Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Magdalena Senderowska
KNoP - Instytut Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 mgr Magdalena Senderowska

 
Magdalena Senderowska.jpg
 
 
 
 
mgr Magdalena Senderowska
kontakt: magdalena.senderowska@gmail.com
 
 


Prowadzone zajęcia:

221470-0174  Zarządzanie operacyjne
220500-0174  Przedsiębiorczość


Zainteresowania zawodowe:
 • marketing terytorialny,
 • rozwój regionalny,
 • wykorzystanie metod zarządzania operacyjnego w przyciąganiu inwestycji,
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich motywy (ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji chińskich),
 • gospodarka chińska

Scientific interests:

 • territorial marketing,
 • regional development,
 • use of operational management methods to attract investments,
 • foreign direct investments and their motives (esp. Chinese FDI)

Problematyka pracy doktorskiej:
 • Kształtowanie terytorialnego produktu inwestycyjnego gminy
W konkurowaniu o przyciąganie do jednostek terytorialnych takich inwestycji, które mogłyby przyczynić się do ich rozwoju, można próbować wykorzystywać metody zaczerpnięte z tradycyjnego marketingu i przełożyć je na marketing terytorialny, tworząc dla inwestorów produkt, który przy wykorzystaniu walorów i zasobów jednostek terytorialnych będzie produktem o określonych użytecznościach istotnych dla inwestora, a jednocześnie będzie on źródłem wartości pożądanych przez te jednostki.
Celem pracy jest określenie sposobu, w jaki należy projektować i zarządzać terytorialnym produktem inwestycyjnym tak, aby był on atrakcyjny dla inwestorów i jednocześnie przyczyniał się do rozwoju miejsca, które go oferuje.
Dla zrealizowania celu wykorzystane zostaną metody używane w zarządzaniu tradycyjnym przedsiębiorstwem przy tworzeniu produktu (funkcja rozwinięcia jakości – dom jakości) i organizacji działalności firmy (diagram Ishikawy – wykres rybiej ości), a także mapy kognitywne, odnoszące się do terytorialnych produktów inwestycyjnych tworzonych przez gminy, a widzianych z punktu widzenia inwestorów, które to grupy zostaną objęte badaniem.
Doctoral dissertation
 • Commune’s territorial investment product

While competing to attract investments that should positively influence territorial government units’ development, territorial marketing methods and traditional management methods can be used. Thus, the local governments can prepare a product for investors that fulfils their requirements and is also a source of values expected by these units.

The aim of the dissertation is finding a way to project and manage territorial investment product so that it is attractive for investors and in the same time is valuable for local development of the place that offers such product. To achieve this aim the methods used in enterprise management will be used such as e.g. Quality Deployment Function and Ishikawa diagrams).

Wybrane publikacje:
 • Rola przedsiębiorczości gmin w pozyskiwaniu kapitału chińskiego, w: „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2/2013 – współautorka
  Przedstawienie wyników badań nad rolą przedsiębiorczości jednostek samorządu terytorialnego w przyciąganiu inwestycji zagranicznych ze szczególnym uzwględnieniem inwestycji chińskich.
 • Food security in China in the beginning of the 21st century, w: The East Asia Development and Experiences, red. D. Mierzejewski, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
  Rozważania na temat wyzwań Chin związanych z bezpieczeństwem żywnościowym oraz roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych dokonywanych przez chińskie przedsiębiorstwa w zapewnieniu tego bezpieczeństwa.
 • Chińskie agrobiznesowe inwestycje zagraniczne i ich wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe Chin, w: Ekonomia. Finanse. Zarządzanie, red. K. Poznańska, K. Kraj, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
  Przedstawienie istoty problemu chińskiego bezpieczeństwa żywnościowego oraz propozycja sposobów badania roli chińskich bezpoś
  rednich inwestycji zagranicznych w jego zapewnieniu.
 • Chińskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne – miejsce w ekspansji międzynarodowej, w: Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie, skutki, red. T. Pakulska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
  Rozważania nad motywami podejmowania i istotą chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych
  .
 • China in search for natural resources, w: China’s choices after the current economic crisis: going global, regional, national?  red. G. Heiduk i A. McCaleb, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
  Rozważania nad chińskimi inwestycjami surowcowymi, ich motywami i skutkami
  .
 • Rising China, w: Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars, University of Economics, Prague 2010.
  Publikacja dotycząca problemów gospodarki chińskiej na początku XXI w.
 • Badanie atrakcyjności inwestycyjnej gmin woj. mazowieckiego, w:  Historia, perspektywy i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce, red. B. Porter, J. Malczyk, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009 – współautorka.
  Opis procesu i wyników badania atrakcyjności inwestycyjnej gmin województwa mazowieckiego prowadzonego wspólnie z SKN Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych.
 • Atrakcyjność inwestycyjna gmin województwa mazowieckiego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie“,  nr  4/2008 – współautorka.
  Opis procesu i wyników badania atrakcyjności inwestycyjnej gmin województwa mazowieckiego prowadzonego wspólnie z SKN Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych.
 • Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości wykorzystania w Polsce doświadczeń niemieckich krajów związkowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008 – współpraca podczas przygotowania publikacji.
Selected publications:
 • Rola przedsiębiorczości gmin w pozyskiwaniu kapitału chińskiego, in: „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2/2013 – co-author.
  Results of research on the role of entrepreneurship of territorial government units in attracting investments, esp.
  Chinese investments.
 • Food security in China in the beginning of the 21st century, in: The East Asia Development and Experiences ed. by D. Mierzejewski, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
  China’s food security challenges in the beginning of 21st century and the role of Chinese ODI in ensuring country’s food security.
 • Chińskie agrobiznesowe inwestycje zagraniczne i ich wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe Chin, in: Ekonomia. Finanse. Zarządzanie ed. by K. Poznańska and K. Kraj, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
  Introduction into the topic of Chinese food security and proposal how to measure Chinese ODI influence on country’s food security
 • Chińskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne – miejsce w ekspansji międzynarodowej, in: Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie, skutki ed. by T. Pakulska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
  Article on motives and characteristics of Chinese ODI.
 • China in search for natural resources, in:  China’s choices after the current economic crisis: going global, regional, national?  pod red. G. Heiduka i A. McCaleb, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
  Article on Chinese ODI in the sector of natural resources
  .
 • Rising China, in: Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars, University of Economics, Prague 2010.
  Article on challenges of the Chinese economy at the beginning of  the 21st century
  .
 • Badanie atrakcyjności inwestycyjnej gmin woj. mazowieckiego, in: Historia, perspektywy i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce, ed. by B. Porter and J. Malczyk, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009 – co-author.
  Article on methodology and results of the research on investment attractiveness of Mazovian communes.
 • Atrakcyjność  inwestycyjna  gmin województwa mazowieckiego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie“, nr  4/2008 – co-author.
  Article on methodology and results of the research on investment attractiveness of Mazovian communes.
 • Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości wykorzystania w Polsce doświadczeń niemieckich krajów związkowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008 – cooperation in preparing publication.
  Income compensation for the local self-governments. Lessons for Poland from German Bundesländer.
Wybrane doświadczenia naukowe i zawodowe związane z doktoratem:
 • Kształtowanie i zarządzanie terytorialnym produktem inwestycyjnym. Badanie własne prowadzone w ramach Badań Młodych Naukowców w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2013 (zdefiniowanie terytorialnego produktu inwestycyjnego i określenie jego cech, a także miejsca w strategii gminy oraz propozycja wykorzystania nowego narzędzia do tworzenia oferty gmin dla inwestorów).
 • Rola przedsiębiorczości w migracji kapitału inwestycyjnego. Badania statutowe Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH prowadzone wspólnie z dr B. Żelazko, Warszawa 2012 (próba określenia wpływu przedsiębiorczości jednostki terytorialnej na osiągane sukcesy w rywalizacji o bezpośrednie inwestycje zagraniczne).
 • Gmina na Piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorstw, Instytut Przedsiębiorstwa SGH, Warszawa 2012, 2013, 2014 (badanie poziomu obsługi potencjalnego inwestora z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej przez urzędy gmin oraz identyfikacja najlepszych praktyk).
Selected scientific and professional experience connected with PhD works:
 • Teritorrial investment product preparing and managing. Collegium of Business Administration, Warsaw School of Economics, Warszawa 2013. Research on territorial investment product, its characteristics and place in commune’s strategy. The research includes proposal of using a new tool to prepare commune’s offer for investors.
 • The role of entrepreneurship in foreign capital migration led together with B. Żelazko, PhD. Collegium of Business Administration, Warsaw School of Economics, Warszawa 2012. Research on influence of territorial government units’ entrepreneurship on successful competition for attracting FDI.
 • A Commune! Good practices in investor service, Institute of Enterprise, Warsaw School of Economics, Warszawa 2012, 2013, 2014. Research of investor service quality with the use of electronic communication and identification of best practices.

Współpraca naukowa i organizacyjna z uczelniami/instytucjami otoczenia biznesu:

 • Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych – współpraca w przygotowaniu badań i raportów  dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (m.in. badania jakości obsługi inwestora w Centrach Obsługi Inwestora i Eksportera, raporty atrakcyjności inwestycyjnej).
 • Taiwan Trade Center – współpraca w przygotowaniu misji handlowej przedsiębiorstw tajwańskich do Polski.
Scientific and organizational cooperation with universities and business environment institutions:
 • Center for Regional and Local Studies – cooperation in research and preparing reports for Polish Information and Foreign Investment Agency (eg. investor service quality surveys, reports on investment attractiveness).
 • Taiwan Trade Center – cooperation in preparing trade mission.