Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Zabrze

 
zabrze herb NOWY 21 lipiec 2011.png Zabrze Zabrze1.JPG
 


 
 
1-logo-7-kadr.jpg                         memorandum.jpg
 
 
Zabrze to „Miasto Turystyki Przemysłowej”, gdzie znajdują się niezwykłe, zabytkowe obiekty poprzemysłowe udostępnione turystom, gdzie wszystkiego można dotknąć i poczuć jak pracowali ludzie 100 i więcej lat temu. Zjechać autentyczną klatką górniczą 320m w głąb ziemi i przejść podziemnymi korytarzami jak dawniej górnicy, lub tak jak oni przejechać górniczą podziemną kolejką. Można wsłuchać się w rytm stuletniej maszyny parowej, ciągle sprawnej, potężnej i zadziwiającej. Zabrze to miasto medycyny - tu działa najlepszy ośrodek kardiochirurgii i Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, gdzie powstaje sztuczne serce. Zabrze to miasto wielu uczelni, spośród których najstarszy jest Uniwersytet Medyczny, są tu też Wydziały Politechniki Śląskiej i AWF. Zabrze to miasto muzyki ze znanym Domem Muzyki i Tańca oraz znakomitą Filharmonią. To też miasto sportu - tu działa najbardziej utytułowany klub sportowy Górnik Zabrze, i mistrzowie Polski w piłce ręcznej Górnik Zabrze.
 
Miasto Zabrze jest jednostką gminnego i powiatowego samorządu terytorialnego (miastem na prawach powiatu). Mieszkańcy Miasta tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, której ustrój określają ustawy o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym oraz Statut Miasta (uchwała nr XXIV/321/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Miasta Zabrze). Terytorium Miasta Zabrze obejmuje obszar 80,407 km2. Miasto Zabrze położone jest:
 • w centralnej części województwa śląskiego,
 • w zachodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,

oraz graniczy z pięcioma miastami:

 • od północnego wschodu z Bytomiem,
 • od wschodu z Rudą Śląską,
 • od południa z gminą Gierałtowice,
 • od zachodu z Gliwicami,
 • od północnego zachodu z gminą Zbrosławice.
 

Zabrze położone jest w obrębie dwóch jednostek geomorfologicznych: Wyżyny Śląskiej i Kotliny Raciborskiej.

Zabrze jest miastem dobrze skomunikowanym zarówno pod względem drogowym, kolejowym , jak i lotniczym. Gęsta sieć autostrad, dróg ekspresowych i szlaków kolejowych oraz dostępność do lotnisk pozwalają na łatwą i szybką komunikację z innymi ośrodkami w Polsce, Europie i na świecie.

W Zabrzu krzyżują się autostrady: A1 - będąca częścią międzynarodowej trasy E75, leżąca w VI europejskim korytarzu transportowym i A4 – stanowiąca najdłuższą polską autostradę – część międzynarodowej trasy E40 i E462. Natomiast dla połączeń wewnątrzkrajowych kluczowe znaczenie ma przebiegająca przez Zabrze droga krajowa nr 88 ( dawniej droga krajowa nr 4 ) oraz drogi krajowe nr 94 i 78.

Samorząd Zabrza w swych działaniach realizuje wizję rozwoju miasta zapisaną w „Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020” w sposób następujący: Zabrze będzie miastem kreującym swój rozwój oparty na równowadze pomiędzy historią i nowoczesnością, śląską tożsamością i metropolitalnym kontekstem oraz atrakcyjnością mieszkaniową i inwestycyjną.

Strategia rozwoju miasta z ww. wizją ukierunkowana jest na innowacyjność i nowoczesność połączoną z szacunkiem do tradycji i wartości z celem osiągnięcia wysokiej jakości życia mieszkańców co pozwoli na zmianę trendów demograficznych, wzrost liczby mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości, pobudzenie inwestycji oraz na budowanie tożsamości i społeczeństwa obywatelskiego.

Przemysłowy charakter miasta zmienia się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość, która w Zabrzu znajduje odpowiednie zaplecze w postaci wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej, konkurencyjnej siły roboczej, odpowiedniej infrastruktury technicznej (hale produkcyjne, magazyny, uzbrojone nieruchomości, itp.), drogowej, telekomunikacyjnej czy ogromnego rynku zbytu.

W mieście działają znane i cenione, także poza granicami kraju ośrodki naukowe:

 • Centrum Chemii Polimerów PAN,
 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii wraz z:
  • Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca „ProCordis”,
  • Instytutem Protez Serca,
  • Pracowniami:
   • Pracownia Sztucznego Serca
   • Pracownia Biologicznej Zastawki Serca
   • Pracownia Biocybernetyki
   • Pracownia Biotechnologii
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
 • Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN,
 • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej,
 • Śląskie Centrum Chorób Serca,
 • Wydziały dwóch śląskich uczelni:
  • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Politechniki Śląskiej.

Władze Lokalne, jako odpowiedzialne za istotę rozwoju Zabrza, przedkładają rodzimym przedsiębiorcom szereg działań pomocowych, umożliwiających wzrost, rozwój, a także poprawę koniunktury gospodarczo-ekonomicznej firm na terenie Miasta, a w dalszej perspektywie regionu i kraju.

Miasto Zabrze, aby wzbogacić profil gospodarczy miasta bierze udział w tworzeniu infrastruktury technicznej oraz przestrzeni publicznej. Wzmacnia współpracę naukowo - biznesową oraz wspiera przedsiębiorczość i innowacje. Ponadto Miasto Zabrze dąży do zwiększenia napływu kapitału zewnętrznego poprzez zlokalizowaną w Zabrzu Specjalną Strefę Ekonomiczną. Specjalna Strefa Ekonomiczna to szansa m.in. na zwiększenie aktywności gospodarczej i zmniejszenie wysokiego poziomu bezrobocia.

Zabrze to jeden z liderów w pozyskiwaniu środków z UE przeznaczonych na projekty infrastrukturalne. W latach 2007-2013 Miasto otrzymało w sumie przeszło 390 mln PLN. Według rankingu pisma samorządowego Wspólnota” Zabrze niezmiennie od trzech ostatnich lat plasuje się na 1. miejscu w zakresie inwestycji w infrastrukturę techniczną

W chwili obecnej Miasto Zabrze realizuje m.in. Projekt polegający na udrożnieniu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i włączeniu jej do oferty turystycznej miasta wraz z naziemną częścią Skansenu Królowa Luiza.

Dla poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zabrze, pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka-projekt pn. „Przekształcenie terenu dawnego państwowego przedsiębiorstwa rolnego w strefę aktywności inwestycyjnej”.

Zabrze realizuje program związany z wprowadzeniem standardów i norm unijnego prawa w dziedzinie ochrony środowiska. Jest on bezpośrednio związany z budową sieci kanalizacji i wodociągów, współfinansowaną przez Fundusz Spójności w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.


Do głównych atutów Miasta Zabrze należą:

 • duża ilość wolnych terenów inwestycyjnych (green field)
 • dobre skomunikowanie miasta w układzie korytarzy transportowych
 • duży potencjał ludności w wieku produkcyjnym
 • wzrastający poziom wykształcenia mieszkańców Zabrza
 • ciekawa oferta turystyki w oparciu o obiekty poprzemysłowe
 
 KSSE.jpg                       KSSEa.jpg