Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie : Profil naukowo-badawczy Kolegium
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 

 Profil naukowo-badawczy kolegium

 

Profil naukowo-badawczy Kolegium określają następujące specjalności:

  1. KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ MIASTA JAKO ANALOGU PRZEDSIĘBIORSTWA (otoczenie globalne, czynniki lokalizacji przedsiębiorstw, źródła finanse przedsiębiorstw, inwestycje; technologie; IT, wiedza; kapitał intelektualny, przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo rodzinne, przedsiębiorstwo sieciowe, logistyka i łańcuchy dostaw, instytucje rynkowe, ekonomiczna analiza prawa).;
  2. DEMOGRAFIA PRZEDSIĘBIORSTW (tworzenie; funkcjonowanie, ryzyko i niepewność, wczesne ostrzeganie przed bankructwem, kryzys w przedsiębiorstwie, restrukturyzacja, relokacja, cykl życia przedsiębiorstwa, bankructwo);
  3. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA (teorie wartości, cele przedsiębiorstwa, kreacja, źródła wartości, kapitały, interesariusze, relacje inwestorskie, społeczna odpowiedzialność biznesu, pomiar wartości przedsiębiorstwa).

Realizowane w Kolegium prace naukowo-badawcze obejmują identyfikację dziedzin, czynników i mechanizmów, które mogą w perspektywie najbliższych lat umożliwić polskim przedsiębiorstwom dołączenie do grupy nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się i konkurencyjnych, wykorzystujących strategie biznesu oparte na wiedzy.

Ważnym zamierzeniem badawczym wielu badań jest identyfikacja możliwych źródeł sukcesu przedsiębiorstw i potencjalnych przyczyn porażek, w tym uwarunkowań kryzysowych. Teoretyczne koncepcje zrealizowanych badań są poddawane weryfikacji empirycznej. Wyniki wielu badań mają charakter prognoz ostrzegawczych; m. in oceniają zjawiska niepewności i nowe ryzyka. 

Większość wyników badań stanowi podstawę do rekomendacji dla praktyki, posiada zatem wartość aplikacyjną.

Do szczegółowych obszarów badań należą m.in.: 

  • Określenie kierunków rozwoju zarządzania wartością klienta, a także podjęcie badań nad kreowaniem wartości przedsiębiorstw przez outsourcing usług technologicznych w modelu cloud computing,
  • Efektywność procesów upadłościowych i naprawczych w Polsce,
  • Rozwój badań nad atrakcyjnością inwestycyjną regionów, jako źródłem przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych w ujęciu sektorowym. (W 2011 rozwinięto także badania nad przedsiębiorczością rodzinną, w szczególności źródła konkurencyjności oraz bariery rozwoju firm rodzinnych na obszarach peryferyjnych),
  • Tworzenie się nowych oraz przekształcanie się przedsiębiorstw tradycyjnych w przedsiębiorstwa sieciowe pod wpływem dynamicznych zmian zachodzących we współczesnej gospodarce, 
  • Zastosowanie koncepcji przedsiębiorstwa rozszerzonego w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Jest to podejście nowe, sprzęgające - traktowane dotychczas zazwyczaj rozłącznie - dwa podstawowe obszary wpływu czynnika ludzkiego na rozwój przedsiębiorczości: uwarunkowania wewnętrzne przedsiębiorców (szeroko rozumiane dyspozycje psychologiczne/kompetencje) oraz uwarunkowania otoczenia organizacyjnego.
  • Rozwój metod badawczych w odniesieniu do oceny skutków podejmowanych w Polsce procesów rewitalizacji miast, a także potencjału inwestycyjnego i waloryzacji atrakcyjności inwestycyjnej w ujęciu sektorowym, przy zastosowaniu nowoczesnych metod ekonometrycznych.

Wyniki badań naukowych prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie są udostępnione w formie publikacji wydawanych w ramach w trzech seriach wydawniczych Kolegium: „Przedsiębiorczość  XXI wieku”, „Przedsiębiorstwo współczesne” oraz „Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa” a także na łamach Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie i Kwartalnika „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”.