Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencja pt. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w erze gospodarki cyfrowej
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  - Konferencje i seminaria
 

 KONFERENCJA ONLINE 18 listopada 2021 r.

 

dokonferencji.jpgKONFERENCJA
online


ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA W ERZE GOSPODARKI CYFROWEJ 

18 listopada 2021 r.

Link do Konferencji: Konferencja Team's

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


TEMATYKA KONFERENCJI:    

            Ugruntowana teoria poznania sięga czasów siedemnastowiecznego filozofa Kartezjusza, jednak jej dokonania najpełniej uzewnętrzniły się w wieku XX, w dobie powstających interdyscyplinarnych nauk, w tym np. dzięki teorii gramatyki, opracowanej przez Chomsky’ego. Bowiem, jak można zauważyć, cyfryzacja to nic innego, jak stworzenie uniwersalnego języka i kanałów jego dystrybucji, które to z kolei są wynikiem innowacyjnych dokonań, a te natomiast odpowiadają na potrzeby społeczne, w dobie, „stałej zmiany” - jak zauważył już przeszło 2500 lat temu Heraklit.

   Bez wątpienia gospodarka cyfrowa zmieniła świat, w tym sposób funkcjonowania firm. Dodatkowo, w związku z pandemią Covid-19, cyfryzacja, przyśpieszyła i udostępniła kolejne nowe rozwiązania, które na stałe weszły lub wejdą w użycie jako udogodnienia, uproszczenia, często obniżające koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, jak i społeczno-środowiskowe koszty funkcjonowania gospodarki. Dlatego też rozpowszechnione technologie mobilne stały się nie tylko narzędziem pracy, relaksu czy komunikacji, ale dały również szeroką gamę możliwości wpływania na potencjonalnego odbiorcę, poprzez tworzone przez nie komunikaty.

    Zgodnie z definicją, zrównoważony rozwój stanowi wielowymiarową formę zaspakajania potrzeb bieżących z nastawieniem na ochronę takich możliwości dla przyszłych pokoleń, gdyż celem jego wdrożenia jest nie tylko zachowanie zastanego statusu quo, ale również przywrócenie wszelkiej nierównowagi, związanej z brakiem właściwej ochrony środowiska, czy występującymi nierównościami społecznymi. Przedsiębiorstwo XXI wieku, jakiego oczekuje koncepcja zrównoważonego rozwoju, to przede wszystkim przedsiębiorstwo wartości, które oprócz celów ekonomicznych, dzięki nowym narzędziom i możliwościom, jeszcze pełniej służy budowaniu wielopoziomowej współodpowiedzialności. Przedsiębiorstwo takie powinno działać i zachęcać do tworzenia różnych form koegzystencji i harmonii na wielu płaszczyznach funkcjonowania bioróżnorodności świata.

    Zrównoważony rozwój jest zatem nie tylko wyzwaniem, ale również pewnego rodzaju przymusem właściwego wdrażania jego idei, dalekiej od nadużyć czy możliwości manipulacji. Dlatego też cyfryzacja i tworzone przez nią języki, stanowią jedynie narzędzia, a od nas wszystkich zależy jak i do jakich celów będą wykorzystywane.


CEL WYDARZENIA:

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy i zainicjowanie ogólnopolskiej dyskusji nt. problemów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w erze gospodarki cyfrowej.
Cele szczegółowe to:
 1. prezentacja wyników badań realizowanych w KNoP w latach 2019-2022 pt. Przedsiębiorstwo wobec wymogów zrównoważonego rozwoju,
 2. wymiana doświadczeń w polskim środowisku naukowym ww. problematyce,
 3. poszukiwanie wspólnych płaszczyzn badawczych, w których centrum zainteresowań jest zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w erze gospodarki cyfrowej w wymiarze kolegialnych, międzykolegialnym i krajowym.
Naszą wizją w dłuższej perspektywie jest utworzenie międzyuczelnianej sieci badawczej, do której przystąpienia już teraz wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy.


        RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:


Przywitanie: JM Rektor dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

10.00 - 10.15
Panel I

10.15 - 11.30
Przedsiębiorstwo wobec wymogów zrównoważonego rozwoju
Prorektor dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH
Dziekan dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH
prof. dr hab. Hanna  Godlewska -Majkowska, SGH
dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH
dr inż. Łukasz Marzantowicz, SGH
Przerwa

11.30 - 11.45

Panel II

11.45 - 13.00

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a perspektywa polskich ośrodków badawczych

Moderator prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, SGH
JM Rektor dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Bolesław Rok – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawiedr hab. dr hab. Marcin Komańda - Politechnika Opolska
​Przerwa

13.00 - 13.15

Panel III

13.15 - 14.45

Cyfryzacja a (nie)zrównoważenie przedsiębiorstwa – dokąd zmierzamy?

Moderator Prodziekan KNOP dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH
Prof. dr hab. Ewa Ziemba Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Wojciech Cellary prof. WSB, Wyższa Szkola Bankowa w Poznaniu
dr hab. Marek Jabłoński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Podsumowanie konferencji


14.45 - 15.00

 


:Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności 

 • Pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zainteresowanych tematyką konferencji
 • Doktorantów i studentów, szczególnie kierunków: ekonomicznych, zarządzania, nauk społecznych i środowiskowych, architektonicznych, nauk technicznych, nowych technologii i informatyki
 • Osoby związane z problematyką odpowiedzialnego biznesu
 • oraz wszystkie osoby, dla których zrównoważony rozwój, zmiany klimatyczne, a także wyzwania wynikające z globalnych przemian są istotne.

Zgłoszenie uczestnictwa:    
     
Zgłoszenia prosimy dokonywać w terminie do 31.10.2020 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej pod linkiem: rejestracja
 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

RADA PROGRAMOWA:

prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska - Przewodnicząca    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Wojciech Czakon    Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Szymon Cyfert    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Wojciech Dyduch    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Józefa Famielec    Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB    Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG    Uniwersytet Gdański

prof. Bradley Koch    Grand Valley State University

prof. Tiit Elenurm    Estonian Business School

dr hab. inż. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Sebastian Saniuk, prof. UZ    Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Izabela Dembińska, prof. AMS    Akademia Morska w Szczecinie

prof. UAM dr hab. Cezary Kościelniak    Uniwersytet Adami Mickiewicza w Poznaniu

prof. Dr hab. Bolesław Rok    Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie


Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH 

dr Izabela Rudzka

dr inż. Łukasz Marzantowicz

mgr Małgorzata Pawlak

sekretarz: Anna Maria Bielecka​

Kontakt:

Instytut Przedsiębiorstwa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa

tel. 22 564 95 38


link do formularza: rejestracja
link do konferencji: Konferencja Teams

2020.10.15_Patronat_Honorowy_JM_Rektora_logo-01.png
CONFERENCE
online
 SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE IN THE DIGITAL ECONOMY ERA
/The conference will be conducted in polish language/

November 18th, 2021

Link to the Conference:Conference on Team's

SGH Warsaw School of Economics


CONFERENCE SUBJECT MATTER:

The well-established theory of cognition dates back to the seventeenth-century philosopher Descartes, however, its achievements were most fully manifested in the twentieth century, in the era of emerging interdisciplinary sciences, including, for example, the theory of grammar developed by Chomsky. As you can see, digitization is nothing more than creating a universal language and distribution channels, which in turn are the result of innovative achievements, and these in turn respond to social needs in the era of "constant change" - as Heraclitus already noted over 2,500 years ago.
Undoubtedly, the digital economy has changed the world, including the way companies operate. Additionally, in connection with the Covid-19 pandemic, digitization has accelerated and made available new solutions that have become or will be used permanently as amenities, simplifications, often lowering the operating costs of enterprises, as well as social and environmental costs the functioning of the economy. Therefore, widespread mobile technologies have become not only a tool for work, relaxation or communication, but also gave a wide range of possibilities to influence potential recipient through the messages they create.
             According to the definition, sustainable development is a multidimensional form of satisfying current needs with a focus on protecting such opportunities for future generations, as the goal its implementation is not only to preserve the existing status quo, but also to restore all imbalances related to the lack of proper environmental protection, or occurring social inequalities. The 21st century enterprise which the sustainable development concept expects, is primarily a company of values which ,in addition to economical goals, thanks to new tools and possibilities, serves even more fully to build multi-level shared responsibility. Such an enterprise should act and encourage creating various forms of coexistence and harmony on many levels of functioning biodiversity of the world.
Sustainable development is therefore not only a challenge, but also a kind of need to properly implement its idea, far from abuse or the possibility of manipulation. That is also why digitization and its languages create only tools, and it depends on all of us how and for what purposes they will be used.

OBJECTIVE OF THE EVENT:
 
The aim of the conference is to disseminate knowledge and initiate a nationwide discussion on problems of sustainable development of enterprises in the era of digital economy.

The specific goals are:
 1. Presentation of the results of research carried out at the KNoP in 2019-2022, entitled “The enterprise in the face of the requirements of sustainable development”,
 2. Exchange of experiences in the Polish scientific community of the above-mentioned issues,
 3. Searching for common research areas in which the center of interest is enterprise sustainability in the era of digital economy in the collegial, inter-collegial and national dimensions.
Our long-term vision is to create an inter-university research network, to which we cordially encourage all interested parties to join.


 CONFERENCE FRAMEWORK:​WelcomeRector, Prof. hab. Piotr Wachowiak

10.00 - 10.15
Panel I

10.15 - 11.30
The company in the face of the requirements of sustainable development


Break

11.30 - 11.45

Panel II

11.45 - 13.00

Sustainable development of the company in the perspective of Polish research centers


Break

13.00 - 13.15

Panel III

13.15 - 14.45

Digitization and the (in)sustainability of the enterprise – where are we heading?

Summary of the conference


14.45 - 15.00​We would like to especially invite:
 • ​Research and teaching staff from Poland and abroad interested in the subject of the conference
 • PhD students, especially in the following fields: economics, management, social and environmental sciences, architecture, technical sciences, new technologies and computer science
 • People connected to the issues of responsible business 
 • and all those for whom sustainable development, climate change, and the challenges of global change are important.


APPLICATION FOR PARTICIPATION:​

Please submit your application by October 31, 2020 by completing the form available
at the link: registration​
 
Participation in the conference is free of charge.

PROGRAM COUNCIL:​​

Professor Hanna Godlewska-Majkowska - Chairwoman

 

Professor  Piotr Wachowiak, prof. SGH Warsaw School of Economics

Professor Roman Sobiecki, prof. SGH Warsaw School of Economics

Professor Gabriel Główka, prof. SGH Warsaw School of Economics

Professor  Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH Warsaw School of Economics

Professor Joanna Żukowska, prof. SGH Warsaw School of Economics

Professor Wojciech Czakon, Jagiellonian University

Professor  Szymon Cyfert University of Economics in Poznań

Professor  Wojciech Dyduch University of Economics in Katowice

Professor  Józefa Famielec University of Economics in Krakow

Professor Dariusz Kiełczewski, prof. UWB University in Białystok

Professor Sylwia Mrozowska, prof. UG University of Gdańsk

Professor Bradley Koch Grand Valley State University

Professor Tiit Elenurm Estonian Business School

Professor, eng.  Maja Kiba-Janiak, prof. UEW Wrocław University of Economics

Professor Sebastian Saniuk, prof. UZ University of Zielona Góra

Professor, eng. Jacek Szołtysek University of Economics in Katowice

Professor Izabela Dembińska, prof. AMS Maritime University in Szczecin

Profesor  AMU dr hab. Cezary Kościelniak Adami Mickiewicz University in Poznań

Professor  Bolesław Rok Kożminski University in Warsaw


 
ORGANIZING COMMITTEE:

Chairperson: Professor Joanna Żukowska, prof. SGH
Phd Izabela Rudzka
Phd,   eng Łukasz Marzantowicz
Małgorzata Pawlak, MA
secretary: Anna Maria Bielecka
 
CONTACT:

Enterprise Institute
Warsaw School of Economics 
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warsaw

phone: 22 564 95 38
link to the form: registration​1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator  wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@sgh.waw.pl.
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji naukowej „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA
W ERZE GOSPODARKI CYFROWEJ”, komunikowania się w celu organizacji konferencji oraz udokumentowania jej przebiegu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO[1] w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[2].
4. Okres przetwarzania danych osobowych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej konferencji przez SGH.
5. Odbiorcy danych
W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
6. Prawa związane z przetwarzaniem
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm.
 
[2] Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.