Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Forum Gmin na 5! edycja 2018/2019

 
FG5.jpg   
 
 
Konferencja odbyła się 23 maja 2019 r.
godz. 9.30 - 17.00

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek C, al. Niepodległości 128, Aula I  
 Jest to konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców.  Jest to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Przewidziane są dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym. 
 
Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.


The conference will include announcement of the results of annual studies conducted at the Institute
of Enterprise, devoted to enterprising behaviours of municipalities in the scope of serving entrepreneurs. Simultaneously this is an event integrating universities and higher schools studying regional and localentrepreneurship. Panel discussions are planned with participation of scientists, doctoral students and student scientific circles from institutions of various profiles, including without limitation: economic, pedagogic and natural science.

The conference is to disseminate the best practices of local governments in the scope of creating public information for investors and entrepreneurs with the use of state-of-the-art media. It is also meant to be used as a platform for exchanging experiences related to research on creating entrepreneurship development conditions in Polish regions.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności:
 • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zainteresowanych tematyką konferencji;
 • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków ekonomicznych, technicznych, geograficznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
 • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych, Parków Naukowo Technologicznych, Klastrów, Inkubatorów i Akceleratorów Przedsiębiorczości;
 • pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
 • przedsiębiorców i przedstawicieli praktyki gospodarczej;
 • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

9.00-9.30 Rejestracja uczestników

9.30-9.45 Otwarcie konferencji
 • Prorektor ds. współpracy z otoczeniem – prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
 • Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH
 • Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa – dr hab. Jan Klimek, prof. SGH
 • Opiekun SKN Akceleracji – dr Joanna Żukowska
9.45-10.30 Ceremonia nagrodzenia wyróżnionych gmin

10.30-11.15 Prezentacja tegorocznych wyników badania Gmina na 5!

Prelegenci:
 • Justyna Pidanty, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – prezentacja tegorocznych wyników badań Gmina na 5!
 • Dr Tomasz Pilewicz, mgr Paweł Kasprowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – prezentacja wyników w zakresie dobrych praktyk wśród Gmin
11.15-11.30 Przerwa kawowa

11.30-12.45 Panel badań poświęconych praktykom samorządowym
– moderator: prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

Prelegenci:
 • Prof. dr hab. Marek Bryx – Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM – Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Dr hab. Dorota Perło – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Tomasz Rachwał – Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wątki do dyskusji:
 • Przedsiębiorczy samorząd to ludzie myślący nieszablonowo, łamiący stereotypy. Jakiego rodzaju inicjatywy samorządu lokalnego zidentyfikowane w badaniach UWM są przykładami działań nietypowych, a jednocześnie skutecznych w zakresie przedsiębiorczości?
 • Jakie warunki powinny zostać spełnione, by przedsiębiorcze inicjatywy zapewniły nie tylko trwałe efekty rewitalizacyjne, ale i zapoczątkowały rozwój inteligentnych miast w Polsce?
 • Jak strategicznie traktować problem rozwoju przedsiębiorczości w gminie? Doświadczenia samorządu lokalnego z Warmii i Mazur.
 • Co decyduje o efektach współpracy samorządów lokalnych tworzących miejskie obszary funkcjonalne w kontekście rozwoju przedsiębiorczości? Przypadek Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
 • Jak i czego należy uczyć, by nauczyć przedsiębiorczości oddziałującej na rozwój lokalny? Recepty na sukces z Małopolski.
12.45-14.15 Panel Złotych Gmin na 5! i miast metropolitalnych
– moderator: dr Tomasz Pilewicz

Prelegenci:
 • Dr hab. Dorota Perło – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
 • Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i Ochrony Klimatu, Urząd Miejski w Gdańsku
 • Agnieszka Kukiełko – Naczelnik Wydziału Polityki Publicznej, Urząd Miasta Gdyni
 • Marcin Połomski – Burmistrz Miasta Rydułtowy
 • Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa
 • Katarzyna Sobocińska – Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Poznania
 • Marzena Wójtowicz – Kierownik Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora, Urząd Miejski w Poniatowej
Wątki do dyskusji:
 • W jaki sposób skutecznie przyciągnąć i utrzymać inwestora, turystę i mieszkańca?
 • W jaki sposób w podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej wykorzystuje się nowe technologie?
 • W jaki sposób budować i podnosić kompetencje zespołu odpowiedzialnego za przedsiębiorczość oraz inwestycje w gminie?
14.15-15.00 Przerwa lunchowa

14.15-15.00 Sesja plakatowa

15.00-16.30 Panel gmin dynamicznie rozwijających się
– moderator: mgr Paweł Kasprowicz
 • Marzena Mażewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
 • Sławomir Antonik – Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
 • Agata Marciniak-Różak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Wątki do dyskusji:
 • Znaczenie lokalizacji dla atrakcyjności biznesowej
 • Rola infrastruktury społeczno-ekonomicznej dla lokalnego rozwoju
 • Wspieranie biznesu dedykowanymi zasobami - miękkimi (takimi jak sprawna obsługa), jak i twardymi (takimi jak parki naukowo-technologiczne)
16.30-17.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencjiMATERIAŁY:
fgn5_2019_1.jpg 
 
 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia prosimy dokonywać w terminie do 21 maja 2019 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: Rejestracja
ZGŁOSZENIE REFERATU DO PUBLIKACJI:

Abstrakty o objętości 0,5 strony prosimy przesłać w terminie do 23 maja 2019 r.
Ostateczny termin nadesłania pełnego tekstu referatu do 30 czerwca 2019 r.
Teksty prosimy przesyłać na adres forumgmin5@sgh.waw.pl.

W czasopiśmie „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” opublikowane zostaną tylko te artykuły, powstałe na bazie referatów, które wpisują się w tematykę konferencji.

W czasopiśmie „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty” zostaną opublikowane artykuły przygotowane przez autorów spoza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zgodne z tematyką czasopisma.

Prosimy autorów o dostosowanie składanych artykułów do wymogów redakcyjnych.SESJA PLAKATOWA:

Termin zgłoszenia tematyki posteru do 21 maja 2019 r. na adres forumgmin5@sgh.waw.pl.
Wydruk i transport posterów do sesji plakatowej uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie.OPŁATA KONFERENCYJNA:
 • uczestnictwo bez publikacji bezpłatne
 • uczestnictwo z publikacją 500 zł
Opłaty prosimy wnosić w terminie do 21 maja 2019 r. na konto nr 30 1240 1040 1111 0010 7521 7506

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162, 02–554 Warszawa
z dopiskiem „imię i nazwisko uczestnika Forum Gmin na 5”.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu.
Dojazd i nocleg uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie.
Dane potrzebne do zrealizowania opłaty konferencyjnej zostaną podane w późniejszym terminie.KOMITET ORGANIZACYJNY:

Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – Przewodnicząca
dr Joanna Żukowska – Przewodnicząca
dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk
dr Tomasz Pilewicz
dr Dariusz Turek
mgr Dagmara Kołodziejczyk
mgr Paweł Kasprowicz
mgr Agnieszka Kiersnowska
mgr Anna Bakota-Fathi


KONTAKT:

Instytut Przedsiębiorstwa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tel. (22) 564 92 26, (22) 564 95 38
E-mail: forumgmin5@sgh.waw.pl

W razie szczegółowych pytań dotyczących następujących zagadnień uprzejmie prosimy o kontakt mailowy:

mgr Paweł Kasprowicz p.r.kasprowicz+FG5@gmail.com
Ranking Forum Gmin na 5!
Panel Gmin rozwijających się 

dr Tomasz Pilewicz tomasz.pilewicz@sgh.waw.pl
Panel Złotych Gmin na 5!

dr Joanna Żukowska joanna.zukowska@sgh.waw.pl
Prezentacja wyników badań

dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk pawel.bartoszczuk@sgh.waw.pl
Sesja plakatowa

dr Dariusz Turek dariusz.turek@sgh.waw.pl
Artykuły i publikacja


 

PATRONAT: