Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 PROF. DR HAB. HANNA GODLEWSKA-MAJKOWSKA

 

HGM_2015.png
prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

kontakt: hgodle (w domenie sgh.waw.pl)

 
 

Prowadzone zajęcia: 

 

132160-0174  Finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
220500-0174  Przedsiębiorczość
220509-0174  Przedsiębiorczość (e-learning)
236389-0174  Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspekt przestrzenny (e-learning)
221470-0174  Zarządzanie operacyjne

Zainteresowania zawodowe:

 
 • lokalizacja przedsiębiorstw
 • przedsiębiorczość regionalna
 • atrakcyjność inwestycyjna  i konkurencyjność regionów
 • marketing terytorialny
 • źródła sukcesu i zagrożeń MSP
 • organizacje inteligentne w MSP
 • zarządzanie finansami JST
  
 

Książka profesorska:

Lokalizacja przedsiębiorstw w gospodarce globalnej (Location of enterprises in the global economy), DIFIN, Warsaw 2013.

 
 

Ważniejsze publikacje:
 

 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Energy as a Factor of Investment Attractiveness of Regions for Agricultural Enterprises. Energies 2021, 14, 2731. https://doi.org/10.3390/en14092731
 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, The Role of Intelligent Organisations in Creating Favourable Conditions for the Development of Entrepreneurship, European Research Studies Journal, 2020; ISSN 1108-2976; 897-922; DOI:10.35808/ersj/1800

 • Inteligentne organizacje - specyfika, rozwój i dobre praktyki przedsiębiorstw, (red. H. Godlewska-Majkowska, T. Pilewicz), Oficyna Wydawnicza SGH; Warszawa 2020, ISBN 978-83-8030-364-5; 1-178

 • H. Godlewska-Majkowska, Rola inteligentnych organizacji w gminach w tworzeniu korzystnych warunków do lokalizacji przemysłu, w: Rozważania o przestrzeni i gospodarce, red. Dorota Niedziółka, Oficyna Wydawnicza SGH, 2020.

 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Intelligent Organization in a Local Administrative Unit: From Theoretical Design to Reality, European Research Studies Journal 22 (4), 2019, s. 290-307.
 • H. Godlewska-Majkowska, Polarity of the Regional Space-the Dilemma of Shaping the Investment Attractiveness of Poland, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2018, T. 32 (4), s. 110-122.
 • H. Godlewska-Majkowska, J. Lipiec, Zarządzanie różnorodnością pokoleniową zasobów pracy w przestrzeni regionalnej Polski, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Tom 32, Kraków 2018, s. 9-25.
 • H. Godlewska-Majkowska, M. Czernecki, M. Godlewska, P. Bartoszczuk, Zmiany w przestrzeni Europy Środkowej z punktu widzenia inwestora, w: Wyzwania ekonomiczne dla Europy Środkowo-Wschodniej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 175-212.
 • H. Godlewska-Majkowska, Investment Attractiveness of Polish Municipalities in Relation to Local Entrepreneurship, Olsztyn Economic Journal 13 (2), Olsztyn 2018, s. 103-122.
 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, D. Perło, Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości biogospodarczej (na przykładzie województwa lubelskiego i podlaskiego), Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok 2017, s. 1-162.
 • H. Godlewska-Majkowska, D. Perło, Zastosowanie metody wagowo-korelacyjnej i modelowania miękkiego do analizy atrakcyjności inwestycyjnej powiatów w Polsce, Zarządzanie i Finanse 15 (3), Sopot 2017, s. 187-214.
 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Regional Strategic Groups as A Tool of Enterprises Localization Analysis on Automotive Industry in the European Union, Engineering Economics 28 (1), Kaunas University of Technology, Kaunas 2017, s. 35-46.
 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, M. Typa, Special Economic Zones as Growth and Anti-growth Poles as Exemplified by Polish Regions, Entrepreneurial Business and Economics Review 4 (4), Cracow University of Economics, Kraków 2016, s. 189.
 • H. Godlewska-Majkowska, Powiązania strukturalne a podejmowanie decyzji lokalizacyjnych w małych przedsiębiorstwach, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Tom 30, Kraków 2016, s. 47-61.
 • H. Godlewska-Majkowska, M. Płonka, E. Skrzypek, Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie. Sektor – Wiedza – Przestrzeń, Texter, Warszawa 2016.
 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Regional strategic groups as an instrument for the location’s decisions supporting on the example of food industry, Olsztyn Economic Journal 11 (1), Olsztyn 2016, s. 5-15.
 • H. Godlewska-Majkowska, Produkcja przemysłowa, w: Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 250-283.
 • H. Godlewska-Majkowska, Produkcja rolna, w: Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 217-249.
 • H. Godlewska-Majkowska, Framework for financing eco-innovations, Green project funding, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 12-36.
 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Atrakcyjność inwestycyjna oraz ryzyko lokalizacyjne miasta Lublin, w: Lublin 2020: cztery oblicza przyszłości, red. M. Sagan, K. Żuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 191-202.
 • H. Godlewska-Majkowska, Identyfikacja poziomu innowacyjności regionów, w: Innowacje - ocena w ujęciu mikro, mezo i makro, red. A. Kałowski, J. Wysocki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 191-204.
 • H. Godlewska-Majkowska K. Sobiech-Grabka, P. Nowakowski, Green project funding, CeDeWu, Warszawa 2015.
 • H. Godlewska-Majkowska, Rola ryzyka lokalizacyjnego w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów,  Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2015 nr 3, s. 30-44.
 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Regionalne grupy strategiczne jako instrument analizy lokalizacji przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego, Europa Regionum, 2014, t. 20, s. 127-147.
 • H. Godlewska-Majkowska, Ryzyko lokalizacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Location risk in business management), in: Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce (Risk of business location in Poland), ed. K. Kuciński, CeDeWu, Warsaw 2014.
 • H. Godlewska-Majkowska, A. Buszko (ed.); Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Oficyna Wydawnicza (The determinants of the bioeconomy development on the example of the Warmińsko-Mazurskie province), SGH (Warsaw School of Economics), Warsaw 2014.
 • H. Godlewska-Majkowska (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej (Investment attractiveness of regions of Poland relating to the European Union), Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa (Studies and Analysis of the Institute of the Enterprise), SGH (WSE), Warsaw 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, Wybór lokalizacji dla projektów inwestycyjnych (The choice of location for investment projects), in: Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych (Preparation and evaluation of investment projects), ed. A. Kałowski and J. Wysocki, SGH (WSE), Warsaw 2013, 187-214.
 • H. Godlewska-Majkowska, Lokalizacja przedsiębiorstw w gospodarce globalnej (Location of enterprises in the global economy), DIFIN, Warsaw 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, Regionalny rynek inwestycyjny a przedsiębiorczość (The Regional investment market and the entrepreneurship), Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (Enterprise Science Quarterly), No. 1 (24), July-September 2013, 15-29. 
 • H. Godlewska-Majkowska, Polish regions and Their Investment Attractiveness in the EU, in: POLAND Competitiveness Advantages 2013. National and Regional Dimensions, M. Weresa (editor), WSE, Warsaw 2013, 299-316.
 • H. Godlewska-Majkowska (ed), Potrzeby informacyjne przedsiębiorców. Rola instytucji publicznych w tworzeniu zintegrowanych ofert informacyjnych dla przedsiębiorców, (Information needs of entrepreneurs. The role of public institutions in creation of integrated information offers for entrepreneurs), ZPWiM (The Union of Warsaw and Mazovia Employers), Warsaw 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, H. Kałuża, A. Ginter, Dobre praktyki w zarządzaniu informacją (The good practice in information management), in: Inteligentne organizacje - dystrybucja wiedzy, kompetencje pracowników, miejsce na rynku (Smart organizations - the distribution of knowledge, competence of employees, market place), ed. H. Godlewska-Majkowska, ZPWiM (The Union of Warsaw and Mazovia Employers), Warsaw 2013, 52-74.
 • H. Godlewska-Majkowska, Polskie regiony na mapie atrakcyjności inwestycyjnej (Polish regions on the investment attractiveness map of), in: Kryzys i co dalej (Crisis and what next), ed. I. Lichniak, SGH (WSE), Warsaw 2012, 167-193
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, Odnawialne źródła energii jako czynnik zmian strukturalnych w polskim rolnictwie (Renewable energy sources as the factor of structural changes in the Polish agriculture), in:  Zielona energia (Green energy), ed. D. Niedziółka, CeDeWu, Warsaw 2012, 223-258.
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych (Investment attractiveness of Polish regions as a source of entrepreneurial competitive advantages), ed. H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa (Studies and Analyses Institute for Enterprise), SGH (Warsaw School of Economics) 2012.
 • H. Godlewska-Majkowska, Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Polski (Investment potential of the Polish rural areas), Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (Business Administration Quarterly), No. 2 (23), April- June 2012, 5-30.
 • H. Godlewska-Majkowska, Regionalny układ gospodarki (Regional economic system), in: Polska w Unii Europejskiej. Zarys geograficzno-ekonomiczny (Poland in the European Union. The Outline of geo-economic), ed. I. Fierla, PWE (Polish Economic Publisher), Warsaw 2011, 156-176.
 • H. Godlewska-Majkowska, Rolnictwo i rybołówstwo w: Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej (The Agriculture and the fishery, in: The economic geography of the European Union), ed. I. Fierla, PWE (Polish Economic Publisher), Warsaw 2011, 154-186.
 • H. Godlewska-Majkowska, Kapitał społeczny w polskich regionach (Social capital in Polish regions, in: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego (Polish regional economy against the global economic crisis) ed. Z. Strzelecki, SGH (WSE), Warsaw 2011, 279-298.
 • H. Godlewska-Majkowska, Kształcenie menedżerów miast (The education of city managers, in: Miasto jako analog przedsiębiorstwa (The city as the analogue of the enterprise), ed. K Kuciński, SGH (WSE), Warsaw 2011, 119-127.
 • H. Godlewska-Majkowska, Przedsiębiorczość indywidualna a cechy społeczno-demograficzne przedsiębiorców (Individual entrepreneurship and socio-demographic characteristics of entrepreneurs), in: Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce (Determinants of the entrepreneurship development in Poland), ed. I. Lichniak, SGH (WSE), Warsaw 2011, 215-244.
 • Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce (Investment attractiveness and regional entrepreneurship in Poland), ed. H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, (Studies and Analyses of the Institute of the Enterprise), SGH (WSE), Warsaw 2011.
 • H. Godlewska-Majkowska, Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów w obliczu kryzysu (Investment attractiveness of Polish regions in the face of the crisis), in: Oblicza kryzysu a polskie regiony (Faces of the crisis and Polish regions), eds. Z. Strzelecki and P. Legutko-Kobus, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministry of the Regional Development), Warsaw 2010, 25-42.
 • Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007 (The innovation as the growth factor of investment attractiveness of Polish regions from 2002 to 2007), ed. H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa (Studies and Analyses of the Institute of the Enterprise), SGH (WSE), Warsaw 2010.
 • H. Godlewska-Majkowska, I. Lichniak, Międzynarodowe centra usług w Polsce (International service Centres in Poland), in: Serwicyzacja polskiej gospodarki (The servicisation of Polish economy), ed. I. Lichniak, SGH (WSE), Warsaw 2010, 148-162.
 • H. Godlewska-Majkowska, Zróżnicowanie przestrzenne tworzenia gospodarki usług w Polsce, (Spatial diversity of service economy creation in Poland), in: Serwicyzacja polskiej gospodarki (The servicisation of Polish economy), ed. I. Lichniak, SGH (WSE), Warsaw 2010, 235-254.
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych (Investment attractiveness of Polish regions and the formation of local and regional economic specializations), ed. H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, (Studies and Analyses of the Institute of the Enterprise), SGH (WSE), Warsaw 2009.
 • H. Godlewska-Majkowska, Produkcja rolna (Agricultural production) in: Geografia ekonomiczna (Economic geography), ed. K. Kuciński, Wolters Kluwer business, Warsaw 2009,  227–261.
 • H. Godlewska-Majkowska, Produkcja przemysłowa (Industrial production), in: Geografia ekonomiczna (Economic geography), ed. K. Kuciński, Wolters Kluwer business, Warsaw 2009, 262–295.
  

Ważniejsze publikacje elektroniczne

 

Polish Information and Foreign Investments Agency
 

 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, Regional Investment Attractiveness 2013, Dolnośląskie voivodship, Warszawa 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, Regional Investment Attractiveness 2013, Kujawsko-pomorskie voivodship, Warszawa 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, Regional Investment Attractiveness 2013, Lubelskie voivodship, Warszawa 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, Regional Investment Attractiveness 2013, Lubuskie voivodship, Warszawa 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, Regional Investment Attractiveness 2013, Łódzkie voivodship, Warszawa 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, Regional Investment Attractiveness 2013, Małopolskie voivodship, Warszawa 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, Regional Investment Attractiveness 2013, Mazowieckie voivodship, Warszawa 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, Regional Investment Attractiveness 2013, Opolskie voivodship, Warszawa 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, Regional Investment Attractiveness 2013, Podlaskie voivodship, Warszawa 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, Regional Investment Attractiveness 2013, Pomorskie voivodship, Warszawa 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, Regional Investment Attractiveness 2013, Podkarpackie voivodship, Warszawa 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, Regional Investment Attractiveness 2013, Śląskie voivodship, Warszawa 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, Regional Investment Attractiveness 2013, Świętokrzyskie voivodship, Warszawa 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, Regional Investment Attractiveness 2013, Warmińsko-Mazurskie voivodship, Warszawa 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, Regional Investment Attractiveness 2013, Wielkopolskie voivodship, Warszawa 2013.
 • H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa, A. Komor, Regional Investment Attractiveness 2013, Zachodniopomorskie voivodship, Warszawa 2013.

 

Kierowanie badaniami naukowymi
Leadership of research at Warsaw School of Economics

 

2013

1. Przedsiębiorstwo w rozwoju regionów gospodarczych – aspekty ekonomiczne, społeczne. Polska na tle Europy i świata (Enterprise in the development of economic areas - economic and social aspects. Poland on the background Europe and the world)
1a Rola regionalnej konkurencyjności rynków inwestycyjnych w kreowaniu biogospodarki (
The role of the regional competitiveness of the investment markets in shaping the bioeconomy)
1b Atrakcyjność inwestycyjna regionów a lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej (Investment attractiveness of regions and the location of businesses in the global economy)

  

2012

1. Przedsiębiorczość z perspektywy nowej geografii ekonomicznej (Entrepreneurship from the perspective of the new economic geography):
1a Polskie regiony na mapie atrakcyjności Unii Europejskiej (
Polish regions on the map attractiveness of the European Union);
1b Przedsiębiorczość, jako czynnik konkurencyjności regionalnych rynków inwestycji bezpośrednich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem czynnika instytucjonalnego (Entrepreneurship as a factor of competitiveness of regional markets, direct investment in Poland with particular emphasis on institutions);
1c Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego w Polsce (Conditions for the competitiveness of enterprises of the automotive sector in Poland).

  

2011

1. Przedsiębiorczość indywidualna i korporacyjna jako źródło konkurencyjności polskich przedsiębiorstw (Individual and Corporate Entrepreneurship as a source of competitiveness of Polish enterprises);
2. Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Europy środkowo-wschodniej na przykładzie Polski (Investment potential of rural central and eastern Europe for example Polish).

  

2010

1. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów dla sektorów tradycyjnych i nowoczesnych (Investment attractiveness of Polish regions for the traditional and modern sectors).
2. Poziom kapitału społecznego w polskich regionach (The level of social capital in the Polish regions).
3. Wpływ atrakcyjności inwestycyjnej na przedsiębiorczość regionalną w Polsce (The impact of investment attractiveness of regional entrepreneurship in Poland).

 

2009

1. Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, (Innovation as a factor in the growth of investment attractiveness of Polish regions in 2002-2007).
2.
Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów w roku 2007 (Investment attractiveness of Polish regions in 2007).
3. Nadwyżki i niedobory kadr - ujęcie regionalne (Surpluses and shortages human resources - regional focus).

Więcej informacji o badaniach


Współpraca: 

 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
 • Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • Polska Izba Motoryzacyjna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Politechnika Koszalińska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Coventry UniversityDepartment of Geography, Environment and Disaster Management