Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 PROF. DR HAB. JAN KLIMEK

 
prof. dr hab. Jan Klimek
kontakt: jan.klimek (w domenie sgh.waw.pl)


 Prowadzone zajęcia:

 • 222160-1017 Etyka w biznesie
 • 132110-1017 Etyka w biznesie
 • 220500-1017 Przedsiębiorczość
 • 121360-1017 Trening przedsiębiorczości
 • 238730-1017 Zarządzanie sobą

 


Zainteresowania zawodowe:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie procesami
 • Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorczość rodzinna)
 • Etyka w biznesie
 • Rozwój osobisty
 • Negocjacje i zarządzanie firmą w kryzysie
 • Społeczna odpowiedzialność w biznesie
 • Funkcjonowanie i nowoczesne metody zarządzania w organizacjach gospodarczych
 • Znaczenie innowacyjności w funkcjonowaniu i rozwoju MSP


Współpraca z praktyką gospodarczą:

 • Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII kadencji lata 2018-2021.
 • Członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lata 2017-2022.
 • Członek Prezydium grupy pracowników Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli, Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC) oraz Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji Konsumpcji (INT).
 • Obserwator rynku pracy w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.
 • Prezes Katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
 • Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"
 • Członek Rady Dialogu Społecznego - Przewodniczący Zespołu do Spraw Ubezpieczeń Społecznych.
 • Członek Rady Redakcyjnej Kwartalnika Przedsiębiorstwo Przyszłości” WSZiP im. H. Chodkowskiej.
 • Właściciel firmy.
 • Inicjator i Organizator Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, która od 20 lat nagradza najlepsze firmy i przedsiębiorców w kategoriach: „Rzemieślnik Roku”, „Firma z Jakością”, „Firma z Przyszłością”, "Wiarygodny Lider Biznesu".
 • Parlamentarzysta III i IV kadencji Sejmu.
 • Były wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki, były członek Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • Reprezentował Polski Parlament na konferencjach międzynarodowych „Eureka”.
 • Współtworzył i kierował polsko-szwajcarskim projektem wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Projekt ten zdobył uznanie przedsiębiorców, którzy dzięki niemu poszerzyli swoją wiedzę i pogłębili umiejętności w dziedzinie zarządzania i funkcjonowania firm.

 


Wybrane publikacje:

 

 • J. Klimek, B. Żelazko (red.), Wybrane paradygmaty zarządzania firmami rodzinnymi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
 • J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic, Adam Marszałek, Toruń 2016.
 • J. Klimek, B. Żelazko (red.), Zarządzanie firmą rodzinną - wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • J. Klimek, B. Żelazko (red.), Innowacyjność firm rodzinnych - uwarunkowania i przejawy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • J. Klimek, W rodzinnej firmie. Powstanie, rozwój, zagrożenia i szanse, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2014.
 • J. Klimek, Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa 2014. 
 • J. Klimek, Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, Adam Marszałek, Toruń 2012. 
 • M. Raich, S.L. Dolan, J. Klimek, Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa, Difin, Warszawa 2011.
 • J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic, Adam Marszałek, Toruń 2010. 
 • J. Klimek, Hermeneutyka przedsiębiorczości, Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • J. Klimek, Doskonalenie efektywności małych i średnich przedsiębiorstw, Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • J. Klimek, Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw – ich rola i znaczenie, Adam Marszałek, Toruń 2007. 
 • J. Klimek, A co z naszą przedsiębiorczością, Adam Marszałek, Toruń 2005.
 • I. Raich, M. Raich, J. Klimek, Kreatywne rozwiązania w biznesie, Polsko-Szwajcarskie Centrum Przedsiębiorczości, Katowice 2002. 
 • J. Klimek, Czas przemian. Publikacje prasowe z lat 1991–2001, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Katowice 2001. 
 • J. Klimek, M. Raich, Ekonomiczne wyzwania XXI wieku, Polsko-Szwajcarskie Centrum Przedsiębiorczości, Katowice 2000. 
 • J. Klimek, M. Raich, Sztuka przedsiębiorczości [stąd do sukcesu...]: szwajcarski know-how dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, wyd. drugie, zmienione, BATEREX, Katowice 1999. 
 • J. Klimek, M. Raich, Sztuka samorządności, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowice 1999. 
 • J. Klimek, M. Raich, Perspektywy przyszłości: Szwajcarski know-how w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, wyd. 2 zm. i uzup., Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowice 1998. 
 • J. Klimek, M. Raich, Sztuka rozwoju osobistego, Agencja Wydawnicza „Hejme”, Katowice 1997.


Inne publikacje:

 

 • Dialog społeczny na poziomie regionalnym - europejskie idee a pol­ska rzeczywistość, [w:] Konferencja Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji im.  F. Ebertha, Warszawa 2004.
 • Ekonomiczna efektywność czynników wytwórczych w rolnictwie pol­skim w aspekcie wspólnej polityki rolnej UE, [w:] Materiały z II Kongresu Stowarzyszenia, Katowice 1996.
 • Ekorozwój – nową szansą rzemieślnika-przedsiębiorcy, [w:] Konferencja nt. małej i średniej przedsiębiorczości, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Konkurencyjność polskiego rolnictwa i agrobiznesu na rynkach międzynarodowych, [w:]  III Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu – Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Olsztyn 1996.
 • Kultura Nowej Przedsiębiorczości, [w:] Konferencja naukowa pt.: Kultura marketingowa Nowej Organizacji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
 • Marketing w teoriach ekonomicznych i w praktyce - na przykładzie marketingu politycznego, wyd. Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie, Warszawa 2001.
 • Nowa Przedsiębiorczość, [w:] VIII Forum Jakości, Katowice 2001.
 • Nowe wyzwania, nowe wartości, nowy styl, [w:] Dokumenty Kongresu Związku Rzemiosła Polskiego - Warszawa 1997.
 • Od bezrobocia do zatrudnienia. Monitoring wymogów kwalifikacyjnych i warunki zatrudnienia absolwentów na lokalnym rynku pracy, [w:] Konferencja Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy 2004.
 • Podstawowe filary przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, [w:] Międzynarodowa Konferencja „Rzemiosło 2000” – Europejska Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Fundacja im. F. Ebertha, Fundacja Rozwoju Rzemiosła Polskiego, Warszawa 1996.
 • Przedsiębiorczość jako obszar badań naukowych, [w:] W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, SGH, Warszawa 2008. 
 • Przedsiębiorczość XXI wieku, czyli nasza mała globalizacja, [w:] Górnośląskie Forum Gospodarcze, Katowice 2000.
 • Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jako efekt restrukturyza­cji gospodarki, [w:] Konferencja Funduszu Górnośląskiego nt.: Rynek pracy w województwie śląskim, Wisła 1998.
 • Rzemiosło oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a Unia Eu­ropejska, [w:] Konferencja Sejmiku Samorządowego Województwa Katowic­kiego, Katowice 1998.
 • Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej. Wnioski dla Polski, [w:] Konferencja Wyższej Szkoły im. Romualda Kudlińskiego i Katedrę Ekonomii Sfery Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 • Strategiczne funkcje samorządu rzemiosła - bieżący kontekst, przy­szłe wyzwania, [w:] Konferencja nt.: Rola rzemiosła w rozwoju regionu dolno­śląskiego, Wrocław 2000.
 • Stronnicy przedsiębiorczości, [w:] Forum Małych i Średnich Przedsię­biorstw, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 • System zapewnienia jakości, [w:] II Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Wrocław 1995.
 • System zarządzania jakością (współautor), [w:] Sesja problemowa pt. Ekonomiczna efektywność czynników wytwórczych w rolnictwie polskim w aspekcie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Szczecin 1997.
 • Sztuka rzeczy niemożliwych – czyli Polsko – Szwajcarski Projekt Wspierania Wolnej Przedsiębiorczości w Polsce po 5 latach, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996, nr 741.
 • Szwajcarskie projekty rozwojowe w Polsce, [w:] Konferencja, Szwaj­caria 2004.
 • Trwanie i rozwój jako cel strategiczny małych i średnich przedsię­biorstw (współautor), [w:] III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie transformacji polskiej gospodarki - Wy­dział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Łódź 1996.
 • W drodze do Unii Europejskiej: zachowania retroaktywne (polityka, ekonomia, psychologia), [w:] Konferencja Zakładu Integracji Europejskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nt.: Proces dostosowania polskich przedsiębiorstw do acquis communnautaire, Kraków 1998.
 • Wzorzec osobowy przedsiębiorcy podstawą kształtowania wewnętrznych relacji interpersonalnych w małej i średniej firmie, [w:] III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie transformacji polskiej gospodarki – Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Łódź 1996.
 • Zarządzanie firmą XXI wieku, [w:] Konferencja Naukowa pt.: Zarzą­dzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku - Wyższa Szkoła Zarządzania Marke­tingowego i Języków Obcych, Katowice 1997.
 • Zarządzanie firmą XXI wieku: od fantazji do realiów, czy od re­aliów do fantazji?, [w:] Krajowa Konferencja Naukowa NOT, Warszawa 1998, Zarządzanie ludźmi i talentami, [w:] Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej, Konferencja naukowa nt.: Menedżer XXI wieku, Lublin 2004. 
 • Zarządzanie strategiczne małą firmą w aspekcie realizacji jej misji na podstawie doświadczeń  Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, opracowanie na Walne Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowice 2004.  
 • Zarządzanie strategiczne w warunkach kryzysu gospodarczego w organizacjach samorządu rzemiosła, [w:] Współczesne wyzwania wobec zarządzania, red. J. Foltys, M. Uramowska, L. Lesakova, A. Wziątek-Staśko, UŚ, Katowice 2009. 
 • Zasilanie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] V Ogól­nopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.


Nagrody:

 

 • Nagroda Zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego w zakresie działalności naukowej za książkę „Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa”.
 • Nagroda Indywidualna Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pierwszego stopnia za książkę „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce”. 
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
 • Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w służbie państwu i społeczeństwu.
 • Nagroda Specjalna w X edycji Nagród Literackich im. Władysława Reymonta za twórczość naukową i publicystykę społeczno-gospodarczą.
 • „Szabla Kilińskiego” – najwyższe odznaczenie w rzemiośle w uznaniu wybitnych zasług dla rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce.
 • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji.
 • Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich” za nieustające podejmowanie nowych wyzwań i zadań, a także niestrudzoną postawę w kreowaniu wizerunku polskiej przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej.
 • ​Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji.