzynarodowych norm dotyczących zapobiegania i karania przestępczości korupcyjnej [w:] Ius cogens - soft law, dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego (red.) B. Kuźniak, M. Inglevic-Citak, Kraków, ss. 319 - 326.
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Human rights obligations of enterprises under public international law [in:] Human rights - betweenness and possibilities, (eds.) M. Sitek, A. F. Uricchio, I. Florek,  Józefów, pp.. 73 - 89.
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Pozycja procesowa uchodźcy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym - wybrane zagadnienia [w:] Uchodźcy. Aktualne zagadnienia prawa i praktyki, (red.) E. Karska, Warszawa, ss. 64 - 78.
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Regulowanie rynku telekomunikacyjnego przez Prezesa UKE – wybrane zagadnienia prawne [w:] Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – w ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego, (red.) L.  Bielecki, J. Mojak, A. Żywicka, Lublin, ss. 169 -181.
 • Dąbrowski Ł. D. (2017), Ochrona praw przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w przypadku niewykonywania orzeczeń sądów administracyjnych przez Prezesa UKE [w:] Sądowa kontrola administracji publicznej. Doświadczenia, dylematy, perspektywy, (red.) E. Wójcicka, Częstochowa, s. 215 - 227.
2016
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Antyterrorystyczne kompetencje służb państwowych odpowiedzialnych za obronność, bezpieczeństwo i porządek publiczny w obszarze świadczenia usług telekomunikacyjnych i internetowych, “Jagieloński Przegląd Bezpieczeństwa” nr 1, Kraków, ss. 49 - 63.
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Zastosowanie art. 321 k.p.c. w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, „Ius Novum” Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, nr 4, ss. 157 - 170.
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Agencje antykorupcyjne na świecie – problemy prawne i organizacyjne, „Studia Prawnicze KUL” nr 3.
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Odmowa wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w świetle art. 28 ustawy prawo telekomunikacyjne, „Ius Novum” Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, nr 3.
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Moc dowodowa zagranicznych dokumentów urzędowych - wybrane zagadnienia procesowe, „Problemy  Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, vol. XIV.
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Rights and obligations of refugees in the light of the national and international law regulations [in:] EU Migration Policy and the Internal Security of the Member States, E. Krzysztofik, E. Tuora-Schwierskott (eds.), Berlin, ss. 169 - 183.
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym w sprawach z odwołań i skarg od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, [w:] Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej, (red.) D. Gil, Lublin, ss. 63 - 81.
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Państwa trwale neutralne a członkostwo w organizacjach międzynarodowych, [w:] Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później -perspektywa prawnomiędzynarodowa, (red.) J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W. Sz. Staszewski, CH Beck, Warszawa, ss. 317 - 326.
 • Dąbrowski Ł. D. (2016), Migrants’ right to religious freedom as a reason for cultural changes in European host countries, [in:] The rights of migrants between the needs and capabilities of the state and the international community, M. Sitek, S. Stadniczeńko (eds.), Józefów, pp. 99 - 114.
2015
 • Dąbrowski Ł. D. (2015), Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nowe polskie prawo konsularne”, Kraków, 24 - 25 czerwca 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” nr 4 (64), Lublin, s. 208-220.
 • Dąbrowski Ł. D. (2015), Standardy postępowania funkcjonariuszy publicznych w świetle dokumentów międzynarodowych dotyczących zwalczania i zapobiegania korupcji, Studia Prawnicze KUL, nr 1 (61), Lublin, s. 59-81.
 • Dąbrowski Ł. D. (2015), Dowód z przesłuchania stron i innych uczestników procesu przez konsula – wybrane zagadnienia procesowe, [w:] Polskie prawo konsularne w okresie zmian, (red.) W. Burek, P. Czubik, Warszawa, s. 33-43.
2014
 • Dąbrowski Ł. D. (2014), Typy przestępstw korupcyjnych w świetle dokumentów międzynarodowych, Studia Prawnicze KUL nr 4 (60), s. 43-78.
2011
 • Dąbrowski Ł. D. (2011), International efforts to prevent corruption and money laundering, The Yearbook of International Security, pp. 145 - 154.
 • Dąbrowski Ł. D. (2011), Instytucjonalizacja kontroli przestrzegania postanowień międzynarodowych - na przykładzie dokumentów międzynarodowych z zakresu zapobiegania i karania korupcji, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, nr 2010/11, s. 77 - 96.
2010
 • Dąbrowski Ł. D. (2010), Międzynarodowe środki przeciwdziałające praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw korupcyjnych, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, nr 2009/10, s. 170 - 179.
 • Dąbrowski Ł. D. (2010), Pojęcie korupcji w świetle nauki i dokumentów prawa międzynarodowego, „Racja Stanu. Studia i materiały.”, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 2(6)/nr 1(7), s. 7 - 14.
 • Dąbrowski Ł. D. (2010), Prawnomiędzynarodowe normy odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa korupcyjne, „Racja Stanu. Studia i materiały.”, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 2(6)/nr 1(7), s. 15 - 22.
 • Dąbrowski Ł. D. (2010), Formy udziału sektora prywatnego i społeczeństwa w walce z korupcją na podstawie regulacji międzynarodowych, „Racja Stanu. Studia i materiały.”, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 2(6)/nr 1(7), s. 23 - 32.
 
 
  

 kontakt

 
 

 bazy danych