Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Relacja z Konferencji Forum Gmin na 5!
KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Konferencje i seminaria
 

 RELACJA Z KONFERENCJI 27 lutego 2015 r.

 
 
 
Wprowadzenie

Kiedy dnia 27 lutego 2015 roku w budynku C Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rozpoczynała się konferencja „Forum Gmin na 5!”, cel w jakim została zorganizowana był jasny. Dialog sektora samorządowego z szeroko rozumianym biznesem. Debata dotycząca znalezienia wspólnej płaszczyzny komunikacji między urzędami miast i gmin a inwestorami i przedsiębiorcami. Wydawać mogłoby się, że w sferze tej dużo zostało już powiedziane, że podjęto wiele działań, że nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa. Ale czy powiedziano już wszystko? Czy zrobiono już wystarczająco wiele? Czy inicjatywy, takie jak ta, nie są już potrzebne?
W naszej opinii pytanie nie powinno brzmieć „czy propagowanie wzajemnej współpracy jest potrzebne”– lecz „jak dużo jeszcze można zrobić, by działać na rzecz lepszej przyszłości”. Myślimy, że to właśnie jest idea, na której opiera się działanie Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych (SKN PAR). Dlatego też już od paru lat Koło realizuje projekt badawczy, w którym ocenia poziom komunikacji elektronicznej, jaki inwestorom mogą zaoferować miasta i gminy w Polsce. Jednak to nie sam ranking czy wyniki punktowe są celem, jaki postawiło przed sobą SKN PAR. Pamiętajmy, że ewaluacją jednostek samorządu terytorialnego zajęło się już wiele różnego rodzaju innych badań i rankingów. Jednak tym, co leży w centrum uwagi Koła jest wyszukiwanie i propagowanie dobrych praktyk, szukanie przykładów godnych naśladowania, zachęcanie środowisk samorządowych do profesjonalnego, ale też partnerskiego traktowania podmiotów ze świata biznesu. To właśnie te doświadczenia i ta działalność mogły przygotować SKN PAR do tego, aby we współpracy z Instytutem Przedsiębiorstwa SGH zorganizować konferencję, która stanowiła zwieńczenie tej paruletniej pracy. Która jednak nie była jej końcem, lecz kolejnym krokiem w tej studenckiej działalności.
 
Badanie

Jak zaznaczone zostało wcześniej – doświadczenia SKN-u opierają się na jego sztandarowym projekcie – badaniu „Gmina na 5!”. Uważamy, że uzasadnione jest scharakteryzowanie go, tak, aby Konferencja nie jawiła się jako wydarzenie pojawiające się znikąd, a stanowiła część większej całości.

SKN PAR zostało założone parę lat temu przez grupę młodych osób zainteresowanych działaniem na poziomie regionu. Już sama nazwa Organizacji prezentuje, jaki jest główny zakres jej działalności – Przedsiębiorczość i Analizy Regionalne. Biznes to nie tylko wielkie korporacje, olbrzymie projekty, znaczne korzyści skali. Przedsiębiorczość to zjawisko, które jest nieodłącznym elementem społeczeństwa. Przedsiębiorczość to cecha, na której oparta jest cała cywilizacja - to ona pchała ludzkość do ciągłego doskonalenia, zwiększania wydajności i pomnażania bogactwa. Ale jest to też cecha, która jest nieodłącznym elementem lokalnych społeczności. Czy więc zasługuje na mniejszą uwagę urzędników niż sprawy obywatelskie czy społeczne? Czy inwestor lub przedsiębiorca faktycznie powinien być potraktowany z niższym priorytetem? Oczywiście nie. Niestety jednak, w wielu miejscach tak właśnie się dzieje. Dlatego tak ważne jest ciągłe działanie na rzecz zwiększania wiedzy społeczeństwa na temat roli podmiotów gospodarczych w społeczeństwie i pomoc samorządom w lepszym przygotowaniu ich na dialog z tymi wymagającymi, ale też jakże cennymi, partnerami, jakimi są podmiotu gospodarcze.

Jednym z możliwych działań, które podjęło Koło w tym celu, jest właśnie projekt „Gmina na 5!”. Oparty jest on na rankingu Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej, w którym Instytut Przedsiębiorstwa SGH przydziela gminy do klas, gdzie klasa A jest najlepsza, a klasa F – najmniej atrakcyjna inwestycyjnie. Jako, że celem działania SKN PAR jest wyszukiwanie dobrych praktyk, do projektu „Gmina na 5!” kwalifikują się jedynie gminy najlepsze -  klasy A oraz B, bowiem z dotychczasowych doświadczeń wynika, że to właśnie gminy z tej grupy prezentują największą ilość innowacyjnych, godnych polecenia rozwiązań. Badanie polega na audycie oficjalnych stron internetowych. Badana jest nie tylko ogólna funkcjonalność witryny, ale też poszukiwane są interesujące mechanizmy, służące użytkownikom. Drugim etapem jest bezpośrednia komunikacja z urzędnikami drogą elektroniczną. Wykorzystując metodę „mystery client” zespół badawczy wysyła zapytania do urzędów. Jako autorzy owych zapytań podawane są osoby fikcyjne, wymyślone na potrzeby badania, dlatego też badane podmioty nie wiedzą, że dana wiadomość jest elementem ewaluacji ich działań. W tej części oceniana jest nie tylko jakość udzielonych informacji, ale też podejście odpowiadającego urzędnika do kwestii udzielenia pomocy autorowi wiadomości.

Wyniki badania oraz wyznaczony dzięki zebranym informacjom ranking publikowane są w dorocznym raporcie. Jak zostało wspomniane wcześniej – badanie ma dwa podstawowe cele – prezentację rankingu oraz prezentację zidentyfikowanych dobrych praktyk. Oba te elementy zawarte są w publikacji. W rankingu gmin wyróżniona zostaje grupa, która uzyskała w danej edycji ponadprzeciętne wyniki, a jednostki z tej grupy uzyskały tytuł "Gmin na 5!”. Ponadto, w tym roku po raz pierwszy, przyznano wyróżnienia specjalne – tj. tytuł „Złotej Gminy na 5!” dla tych gmin, które już trzeci raz z rzędu zostały w badaniu wyróżnione, co świadczy o ciągle utrzymywanym, wysokim standardzie komunikacji z inwestorami.

Po raz pierwszy też zorganizowana została Konferencja „Forum Gmin na 5!”. Zaproszeni zostali na nią przedstawiciele wyróżnionych gmin,  przedstawiciele świata biznesu, ale też eksperci specjalizujący się w kwestii współpracy obu powyższych grup. Dla wyróżnionych jednostek samorządu przygotowane zostały oficjalne dyplomy potwierdzające uzyskany przez nie tytuł. Jednak ważniejsze wydaje się nie to, co gminy otrzymały, lecz to co przywiozły na konferencję – swoje doświadczenie, swoje pomysły, idee i rozwiązania, którymi mogły się podzielić z pozostałymi uczestnikami wydarzenia.


Konferencja – część pierwsza

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan prof. dr hab. Roman Sobiecki, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Pan Dziekan ciepłymi słowami powitał wszystkich zgromadzonych gości i podziękował za ich przybycie. W swoim przemówieniu Pan Dziekan podkreślił rolę globalizacji we współczesnym świecie oraz konieczność przygotowania samorządowców na komunikację ze światem zewnętrznym.

Po przemówieniu Pana Dziekana nastąpiło odczytanie listu Dyrektora Instytutu Przedsiębiorstwa prof. dr hab. Jana Klimka. Pan profesor poparł inicjatywę i w charyzmatycznych słowach zachęcił zebranych gości do wykorzystania udziału w konferencji w jak najlepszy sposób. Wyraził również nadzieję powiększenia grona nagrodzonych gmin w czasie kolejnej edycji badania i spotkania na kolejnej konferencji za rok.

Po uroczystym otwarciu konferencji, Pani prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące konkursu „Gmina na 5!” w edycji 2014. Na wstępie Pani profesor podziękowała wszystkim zaangażowanym w badanie, szczególnie członkom Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, bez których ta konferencja niewątpliwie nie mogłaby się odbyć. Szczególne podziękowania otrzymała Pani mgr Magdalena Typa za wsparcie przy pracy Koła oraz Pan Paweł Kasprowicz – przewodniczący Koła. W swoim przemówieniu Pani profesor podkreśliła fakt zbadania ponad 600 gmin w Polsce oraz nakład pracy jaki musiał być włożony w ten projekt.

Po charyzmatycznym przemówieniu Pani profesor, nastąpiła chwila, na którą zgromadzeni samorządowcy czekali z niecierpliwością – rozdanie nagród nagrodzonym gminom. Nagrody wręczyli (w kolejności): Pan Prof. dr hab. Roman Sobiecki - Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Pani Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska - Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa oraz Pan Paweł Kasprowicz – przewodniczący Koła. Na początku nagrody odebrali przedstawiciele nagrodzonych Złotych Gmin, tj. Krosna, Ostrowca Świętokrzyskiego, Piły, Świdnicy, Wodzisława Śląskiego oraz Gdyni. Następnie przedstawiciele Gmin na 5!, tj. Białej Podlaskiej, Dąbrowy Górniczej, Gdańska, Godowa, Grodziska Mazowieckiego, Janowa Lubelskiego, Konina, Leszna, Libiąża, Łodzi, Mielca, Mińska Mazowieckiego, Mrągowa, Nowego Dworu, Oławy, Oświęcimia, Płońska, Poznania, Rawicza, Rudy Śląskiej, Rydułtowej, Rzeszowa, Torunia, Włocławka, Wyszkowa i Zielonej Góry. Wręczenie nagród było również okazją do zrobienia pamiątkowego zdjęcia dla nagrodzonych przedstawicieli z każdej z gmin.  

Kolejnym punktem w czasie I części konferencji była prezentacja głównych założeń i wyników badania „Gmina na 5!”. Prezentacji dokonał Pan mgr Cezary Olejnik – doktorant w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Pan mgr zaprezentował główne cele badania, do których należała w głównej mierze ocena komunikacji elektronicznej z przedsiębiorcami, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych inwestorów oraz identyfikacja i promowanie zidentyfikowanych dobrych praktyk. Zostały przedstawione podstawowe dane, tj. liczba badanych gmin, kryteria klasyfikacji, oraz metodyka badania. W kolejnej części prezentacji zostały wyświetlone pytania, którymi badacze kierowali się przy ocenie poszczególnych gmin, co z pewnością było ciekawym punktem dla obecnych gości. W końcowej części prezentacji, Pan mgr Cezary Olejnik przedstawił kryteria przyznania gminom tytułu Złotej Gminy na 5!.

Przedstawienia dobrych praktyk stosowanych przez gminy dokonał Pan Tomasz Pilewicz, Government & Public Affairs Manager at Philips. Pan Tomasz omówił najlepsze praktyki stosowane przez wybrane gminy, które z pewnością mogą być wdrażane z powodzeniem również w innych gminach, tj. system komunikacji elektronicznej z mieszkańcami i inwestorami za pomocą wirtualnej urzędniczki, ciekawa i czytelna szata graficzna stron internetowych itd.

Na koniec I części głos zabrał Pan Paweł Kasprowicz, przewodniczący Koła. W swoim przemówieniu przewodniczący podziękował w imieniu Koła przybyłym i podkreślił  fakt, iż urzędy powinny traktować interesantów i inwestorów na zasadzie partnerstwa i tworzyć dobre relacje, które są wartością samą w sobie. Po zakończonej I części spotkania goście udali się na przerwę kawową.


Konferencja – część druga

W drugiej części wydarzenia wyróżnieni przedstawiciele Złotych Gmin oraz eksperci dyskutowali na temat dobrych praktyk w komunikacji i tworzeniu informacji publicznej na stronach www. Oba panele dyskusyjne moderowane były przez Prof. dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską. Spośród dziewięciu najwyżej ocenionych gmin swoimi doświadczeniami w zakresie obsługi inwestorów podzielili się reprezentanci Ostrowca Świętokrzyskiego, Piły, Rawicza, Rydułtowów, Świdnicy i Wodzisławia Śląskiego. Wszyscy przedstawiciele jednogłośnie potwierdzili, że kluczowym elementem w pierwszym etapie współpracy z inwestorem jest zamieszczenie na stronie internetowej gminy wyraźnie zaznaczonej zakładki, gdzie widnieją informacje służące do bezpośredniego kontaktu z osobą odpowiedzialną za relacje zewnętrzne, najlepiej w kilku wersjach językowych. Gmina Świdnica każdemu potencjalnemu inwestorowi przydziela opiekuna, który na potrzeby przedsiębiorcy tworzy bazę lokalnych kooperantów, podwykonawców czy pracowników. Natomiast Gmina Rawicz z najwyższą starannością dopasowała zakładkę dla inwestorów do wymagań opracowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, ponieważ standardowy szablon zatrzymuje inwestora, co potwierdziła zwiększona liczba wejść na stronę. Ponadto władze kładą również duży nacisk na współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, który pełnią rolę najlepszych ambasadorów gminy, przyciągając uwagę inwestorów. Z kolei w Ostrowcu Świętokrzyskim została powołana Ostrowiecka Rada Gospodarcza zrzeszająca wszystkie przedsiębiorstwa. Jest ona platformą wymiany cennych doświadczeń i praktyk. Dwie ostatnie gminy z województwa śląskiego – Rydułtowy i Wodzisław Śląski utworzyły Inwestycyjną Unię Gmin, która w oparciu o umowę partnerską skupia pięć okolicznych gmin. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 813 tys. PLN, a ostatecznie uzyskany zysk wyniósł prawie 7 mln PLN. 14% promowanych terenów znalazło inwestorów. Podkreślono również, że sprzedaż działki pod inwestycje nie kończy kontaktu z nowym partnerem biznesowym.

W kolejnym panelu głos zabrali eksperci w składzie: Tomasz Pilewicz – Government & Public Affairs Manager at Phillips, Mirosław Odziemczyk – Departament Rozwoju Regionalnego PAIIiZ, Dionizy Smoleń – Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC, Bogusława Szymańska – Prezes Fundacji Rzeczpospolita Polska Nasza oraz Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski. Przedstawiciel firmy Phillips przyznał, że nowe rozwiązania technologiczno-informacyjne istotnie wpływają na poprawę komunikacji gmin z inwestorami i przedsiębiorcami. Wspomniane zostały interaktywne mapy cyfrowe GIS oraz funkcjonujące już w Polsce internetowe giełdy pracy (np. w Krakowie). Reprezentant PAIiIZ-u podkreślił natomiast, że celem działalności Agencji jest zapewnienie pomocy gminom w przygotowaniu do spotkania z potencjalnym inwestorem. Gminom udostępnione zostały materiały dotyczące konkretnych wytycznych w zakresie budowy strony internetowej czy też baza 200 pytań, które mogą zostać zadane przez inwestorów. Podczas panelu zaznaczono również, że ogromne znaczenie we współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego ma urząd marszałkowski, które pełni rolę jednolitego przekaźnika między jednostkami, tj. dostarcza wzory umów, prowadzi szkolenia dla samorządowców. Doświadczeniami na polu kooperacji samorządowej podzielił się Starosta Przasnyski, który zainicjował współpracę gmin w ramach Powiatu Przasnyskiego. W stworzonej lokalnej strefie gospodarczej znalazło się ponad 450 hektarów gruntów wyposażonych w infrastrukturę techniczną. W chwili obecnej 26 przedsiębiorców wykupiło ww. tereny, z czego 8 z nich rozpoczęło już na nich działalność gospodarczą. Na zakończenie owocnej dyskusji Prezes Fundacji Rzeczpospolita Polska Nasza zaprezentowała stronę internetową „Portal o Polsce”, który ostatecznie ma być kompleksową bazą wiedzy na temat funkcjonujących w Polsce jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając poziom sołectw.

Podsumowanie

Konferencja okazałą się udanym wydarzeniem. Zebrane osoby miały okazję podzielić się swoimi doświadczeniami, a debatujący uczestnicy zaprezentowali wyjątkowe rozwiązania, które stosowane są przy ich współudziale. Celem konferencji było zebranie ludzi, dla których poruszana tematyka jest częścią życia, działalności zawodowej, zainteresowań. Zebranie, które może zaowocować nowymi pomysłami, ideami oraz projektami, a także rozprzestrzenianiem się dobrych praktyk wśród większej liczby podmiotów. Konferencja udowodniła, że poszczególne jednostki nie są we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań odosobnione, a stanowią część większej całości, której praca i rozwój może w przyszłości przynieść wymierne efekty. Dlatego też tegoroczna konferencja nie jest ostatnią. Już planowana jest kolejna jej edycja, która za rok odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku pojawią się na niej kolejne pomysły, kolejne przykłady profesjonalnego podejścia do tematu oraz, że będzie ona jeszcze większym wydarzeniem, które dosłownie będzie łączyć regiony.

Autorzy: Natalia Dobczyńska Paweł Kasprowicz Klaudia Markiewicz

 
 

 Pierwszy panel dyskusyjny

 

fot. P. Bartoszczuk