Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Opis Zakładu

 
​​Celem Zakładu Zarządzania Kapitałem Ludzkim (ZKL) jest rozwój koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim w Polsce i w środowisku międzynarodowym poprzez prowadzanie badań podstawowych i wdrożeniowych, publikowanie i popularyzowanie ich efektów, transfer wiedzy do organizacji w tym przedsiębiorstw, kształcenie studentów i rozwijanie kompetencji pracujących oraz promowanie jej w środowisku społeczno – gospodarczym.
 
Prace Zakładu ZKL odwołują się do dorobku wypracowanego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (i poprzedzających ją formach organizacyjnych) przez przeszłe i obecne kadry naukowe podejmujące problematykę ekonomiki pracy, polityki personalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, gospodarowania zasobami pracy i zarządzania kapitałem ludzkim. Propagujemy koncepcję zarządzania kapitałem ludzkim wypracowaną pod kierownictwem prof. dr hab. Marty Juchnowicz oraz rozwijamy ją podejmując ważne dla rozwoju nauki i praktyki zarządzania problemy i wyzwania. Dla rozwoju zarządzania kapitałem ludzkim współpracujemy z naukowcami, ekspertami, instytucjami i ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Popularyzujemy i publikujemy rezultaty prac badawczych i wdrożeniowych, aby zapewnić szerszy wpływ na naukę i praktykę ZKL.

Obszary i kierunki badawcze realizowane przez pracowników Zakładu ZKL:
 • ​Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wyzwań współczesności, tj. zrównoważonego rozwoju, segmentacji rynku pracy, rewolucji 4.0, sieciowości.
 • Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach różnych branż, sektorów, o zróżnicowanej wielkości i zasięgu działania.
 • Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim w pracy menadżerskiej.
 • Wpływ rynku pracy na jakość i praktyki zarządzania kapitałem ludzkim.
 • Społecznie odpowiedzialne i zrównoważone zarządzanie kapitałem ludzkim.
 • Rozwój kształcenia dla potrzeb gospodarki i rynku pracy.
 • Zarządzanie przez zaangażowanie i dla zatrudnialności.
 • Doświadczenia i dobrostan pracowników.
 • Ocena, szkolenia i rozwój kompetencji, w szczególności menedżerskich, przedsiębiorczych, społecznych.
 • Doradztwo i zarządzanie karierami.
 • System wynagradzania pracowników, w szczególności jego sprawiedliwość.
 • Analityka ZKL i ocena jego efektywności.
 • Ekonomika pracy.

Najważniejsze zadania dydaktyczne realizowane przez pracowników Zakładu ZKL:
 • ​Udział w rozwoju i realizacji procesu kształcenia na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. 
 • Opieka promotorska nad licencjatami, magistrantami, doktorantami i dyplomantami studiów podyplomowych.
 • Prowadzenie szkoleń i kursów, konsultacji oraz zajęć na studiach podyplomowych i MBA.
 • Aktywne wsparcie działań rady programowej kierunku menedżerskiego.
 • Rozwój oferty i jakości usług edukacyjnych i szkoleniowych.

Najważniejsze zadania organizacyjne podejmowane przez pracowników Zakładu ZKL:
 • ​Praca w komisjach i zespołach uczelnianych, kolegialnych i innych - na podstawie odrębnych powołań.
 • Organizowanie seminariów i konferencji naukowych i popularno-naukowych.
 • Tworzenie i powoływanie zespołów projektowo-badawczych.
 • Udział w procesie publikacyjnym Kwartalnika Edukacja Ekonomistów i Menadżerów.
 • Współpraca z organizacjami i przedsiębiorstwami zbieżnymi dla realizacji celów Zakładu.