Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Mapa kompetencji sektorowych warunkiem zwiększenia zatrudnialności
KNoP - Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego - Konferencje i seminaria
 

 Mapa kompetencji sektorowych warunkiem zwiększenia zatrudnialności

 

15 lutego 2014 r. odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Katedrę Rozwoju Kapitału Ludzkiego zatytułowane Mapa kompetencji sektorowych warunkiem zwiększenia zatrudnialności". 

Cel seminarium

Celem seminarium było przedstawienie założeń Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz szeroka dyskusja w kręgu specjalistów na temat informacji, stanowiących podstawę opracowania sektorowych ram kwalifikacji w czterech wybranych dziedzinach polskiej gospodarki, w sektorze informatyki, służbie zdrowia, bankowości oraz w branży farmaceutycznej. Seminarium odbywało się w formie kilku paneli, prowadzonych przez przedstawicieli zespołu badawczego z SGH realizującego we współpracy z partnerami z Instytutu Badań Edukacyjnych projekt: „Bilans kwalifikacji i kompetencji w wybranych sektorach”. Do udziału w panelach zostali także zaproszeni eksperci-praktycy, zajmujący się problemami kompetencji i zatrudnialności w badanych sektorach.

 

Podsumowanie seminarium

15 lutego 2014 r. odbyło się seminarium naukowe, zorganizowane przez Katedrę Rozwoju Kapitału Ludzkiego KNoP, dotyczące modeli kompetencji sektorowych. Podstawę do dyskusji  stanowiły dotychczasowe wyniki projektu pt.: „Bilans kwalifikacji i kompetencji w wybranych sektorach”, jaki realizują pracownicy Katedry na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych. Inspiracją dla tematu seminarium były aktualne problemy rynku pracy w Polsce i UE. Negatywne zjawiska dowodzą istnienia luki kompetencyjnej, a więc rozbieżności między kompetencjami wymaganymi a posiadanymi. Szacuje się, że dotyczy to 30% europejskiej populacji, a skala niedopasowania wykazuje tendencję rosnącą. Sytuacja ta powoduje, że priorytetem  w sferze zatrudnienia staje się zapewnienie obywatelom zdolności do otrzymania i utrzymania satysfakcjonującej pracy oraz rozwoju kariery zawodowej. O idei zatrudnialności mówiła prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz.

W osiągnięciu takiego stanu szczególną rolę odgrywa dostosowanie edukacji do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. W tej kwestii podejmowanych jest w ostatnich latach kilka cennych inicjatyw, wśród nich na szczególne podkreślenie zasługuje tworzenie systemu Polskich Ram Kwalifikacji. Założenia PRK przedstawiła na seminarium dr Agnieszka Chłoń- Domińczak lider projektu w IBE, a dr Łukasz Sienkiewicz z KRKL scharakteryzował rolę Ram kwalifikacji jako narzędzia komunikacji oczekiwań kompetencyjnych uczestników rynku pracy.

Kolejne cztery panele, z udziałem zaproszonych ekspertów, były poświęcone charakterystyce podaży i popytu na kompetencje w czterech sektorach. Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek, prowadząc panel dotyczący IT, skoncentrowała dyskusję na modelu kształceniu informatyków - wąskie specjalizacje vs. uniwersalizm, oraz roli kompetencji społecznych w zwiększeniu atrakcyjności zatrudnieniowej pracowników branży IT. Zaproszeni eksperci wskazywali także kluczowe i specyficzne kompetencje na stanowiskach w sektorze informatycznym. W kolejnym panelu dr Grzegorz Myśliwiec analizował wpływ zmian strukturalnych w sektorze opieki zdrowotnej  na podaż i popyt na kompetencje. Panel IV, prowadzony przez  dr Dariusza Danilewicza,  dotyczył perspektywy wykorzystania ramy kwalifikacji w sektorze bankowym oraz związanych z tym szans i zagrożeń z perspektywy pracodawców. Ostatni panel, prowadzony przez dr hab. Tomasza Rostkowskiego, odnosił się  do kompetencji specyficznych i transferowalnych w branży farmaceutycznej. Całość seminarium podsumowały prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz i dr Agnieszka Wojtczuk-Turek, wskazując na potrzebę dalszej dyskusji w gronie ekspertów, którzy powinni być włączeni w projektowanie Sektorowych Ram Kwalifikacji.   

autor:  prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz  


Materiały pokonferencyjne

1. Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji - dr A. Chłoń-Domińczak
2. Zatrudnialność - kluczowym celem polityki zatrudnienia - prof. zw. dr hab. M. Juchnowicz
3. Ramy kwalifikacji jako narzędzie komunikacji oczekiwań kompetencyjnych uczestników rynku pracy - dr Ł. Sienkiewicz
4. Jakościowa charakterystyka podaży i popytu na kompetencje w sektorze IT - dr A. Wojtczuk-Turek
5. Jakościowa charakterystyka podaży i popytu na kompetencje w sektorze zdrowia - dr G. Myśliwiec
6. Mapa kompetencji w sektorze bankowym – perspektywy wykorzystania, szanse i zagrożenia - dr D. Danilewicz
7. Kompetencje specyficzne i tansferowalne w branży farmaceutycznej - dr hab. T. Rostkowski
8. Kompetencje transferowalne i specyficzne w  sektorze telekomunikacyjnym - dr M. Fryczyńska
9. Ulotka informacyjna


Ramowy program seminarium

Panel I
10.00-10.15
Zatrudnialność – kluczowym celem polityki zatrudnienia

10.15-10.45
Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji

10.45-11.00
Ramy kwalifikacji jako narzędzie komunikacji oczekiwań kompetencyjnych uczestników rynku pracy

11.00-11.30
Pytania, dyskusja

11.30-11.50
Przerwa kawowa

Panel II
11.50-12.50
Jakościowa charakterystyka podaży i popytu na kompetencje w sektorze IT

 • Informatyk” – kluczowy zawód przyszłości w gospodarce opartej na wiedzy. Problemy prognozy i dopasowania przydatnych na rynku pracy kompetencji specjalistów z obszaru IT (w kontekście dynamicznego rozwoju nowych stanowisk w IT). Problem transferowalności i specyfiki kompetencji specjalistów IT.
 • „Informatyk” – analityczny ekspert, czy wszechstronny innowator? Problemy kształcenia informatyków – model oparty na wąskich specjalizacjach, czy uniwersalizm? Wyzwania dla działu HR w zakresie rozwoju kompetencji „informatyków” w kontekście dynamiki zmian technologicznych i nowych zastosowań IT (np. w medycynie, energetyce). Rola kompetencji społecznych w zwiększaniu atrakcyjności zatrudnieniowej pracowników w branży IT.

12.50-13.30
Jakościowa charakterystyka podaży i popytu na kompetencje w sektorze zdrowia - trendy i problemy

 • Jak dostosować kompetencje do silnego trendu zmian strukturalnych w sektorze zdrowia?
 • Przepływ informacji o kompetencjach między podąża a popytem – usprawniać czy nadzorować?
 • Medyczne zawody „w kryzysie” a perspektywa kompetencji
 • Ścieżki specjalizacyjne w zawodach medycznych a ścieżki kariery – czy korelować?  

13.30-13.45
Przerwa

Panel III
13.45-14.25
Mapa kompetencji w sektorze bankowym – perspektywy wykorzystania, szanse i zagrożenia

 • Przedstawienie efektów dotychczasowych prac dotyczących sektora bankowego
 • Jakość opracowywanych obecnie pilotażowo sektorowych ram w bankowości (komentarz ekspertów)
 • Rama sektorowa a wielkość sektora (bankowość czy finanse, uniwersalność opracowania)
 • Perspektywy stosowania ram sektorowych w przyszłości – analiza SWOT z punktu widzenia pracodawców /zmiany technologiczne, produktowe i inne w bankowości a opracowane ramy (aktualność i przydatność ram w przyszłości)
 • Wyzwania edukacji  

14.25 – 14.40
Przerwa

Panel IV
14.40-15.40
Kompetencje specyficzne i transferowalne w branży farmaceutycznej

 • Kompetencje uznawane za wartościowe w wielu branżach i wykorzystywane w branży farmaceutycznej
 • Kompetencje specyficzne dla branży farmaceutycznej – źródła podobieństw oczekiwań pracodawców w branży
 • Kompetencje specyficzne dla konkretnej organizacji – źródła specyfiki konkretnej organizacji  

15.40-16.00
Podsumowanie seminarium