Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Agata Adamska
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Skład osobowy
 

 dr hab. Agata Adamska, prof. nadzw. SGH

 

​Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa (wcześniej W katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa) . Doktor hab. nauk ekonomicznych. 

Zajmuje się przede wszystkim problematyką ładu korporacyjnego, finansów przedsiębiorstw oraz rynków kapitałowych.
 
Lista ważniejszych publikacji:

 

Artykuły w czasopismach:

Adamska A., Alkohole jako przedmiot inwestycji alternatywnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 4/2016 (82), cz. 1 http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-571.pdf

Adamska A., Problem ryzyka rozszczepionego w kontekście ładu korporacyjnego – przypadek Volkswagen AG, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” 2016, tom 48, s. 405-419

Adamska A., Dąbrowski T.J., Do Investors Appreciate Information about Corporate Social Responsibility? Evidence from the Polish Equity Market, “Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics” 2016, vol. 27, no. 4, 364–372. http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.27.4.13377

Adamska A., Dąbrowski T.J., Grygiel-Tomaszewska A., The Position of Ethical Investment Funds in Post-Communist and Well-Developed European Countries, “Revue d'études comparatives Est-Ouest” 2016, Vol. 47, no. 3, pp 7-43. http://dx.doi.org/10.4074/S0338059916003016

Adamska A., Dąbrowski T.J., Grygiel-Tomaszewska A., Resource based view or stakeholder theory: What explains better the relationship between corporate social responsibility and corporate financial performance? “Eurasian Journal of Business and Management” 2016, vol. 4, no. 2, pp. 1-16, DOI: 10.15604/ejbm.2016.04.02.001

Adamska A., Dąbrowski T.J., Znaczenie reputacji spółek w różnych systemach ładu korporacyjnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 97/2015, s. 188-197

Adamska A., Dąbrowski T.J., Grygiel-Tomaszewska A.,  Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w Polsce na tle sytuacji w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Nauki o Finansach” 2/2015, s. 73-95, DOI: 10.15611/nof.2015.2.04

Adamska A., Dąbrowski T.J., Grygiel-Tomaszewska A., Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju inwestycji etycznych – doświadczenia europejskie i ich implikacje dla Polski, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, Sectio H Oeconomia, 2015, Vol. 49, No. 4, s. 13-20, DOI:10.17951/h.2015.49.4.13

Adamska A., Staszkiewicz P., Authorized capital as a risk management tool in emerging economies. The case of Poland, “Folia Oeconomica” 1(310), 2015; s. 7-20, DOI   11089/21, http://www.czasopisma.uni.lodz.pl/index.php/foe/article/view/331,

Adamska A., Docelowe podwyższenie kapitału jako instrument lewarowania kontroli właścicielskiej, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” Vol. 13, No. 1/2015, s. 5-19 

Adamska A., Dąbrowski T., Reputation and regulations as market and non-market mechanisms to reduce bifurcated risk, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law”, Polszakiewicz B., Boehlke J. (ed.), Vol. 14, No. 2/2015, pp. 155–168. (DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2015.009.)

Adamska A., Inwestowanie w aktywa emocjonalne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854 "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 73 z 2015, s. 295-302 

Adamska A., Inwestorzyindywidualni jako akcjonariusze spółek publicznych w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2(301), 2014, s. 7-17

Adamska A., Urbanek P., Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym w polskich spółkach publicznych, „Gospodarka Narodowa” 2014, nr 2 

Adamska A., Ryzyko i odpowiedzialność, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804 "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 67 z 2014, s. 177-184 

Adamska A., Corporate governance jako obszar arbitrażu regulacyjnego, „Prawo i Ekonomia” 2013, Vol. 12, No. 4, http://dx.doi.org/10.12775/eip.2013.038

Adamska A., Mechanizmysprawowania kontroli w spółkach publicznych z udziałem Skarbu Państwa, „Zarządzanie i Finanse” 2013, Vol. 11, No. 2, Part 6 

Adamska A., Rola akcjonariuszy w postępowaniach upadłościowych spółek publicznych , „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 6/2012 

Adamska A., Zmiany akcjonariatu spółek publicznych w dobie kryzysu, Zeszyty Naukowe "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2012, nr 117 

Adamska A., Mechanizmy lewarowania kontroli właścicielskiej w spółkach publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 51, Szczecin 2012 

Adamska A., Systemy nadzoru korporacyjnego na świecie – tendencje zmian , "Ekonomia i Prawo", tom VII, 2011 rok, http://dx.doi.org/10.12775/eip.2011.004

Adamska A., Dąbrowski T.J., Zarządzanie ryzykiem reputacji w banku, „Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 1(2)/2010 

Adamska A., Wykluczenie akcji z obrotu giełdowego na GPW w Warszawie jako specyficzny rodzaj ryzyka inwestycyjnego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Szczecin 2008

Monografie:

Adamska A., Mesjasz Cz., Urbanek P., Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola w złożonym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Adamska A.,Własnośc i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013

Adamska A., Dąbrowski T.J., Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii, C.H. Beck, Warszawa 2007

Adamska A., Rola i zadania dyrektora finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004

Rozdziały w monografiach:

Adamska A., Docelowe podwyższenie kapitału jako narzędzie zarządzania strukturą kapitału w spółkach publicznych, w: Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych, red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 83-103

Adamska A., Ryzyko jako przedmiot nauk ekonomicznych, [w:] Ryzyko lokalizacji, red. K. Kuciński, CeDeWu, Warszawa 2014, s. 21-31

Adamska A., Grygiel-Tomaszewska A. Protection of the minority shareholders of public companies in the state of insolvency, [w:] Bankructwa przedsiębiorstw – wybrane aspekty ekonomiczne i prawne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 251-260

Adamska A., Ryzyko inwestycji w pasje, [w:] Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, red. A.S. Barczak, P. Tworek, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 409-422

Adamska A., Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki jako element obrony spółki publicznej przed przejęciem, [w:] Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, red. A. Adamska, E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 401-416

Adamska A., Efektywność postępowań upadłościowych z perspektywy akcjonariuszy spółek publicznych, [w:] Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 237-260

Adamska A., Skuteczność mechanizmów nadzoru korporacyjnego w polskiej praktyce – extreme case, [w:] Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, red. P. Urbanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 487-500

Adamska A., Upadłość spółki jako przyczyna wykluczenia akcji z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, red. S. Morawska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 173-184

Adamska A., Cykle życia spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 182-194

Adamska A., Akcje uprzywilejowane co do głosu w spółkach giełdowych, [w:] Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, red. P. Urbanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 485-500

Adamska A., Notyfikowani akcjonariusze spółek giełdowych w Polsce [w:] Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2010, s. 291-314

Adamska A., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – podstawowe zagadnienia [w:] Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, s. 11-21

Adamska A., Publiczny rynek pierwotny w Polsce na tle tendencji światowych [w:] Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować, red. S. Buczek i A. Fierla, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 27-35

Wieloautorskie monografie:

Inwestowanie - od unikania do poszukiwania ryzyka na rynkach finansowych, red. A. Adamska i A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016

Inwestowanie. Rynki, instrumenty, decyzje, red. A. Adamska i A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015

Inwestowanie emocjonalne i techniczne, red. A. Adamska i A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014

Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, red. A. Adamska i E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013

Inwestowanie. Spekulowanie. Kolekcjonowanie, red. A. Adamska i A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne, red. A. Adamska i A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

Inwestowanie. Wybrane zagadnienia, red. A. Adamska i A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010