Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH

 


 

dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH

 

kontakt: pawel.bartoszczuk (w domenie sgh.waw.pl)

  

Prowadzone zajęcia: 


222140-0971  Ekonomia środowiska
222141-0971  Environmental Economics
222149-0971  Environmental Economics (e-learning)
132249-0971  Lokalizacja działalności gospodarczej (e-learning)
137511-0971  Project Quality and Time Management (MPZ)
120681-0971  Quality Management
237760-0971  Zarządzanie środowiskowe
221471-0971  Operations Management
221470-0971  Zarządzanie operacyjne

Zainteresowania zawodowe:
 • ekonomika zmian klimatycznych
 • ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
 • globalne problemy ochrony środowiska
 • gospodarka odpadami
 • handel emisjami
 • monopole naturalne
 • opłaty ekologiczne
 • Protokół z Kioto
 • rozwój zrównoważony
 • sektor usług środowiskowych
 • systemy zarządzania środowiskowego: EMAS, ISO
 • taryfy opłat za wodę
 

Problematyka pracy habilitacyjnej: 

 • Ekoinnowacje w polskich przedsiębiorstwach
 
Ważniejsze publikacje:
 • Bartoszczuk P., Singh U.S., Rutkowska M., (2022), An Empirical Analysis of Renewable Energy Contributions Considering GREEN Consumer Values—A Case Study of Poland, "Energies", 15(3), 1027. https://doi.org/10.3390/en15031027
 • Rutkowska M., Bartoszczuk P., Singh U.S., (2021), Management of GREEN Consumer Values in Renewable Energy Sources and Eco Innovation in INDIA, "Energies", 14(21), 7061. https://doi.org/10.3390/en14217061
 • Tutaj J., Rutkowska M., Bartoszczuk P. (2021), Enterprise Business Architecture as a Tool for Sustainable Development in an Enterprise—Case study. Procedia Computer Science, 192, 5050–5057. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.283
 • Bartoszczuk, P. (2021), Eco-innovations in the circular economy, in: A. Szelągowska & A. Pluta-Zaremba (eds.), The economics of sustainable transformation. Routledge.
 • Bartoszczuk, P., (2018), Mechanizmy powstawania efektoww ekoinnowacji w przedsiębiorstwach w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2018.
 • Bartoszczuk P. (2017), Drivers to eco-innovation in Polish enterprises. "Studia i Prace WNEiZ", 47, s. 141–151. https://doi.org/10.18276/sip.2017.47/2-13
 • Bartoszczuk, P. (2015), Bariery ekoinnowacji w przedsiębiorstwach. "Studia i Prace WNEiZ", 42, s. 125–136. https://doi.org/10.18276/sip.2015.42/2-11
 • Bartoszczuk P., (2015), Time and Quality in Project Management, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015. https://books.google.pl/books?id=yX02tAEACAAJ
 • CO2 emissiontrading model with trading prices, J. Stańczak, P. Bartoszczuk, “Climatic Change”, Volume 103, Numbers 1-2, November 2010 , pp. 291-301(11).
Abstract: In this paper we consider the buying/selling prices of carbon dioxide (CO2) emission permits in trading models with uncertainty. Permission prices, although usually omitted from standard models, may significantly influence the trading market. We thus undertook to construct a more realistic trade model and to compare it with the standard one. To do this, we introduced several important changes to the standard model, namely, (1) a new optimized quality function; and (2) transactions with price negotiations between regions. We also enhanced the model using methods described in the literature to allow it to deal with reported emissions uncertainty. Additionally, we used an original method of simulating this kind of market based on a specialized evolutionary algorithm (EA).
Abstract: The paper presents a brief overview of water pricing changes in the last two decades in Poland and impacts to demand and water price levels. Moreover, a model is proposed relating water price to water sales, production, average cost resumed in a relationship between current and previous period prices. This model results in a price convergence situation where the equilibrium price depends on the above mentioned parameters. Consequences for the water supply system of lower demand are presented.
 
 • Dynamika zawartości niektórych metali ciężkich i właściwości fizyczno-chemicznych rekultywowanych odpadów poflotacyjnych, P. Bartoszczuk, M. Marczyk, J. Kaszubkiewicz, A. Patrzałek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Tom 592, Wrocław 2013, s. 75–86.
 • Opłacalność energetycznego wykorzystania energii elektrycznej z biomasy, P. Bartoszczuk, w: Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy (Economics and Management, and Economic Development), red. nauk. K. Pająk, A. Ziomek, S. Zwierzchlewski, seria wyd.: Zielona Energia, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2013, s. 97–112.
 • Modelling sustainable water prices, P. Bartoszczuk, Handbook of Sustainable Development Planning. Studies in Modelling and Decision Support, 2nd ed. Red  M.A. Quiaddus. M.A.B. Siddique, Wyd. Edward Elgar Cheltenham (UK), Masachusets (USA) 2013, pp. 215–242.
 • Zagospodarowanie odpadów, P. Bartoszczuk, M. Marczyk, „Wiadomości Statystyczne”, Wyd. 6, 2011, s. 28–36.
Abstract: Celem artykułu jest określenie zmian w gospodarce odpadami w Polsce, z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego na podstawie badań statystycznych statystyki publicznej. Analizą objęto wybrane dane z publikacji GUS pt. Ochrona środowiska dla lat 2002-2009 (Ochrona..., z lat 2003-2010). (...) Od 2008 r. nastąpił wyraźny spadek ilości wytwarzanych odpadów. Świadczy to o poprawie systemu gospodarki odpadami.
 • Nakłady przedsiębiorstw na środki trwałe służące ochronie środowiska w zakresie ochrony klimatu i warstwy ozonowej, P. Bartoszczuk, M. Marczyk, J. Kaszubkiewicz, 2011.
 • Dynamika importu i eksportu głównych surowców wtórnychP. Bartoszczuk, M. Marczyk, „Wiadomości Statystyczne” Wyd. 12, 2010, s. 41–48.
Abstrakt: Celem artykułu jest ocena dynamiki importu i eksportu wybranych surowców wtórnych metalicznych oraz niemetalicznych w Polsce w latach 1997-2008. Podjęto także próbę określenia korelacji pomiędzy wielkością importu i eksportu poszczególnych grup surowców wtórnych i określenia wpływu wielkości PKB na dynamikę importu i eksportu surowców wtórnych.
 • Ku gospodarce usług, T. Pakulska, B. Żelazko, I. Lichniak, P. Bartoszczuk, M. Poniatowska-Jaksch, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa 2010, s. 11–79.
Abstrakt: Struktura gospodarki zmienia się nieustannie, zmiany te mają też charakter „skokowy”, dokonują się one w różnym tempie i mają odmienny charakter zależnie od osiągniętego poziomu rozwoju, uwarunkowań technologicznych, rynkowych (na rynku krajowym, międzynarodowym i światowym), kulturowych, politycznych oraz instytucjonalnych. Dotyczy to struktury sektorowej, własnościowej, przestrzennej, demograficznej, społecznej i administracyjnej. 
Abstrakt: Innowacje kojarzą się ze zmianami w działaniach i produktach tych działań, które zastępują dotychczas stosowane i wytwarzane produkty. Ich cechą jest nowość, co oznacza wprowadzenie nowych produktów, doskonalenie produktów istniejących, rozszerzenia linii produktu, wprowadzenie nowych lub udoskonalenie dotychczasowych procesów, zastosowanie nowych sposobów sprzedaży lub zakupów, wejście na nowy rynek, zastosowanie nowych surowców i materiałów, wprowadzenie nowej organizacji.
 • Matematyczny model opłat za wodę, P. Bartoszczuk, Wodociągi – Kanalizacja, nr 7-8/20-23, 2009.
 • Ecoinnovations in European countries 29th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2015);Third International Conference on ICT for Sustainability (ICT4S 2015) Proceedings of EnviroInfo and ICT for Sustainability 2015; red. K Johannsen;S. Jensen;V Wohlgemuth;C Priest;E. Eriksson Atlantis Press, ISBN (on-line)978-94-62520-92-9 ISSNPart of the series ACSR, ISSN 2352-538x, volume 22 str. 19-26.
 • Ekspoatacyjno-optymalizacyjny aspekt funkcjonowania biogazowni [w:] Biogazownie rynek konkurencyjność analiza efektywności, red D. Niedziółka, wyd. CEDEWu, 2015 r, str. 87-115.


Udział w badaniach
:

 
Badania statutowe:
 
 • Przedsiębiorstwo w rozwoju regionów gospodarczych – aspekty ekonomiczne i społeczne. Polska na tle Europy i świata. Data rozpoczęcia: 2013-04-27.Data zakończenia: 2014-12-31.

Cel badania/projektu:

 

1. określenie współczesnego i przewidywanego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy lokalizacją przedsiębiorstw a rozwojem regionu gospodarczym (ekonomicznym); 2. identyfikacja mechanizmu tworzenia efektu synergii pomiędzy przedsiębiorstwem i jego regionalnym otoczeniem, przy założeniu, że region ekonomiczny jest analogiem przedsiębiorstwa. Przejawia się to m.in. w tym, że region posiada osobowość prawną. Może konkurować bezpośrednio lub pośrednio na rynkach ekonomicznych, posiada potencjał rozwojowy, jest przedmiotem zarządzania. Region analogicznie jak przedsiębiorstwo może rozwijać się wewnętrznie i/lub zewnętrznie dzięki tworzeniu regionów otwartych. Przedsiębiorstwo jest kreatorem regionu ekonomicznego poprzez tworzenie sieci powiązań społeczno-ekonomicznych, wykazuje cechy organizacji inteligentnej.

 

 • Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego (dr hab. H. Godlewska-Majkowska prof. SGH, mgr C. Olejnik, dr P. Bartoszczuk,
  dr A. Komor, mgr M. Typa) 
W dobie konkurowania o kapitał inwestycyjny istotnym zadaniem samorządu terytorialnego jest aktywne oddziaływanie na atrakcyjność inwestycyjną oraz kształtowanie specjalizacji inwestycyjnych zapewniających trwałe i samopodtrzymujące bodźce rozwojowe regionom oraz warunki dla rozwoju konkurencyjnych przedsiębiorstw. W regionach o cennych zasobach przyrodniczych szansę rozwojową stanowi specjalizacja w dziedzinie biogospodarki. Jest to zagadnienie stosunkowo słabo rozpoznane w polskiej literaturze i praktyce gospodarczej. Dlatego celem autorów niniejszego opracowania było rozpoznanie możliwości rozwoju biogospodarki w polskich regionach na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Aby pokazać możliwości pobudzania rozwoju biogospodarki zarówno przez przedsiębiorców, jak i samorząd terytorialny, w niniejszej publikacji zastosowaliśmy do celów analitycznych podejście modelowe, oparte na koncepcji regionalnych rynków inwestycyjnych. Wychodzimy z założenia, że biogospodarka może być rozwijana zarówno poprzez działania stymulujące popyt na inwestycje w sektor biogospodarki, jak i dzięki inicjatywom, które tworzą ich podaż. W pracy podjęliśmy próbę odpowiedzi na następujące pytania:
- jakie są podstawy zasobowe rozwoju biogospodarki w regionie, stanowiącym studium przypadku;
- jaką rolę w rozwoju biogospodarki jako sektora regionalnego rynku inwestycyjnego odgrywają przedsiębiorstwa;
- jakie są możliwości wspierania biogospodarki (w ujęciu popytowym i podażowym) przez jednostki samorządu terytorialnego