Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Stanisław Konarski

 




d
r Stanisław Konarski

 

kontakt: skonar (w domenie sgh.waw.pl)

 


 

Stanisław Konarski – doktor nauk ekonomicznych, w dziedzinie organizacji i zarządzania, polityka edukacyjna, organizacje edukacyjne. Starszy wykładowca w Zakładzie Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa, w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek pedagogika ogólna.

Kierownik Podyplomowych Studiów: Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/kompetencje-psychologiczne-i-negocjacyjne oraz Zarządzanie Relacjami Klient-Bank w Zmiennym Świecie Finansów http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/zarzadzanie-relacjami-klient-bank

Główne sfery zainteresowań badawczych i menedżersko-praktycznych to: strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi; systemy wyzwalające motywację oraz potencjał kreatywności oraz innowacyjności pracowników organizacji, strategie rozwoju osobistego. Powyższe zainteresowania naukowe są wykorzystywane także we współpracy z biznesem; pełnione funkcje:  dyrektor departamentu kadr centrali banku oraz centrali PTE EPOKA, doradca prezesa, ostatnio redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej SGH. 

Prowadzone zajęcia:

Studia licencjackie i magisterskie

236930-0253  Pedagogika 

230920-0253  Polityka edukacyjna

220500-0174  Przedsiębiorczość

220509-0174  Przedsiębiorczość (e-learning)

233800-0253  Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania

236389-0174  Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE -aspekt przestrzenny (e-learning)

121360-0253  Trening przedsiębiorczości  

120670-0253  Zachowania organizacyjne  

Studia doktoranckie

• Pedagogika

•  Metody i techniki nauczania

Studia podyplomowe

• Trening kreatywności

• Metodyka, warsztat i etapy pisania prac dyplomowych   

Oferta seminariów:

(sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

191061   LIC ST LIC S-N LIC POP

291061   MGR ST MGR S-N MGR POP     

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

- Zarządzanie potencjałem kadrowym organizacji (firmy).

 - Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi; systemy wyzwalające motywację oraz potencjał kreatywności oraz innowacyjności pracowników organizacji.

 - Budowanie przewag konkurencyjnych organizacji (firmy) opartych na kulturze kreatywności oraz innowacji.

 - Projektowanie nowatorskich, innowacyjnych  systemów szkoleń oraz edukacji i zarządzania uczelniami. 

Zainteresowania naukowo-badawcze i zawodowe:

Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania Nowatorskie, innowacyjne projekty systemów szkoleń, edukacji akademickiej oraz zarządzania uczelniami; szczególnie w kontekście: trendów i makrotrendów cywilizacji, koncepcji człowieka (antropologia filozoficzna), możliwości multimediów i cyberprzestrzeni Nowoczesne misje, strategie i systemy edukacji akademickiej dynamizujące: rozwój gospodarki opartej na wiedzy (GOW), systemów innowacyjnych, organizacji uczących się, holistyczny, harmonijny rozwój indywidualny, kreowanie gospodarki opartej na mądrości (GOM)Definiowanie, diagnozowanie, kształtowanie kompetencji społeczno-psychologicznych, transferowalnych kadr organizacji (przedsiębiorstw) Teoria wychowania społeczno-moralnego. Systemy wartości a rozwój indywidualny oraz podmiotów społeczno-gospodarczych w skali mezo i makro. 

Wybrane tematy prac badawczych 

1.     Główne tendencje współczesnej  epoki  jako wyzwanie dla systemów edukacyjnych (badania statutowe KNoP). 

2.     Niezbędne kierunki doskonalenia uczelnianych systemów edukacji ekonomiczno-menedżerskiej. W ramach badań Centrum Pedagogicznego SGH nt.: Główne kierunki optymalizacji uczelnianych systemów edukacji ekonomiczno-menedżerskiej. 

3.     Model podręcznika i skryptu dla dyscyplin społeczno-ekonomicznych. Badania własne, Centrum Pedagogiczne SGH.

4.     Kluczowe wartości społeczno-zawodowe współczesnej podkultury studenckiej w SGH. Analiza psycholingwistyczna. W ramach badań własnych Centrum Pedagogicznego SGH pt.: Problemy wdrażania reformy systemu kształcenia w SGH. 

5.     Zakres znaczeniowy pojęcia „dobry ekonomista”, w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych SGH.

Wybrane publikacje 

1.     Wybrane zagadnienia metodyki studiowania. Część pierwsza – teksty merytoryczne. Część druga – Propozycje scenariuszy zajęć, red. I. Giza, S. Konarski, także współautor, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1986.

2.     Niezbędne kierunki doskonalenia systemu edukacji, w: Menedżer XXI wieku, red. E. Bojar, TNOiK, Lublin 2004. 

3.     Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów, red. i współautor S. Konarski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, w 2008 wyd. 2. 

4.   Kompetencje transferowalne. Diagnoza-kształtowanie-zarządzanie, red. S. Konarski, D. Turek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010. Wydanie także w wersji anglojęzycznej: Transferable competencies. Diagnosis-formation-management, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. 

5.     Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary, część II, red. B. Jamka, S. Konarski (także współautor), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.   

Nagrody: 

1.    Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: zespołowa II stopnia − za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej

2.    Rektora Szkoły Głównej Handlowej:  zespołowa  II stopnia − za osiągnięcia  w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej 

3.    Rektora Szkoły Głównej Handlowej:  indywidualna stopnia III - za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. 

4.    Rektora Szkoły Głównej Handlowej: dwukrotnie indywidulna I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej 

 

Więcej: