Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – kurs online

 

Elektronizacja zamówień publicznych 2-dniowy kurs online 
 
Celem kursu dokształcającego SGH „Elektronizacja zamówień publicznych” jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie nowych wymagań odnośnie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych, a w tym zapoznanie uczestników kursu z regulacjami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącymi:
 • składania ofert, wniosków, wymiany informacji oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 • wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych,
 • wymagań technicznych i organizacyjnych użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych.
Ponadto kurs pozwoli na zdobycie praktycznej umiejętności w zakresie stosowania narzędzi wykorzystywanych w elektronicznej komunikacji przy zamówieniach publicznych.

 

 Nasze atuty

 
Łączymy teorię z praktyką: zajęcia prowadzą wybitni eksperci z administracji publicznej.

Zajęcia poprowadzone są w formule konwersatoriów oraz warsztatów i ćwiczeń.

Zajęcia realizowane w formie zdalnej (symultanicznej) na platformie MS Teams zapewniającej bezpośrednią interakcję z prowadzącym.
 

 dlaczego warto?

 
Kurs zapewnia odpowiedzi na poniższe pytania:

z perspektywy Zamawiających: cel główny - budowanie świadomości prawidłowego prowadzenie postępowań z użyciem środków komunikacji elektronicznej:
 • w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić postępowania;
 • jak działa system żeby świadomie z niego korzystać;
 • jak uniknąć błędów;
 • jak prowadzić komunikacje elektroniczną w postępowaniu;
z perspektywy Wykonawców: cel główny – budowanie świadomości wykonawców w zakresie korzystania ze środków komunikacji elektronicznej:
 • jak prowadzić komunikację elektroniczną w postępowaniu;
 • jakie narzędzia zostały udostępnione przez UZP;
 • jak unikać błędów przy składaniu ofert i wniosków.

 

 Czy dla mnie?

 
Kurs dokształcający „Elektronizacja zamówień publicznych” jest skierowane do osób występujących zarówno jako zamawiający, jak i wykonawcy zamówień publicznych, w tym m.in.:
 • pracowników administracji publicznej, w tym ministerstw i urzędów centralnych;
 • pracowników administracji regionalnej (wojewódzkiej) i lokalnej (powiatowej i gminnej);
 • pracowników innych podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp;
 • osób reprezentujących wykonawców (przedsiębiorców i ich pracowników).
 

 Dzień 1

 
I. Komunikacja elektroniczna w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
elektronizacja zamówień publicznych
pojęcie środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
składanie oświadczeń woli w formie elektronicznej
podpis elektroniczny
pełnomocnictwo przy elektronicznym składaniu ofert
praktyka i orzecznictwo związane z elektronizacją zamówień publicznych. 

II. Zmiany w elektronicznej komunikacji pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami po wejściu w życie nowej ustawy PZP
nowe zasady składania ofert,
nowe zasady otwarcia ofert,
wycofanie oferty,
forma dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wskazujących na brak podstaw do wykluczenia wykonawcy,
wadium w świetle elektronizacji.
informacja do Prezesa o ofertach i wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu art. 81

III. Narzędzia do elektronicznej komunikacji udostępnione przez UZP.
MiniPortal
zasady działania i funkcjonalności 
składanie ofert 
otwarcie ofert 
komunikacja elektroniczna
Platforma e-zamówienia 
 
 

 dzień 2

 
I. Elektronizacja w kwalifikacji podmiotowej wykonawców
podstawy wykluczenia
warunki udziału w postępowaniu 
poleganie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby
podmiotowe środki dowodowe 

II. Elektronizacja w trybach udzielania zamówień 
tryby w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – najważniejsze zmiany
tryby w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne ze szczególnym uwzględnieniem trybu podstawowego
a) tryb podstawowy - wariant bez negocjacji 
b) tryb podstawowy - wariant z możliwością negocjacji
c) tryb podstawowy - wariant z obowiązkiem  negocjacji

III. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 
katalog niedozwolonych postanowień umownych
obligatoryjne elementy umowy w sprawie zamówienia publicznego 
​• klauzula waloryzacyjna
 
 

 rejestracja

 
 

 koszt kursu

 
1290 zł - jednorazowa opłata przy rejestracji na kurs
 

 organizacja zajęć

 
Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji: 

 warunki ukończenia kursu

 
100% udział w zajęciach
Test jednokrotnego wyboru z wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie kursu organizowany po zakończeniu kursu. 
 

 KIEROWNIK

 
​​dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH, kierownik Katedry Integracji i Prawa Europejskiego
Kierownik Katedry Integracji i Prawa Europejskiego
 

 kontakt

 
Katarzyna Łebkowska
tel. kom: (+48) 780 039 324
 

 wykładowcy

 
r.pr. dr Izabela Fundowicz – doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Od 2000 r. pracownik Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego. Uczestniczyła w pracach nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych. Trener na szkoleniach i seminariach, prelegent na konferencjach organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych. Wykładowca prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka licznych artykułów dotyczących zamówień publicznych.

mec. Krzysztof Fijołek – radca prawny oraz wieloletni praktyk w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych, od 2017 r. Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego w Urzędzie Zamówień Publicznych. W ramach budowanej w Urzędzie Zamówień Publicznych Platformy e-Zamówienia  współtworzył model biznesowy jej funkcjonowania oraz jest odpowiedzialny za definiowanie procesów biznesowych, analizę biznesową i systemową. W ramach projektu budowy Platformy pełni rolę Właściciela Produktu oraz Kierownika ds. zmiany biznesowej. Współtwórca narzędzia do elektronicznej komunikacji miniPortal. W latach 2015 – 2017  Dyrektor w Biurze Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiadający za Pion zamówień publicznych w Resorcie, w latach 2016-2017 członek Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów, od 2017 roku członek Głównej Komisji Orzekającej  w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wykładowca, trener zamówień publicznych, szkolący zarówno Kierowników Jednostek jak i Pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie zakupów w administracji publicznej. Prowadził wykłady z zamówień publicznych m.in. w Polskim Instytucie Dyplomacji, na studiach podyplomowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN, Konferencjach naukowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Prowadził liczne szkolenia dla kadr Uczelni Wyższych.

Piotr Biłas – Radca Generalny w Biurze Organizacyjno-Finansowym w Urzędzie Zamówień Publicznych, Kierownik Projektu budowy Platformy e-Zamówienia , Kierownik Zespołu ds. Informatyzacji Zamówień Publicznych i Utrzymania Usług.