Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Publikacje

 
dr hab. Marzena Fryczyńska, prof. SGH
 1. Fryczyńska, M. (2021). Organizational Networks and Networking Competence. New York: Routledge, https://doi.org/10.4324/9781003054085
 2. Fryczyńska, M. Ciecierski, C. (2020), "Networking competence and its impact on the employability of knowledge workers", Journal of Organizational Change Management, Vol. 33 No. 2, pp. 349-365. https://doi.org/10.1108/JOCM-09-2019-0284
 3. Fryczyńska M., Egocentryczne sieci wiedzy pracowników wiedzy (w:) Zarządzanie kapitałem ludzkim. Wyzwania i trendy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 315-331.
 4. Fryczyńska M., Ivanova A., The impact of networking behaviours and individual social capital related to work on perceived career satisfaction and its prospects: The case of Poland, “The Journal of East European Management Studies” 2019, nr 2 (24), s. 207-229, ISBN 978-83-8085-672-1  https://doi.org/10.5771/0949-6181-2019-2-324
 5. Fryczyńska M., Kompetencja sieciowa pracowników wiedzy, Difin, Warszawa 2018. ISBN 978-83-8085-672-1
 6. Networking Behaviors of Managers and non-Managers in Public and Private Sectors, European Conference on Management, Leadership and Governance, Lisbon 2015, S 120-127. E –book ISBN 978-1-910810-77-4
 7. Fryczyńska M., Human Capital Management, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2015, ISBN 978-83-65-416-59-9
 8. Fryczyńska M., Intuicja w poznaniu naukowym, (w:) Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2010. 121-133.
 9. Fryczyńska M., Kompetencje kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach sieciowych. Potencjał i ryzyko, (w:) Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, red. S. Łobejko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 129-140.
 10. Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M., Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Placet, Warszawa 2008.
dr hab. Agata Lulewicz-Sas, prof. SGH
 1. A. Lulewicz-Sas, J. Godlewska, Assessment of communication CSR by Polish water and sewage companies, WSEAS Transactions on Business and Economics, Volume 18, 2021, pp. 67-77.
 2. E. Broniewicz, J. Godlewska, A. Lulewicz-Sas, R. Miłaszewski, Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska 2019, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 138 s.
 3. A. Lulewicz-Sas, The Concept of Social Responsibility of Business as Seen by Employees, w: 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society": Book of Proceedings / Potocan Vojko, Kalinic Pavle , Vuletic Ante (red.), Economic and Social Development, 2017, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, s. 421-429.
 4. A. Lulewicz-Sas, Corporate Social Responsibility in the Light of Management Science - Bibliometric Analysis, Procedia Engineering, Elsevier BV, vol. 182, 2017, s. 412-417.
 5. A. Lulewicz-Sas, Identyfikacja działań społecznie odpowiedzialnych w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” nr 5, 2016, s. 37-42.
 6. J. Ejdys, A. Matuszak-Flejszman, M. Szymański, L. Ustinovicius, G. Shevchenko, A. Lulewicz-Sas, Crucial factors for improving the ISO14001 environmental management system, “Journal of Business Economics and Management” t. 17, nr 1, 2016, s. 52-73.
 7. A. Lulewicz-Sas, Pomiar i ocena społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw – wyniki badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 378, 2015, s. 158-167. 
 8. A. Lulewicz-Sas, J. Godlewska, Assessment of environmental issues of corporate social responsibility by enterprises in Poland – results of empirical research, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” t. 213, 2015, s. 533-538.
 9. A. Lulewicz-Sas, J. Kilon, The effectiveness of SRI funds in Poland, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” t. 156, 2014, s. 194-197.
 10. A. Lulewicz-Sas, Ewaluacja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t.15, z. 10, cz. 2, 2014, s. 59-68.
dr Dariusz Danilewicz
 1. D. Danilewicz, Wyzwania zarządzania w branży hotelarskiej w obliczu zmian społecznych i technologicznych, w: M. Urbaniak, A. Tomaszewski /red./, Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020.
 2. L. Serafin, D. Danilewicz, P. Chyla, B. Czarkowska-Pączek, What is the most needed competence for newly graduated Generation Z nurses? Focus groups study, Nurse Education Today, 2020, Vol.:94.
 3. D. Danilewicz, The Concept of Well-being in Organisational Reality, Edukacja ekonomistów i menedżerów, Nr 2 (56) /2020.
 4. D. Danilewicz, Report - after the seminar Work and career in the period of economic recover, Edukacja ekonomistów i menedżerów, Nr 3 (57) / 2020.
 5. D. Danilewicz, Integracja procesów zarządzania kapitałem ludzkim z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, w: A. Wojtczuk-Turek /red/, Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy, , Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2019.
 6. D. Danilewicz, A. Wojtczuk-Turek, Proces twórczy a rozwijanie problemów w biznesie i generowanie innowacji, w: A. Wojtczuk-Turek /red/, Sztuka dla biznesu. Wspieranie kreatywności w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN 2019​.
dr Hanna Kinowska
 1. ​​Kinowska, H. (2019). Rola przełożonego w kształtowaniu sprawiedliwości wynagrodzenia i zaangażowania w pracę. W: Społeczna odpowiedzialność biznesu: perspektywa zarządzania i ekonomii (119-132), E. Mazur-Wierzbicka, D. Janczewska (red.). Łódź: Społeczna Akademia Nauk.
 2. Kinowska, H. (2019). Wybrane czynniki oceny sprawiedliwości wynagradzania. W: Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy: monografia jubileuszowa dedykowana Profesor Marcie Juchnowicz (333-344), A. Wojtczuk-Turek (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
 3. Juchnowicz, M., Kinowska, H. (2019). Zależność między poziomem zaspokojenia potrzeb przez pracowników i oceną sprawiedliwości wynagradzania oraz zaangażowaniem w pracy. W: Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej (295-310), C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 4. Juchnowicz M., Kinowska H. (2017). Strategie wynagrodzeń w różnych strategiach biznesowych. W: Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego (465-478), W.A. Sopińska, P. Wachowiak (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. Kinowska H. (2016). Różnorodność interesów właścicielskich. W: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy (133-154), M. Juchnowicz (red.). Warszawa: PWE.
 6. Kinowska, H. (2018). Zróżnicowanie oceny sprawiedliwości wynagradzania w zależności od poziomu płac, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 49 (3), s. 83-98.
 7. Juchnowicz, M., Kinowska, H. (2018). Sprawiedliwość i zaangażowanie a poziom wynagradzania, Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, Vol. 16, No. 1/2/2018, s. 107-116.
 8. Kinowska, H. (2017). Wpływ płci na postrzeganie podwładnych przez przełożonych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 964 (4), s. 115-133.
 9. Kinowska H. (2011). Zarządzanie wynagrodzeniami w dynamicznie rozwijającej się organizacji finansowej, w: Juchnowicz M. (red), Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim, metodyka badania, opisy przypadków, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 10. Kinowska H. (2009). The Influence of Chosen Structural Factors on Employee Engagement, Education of Economists and Managers, No. 3/2009.
dr Michał Zubek
 1. Sierpińska M., Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A., Zubek M., [2021] Kredyt kupiecki. Ryzyko i sposoby jego ograniczania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 2. Sierpińska M., Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A., Zubek M., [2020] Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe  PWN SA Warszawa.
 3. Zubek M., [2020] Controlling as a Method of Managing Human Capital [w:] „Edukacja ekonomistów i menedżerów” Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tom 57, s. 25-36.
 4. Zubek M., [2020] Leadership and management in public administration [w:] „Edukacja ekonomistów i menedżerów” Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tom 55 nr 1 s. 114-126.
 5. Zubek M., [2018] Controlling personalny- element megasystemu controllingu w organizacji, Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae , Rok 17,  s. 369-379 .
 6. Przebinda G., Zubek M., [2016] Transfer wzorców z sektora prywatnego do sektora publicznego na przykładzie strategii wizerunkowej miasta Kielce [w:] Kucęba R, Olejnik R., Smoląg K., (red.) Koncepcje zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 181-203.
 7. Zubek M., [2015] Kształcenie zawodowe w Polsce i w regionie  świętokrzyskim [w:] Krawczyk-Blicharska M., Miko-Giedyk J., Kowalski S., (red.) Kształcenie zawodowe w perspektywie współczesnych uwarunkowań społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, s.49-60.
 8. Zubek M., [2014] Premia jako instrument motywowania pracowników samorządowych [w:] Kowalik M., Sierpińska –Sawicz A. (red.) Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Wydawnictwo Vizja Press&IT Warszwa, Rozdział 16, s. 325-339.
 9. Zubek M., [2013] Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej nośnikiem rozwoju regionów na przykładzie województwa świętokrzyskiego [w:] Studia i materiały Miscellanea Oeconomicae  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rok 17, Nr 1/2013 s. 69-81​.
 10. Zubek M.,[ 2012] Finansowe wsparcie unijne szansą rozwoju gospodarczego na przykładzie regionu świętokrzyskiego [w:] Borowiecki R., Dziura M.(red.)  Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie , Kraków, Rozdział 26, s.389-404​.
mgr Małgorzata Pawlak​
 1. Pawlak M., Jednostka i instytucje na rynku pracy w świetle „Pamiętników bezrobotnych” – perspektywa II i III Rzeczypospolitej [w:]  Cmiel-Bażant M., Kosieradzka A. (red.) Od makrostruktur do mikrohistorii,  Wydawnictwo Libron, Uniwersytet Warszawski, 2019, ISBN 9788366269156. 
 2. Pawlak M., Szyszka A., Polish Students and Money, Think Forward INitiative, 2019. Raport dostępny ​online: 
 3. https://www.thinkforwardinitiative.com/research/polish-students-and-money
 4. Pawlak M., Professional Careers of Women: Internal Obstacles, w: Proceedings of the International Masaryk Conference, Ministry of Industry and Trade of Czech Republic, Hradec Kralove, 2015, ISBN 978-80-87952-12-2. 
 5. Pawlak M., Talaga S., Polish and Czech Students: Education, Financial Literacy and Political Preferences Related to the Economic Issues, w: Proceedings of the International Masaryk Conference, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Hradec Kralove, 2015, ISBN 978-80-87952-12-2. 
 6. Pawlak M., Związek między kondycją finansową Narodowego Funduszu Zdrowia a ograniczonym dostępem do świadczeń medycznych [w:] Współczesne problemy bankowości i finansów z perspektywy młodych naukowców, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin, 2014, ISBN 9788387249649.​