Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Relacja-z-konferencji-Forum-Gmin-na-5! 2016
KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Konferencje i seminaria
 

 Relacja z konferencji Forum Gmin na 5!

 
1DSC_2933.jpg
W dniu 22 kwietnia 2016 roku w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) z inicjatywy Kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Pani prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej odbyła się druga edycja wyjątkowej w swoim charakterze konferencji naukowej pt. Forum Gmin na 5!
Niepowtarzalność tej konferencji polega zarówno na:
  1. łączeniu najnowszych wyników badań naukowych w obszarze atrakcyjności inwestycyjnej gmin i regionów z opiniami prezydentów, burmistrzów i reprezentantów poszczególnych środowisk lokalnych, w tym m.in. parków technologicznych, jak również przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu w postaci Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), czy PricewaterhouseCoopers (PwC);
  2. wręczaniu nagród i dyplomów reprezentantom poszczególnych – wyróżniających się pod względem obsługi inwestorów – gmin. 
W konferencji wzięło udział ponad 150 osób związanych zawodowo z administracją publiczną, jak i naukowców zatrudnionych w takich ośrodków akademickich, m.in. jak: Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, czy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Konferencję uroczyście otworzył Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  prof. dr hab. Marek Bryx, który w swym wystąpieniu podkreślił wyjątkowy charakter tego wydarzenia i wskazał na potrzebę integracji środowisk akademickich z działaniami administracji publicznej (w szczególności samorządów). W podobnym charakterze wypowiadali się kolejno Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Roman Sobiecki i Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Jan Klimek. Pani Profesor Hanna Godlewska-Majkowska, Kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu i Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej podkreślała natomiast długą i owocną współpracę środowiska naukowego SGH z instytucjami otoczenia biznesu i samorządami, czego dowodem są choćby przygotowywane rokrocznie dla PAIiIZ raporty atrakcyjności inwestycyjnej regionów.
 
Pierwszy blok konferencji obejmował prezentację metodologii badania do konkursu Gmina na 5!, a także wręczenie nagród dla najbardziej wyróżniających się gmin reprezentujących wszystkie województwa Polski.
 
Kapituła konkursu wyróżniła w 2015 roku laurem „Złotej Gminy” (tj. takiej, która w trzech kolejnych edycjach badaniach została nominowana do nagrody) – miasto Krosno, Piłę i Rawicz. Reprezentanci tych Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) otrzymali dyplomy i certyfikaty poświadczające ponadstandardowe zabiegi w informowaniu i przyciąganiu kapitału inwestycyjnego do gmin.
 
Dyplomy otrzymali również przedstawiciele 17 gmin, które w badaniu Gmina na 5! uzyskały najwyższe współczynniki m.in. w zakresie informacji o terenach inwestycyjnych w regionie, posiadaniu informacji w języku angielskim, czy responsywności na pytania zadawane przez potencjalnych inwestorów (badanie prowadzone było metodą „tajemniczego klienta”).
Wyróżniono, takie gminy jak: Toruń, Kielce, Lublin, Krosno, Rybnik, Zabrze, Płock, Tarnobrzeg, Myszków, Leszno, Racibórz, Rawicz, Janów Lubelski, Skarżysko Kamienna, Mrągowo, Piła i Człuchów.
 
W drugim bloku konferencji, która miała charakter dyskusji panelowej, moderowanej przez prof. dr hab. Jana Klimka wzięło udział 11 przedstawicieli JST, w tym burmistrzowie miast: Lubliniec – Pan Edward Maniura, Rawicz – Pan Grzegorz Kubik, Mrągowo – Pani Otolia Siemieniec, Zastępca Prezydenta Miasta Krosno – Pan dr Tomasz Soliński i Racibórz – Pani Irena Żylak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Rybniku – Pan Wojciech Student, Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – Pan Krzysztof Koman, Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta w Lublinie – Pan Łukasz Goś i Kierownik Centrum Obsługi Inwestora Miasta Kielce – Pani Karolina Kamińska-Maślarz.
 
Uczestnicy panelu starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. tego:
  1. Jakie informacje są najczęściej poszukiwane przez inwestorów/przedsiębiorców w ich regionie?;
  2. Jakie są najlepsze praktyki w komunikacji elektronicznej z inwestorami? Jak wygląda współpraca pomiędzy przyległymi gminami w obsłudze inwestorów?
Poszczególni uczestnicy panelu dzielili się swoimi spostrzeżeniami wskazując na wypracowane na swoim terenie praktyki i rozwiązania, które ich zdaniem zachęcają inwestorów do alokacji kapitału w ich regionie. Zwracano m.in. uwagę na potrzebę posiadania aktualizowanych na bieżąco stron www (także w języku angielskim), odpowiednich działań marketingowych, czy szkolenia kadry zajmującej się obsługą inwestorów.
 
Kolejna część konferencji podporządkowana została prezentacji najnowszych wyników badań dotyczących zachowań przedsiębiorczych gmin. Pan dr Tomasz Pilewicz  w ramach wystąpienia zatytułowanego Zachowania przedsiębiorcze gminy w tworzeniu przewag konkurencyjnych na regionalnych rynkach inwestycyjnych – obserwacje z najnowszej edycji badania Gmina na 5" przedstawił wyróżniające się zachowania przedsiębiorcze polskich gmin skupione na przyciąganiu inwestorów, turystów i mieszkańców. Dr Tomasz Pilewicz omówił również model gminy jako organizacji przedsiębiorczej oraz typologię zachowań przedsiębiorczych gmin, które pochodziły z badań opracowanych w ramach rozprawy doktorskiej, której promotorem była prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska.
Natomiast Pan mgr Hieronim Jędrzejewski w swej prezentacji pt. Instytucje Otoczenia Biznesu w Polsce jako system wsparcia instytucjonalnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw omówił rolę Instytucji Otoczenia Biznesu we wspieraniu procesów internacjonalizacyjnych MŚP. Podkreślał, że choć w Polsce istnieje wiele instytucji dysponujących szerokim wachlarzem możliwych działań, to jednak obserwuje się niedostatki we wspieraniu lokalnych przedsiębiorców w zakresie ekspansji międzynarodowej. Jako dobry przykład praktyk we wspieraniu przedsiębiorców omówił on działania Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
 
Po przerwie lunchowej, podczas której uczestnicy konferencji nawiązywali nowe relacje i dyskutowali o zaprezentowanych badaniach odbyła się kolejna dyskusja plenarna obejmująca zagadnienia instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu Jednostek Samorządu Terytorialnego. W moderowanej przez dr Tomasza Pilewicza dyskusji wieli udział przedstawiciele: PAIiIZ-u, Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, Parków Naukowo-Technologicznych i Specjalnych Stref Ekonomicznych, Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i przedsiębiorczości, czy menedżerowie z PwC zajmujący się sektorem publicznym. Dyskutowano m.in. nad zagadnieniami konkurencyjności regionów i możliwych działaniach jakie JST mogą podejmować w tym zakresie; współpracy z przedsiębiorcami; kooperacją z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi, a także działaniach polegających na wspieraniu start-upów. Ponadto poruszano wątki standardów obsługi inwestorów; edukacji gmin i podnoszenia kompetencji pracowników JST, a także koordynacji działań pomiędzy JST instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorcami. Uczestnicy dyskusji wskazywali na rolę JST w wzmacnianiu relacji między firmami (sieci zależności), budowaniu współpracy start-upów z dużymi przedsiębiorcami, tworzeniu rad menedżerów w regionach, czy umożliwianie naukowcom na komercjalizację ich wiedzy.
 
Ostatnią częścią konferencji były dwie równolegle odbywające się dyskusje panelowe z udziałem naukowców reprezentujących poszczególne ośrodki badawcze. W pierwszym panelu pt. Gospodarka przestrzenna w polskich gminach z różnych punktów widzenia moderowanym przez dr Pawła Bartoszczuka uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej, a także przedstawiciele kół naukowych: SKN Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej, SKN Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, SKN Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych SGH, SKN Start-Upów i Innowacji SGH.
Dyskutowano m.in. nad tym, jakie kierunki badań empirycznych w zakresie przedsiębiorczości regionalnej warto kontynuować, a jakie zainicjować? Z jakiego rodzaju ograniczeniami badawczymi spotykają się naukowcy zajmujący się gospodarką przestrzenną w skali lokalnej? W dyskusji zwrócono uwagę na efekty działalność kół naukowych i możliwości współpracy na różnych uczelniach. Celem panelu było również nawiązanie kontaktu kół z różnych uczelni o profilu technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym oraz humanistycznym. Kolejnym podejmowanym wątkiem był trudna sytuacja ekonomiczna samorządów, zwiększający się zakres zadań przy jednocześnie niskich dochodach. Wspomniano o metodzie Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) opracowanej przez MSAP we współpracy z innymi uczelniami i o aplikacji komputerowej służącej do samodzielnej analizy instytucjonalnej przez jednostki samorządu terytorialnego.
Uczestnicy Panelu wykazali zainteresowanie i chęć współpracy międzyuczelnianej, wypracowania wspólnego stanowiska co do dalszych badań w obszarze gospodarki przestrzennej i zorganizowania spotkań roboczych zespołów naukowych.
 
W drugim panelu dyskusyjnym zatytułowanym Przedsiębiorcze gminy w świetle badań naukowych w Polsce moderowanym przez prof. dr hab. Andrzeja Buszko, wzięli udział naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Dyskutowano m.in. nad kierunkami badań przedsiębiorczości regionalnej, naukowej pomocy dla JST, czy ograniczeniami badawczymi w gospodarce przestrzennej. W trakcie dyskusji Prof. dr hab. Marek Bryx ze Szkoły Głównej Handlowej zauważył, że przedsiębiorczość powinna być ważnym elementem w strategiach miast. Natomiast Prof. dr hab. Jerzy Cieślik omawiał realizowany projekt diagnozy działań przedsiębiorczych, w wyniku którego opracowano m.in. poradnik jak JST mogą wspierać przedsiębiorczość lokalną. Pani Prof. dr hab. Wiesława Lizińska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przedstawiła wyniki badania otrzymane z grantu finansowanego ze środków NCBiR nt. aktywności władz lokalnych w poszukiwaniu inwestorów. Jednym z ważnych efektów tego projektu było opracowanie narzędzia do audytu wewnętrznego dla JST. Ważne głosy w dyskusji zabrali także Prof. dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski ze Szkoły Głównej Handlowej poruszający wątki celów i modelu polityki gospodarczej Polski, a także Pani dr Agnieszka Komor z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wypowiadająca się na temat różnych form wsparcia dla działań przedsiębiorczych.
 
W trakcie podsumowania konferencji wszyscy uczestnicy, zarówno Ci reprezentujący środowisko naukowe, JST, jak i instytucje otoczenia biznesu zgodnie konkludowali, że konferencja była zarówno wzbogacająca poznawczo, pozwoliła na zbliżenia środowisk, jak też umożliwiła transfer wiedzy i praktyk między JST w przyciąganiu inwestorów w regionie. Wśród rekomendacji na przyszłość pojawiło się m.in. kontynuowanie badań w ramach projektu Gmina na 5!, powołanie zespołów międzyuczelnianych specjalizujących się w badaniach regionalnych, a także – co nie mniej ważne – przygotowanie kolejnej edycji konferencji Forum Gmin na 5!, na którą już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy!!!!
 
Dr Dariusz Turek
Zakład Otoczenia Biznesu
Instytut Przedsiębiorstwa
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
1DSC_2941.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prof. dr hab. Marek Bryx
Prorektor ds. Zarządzania
 
1DSC_2949.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr hab. Roman Sobiecki, prof. nadzw. SGH
Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 
 
1DSC_2954.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr hab. Jan Klimek, prof. nadzw. SGH
Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa
 
 
 
1DSC_2939.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa
Kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu
 
 
 
 

 
fot. M. Górski
 
Zdjęcia z odbioru dyplomów
Zapraszamy do zapoznania się z Raportem 2015/2016, Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców:
 
 
Program Konferencji 22.04.2016 r.:
 
 

 
 
 

 Prezentacje

 

PK.jpg
TP.jpg
HJ.jpg