Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Bankructwa Katharsis
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Publikacje
 

 Katharsis

 
O DYSFUNKCJI POLSKIEGO PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO

w książce:Efektywność procedur upadłościowych.Bankructwa przedsiębiorstw katharsis i nowa szansa

http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/produkty/profilProduktu/id/793/EFEKTYWNOSC_PROCEDUR_UPADLOSCIOWYCH_Elzbieta_Maczynska_Sylwia_Morawska/

Podjęte (przez Autorki) badania wynikają przede wszystkim z ujawniających się w praktyce dysfunkcji polskiego prawa upadłościowego i naprawczego (puin). (…)Przedmiotem badań jest ocena przyjętych przez polskiego ustawodawcę rozwiązań normatywnych regulujących upadłość przedsiębiorstw oraz analiza skuteczności cywilnoprawnej i karnoprawnej ochrony interesów przedsiębiorców – wierzycieli i dłużników, a także wpływu tych regulacji na kon­kurencyjność polskiej gospodarki. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, że ocena ta została po­przedzona analizą czynników związanych z cywilizacyjnymi przemianami w gospodarce globalnej oraz przemianami społeczno-gospodarczymi w Polsce. Wnioski z badań stanowią nie tylko ich syntezę, ale przede wszystkim wskazują na konieczność i kierunki przemian w badanej dziedzinie.prof. dr hab. Mirosława Kwiecień(fragment recenzji)

Książkę tworzą:
Wstęp (Elżbieta Mączyńska)
CZĘŚĆ I. BANKRUCTWA I UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH KRYZYSOWEJ MULTIPLIKACJI (Elżbieta Mączyńska)

Rozdział 1. Bankructwa, upadłości – kreatywność i destrukcja1.1. Uwagi wstępne1.2. Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwach a przełomy cywilizacyjne i gospodarka nietrwałości1.3. Ekonomia kryzysu1.4. Kryzysowa multiplikacja1.5. Nieład gospodarczy. Globalnie naruszona równowaga

Rozdział 2. Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce2.1. Potencjał rozwojowy polskiej gospodarki 2.2. Globalna ekspansja polskich przedsiębiorstw – wyzwania i zagrożenia2.2.1. Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw jako remedium na bariery popytu2.2.2. Zagraniczno-polski potencjał relacji biznesowych2.2.3. Ryzyko i bariery

Rozdział 3. Kryzysowe sytuacje w przedsiębiorstwach 3.1. Kryzysowe determinanty ekonomiczno-finansowej kondycji przedsiębiorstw w Polsce3.2. Rachunkowość agresywna jako przyczyna sytuacji kryzysowych3.3. Zarządzanie w sytuacji kryzysowej. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Rozdział 4. Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i ekonomiczno-prawne4.1. Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw jako rynkowe katharsis 4.2. Bankructwa i upadłości – aspekty teoretyczne 4.3. Prawne uregulowania upadłości przedsiębiorcy 4.4. Prawo upadłościowe i naprawcze w praktyce 4.5. Niedostatki statystyk upadłości

CZĘŚĆ II. EFEKTYWNOŚĆ PROCEDUR UPADŁOŚCIOWYCH (Sylwia Morawska)

Rozdział 5. Modele upadłości – regulacje prawne i ich ewolucja5.1. Modele upadłości – analiza porównawcza5.2. Prawne regulacje upadłości. Ewolucja prawa 5.3. Formy upadłości i ich następstwa5.4. Struktura sądownictwa powszechnego w sprawach upadłościowych i naprawczych

Rozdział 6. Efektywność postępowań upadłościowych6.1. Uwagi wstępne 6.2. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w wybranych sądach upadłościowych w Apelacji Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Białostockiej 6.2.1. Czas trwania postępowania upadłościowego 6.2.2. Wierzytelności publicznoprawne a prywatnoprawne 6.2.3. Stopień zaspokojenia wierzytelności 6.2.4. Wierzytelności a fundusz masy upadłościowej 6.2.5. Koszty postępowania a masa upadłościowa 6.2.6. Wynagrodzenie syndyka a koszty postępowania 6.2.7. Wynagrodzenie syndyka a masa upadłościowa 6.2.8. Efektywność postępowań upadłościowych – próba oceny6.3. Efektywność postępowań upadłościowych w kontekście roszczeń wierzycieli 6.4. Podsumowanie

Rozdział 7. Odpowiedzialność organów spółek 7.1. Uwagi ogólne 7.2. Skuteczność systemu sankcji w obszarze prawa upadłościowego 7.3. Podsumowanie

CZĘŚĆ III. POLSKIE PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE.REKOMENDOWANE KIERUNKI ZMIAN Polskie regulacje prawne – kontekst międzynarodowy (Sylwia Morawska)

Kierunki zamian wprawie upadłościowym i naprawczym w Polsce (Elżbieta Mączyńska, Sylwia Morawska)

Uzasadnienie dotyczące powołania ponadresortowego zespołu analitycznego wsparcia pracy sędziów i syndyków w ramach postępowania upadłościowego i naprawczego (Elżbieta Mączyńska)

Uwagi końcowe (Elżbieta Mączyńska)

Bibliografia
Indeks nazwisk
Indeks przedsiębiorstw i instytucjiIndeks rzeczowy
Spis tabel
Spis rysunków