Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Instytut Przedsiębiorstwa - Publikacje
 

 publikacje

 

 

1204_powiekszenie.jpg

Dec Paweł, Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018. ​​

 

Ochrona praw wierzycieli w Polsce red. Gołaczyński Jacek, Mączyńska Elżbieta.png

Ochrona praw wierzycieli w Polsce" red. Gołaczyński Jacek, Mączyńska Elżbieta , PTE 2017, Monografia.
Pozycje pracowników zakładu:
E. Mączyńska, Rozdział 1. Wierzytelności - fundamentalna kwestia ekonomiczna i prawna. s.19-50.
S. Morawska, P. Staszkiewicz, P. Banasik, Rozdział 2. Ochrona praw wierzyciewli w przypadku niewypłacalności, s. 53-70.
Publikacja powstała w ramach grantu pt. „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004 2012 – koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów” sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/03605

 

A Adamska Teorie ładu korporacyjnego.jpg 

Agata Adamska, Czesław Mesjasz, Piotr Urbanek, Teorie ładu korporacyjnego Władanie i kontrola w złożonym świecie

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016


Inwestowanie od unikania do poszukiwania.jpg

Inwestowanie od unikania do poszukiwania ryzyka na rynkach finansowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016

 

ACoverStaszkiewicz.jpg 

Staszkiewicz, P. (2015), Audit. An introduciton to International Standards on Auditing, Warsaw: SGH-Oficyna Wydawnicza.

Agata Adamska, Andrzej Fierla (red.), Inwestowanie rynki instrumenty decyzje, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016

 

 


Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz, Odpowiedzialność menedżerów, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2016.


 

  

Staszkiewicz, P., & Staszkiewicz, L. (2015). Finance: A Quantitative Introduction. Vol. I Elsevier - Academic Press.

Staszkiewicz, P., & Staszkiewicz, L. (2015). Finance: A Quantitative Introduction. Vol. II Elsevier - Academic Press. 
 

      

BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW WYBRANE ASPEKTY EKONOMICZNE I PRAWNE 
Autor: RED.ELŻBIETA MĄCZYŃSKA
Koordynacja i opracowanie indeksów: Paulina Kupis
Wkład pracowników Instytutu do publikacji:
E. Mączyńka - Rozdział I. Bankructwa przedsiębiorstw. Wymiar teoretyczny i rzeczywisty.
P. Kupis, K. Zaniewska - Rozdział  12. Czynniki bankructw w przedsiębiorstwach rodzinnych.
P. Staszkiewicz - Rozdział 20 - Dynamika upadłości


 

BankructwaPrzedsiebiorstw.jpg

 

Elżbieta Mączyńska, Sylwia Morawska,  Efektywność procedur upadłościowych.Bankructwa przedsiębiorstw katharsis i nowa szansa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014

 

 

 

 

 

 

  

Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne. 2015  Oficyna SGH​  Redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska​

 

 

 


 

 

 

 


 Paweł Dec (red.), Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw. Bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz, Podatek bankowy, CH Beck, Warszawa 2013

  
 

 


Wlasnosc i kontrola.png

Agata Adamska, Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013

 

 


Upadłość i bankructwa.png

Elżbieta Mączyńska, Funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich bankructwa w warunkach globalnie naruszonej równowagi [w:] Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw (Wybrane zagadnienia), Agata Adamska, Elżbieta Mączyńska (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, str. 35 - 52

[Zobacz fragment]

 

 


Efektywność postępowań upadłościowych.png

Elżbieta Mączyńska, Efektywność postępowań upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw - katharsis i nowa szansa [w:] Gazeta SGH numer 2/13 (290) luty 2013, Miesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, str. 37-38

[Zobacz artykuł s.37], [Zobacz artykuł s.38]

 

 


Inwestowanie spekulowanie.png

Inwestowanie – Spekulowanie – Kolekcjonowanie

praca zbiorowa pod redakcją Agaty Adamskiej i Andrzeja Fierli, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

 

 


Wenn der dinner.png

Elżbieta Mączyńska, Wenn der Diener zum Herrn wird. Die Dysfunktion der Bemessung des Geschaftswerts und der Ergebnisse wirtschaftlichen Handelns (Gdy sługa staje się panem.Dysfunkcja oceny wyniku działalności gospodarczej) [w:] Aktuelle Ostinformationen 3/4 2011, Deutsch-polonische Schulpartnerschaftsborse

[Zobacz fragment]

 

 


Polska transformacja.png

Elżbieta Mączyńska, Recenzent, Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania, Maciej Miszewski, Katowice 2012

 

 


Procesy upadłościowe.png

Elżbieta Mączyńska (red.), Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

[Zobacz spis treści]

 

 


Instalacje.png

Elżbieta Mączyńska, Energia, Ekologia, Edukacja, Ekonomia Makrowikinomia: konsumenci i prosumenci - podstawy decyzji rynkowych [w:] Instalacje, news, (02) Marzec 2012, Poznański Magazyn Targowy str. 14

[Zobacz fragment]

 

 


Upadłość w kontekście ekonomii.png

Elżbieta Mączyńska, Upadłości przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu [w:] Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, str. 13 - 33

[Zobacz fragment]

 

 


Bankructwa a nadzór właścicielski.png

Elżbieta Mączyńska, Bankructwa przedsiębiorstw a nadzór właścicielski [w:] Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu - aspekty makro - mezo - i str. 75 - 89

[Zobacz fragment]

 

 


Wpływ funduszy europejskich.png

Elżbieta Mączyńska, Wikinomia - niewykorzystane sznse innowacji [w:] Wpływ funduszy strukturalnych UE na transfer wiedzy do przedsiębiorstw, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, str. 18 - 20

[Zobacz fragment]

 

 


Biuletyn PTE.png

Wywiad z Elżbietą Mączyńską Uwaga na jednorękich ekonomistów!

Elżbieta Mączyńska, Ład Gospodarczy Pochwała ordo [w:] Biuletyn Numer 5/2012 grudzień, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, str. 18 - 20

[Zobacz fragment]

 Gabriel główka

Ggggg

Gdr habdr hab Gabriel Główka prof. nadzw

 1. Główka G., Kredyt hipoteczny jako instrument finansowania nieruchomości, w: Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości pod red. M.Bryxa, SGPiS, Warszawa 2006r. 
 2. Główka G., Czy kryzys standardu mieszkaniowego?. Wektory 1984 nr 4/5.
 3. Główka G., Standard mieszkaniowy jako element jakości życia. Monografie i Opracowania nr 136, SGPiS 1984 (współautor). 
 4. Główka G., Czynniki kreujące popyt budowlany. Materiały do studiowania ekonomiki budownictwa cz.VII, SGPiS, Warszawa 1987r. Główka G., Problemy elastyczności potencjału produkcyjnego w budownictwie. Inwestycje i Budownictwo 1989 nr 2. 
 5. Główka G., Potrzeby i kierunki przemian strukturalnych w potencjale budowlanym. Materiały do studiowania ekonomiki budownictwa cz.VIII, SGPiS, Warszawa 1989.
 6. Główka G., Współpraca banku hipotecznego z rzeczoznawcami majątkowymi. Materiały Konferencyjne- Wartość bankowo-hipoteczna nieruchomości, Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Katowice 2001 (współautor). 

prof. zw. dr hab. Elżbieta MączyńskaElżbieta Mączyńska

 1. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa 2005. Mączyńska E. (współautor), Wartość przedsiębiorstwa a wynagrodzenia menedżerów, w: „Nasz Rynek Kapitałowy” 1999, nr 10 s. 44-51.
 2. Mączyńska E., Due diligence, "Nasz Rynek Kapitałowy" 1999 nr 12. Mączyńska E., Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością firmy, red. A. Hermana, A. Szablewski, Warszawa, Poltext 1999. 
 3. Mączyńska E., Pietrewicz L., Konferencja organizowana przez SGH (KNOP) i Uniwersytet Gdański – Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw ( 27-28 września 2001) nt. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu Publikacja: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw – aspekty własnościowe-(wyniki badań), Wyd. DeDeWu, Warszawa, 2001, s. 19-34. 
 4. Mączyńska E., Wycena nieruchomości dla potrzeb kredytowania, w: Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx i inni, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 113-138.
 5. Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw, Zasady, procedury, metody, Wyd. SKwP, Warszawa, 2005. Mączyńska E., Wycena wartości przedsiębiorstw, wyd. 2 zmienione i poszerzone, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa, 1995. 
 6. Mączyńska E., Zawadzki M., Weryfikacja wartości przedsiębiorstw i ich wycena na rynku kapitałowym, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 9(560)/96.   
 7. Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej . Książka złożona do druku w wyd. Poltext. Książka ta jest wynikiem kierowanego przeze mnie w INE PAN granatu KBN nr 1 H02C 029 na temat: „Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego informowania.” Fragmenty tej książki zostały opublikowane w artykule pt. „Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw” ,Ekonomista” nr 2 , 2006. 
 8. Mączyńska E. (współaut.), Modelowe i prognostyczne aspekty pomiaru zmian w sytuacji przedsiębiorstw i w restrukturyzacji – analiza dyskryminacyjna, „Working Papers” 2000, INE PAN, Nr 42.
 9. Mączyńska E. (współautor), Inwestycje jako czynnik przemian strukturalnych. Pomiar i ocena, w: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, red. R. Borowieckiego, Kraków, TNOIK +AE, 1998.
 10. Mączyńska E., Dylematy wykorzystywania modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia oceny niewypłacalności dewelopera, w: Finansowanie działalności deweloperskiej. Aspekty praktyczne, red. Bryx M., Krysiak Z., Wydawnictwo: Związek Banków Polskich, 2006. 
 11. Mączyńska E., Early-warning systems for predicting bankruptcy - Economic Thermometer, “Academia” 2006 , nr 9.
 12. Mączyńska E., Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2005, s.195. (red.. naukowa i wspólautorstwo) 
 13. Mączyńska E., Kondycja przedsiębiorstw. Raport specjalny, „Nowe Życie Gospodarcze” 2003, nr 3.
 14. Mączyńska E., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, aspekty strukturalne, w: Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej, Poznań AE, 1997. 
 15. Mączyńska E., Quick test kondycji ekonomiczno-finansowej 500 największych przedsiębiorstw przemysłu o różnych formach własności, wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1995.
 16. Mączyńska E., Raport Specjalny - Systemy wczesnego ostrzegania, „Nowe Życie Gospodarcze” 2004, nr 12. Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania, 2000. Mączyńska E., Upadłości przedsiębiorstw, Kwartalnik Nauk o Przedsiebiorstwie, SGH, Warszawa, 2006.
 17. Mączyńska E., Zagrożenie upadłością, w: Materiały i Prace IFGN, t. XCIII, Warszawa, SGH 2005, s. 265. (praca zb. - redakcja naukowa i współautorstwo) Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomista” 2006, nr 2, s. 205-235. Inne 
 18. Mączyńska E. (współautor), Czynniki wyznaczające strategie zarządzania kadrami w sektorze bankowym, w: Zarządzanie strategiczne w bankach. Podstawowe problemy i uwarunkowania. Mat. Konferencyjne, wyd. PTE I Kredyt Bank PBI S.A , 1998. 
 19. Mączyńska E. (współautor), Droga do pozycji lidera. „Working Papers” INE PAN 2000 nr 37 
 20. Mączyńska E. red. nauk. pracy zb., Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Wyd. DiG, Warszawa, 2001.
 21. Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, w: Bilans płatniczy Polski, red. U Płowiec, E. Mączyńska, W. Orłowskiecki, Bellona , Warszawa 1999.
 22. Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, „Ekonomista” 1999, nr 1-2. 
 23. Mączyńska E., Determinanty, formy i zakres polityki przemysłowej w Polsce, Konferencja naukowa organizowana przez Akademię Ekonomiczną z Wrocławia w Przesiece k.Jeleniej Góry, czerwiec 1996.
 24. Mączyńska E., Die Wirtschaftsordnungin Polen - Modelle in der Falle, “Osteuropa-Wirtschaft”, Stuttgart, 2003, nr.4, s.350-363. 
 25. Mączyńska E., Drugi etap transformacji gospodarki Polski. Przemiany mikroekonomiczne (praca zbiorowa) INE PAN, Warszawa 1995 (współautorstwo – red. Nauk. T. Baczko).
 26. Mączyńska E., Due diligence w ocenie efektywności nieruchomości, w: Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości, pr. zb. pod red. M. Bryxa, SGH, 2001, s. 191-196. 
 27. Mączyńska E., Dysproporcje rozwoju regionalnego. Rola edukacji ekonomicznej w ich przezwyciężaniu, w: Polityka regionalna i edukacyjna wobec dysproporcji rozwojowych polskiej przestrzeni, PTE Rada Naukowa, 2002 Warszawa, Zeszyt Naukowy nr 5/2002 s. 94-100. 
 28. Mączyńska E., Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar, w: VII Kongres Ekonomistów Polskich, T. IV. Przedsiebiorczośc i konkurencyjność, red. J.Kotowicz-Jawor, PTE, Bellona 2001 s. 115-148 .
 29. Mączyńska E., Ekonomiczne następstwa płytkiej restrukturyzacji przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red nauk. B. Godziszewski, M.Haffer, M.J. Stankiewicz, UMK Toruń, 2001 s.149- 169. 
 30. Mączyńska E., Finanse spółek, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa 1994 Mączyńska E., II Ogólnopolska konferencja naukowa, czerwiec 2001, Instytut Organizacji i zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Oddział we Wrocławiu, nt. Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji (25-27 czerwca 2001), referat nt. Przedsiębiorstwa w Polsce – beneficjanci czy ofiary transformacji – opublikowany w tomie pt. Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po 10 latach transformacji (cześć II) - red. M. Moszkowicz, PW, Wrocław, 2001 s. 47-56.
 31. Mączyńska E., Innowacje a globalne ryzyko, w: Procesy inwestycyjne w Polsce i Rosjii, praca zb. pod red. J. Kotowicz-Jawor, PAN, 2004, s. 99-117. 
 32. Mączyńska E., Innowacyjość a zagrożenia w biznesie i ich pomiar, w: Raport o innowacyjosci gospodarki Polski w 2005 r., praca zb. pod red. T. Baczko, wyd. INE PAN Warszawa, 2005. s. 93-97.
 33. Mączyńska E., Institut für Mittelstandsforschung: 10 Jahre Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim 1989 - 1999 . Mannheim 2000. Mączyńska E., Inwestycje i przemiany strukturalne w przemyśle, w: Finanse i Bankowość dzwignie wzrostu gospodarczego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998. 
 34. Mączyńska E., Jaki model ustroju gospodarczego dla Polski. Wokół dyskusji na forum RSSG i Rady Naukowej ZK PTE, w: Strategia rozwoju spleconej gospodarki rynkowej w Polsce, t. II s 249-255, Wyd. UMCS Lublin, 07.11.2002. Mączyńska E., Jeszcze o miernikach. „Prawo Asekuracyjne” nr 1/ 1998. 
 35. Mączyńska E., Kapitał ludzki, „Raport” 1997, nr 27. Mączyńska E., Kapitał zagraniczny szansą realizacji programu inwestycyjnego. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa państwowego (studium przypadku). „Working Papers” INE PAN, 1999– Nr 38, współaut. - s 20 s Mączyńska E., Kondycja polskich przedsiębiorstw wobec wyzwań konkurencyjnych w: Polskie przedsiębiorstw wobec globalizacji, red. K.Kuciński, SGH, Warszawa 2001 s. 76- 92 .
 36. Mączyńska E., Kondycja przedsiębiorstw w Polsce. Ocena poprzez rynek pracy i zmiany paradygmatu rozwojowego, w: Przedsiębiorstwo wobec bezrobocia, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki, SGH, tom LXXXI, 2002 s. 113 i-128.
 37. Mączyńska E., Korpożercy, korpoludy. Czy ponadnarodowe korporacje niszczą ziemię, kraje i ludzi?, „Nowe Życie Gospodarcze” 2006, nr 19. Mączyńska E., Kreatywność czy agresja?, „Nowe Życie Gospodarcze” 2002, nr 160, s. 12.
 38. Mączyńska E., Materiały konferencyjne cz. I, Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce i w Bułgarii w okresie transformacji rynkowej, red. C. Glinkowski. Mączyńska E., Mikroekonomia - Termometr dla gospodarki, Magazyn Polskiej Akademii Nauk AKADEMIA, Nr 5, 2006.
 39. Mączyńska E., O czym informują rankingi?, „Bank i Kredyt” nr 11/96. Mączyńska E., O podatkach - z fraszką w tle, „Nowe Życie Gospodarcze” 2006, nr3. 
 40. Mączyńska E., Oekonomischen Folgen einer unzureichenden Umstrukturierung von Unternehmen, w: “Osteuropa-Wirtschaft”, Stuttgart, 2002. - Sonderdruck
 41. Mączyńska E., Ökonomische Folgen einer unzureichenden Umstrukturierung von Unternehmen in Polen, " Osteuropa " 2002, Nr. 1, Deutsche Verlags - Anstalt Stuttgart, s.51-66.
 42. Mączyńska E., Podatkowa choroba, „Rzeczpospolita”, 04.09.2004r. Mączyńska E., Podział dochodu i nierówności dochodowe, „Raport” 1997, nr 29. Mączyńska E., Potrzeba informacji, w: Polskie przedsiębiorstw wobec globalizacji, red. K.Kuciński, SGH, Warszawa, 2001 s. 119-121. 
 43. Mączyńska E., Problemy funkcjonowania sfery badawczo-rozwojowej w warunkach transformacji, w: Dynamika transformacji polskiej gospodarki, pr. zb. pod red. nauk. M.Belki, W.Trzeciakowskiego, Poltext Warszawa 1997; 
 44. Mączyńska E., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, praca zbiorowa "Transformacja gospodarki. Spojrzenie retrospektywne" pod kierownictwem naukowym W. Jakóbika, Friedrich Mączyńska E., Ebert Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1997. 
 45. Mączyńska E., Przemysł lekki na liście 500, w: Wyzwania rozwojowe przemysłu lekkiego, pr. zb. pod red T. Janusza, PTE, 1998.
 46. Mączyńska E., Rosnące ujemne saldo bilansu handlowego i płatniczego ocena zjawiska i sugestie działań naprawczych, „Raport” 1998, nr 35.
 47. Mączyńska E., Słabnące tempo wzrostu w gospodarce światowej, „Ekonomista” 2003, nr 5, s. 651-659. Mączyńska E., Społeczna gospodarka rynkowa - pleonazm czy użyteczna w praktyce koncepcja?, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, T. II, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Toruń 2006.
 48. Mączyńska E., Społeczna gospodarka rynkowa a anglo-amerykański model gospodarczy. Kontrowersje i nieporozumienia, w: Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwość zastosowania, red. W. Bieńkowski, SGH, Warszawa 2006 
 49. Mączyńska E., Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości ich wykorzystania a w Polsce, w: seria PTE „Ekonomia i Świat współczesny” 2003. (redakcja i współautorstwo) Mączyńska E., Sukcesy i porażki przedsiębiorstw, „Nowe Życie Gospodarcze” 2005, nr 24.
 50. Mączyńska E., System podatkowy. Stan, kierunki reformy. Wpływ na wzrost gospodarczy, “Raport” 1998, nr 37. Mączyńska E., Social Market Economy.Controversies and Misunderstandings, w: Business interaction in a global economy, Wyd. COPE, 2006.
 51. Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania, Analiza kondycji przedsiębiorstw, „Gospodarka i Przyszłość”, nr 2/5/96, wyd. NÓG, Warszawa 1996.
 52. Mączyńska E., The List of 500, Enterprises’ successes and failures Davos 2006, “Nowe Życie Gospodarcze”, Special issue, 01 February 2006.
 53. Mączyńska E., The Role of the State under the Conditions of the Change in Different Societies , “Osteuropa-Wirtschaft”, 2004, 49, 4, Dec, 353-367.
 54. Mączyńska E., To zwykła defraudacja, „Rzeczpospolita”, 9.08.2002, s.B7. Mączyńska E., Transformationsprozesse in Mittel- und Osteuropa, pr. zb pod red. R. Gantera, Uniwersytet Mannheim 1994. Mączyńska E., Ubezpieczenia w rządowym programie "Strategia dla Polski", „Prawo Asekuracyjne” nr 4(5)/95. Mączyńska E., VII Kongres Ekonomistow Polskich 25-26 stycznia 2001, referat nt: Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar – Zeszyt 6, PTE. Mączyńska E., Wyłanianie mistrzów, „Nowe Życie Gospodarcze” nr 51/52/96. 
 55. Mączyńska E., Zarządzanie przez wartość, „Świat Nieruchomości”1998, nr 23.
 56. Mączyńska E., Zarządzanie wartością nieruchomości, w: Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości, SGH, 2001, s. 197- 202.
 57. Mączyńska E., Zawadzki M., Alokacyjna funkcja rynku papierów wartościowych w ujęciu długoterminowym, w: Determinanty funkcjonowania mechanizmu rozwoju, Raporty IRiSS, nr 57 Warszawa, 1997. 
 58. Mączyńska E., Zawadzki M., Czynniki kształtujące poziom rentowności przedsiębiorstw, „Bank i Kredyt” 1997, nr 3.
 59. Mączyńska E., Zawadzki M., Przejadanie majątku, „Kontrola Państwowa” (dwumiesięcznik poświęcony doskonaleniu organizacji i metod kontroli) NIK, Warszawa 1996.
 60. Mączyńska E., w: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej T. I.: Zmiany wyników ekonomiczno-finansowych przedsiebiorstw, s.253-284 (współautor); Systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, s. 361-373. T. II: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. Studia wybranych przypadków, s.214; Jak zostać liderem, s.132-157. (współautor) Kapitał zagraniczny szansa realizacji inwestycji, (s. 158-184) (współautor) 
 61. Mączyńska E., Zawadzki M., Strategie restrukturyzacyjne polskich przedsiębiorstw, wyd. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1996. Mączyńska E., Zawadzki M., Strategie restrukturyzacyjne przedsiębiorstw, Analiza na podstawie Listy 500 największych przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w Polsce, PAN INE, zeszyt nr 6, Warszawa 1996. (Seria: Materiały Seminaryjne)
 62. Mączyńska E., Zawadzki M., Tyle menedżerom, ile warte są ich firmy, „Rzeczpospolita”, 4.11.1998. Mączyńska E., Zawadzki M., Zadłużenie przedsiębiorstw - pomoc czy przeszkoda, Bank i Kredyt nr 9/96. Mączyńska E., Zawadzki M., Zakres i tempo inwestowania w przedsiębiorstwach w Polsce (analiza makro i mikroekonomiczna) w: Innowacje techniczne i zmiany strukturalne w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. 2, praca zbiorowa pod red. A. Jasińskiego, M. Kruka, Uniw. w Białymstoku, 1999, s. 161-186. 
 63. Mączyńska E., Zmiany paradygmantu rozwojowego a ryzyko inwestowania w nieruchomości, w: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego 2004, nr 1. 
 64. Mączyńska E., Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw w procesie transformacji, w: Przedsiębiorstwa w procesie transformacji, praca zbiorowa pod red. J.Mujżela, Poltext, Warszawa, 1997. Mączyńska E., Изменение парадигмы развития и реструктуризацияи инновационность предприятий в Польше (czerwiec 2002) w: Hayczxnyje trudy Czaspopismo Międzynarodowego Towarzystwa Ekonomistów i Towarzystwa Ekonomist/ow Rosyjskich, Moskwa. 2002 s. 124 -142 . tom 11.
 65. Mączyńska E. Podstawy gospodarki finansowej, Wyd. MSM, Warszawa 1995. - Przekład z języka niemieckiego - Peter Kralicek, Grundlagen der Finanzwirtschaft, Verlag Carl Überreuter, Wien 1991. 
 66. Mączyńska E., Białe plamy i pułapki dzisiejszej rachunkowości, "Rachunkowość" 2007, nr 9. Artykuły w ramach prac badawczych nad listą 5oo największych przedsiębiorstw w Polsce: I.
 67. Mączyńska E., Banki w czołówce rentowności, „Nowe Życie Gospodarcze” 1998, nr 22.
 68. Mączyńska E., Analiza rentowności, „Nowe Życie Gospodarcze” 1995, nr 26. Mączyńska E., Finanse spółek, „Życie Gospodarcze” 1996, nr 38.
 69. Mączyńska E., Poprawa rentowności - majątek lepiej wykorzystywany, „Nowe Życie Gospodarcze” 1996, nr 45. 
 70. Mączyńska E., Rentowność. Przegrupowanie na Liście, „Nowe Życie Gospodarcze” 1996, nr 26. 
 71. Mączyńska E., Zmiany efektywności, „Nowe Życie Gospodarcze” 1995, nr 9. Mączyńska E., Zyskowność przedsiębiorstw, „Życie Gospodarcze” 1995, nr 1. 
 72. Mączyńska E., Dominacja przedsiębiorstw prywatnych, „Nowe Życie Gospodarcze”, 1998, nr 43. Mączyńska E., LISTA 500 - Sukcesy i porażki przedsiębiorstw, „Nowe Życie Gospodarcze” 2005, nr 24.
 73. Mączyńska E., Lista 5oo – Kłopoty z rentownością, „Nowe Życie Gospodarcze” 2001, nr 23, s. 8. II. Mączyńska E., Lista 5oo Zróżnicowanie rentowności, „Dziennik Prawo i Gospodarka”, Dodatek.
 74. Mączyńska E., Lista 300 najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw, „Gazeta Finansowa”, 17.09.2001. Mączyńska E., Lista największych eksporterów, „Dziennik Prawo i Gospodarka”, dodatek. 
 75. Mączyńska E., Searching for success, “Polish Market” 2002, nr 10, s.25. Mączyńska E., Sukcesy czołowych eksporterów, „Magazyn Finansowy” 2001, nr 216, s.6. 
 76. Mączyńska E., W poszukiwaniu sukcesu, „Polish Market”, wrzesień 2002. Dodatek: Lista 3000 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw.
 77. Współautorstwo i współredagowanie raportów Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG) (E. Mączyńska): 
 78. Administracja publiczna. Stan i kierunki zmian. Warszawa 2005,
 79. Raport nr 31 Aktualne tendencje w polskim handlu zagranicznym. Wnioski dla polityki ekonomicznej. Warszawa 1999,
 80. Raport nr 35. Finanse publiczne w szansach i zagrożeniach wzrostu gospodarki Polski. Warszawa 2001,
 81. Raport nr 48. Inwestycje i oszczędności. Znaczenie, statystyka, poziom i perspektywy. Warszawa 1997, 
 82. Raport nr 28. Kapitał ludzki. Stan i perspektywy. Warszawa 1998,
 83. Raport nr 27. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej. Warszawa 1997,
 84. Raport nr 30. Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa. Warszawa, 2002, 
 85. Raport nr 49. Podział dochodu i nierówności dochodowe. Fakty, tendencje, porównania. Warszawa 1997,
 86. Raport nr 29. Polska 2010. Długookresowa strategia rozwoju. Warszawa 1998,
 87. Raport nr 32. Polskie rolnictwo w obliczu integracji europejskiej. Warszawa 2002,
 88. Raport nr 41. 39. Prowzrostowa polityka strukturalna państwa. Warszawa 2004,
 89. Raport nr 34. Racjonalizacja finansów publicznych w Polsce. Warszawa 2004,
 90. Raport nr 50. Reforma rynku pracy. Jak przyspieszyć tworzenie nowych miejsc pracy? Warszawa 2001,
 91. Raport nr 40 Reprywatyzacja. Stanowisko RSSG w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji. Warszawa 1999,
 92. Raport nr 43. RSSG o wzroście gospodarczym. Warszawa 2001,
 93. Raport nr 39. Sektor finansowy w gospodarce polskiej. (Stan i perspektywy w obliczu integracji europejskiej). O średniookresowej strategii finansowej. Warszawa 1998,
 94. Raport nr 33 System ochrony zdrowia. Kontrowersje i dylematy. Warszawa 2004,
 95. Raport nr 37. System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy. Warszawa 1999,
 96. Raport nr 36. Tempo wzrostu gospodarki światowej. Implikacje dla Polski. Warszawa 2004, 
 97. Raport nr 44. Tworzenie nowych miejsc pracy. Warszawa 2004,
 98. Raport nr 47 Wieś i rolnictwo. Wyzwania i kierunki rozwiązań w obliczu integracji europejskiej. Warszawa 1999,
 99. Elżbieta Mączyńska "Bankructwa przedsiębiorstw. Wymiar teoretyczny i rzeczywisty​" w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne (red.) E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014
 100. Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce. KSIĘGA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 80-LECIA PROFESORA MIECZYSŁAWA KABAJA, Józef Orczyk (red.), Antoni Rajkiewicz (red.), Bożenna Balcerzak-Paradowska, Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Zdzisław Czajka, Edward Dolny, Kazimierz W. Frieske, Danuta Graniewska, Wacław Jarmołowicz, Urszula Jeruszka, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Bożena Kołaczek, Elżbieta Mączyńska, Aleksy Pocztowski, Bogusława Urbaniak, Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski, Jerzy Wratny, IPiSS, Warszawa 2014, seria "Studia i Monografie", szczegóły
 101. Elżbieta  Mączyńska (2014) Dylematy pomiaru gospodarki globalnej - produkt krajowy brutto w: Księdze jubileuszowej Profesora Włodzimierza Siwińskiego Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga reform?​okladka.pdfokladkaspis tresci.pdfspis tresci
 102. Elżbieta​ Mączyńska, Piotr Pysz, Liberalismus – Neoliberalismus – Ordoliberalismus​, Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 2014, 139 (1), s. 33-40.
 103. Elżbieta Mączyńska, Poland: The Main Determinants of Socio-Economic Development​ [w:] Economics questions, issues and problems, 2014, s. 134-147.
 104. Elżbieta Mączyńska, Funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich bankructwa w warunkach globalnie naruszonej równowagi [w:] Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw (Wybrane zagadnienia), Agata Adamska, Elżbieta Mączyńska (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, str. 35 - 52 .
 105. Elżbieta Mączyńska (red.), Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.


  dr Małgorzata Świderska

  Raport roczny jako źródło informacji dla inwestorów. Stan obecny a oczekiwania inwestorów, MAC Consulting, Warszawa 2011


  dr Piotr Staszkiewicz

  Staszkiewicz P. (2015) High frequency trading readiness in Central Europe   GSTF Journal on Business Review Vol.4 No.2.
  Staszkiewicz, P., & Staszkiewicz, L. (2015). Finance: A Quantitative Introduction. Vol. I Elsevier - Academic Press.
  Staszkiewicz, P., & Staszkiewicz, L. (2015). Finance: A Quantitative Introduction. Vol. II Elsevier - Academic Press.
  Staszkiewicz P, (2015), How far is enough for financial markets​. In 5th Annual Interantiaonal Conference on Accounting and Finance. Singapore​:  pp. 21–26.


  2014
   Staszkiewicz Piotr, Staszkiewicz Lucia, Ekonomiczny skutek zniesienia obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, Zesztyty Teoretyczne Rachunkowości; 2014(79(135)):71-81 ICID: 1133209,DOI: 10.5604/16414381.1133209
  Staszkiewicz Piotr , “Verification of the disclosure lemma applied to the model for reputation risk for subsidiaries of non-public group with reciprocal shareholding on Polish broker-dealers market,” Pr. Nauk. Uniw. Ekon. we Wrocławiu, 2013, vol. 323, s. 337–346.​
  Staszkiewicz Piotr "Dynamika upadłości" w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne (red.) E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014
  Staszkiewicz PiotrSprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych, I. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
  Iwona Chomiak-Orsa, Piotr Staszkiewicz,  „Efficiency of the standrad method for operational risk at the broker dealer market,” [w:] Economics questions, issues and problems, 2014, s. 250–257.

 

 
 
 

 Struktura