Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Dariusz Turek

 

D. Turek.jpg
dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH

 
 


Prowadzone zajęcia: 

 • 132110-0697 Etyka w biznesie
 • 222160-0697 Etyka w biznesie
 • 136320-0698 Psychologia społeczna
 • 136330-0698 Psychologia stosowana
 • 222160-0697 Trening pracy zespołowej i wykorzystania narzędzi menedżerskich przez pracowników
 • 235870-0697 Trening diagnozy potencjału pracowników, coachingu i mentoringu
 • 235900-0697 Trening podejmowania decyzji – psychologiczne pułapki myślenia
 • 136380-0698 Trening ograniczania stresu
 • 120670-0697 Zachowania organizacyjne

 

Zainteresowania zawodowe:  

 • Behawioralna etyka biznesu
 • Filozofia nauki i metodologia badań
 • Psychologia zarządzania, organizacji i pracy
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 
Ważniejsze publikacje:


 
Monografie:
 • D. Turek, Destruktywny kontekst organizacyjny a wykonywanie pracy, PWN, Warszawa 2019. (ISBN: 978-83-01-20564-5)
 • M. Juchnowicz, B. Mazurek-Kucharska, D. Turek, Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru, PWE, Warszawa 2018. (ISBN 978-83-208-2297-7)
 • D. Turek, A. Wojtczuk-Turek, Introduction to Business Process Management, SGH, Warszawa 2017. (ISBN 978-83-8030-142-9)
 • D. Turek, Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczenie, Difin, Warszawa 2012. (ISBN 978-83-7641-701-1)

Rozdziały w książkach:
 • D. TUREK, A. Wojtczuk-Turek, Metaanaliza w ZZL – dotychczasowe doświadczenia i przyszłe kierunki badań, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Ewolucja i współczesność, red. A. Pocztowski, A. Rakowska, A. Sitko-Lutek, Wolter Kluwer, Warszawa 2021, s. 228–247. (ISBN 978-83-8246-516-7)
 • D. TUREK, „Jak mnie traktujecie, tak się zachowuję”. Rola klimatu nieuprzejmości w pracy, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania, red. J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch, SGH, Warszawa 2020, s. 453–468. (ISBN 978-83-8030-369-0)
 • D. TUREK, „Jazz w zarządzaniu”. W jaki sposób muzyka jazzowa może inspirować działalność biznesową, w: Sztuka dla biznesu. Rozwijanie kreatywności organizacji, red. A. Wojtczuk-Turek, PWN, Warszawa 2019, s. 50–66. (ISBN 978-83-01-20852-3)
 • D. TUREK, Psychologia start-upowca. Dlaczego sukces nie zależy tylko od pomysłu?, w: Start-up a uwarunkowania sukcesu. Wymiar teoretyczno-praktyczny, red. A. Kałowski, J. Wysocki, SGH, Warszawa 2017, s. 67–92. (ISBN 978-83-8030-140-5)
 • D. TUREK, Ciemna strona przedsiębiorstw rodzinnych: Zachowania dewiacyjne w firmach rodzinnych, w: Zarządzanie firmą rodzinną – wybrane zagadnienia, red. J. Klimek, B. Żelazko, SGH, Warszawa 2016, s. 93–110. (ISBN 978-83-8030-041-5)
 • D. TUREK, Paradoksy „ciemnej strony” zachowań organizacyjnych. Kiedy i jak dewiacyjne zachowania wyzwalają pozytywne konsekwencje organizacyjne?, w: Wyzwania współczesnego zarządzania. Tendencje w zachowaniach organizacyjnych, red. L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2015, s. 151–174. (ISBN 978-83-7285-791-0)
 • A. Wojtczuk-Turek, D. TUREK, Diversity-Oriented Competences: A Major Challenge for Human Resources Development, in: Human Resources Management Challenges: Learning & Development, eds. A. Rakowska, K. Babnik, ToKnow Press, Bankok-Celje 2015, pp. 31–62. (ISBN 978-83-65020-05-5)
 • D. TUREK, Cultural determinants of entrepreneurship development in SME Sector. The Case of Poland, in: Human factors of a global society: A system of systems perspective, eds. T. Marek, W. Karwowski, M. Frankowicz, J. Kantola, P. Zgaga, Taylor & Francis, New York 2014, pp. 481–494. (ISBN 789-1-4665-7286-7)
 • D. TUREK, Przedsiębiorca a pracownik przedsiębiorczy. Podobieństwa i różnice profili kompetencyjnych i ich implikacje dla procesów zarządzania, w: Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, red. B. Jamka, Difin, Warszawa 2012, s. 33–57. (ISBN 978-83-7641-677-9)
 • D. TUREK, The Role of Moral Competence in the Creation of Company's Value, in: Transferable Competencies. Diagnosis. Formation. Management, eds. Konarski, D. Turek, SGH, Warszaw 2011, s. 33–57. (ISBN 978-83-7378-579-3)
 • D. TUREK, A. Wojtczuk-Turek, Transferable Competencies. Review of Definitions, Models and Theoretical Approaches, in: Transferable Competencies. Diagnosis. Formation. Management, eds. Konarski, D. Turek, SGH, Warszaw 2011, s. 13–31. (ISBN 978-83-7378-579-3)
 • D. TUREK, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zachowania pracowników. Badania empiryczne, w: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, red. D. Lewicka, L. Zbiegień-Maciąg, AGH, Kraków 2010, s. 221–242. (ISBN 978-83-7464-278-1)

 Publikacje w recenzowanych czasopismach:

 • A. Wojtczuk-Turek, D. TUREK, HPWSs and employee performance in KIBS companies: a mediating–moderating analysis, “Baltic Journal of Management” 2021, Vol. 16, No 3, pp. 345–365. https://doi.org/10.1108/BJM-03-2020-0081 (ISSN 1746-5265)
 • D. TUREK, When does job burnout not hurt employee behaviours?, “Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance” 2021, Vol. 8, No. 1, pp. 59–79. https://doi.org/10.1108/JOEPP-04-2020-0055 (ISSN 2051-6614)
 • D. TUREK, Fake science – fałszywa nauka. Poważne zagrożenie czy kolejny pseudoproblem, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2021, Nr. 61(3), s. 11–23. (ISSN 1734-087X)
 • A. Wojtczuk-Turek, D. TUREK, The context of knowledge-based work and HRM in the narratives of employees from the KIBS sector: Discourse analysis, “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2019, Vol. 6(131), s. 59–72. (ISSN 1641-0874)
 • D. TUREK, W jakich sytuacjach systemy wysoce efektywnej pracy szkodzą pracownikom, „Przegląd Organizacji” 2019, nr 7, s. 31–37. (ISSN 0137-7221)
 • D. TUREK, When HRM practices malfunction, ‘evil is born’. HRM role in explaining counterproductive behaviors, „Organizacja i Kierowanie” 2019, nr. 3(186), s. 39–55. (ISSN 0137-5466)
 • D. TUREK, A. Wojtczuk-Turek, How destructive social aspects inhibit innovation in the organization, “International Journal of Contemporary Management” 2017, Vol. 16, No. 2, pp. 265–292. (ISSN 2449-8920)
 • D. TUREK, What do we know about the effects of diversity management? A meta-analysis, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2017, nr 4 (964), s. 5–25. (ISSN 1898-6447)
 • D. TUREK, „Koncepcje człowieka” a nieetyczne zachowania pracowników w organizacji. Mediacyjna rola kompetencji moralnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr. 430, s. 305–319. (ISSN 1899-3192)
 • D. TUREK, Paradoksy „obywatelskich zachowań” pracowników w organizacji, „Organizacja i Kierowanie” 2016, nr. 2(172), s. 131–143. (ISSN 0137-5466)
 • A. Wojtczuk-Turek, D. TUREK, The significance of perceived social-organization climate for creating employees’ innovativeness: The mediating role of person-organization fit, “Management Research Review” 2016, Vol. 39, No. 2, s. 167–195. (ISSN 2040-8269)
 • D. TUREK, Do NEETs have employability value? The study of the Mazovian labour market, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2015, Vol. 6(107), s. 61–81. (ISSN 1641-0874)
 • A. Wojtczuk-Turek, D. TUREK, Innovative behaviour in the workplace: The role of HR flexibility, individual flexibility and psychological capital: The case of Poland, “European Journal of Innovation Management” 2015, Vol. 18, No. 3, s. 397–419. (ISSN 1460-1060)

Recenzowane raporty badawcze:

Ekspertyzy:
 • D. TUREK, A. Wojtczuk-Turek, K. Marczak, Ocena skuteczności, użyteczności i wpływu działań z perspektywy beneficjentów wybranych programów CSR Fundacji ORLEN i Fundatora Fundacji ORLEN – PKN ORLEN S.A., Raport badawczy dla Fundacji ORLEN, Wrocław 2021, s. 130.
 • D. TUREK, A. Wojtczuk-Turek, Klimat innowacyjny i zachowania innowacyjne pracowników Polpharma S.A., Raport badawczy dla Polpharma S.A, Warszawa 2021.
 • D. TUREK, Badanie potencjału rynku pochodnych estrowych kwasu oleinowego 9-dekenowego (9-DAME), Raport badawczy dla Grupy Wilmar, Wrocław 2020, s. 141.
 • D. TUREK, A. Wojtczuk-Turek, K. Marczak, Ewaluacja systemu wyboru projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 Osi Priorytetowej I POWER, Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa 2017.

Projekty badawcze:
 • Kierownik projektu: „Ocena racjonalności i ewaluacja działań CSR realizowanych przez Fundację ORLEN i Fundatora Fundacji ORLEN - PKN ORLEN na wybranych przykładach działań”. Badanie przeprowadzane na zlecenie Fundacji ORLEN. 
 • Członek zespołu badawczego w projekcie: „Benchmarking Klastrów 2020”.  Badanie przeprowadzane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przez Konsorcjum: Innoreg Sp. z o.o. oraz Grupy Badawczej DSC Sp. z o.o. 
 • Członek zespołu badawczego w projekcie „Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)”, (MEN-HOT nr POWR.02.15.00-00-2010/18).
 • Członek zespołu badawczego w projekcie „Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej (technik telekomunikacji, technik informatyk)”, (MEN-IT nr POWR.02.15.00-00-2009/18).
 • Członek zespołu badawczego w projekcie „Horyzont 2020” pt. Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science” (H2020 – SwafS, nr 824537) realizowanego przez: Universitat de Valencia, Observa Science in Society, Trnava University, FYG, Danmar Computers, The Institute of Social Sciences of the University of Lisbon, Asociacion Espanola de Comunicacion Cientifica, Uniwersytet Łódzki, Studies Centre on Science, Communication and Society (SCS-UPF) of Universitat Pompeu Fabra (UPF). 09.2019-11.2019.
 • Członek zespołu eksperckiego przygotowujący raporty pt. Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017 dla PAIH. Wartość projektu: 66 000 zł.
 • Kierownik projektu: Ewaluacja systemu wyboru projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 Osi Priorytetowej I POWER (nr. ZZP. 326-17/17/MC) przygotowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Wartość projektu: 149 998.50 zł.
 • Koordynator projektu badawczego: Badania instytucji rynku pracy oraz doradców zawodowych i edukacyjno-zawodowych realizowanego dla Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) (nr. IBE/6/2017). Wartość projektu: 282 200 zł.
 • Kierownik projektu badawczego finansowanego z Narodowego Centrum Nauki (NCN) (2016/21/B/HS4/03050), pt. „Kontrproduktywne organizacje” – jak i kiedy firmy niszczą wydajność swoich pracowników? Wartość projektu: 193 000 zł.
 • Członek zespołu eksperckiego przygotowujący raporty pt. Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016 dla PAIZ. Wartość projektu: 33 000 zł.
 • Kierownik projektu: Kształcenie ustawiczne a potrzeby mazowieckiego rynku pracy w ramach Projektu systemowego Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 POKL (nr. ZP.U.326-28/15/MC) przygotowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Wartość projektu: 251 077.44 zł.
 • Członek zespołu eksperckiego przygotowujący raporty pt. Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2015 dla PAIZ. Wartość projektu: 31 000 zł.
 • Kierownik projektu: Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku pracy w ramach Projektu systemowego Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 POKL (nr. ZP.U.326-69/14/MC) przygotowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Wartość projektu: 300 661,20 zł.
 • Człowiek zespołu badawczego w projekcie: Skuteczna i efektywna przedsiębiorczość społeczna (nr. B477-15D8-2800-4240) realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach (lider) i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (partner). Wartość projektu: 2 651 000 zł.
 • Człowiek zespołu badawczego w projekcie: Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa realizowanych w partnerstwie Szkoły Głównej Handlowej i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2013) (DRK/POKL2.1.3-036/1/2012). Wartość projektu: 1 470 050,28 zł.
 • Członek zespołu badawczego w projekcie: Bilans kwalifikacji i kompetencji w wybranych sektorach realizowanych z funduszy Instytutu Badań Edukacyjnych (2012-2013) (IBE/72/M/2012). Wartość projektu: 735 540 zł.
 • Członek zespołu badawczego w projekcie: Praktyk nauk humanistycznych i społecznych. Rozwój umiejętności zarządzania badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi i komercjalizacji wyników prac badawczych z obszaru nauk humanistyczno-społecznych (nr UDA-POKL.04.02.00-00-075/11-00). Projekt realizowany przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie w ramach funduszy UE (2012).
 • Członek zespołu badawczego w projekcie: Diagnoza barier w edukacji formalnej finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury” priorytet „Obserwatorium Kultury” (2012) (nr 05244/12). Wartość projektu: 107 650 zł.
 • Główny ekspert i autor raportu końcowego w projekcie: Badanie zapewniania jakości kwalifikacji. Analiza stanu obecnego w perspektywie powstania krajowego systemu kwalifikacji przygotowanym na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych (2011–2012)  (nr IBE 237401). Wartość projektu: 232 593 zł.
 • Członek zespołu badawczego w projekcie: Women Leaders and Gender Parity Programme realizowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne (2009-2010). Zakres badań w projekcie: badania ilościowe (2009-2010) (The Corporate Gender Gap Report 2010, World Economic Forum, Geneva, Switzerland 2010

 

 Recenzent w międzynarodowych czasopismach naukowych:
 • Baltic Journal of Management (Wydawnictwo Emerald)
 • European Journal of Innovation Management (Wydawnictwo Emerald)
 • European Management Journal (Wydawnictwo Elsevier)
 • Frontiers in Psychology
 • International Journal of Management Practice (Wydawnictwo Inderscience)
 • International Journal of Workplace Health Management (Wydawnictwo Emerald)
 • Management Decision (Wydawnictwo Emerald)
 • Management Research Review (Wydawnictwo Emerald)
 • SAGE Open (Wydawnictwo SAGE)
 • The International Journal of Human Resource Management (Wydawnictwo Taylor & Francis)