Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Forum Gmin na 5!

 

FG5.jpg   

  Atrakcyjność inwestycyjna gmin a rozwój przedsiębiorczości
 


Konferencja odbyła się

11-12 maja 2017 r.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C, al. Niepodległości 128, Aula I (dzień pierwszy)
Budynek G, al. Niepodległości 162, Aula VII (dzień drugi)

 


 

Jest to konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców.  Jest to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Przewidziane są dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym. 

  
Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.


The conference will include announcement of the results of annual studies conducted at the Institute
of Enterprise, devoted to enterprising behaviours of municipalities in the scope of serving entrepreneurs. Simultaneously this is an event integrating universities and higher schools studying regional and localentrepreneurship. Panel discussions are planned with participation of scientists, doctoral students and student scientific circles from institutions of various profiles, including without limitation: economic, pedagogic and natural science.

The conference is to disseminate the best practices of local governments in the scope of creating public information for investors and entrepreneurs with the use of state-of-the-art media. It is also meant to be used as a platform for exchanging experiences related to research on creating entrepreneurship development conditions in Polish regions.


Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

Czwartek, 11 maja – dzień pierwszy wydarzenia „Dzień laureatów Gminy na 5!"

Budynek C, al. Niepodległości 128, Aula I

9.00-9.30

Rejestracja uczestników

9.30-9.45

Przywitanie uczestników

Prorektor ds. nauki i zarządzania prof. dr hab. Piotr Wachowiak,
Prorektor ds.
współpracy z otoczeniem – prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska,
Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – prof. dr hab. Roman Sobiecki,
Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa
prof. dr hab. Jan Klimek,
Opiekun SKN Akceleracji – dr Joanna Żukowska

9.45-11.00

Ceremonia nagrodzenia wyróżnionych gmin

11.00-12.00

Prezentacja tegorocznych wyników badania Gmina na 5! – Paweł Kasprowicz

Najlepsze praktyki w obsłudze inwestorów, turystów i mieszkańców przez gminy –
dr Tomasz Pilewicz, mgr Dariusz Knopp

12.00-12.45

Przerwa lunchowa

12.45-14.15

Panel Złotych Gmin na 5! z przedstawicielami JST i PAIIH oraz sesją pytań i odpowiedzi z uczestnikami Forum – moderator dr Tomasz Pilewicz
– prelegenci:

 • Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec
 • Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik
 • Zastępca Prezydenta Miasta Krosna dr Tomasz Soliński
 • Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski
 • Zastępca Prezydenta Miasta Zabrza – Katarzyna Dzióba
 • Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu Krzysztof Koman

Poruszane zagadnienia:

 • W jaki sposób zorganizować, prowadzić i pielęgnować zespół, który pozwala gminie być rozpoznawalną na mapie inwestycyjnej Polski?
 • Jak ewoluuje oferta wsparcia inwestorów i przedsiębiorców polskich gmin w ostatnich latach - nowe formy wsparcia dla biznesu
 • Doświadczenie gmin w realizacji inwestycji z partnerami prywatnymi i lokalne wyróżniki ofert inwestycyjnych
 • Organizacja ofert turystycznych gmin o praca nad tzw. obietnicami miejsc
 • Źródła inspiracji i dobrych praktyk w kontekście podnoszenia jakości obsługi inwestorów, turystów i mieszkańców polskich gmin

14.15-14.30

Przerwa kawowa

14.30-16.00

Panel Instytucji Otoczenia Biznesu z sesją pytań i odpowiedzi z uczestnikami Forum – prelegenci:

 • Kielecki Park Technologiczny – Zastępca Dyrektora Justyna Lichosik
 • Białostocki Park Naukowo-Technologiczny – Dyrektor Anna Daszuta-Zalewska
 • Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Dyrektor Magdalena Strzelczyk
 • Grudziądzki Park Przemysłowy – Prezes Joanna John-Błażyńska
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – Artur Habza

– moderator Justyna Orzeł-Szczepańska – Dyrektor Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego

Poruszane zagadnienia:

 • Rola PNT we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu
 • Polityka współpracy. Dobre praktyki: Stowarzyszenie Parków Polski Wschodniej
 • Budowanie sieci współpracy przez PNT. Łączenie potencjałów. Platformy Startowe: Hub of Talents, Technopark Bizneshub

16.00-17.00

Panel przedsiębiorców z sesją pytań i odpowiedzi z uczestnikami Forum
– prelegenci:

 • Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa prof. dr hab. Jan Klimek
 • Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Wojciech Jabłoński
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości Marzena Mażewska
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – Artur Habza
 • Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych w Philips Michał Kępowicz
 • Urząd Miejski w Lubaczowie Paweł Głaz   
 • Prezes Royal sp. z o.o. dr inż. Piotr Barczak

moderator Bartosz Majewski –  Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH

Poruszane zagadnienia:

 • Jakie są kluczowe czynniki sukcesu współpracy pomiędzy JST i przedsiębiorcami? Na ile ta współpraca jest istotna dla przedsiębiorców i na ile istotna dla samorządów? Jakie są jej główne bariery?
 • Jakie są główne oczekiwania samorządowców i przedsiębiorców w zakresie współpracy pomiędzy samorządem i przedsiębiorcami?
 • Czy strony mają świadomość potrzeb drugiej strony? Jak oceniają Państwo komunikację między przedsiębiorcami i samorządem? Jak ją usprawnić?
 • Czy we współpracy samorząd-przedsiębiorca jest miejsce na trzeci podmiot, który mógłby współpracę zdynamizować? Czy taką rolę mogłyby pełnić uczelnie wyższe? Jeśli tak, to jakie warunki musiałyby zostać spełnione?
 • Jakie można byłoby przyjąć miary sukcesu współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym i przedsiębiorcami?

17.00

Zakończenie pierwszego dnia wydarzenia


Piątek, 12 maja - dzień drugi wydarzenia „Warsztaty JST, IOB i badaczy atrakcyjności inwestycyjnej”

Budynek G, al. Niepodległości 162, Aula VII

9.30-10.45

Prezentacje najlepszych praktyk realizowanych przez JST oraz IOB przez ich przedstawicieli: 

 • Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut
 • Naczelnik Wydziału Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim Jan Pazio
 • Przedstawiciele Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
 • Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Mirosław Odziemczyk
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – dr Marcin Wajda

10.45-12.00

Warsztaty praca w równoległych grupach roboczych ds. zidentyfikowania luk/niedostatków w zakresie aspektów istotnych dla JST oraz IOB takich jak:

 • Przedsiębiorczość regionalna i lokalna – moderator dr Tomasz Pilewicz (sala 461), poruszane zagadnienia:
  - Jakie praktyki/inicjatywy realizowaną przez polskie gminy/Instytucje Otoczenia Biznesu można wskazać jako wzorcowe w zakresie wspierania przedsiębiorczości lokalnej/regionalnej?
  - Na jakie bariery i ograniczenia mogą trafiać najlepsze praktyki w związku z ich transferem do innych jednostek samorządu lokalnego/instytucji otoczenia biznesu?
  - Z jakiego rodzaju źródeł/podejść warto systematycznie czerpać badając i wdrażając dobre praktyki/inicjatywy związane z przedsiębiorczością lokalną?

 • Atrakcyjność terenów inwestycyjnych – moderator mgr Magdalena Typa (sala 466)

 • Demograficzno-instytucjonalne uwarunkowania przedsiębiorczości oraz komunikacja z interesariuszami gminy – moderatorzy prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr Joanna Żukowska (sala 464)

  Wychodząc naprzeciw sugestiom i oczekiwaniom uczestników zmodyfikowano dwa warsztaty podczas których dyskusji zostaną poddane następujące zagadnienia:
  - W jaki sposób zmiany społeczno – demograficzne wpływają na przedsiębiorczość?
  - Jakie możliwości i wyzwania wynikające z różnorodności międzykulturowej w regionie można zaobserwować?
  - Jakie dobre praktyki można zaobserwować w powyższej problematyce?
  - W jaki sposób komunikacja może wpływać na zarządzanie różnorodnością międzykulturową w regionie?
  - Jak komunikacja może wpływać na przedsiębiorczość?
  - Czy i jakie są luki badawcze w zakresie powyższych zagadnień?

Prezentacja wyników wypracowanych przez przedstawicieli grup roboczych

12.00-13.00

Przerwa lunchowa


13.00-13.45

Wykorzystanie rozrywki i czasu wolnego jako narzędzi promowania regionów – prof. dr hab. Małgorzata Bombol

Nowe zarządzanie publiczne a budżet zadaniowy – dobre praktyki w gminach – prof. dr hab. Ewa Hellich

Cykliczne badania sprawności instytucjonalnej gmin – metodyka badania – prof. dr hab. Wiesława Lizińska

13.45-14.30

Prezentacja wyników badań statutowych realizowanych na rzecz JST w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w SGH oraz w innych ośrodkach naukowych w Polsce – w tym demografia a przedsiębiorczość, kapitał relacyjny, rewitalizacja oraz biogospodarka
– prelegenci:

 • Czynniki warunków przedsiębiorczości biogospodarczej – dr Dorota Perło
 • Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych gmin o najwyższej klasie potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej w województwie małopolskim – Angelika Borowiec, Izabela Pawelec
 • Baza danych opisowych i przestrzennych o regionie. Rozbudowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych – dr Beata Stelmach-Fita
 • Istota kapitału relacyjnego – Dagmara Miąsek
 • Zjawisko specjalnej strefy demograficznej – Katarzyna Gerejczyk
– moderator prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

14.30-15.00

Sesja plakatowa badaczy i SKN-ów podejmujących tematykę rozwoju JST oraz IOB – indywidualne dyskusje i konsultacje z badaczami

 • Znaczenie instytucji otoczenia biznesu i władz lokalnych w rozwoju innowacyjności - dr Niki Derlukiewicz, dr Anna Mempel-Śnieżyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Od gospodarki opartej na wiedzy GOW do gospodarki opartej na mądrości GOM. Istota. Inspiracje. Pytania dr Stanisław Konarski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wpływ SSE na konkurencyjność regionów mgr Magdalena Typa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Istota kapitału relacyjnego dr Joanna Żukowska z zespołem – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

15.00

Zakończenie drugiego dnia wydarzenia


Szanowni Państwo!


W razie szczegółowych pytań dotyczących następujących zagadnień uprzejmie prosimy o kontakt mailowy z:

Paweł Kasprowicz - p.r.kasprowicz+FG5@gmail.com
Ranking Forum Gmin na 5!
Panel - Najlepsze praktyki JST i IOB (dzień 2)

dr Tomasz Pilewicz - tomasz.pilewicz@sgh.waw.pl
Panel Złotych Gmin na 5! (dzień 1)
Panel Jednostek Otoczenia Biznesu (dzień 1)
Warsztaty (dzień 2)

dr Joanna Żukowska - joanna.zukowska@sgh.waw.pl
Panel Przedsiębiorców (dzień 1)
Sesja Plakatowa (dzień 2)
Panel - Badania naukowe (dzień 2)OPŁATA KONFERENCYJNA:

 • uczestnictwo bez publikacji – bezpłatne
 • uczestnictwo z publikacją 500 zł

Opłaty prosimy wnosić w terminie do 25 kwietnia 2017 r. na konto nr 95 1240 1040 1111 0010 5574 7272
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162, 02–554 Warszawa

z dopiskiem „imię i nazwisko uczestnika Forum Gmin na 5”.

 

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu.
Dojazd i nocleg uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie.


ZGŁOSZENIE REFERATU DO PUBLIKACJI:

Abstrakty o objętości 0,5 strony prosimy przesłać w terminie do 25 kwietnia 2017 r.

Ostateczny termin nadesłania pełnego tekstu referatu do 30 czerwca 2017 r.


Teksty prosimy przesyłać na adres forumgmin5@sgh.waw.pl.

W czasopiśmie lub w monografii opublikowane zostaną tylko te artykuły, powstałe na bazie referatów, które wpisują się w tematykę tomu (odpowiadającego tematowi konferencji).

Bardzo prosimy autorów o dostosowanie składanych artykułów do wymogów redakcyjnych dostępnych pod adresem: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/tekst/pomoc/

 
 
Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności:
 • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zainteresowanych tematyką konferencji;
 • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków ekonomicznych, technicznych, geograficznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
 • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych, Parków Naukowo Technologicznych, Klastrów, Inkubatorów i Akceleratorów Przedsiębiorczości;
 • pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
 • przedsiębiorców i przedstawicieli praktyki gospodarczej;
 • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji.


PATRONAT:

logo_Invest.pngMATERIAŁY DO POBRANIA:

Program konferencji

Prezentacja organizatorów 11.05.2017

Prezentacja organizatorów 12.05.2017

Paweł Kasprowicz - Założenia i wyniki badania Gmina na 5!, edycja 2016/2017

Dr Tomasz Pilewicz, mgr Dariusz Knopp - Zachowania przedsiębiorcze gminy w tworzeniu przewag konkurencyjnych na regionalnych rynkach inwestycyjnych

Prof. Hanna Godlewska-Majkowska - Demograficzno-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - wymiar lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy

Prof. Małgorzata Bombol - Wykorzystanie rozrywki i czasu wolnego jako narzędzi promowania regionów

Dr Marcin Wajda - Dobre praktyki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z instytucjami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcami

Prof. Ewa Hellich - Nowe zarządzanie publiczne - budżet zadaniowy - dobre praktyki

Niektóre dobre praktyki informatyczne w gminie Grodzisk Mazowiecki
Miasto Oświęcim – tu warto inwestować, tu warto mieszkać...
Targówek - tu zaczyna się Warszawa

 
* * *
 
 

Relacja z I Forum mającego miejsce w lutym 2015 roku oraz link do zeszłorocznego raportu są do pobrania na stronie: 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/konferencje/Strony/default.aspx 

Raporty z poprzednich edycji badań mozna znaleźć pod adresem:

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/wspolpraca/skn/Strony/default.aspx

 
 

    

 
 
 

 Raport 2016/2017

 
 

 Raport 2015/2016

 
 

 Raport 2014/2015

 
 

 Poprzednie edycje