Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Agnieszka Komor

 

dr Agnieszka Komor
Katedra Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Agnieszka Komor PhD
The Department of Economy and Management
The University of Life Sciences
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

email: agnieszka.komor@up.lublin.pl


Tytuł rozprawy doktorskiej: 

 • Lokalizacyjne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego (na przykładzie województwa lubelskiego) – tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie Ekonomia nadany uchwałą rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z dn. 24.02.2011.

Doctoral dissertation:

 • Localization conditionings of dairy industry enterprises’ competitiveness (basing upon Lublin region) – Title of PhD in Economy granted by Council of Central College of Commerce’s Enterprise Sciences Board in Warsaw - 24.02.2011.


Problematyka pracy habilitacyjnej:

 • Przestrzenne uwarunkowania rozwoju biogospodarki na obszarach wiejskich

Problems of habilitation thesis:

 • Spatial conditionings of bio-economy development on rural areas


Ważniejsze publikacje:

 • Ѓодлевска-Маўковска Х., Комор А., Концепция биоэкономике в области маркетинга управления, на примере муниципалитета о туристических ценностях, Вестник Таджикского государственного университета коммерции, №4 (4) 2013г., с. 21-31.
Abstract: Rozwój lokalny oparty na koncepcji biogospodarki to rozwój bazujący na zasobach odnawialnych i wiedzy. W niniejszej pracy zaproponowano koncepcję modelu rozwoju opartego na biogospodarce, który ukazuje swoisty mechanizm napędowy wywołany pierwotnie właściwymi decyzjami w zakresie gospodarowania surowcami odnawialnymi, w tym też składającymi się na walory turystyczne. Uruchomienie cyklu rozwojowego opartego na biogospodarce wymaga zarządzania marketingowego jednostką samorządu terytorialnego.
 • A. Komor, A. Iwanicka, Uwarunkowania rynku pracy a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego (na przykładzie województwa lubelskiego), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, Nr 134, s. 60-68.
Abstract: Regionalne uwarunkowania rynku pracy, w tym wielkość zasobu siły roboczej i kierunek jej zmian, struktura demograficzna mieszkańców, wysokość stopy bezrobocia, poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności, stanowią ważne czynniki wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstw mleczarskich. Oddziałują one na wysokość kosztów pracy oraz na poziom wydajności i produktywności pracy. Celem opracowania była identyfikacja i analiza wpływu uwarunkowań rynku pracy na konkurencyjność przedsiębiorstw mleczarskich z województwa lubelskiego.
 • A. Komor, Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań popytu na produkty mleczarskie w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XV, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Rzeszów 2013, s. 171-175.
Abstract: Celem badań była identyfikacja i analiza przestrzennych uwarunkowań konsumpcji produktów mleczarskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Popyt konsumentów stanowi ważną zmienną o charakterze egzogenicznym, wpływającą na możliwości rozwoju przedsiębiorstw mleczarskich oraz ich konkurencyjność. Regionalne uwarunkowania związane ze strukturą demograficzną i społeczno-zawodową ludności oraz zamożnością mieszkańców wpływają na wielkość zapotrzebowania i na strukturę popytu na produkty mleczarskie. Najbardziej korzystnymi determinantami popytu potencjalnego cechują się województwa położone w zachodniej i północnej części kraju.
 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego w Polsce i w Europie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka ekonomiczna, 307/2013, s. 142-151.
Abstract: Celem badań w niniejszej pracy była identyfikacja głównych czynników, które wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego działających w Polsce i w Europie. Analizie poddane zostały te uwarunkowania konkurencyjności, które wiążą się z lokalizacją podmiotów gospodarczych. W toku badań wskazano główne czynniki i bariery wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego.
 • A. Komor, Przedsiębiorcze szanse w ujęciu sektorowym na przykładzie przemysłu mleczarskiego, w: H. Godlewska-Majkowska (red.), Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012, s. 119-137.
Abstract: Celem opracowania było opracowanie mapy atrakcyjnosci inwestycyjnej polskich powiatów dla sektora mleczarskiego. Cel ten zrealizowano wykorzystując jako tło metodyczne koncepcję diamentu M.E. Portera, ukazującą stosunek pomiędzy lokalizacją przedsiębiorstw a osiąganymi przez nie przewagami konkurencyjnymi.
 • A. Komor, Determinanty popytu na produkty mleczarskie (na przykładzie województwa lubelskiego), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, Ekonomia Tom 1, s. 278-290.
Abstract: Determinanty popytu stanowią o osiąganych przewagach konkurencyjnych oraz o pozycji konkurencyjnej podmiotów gospodarczych. Przedmiotem badań w niniejszej pracy były te czynniki wpływające na popyt na produkty mleczarskie, które związane są z lokalizacją przedsiębiorstw mleczarskich w województwie lubelskim. Stąd głównym przedmiotem analizy jest wpływ determinantów popytu na konkurencyjność ex ante mleczarni na poziomie regionalnym.
 • A. Komor, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich województwa lubelskiego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Nr 542, Część II, PAN Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Warszawa 2009, s. 1039-1046.
Abstract: Celem opracowania było określenie przestrzennego zróżnicowania potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin wiejskich województwa lubelskiego, a także ukazanie głównych uwarunkowań tego zjawiska. Zaprezentowana została analiza zróżnicowania przestrzennego atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich województwa lubelskiego, co umożliwiło określenie występujących na badanym terenie barier atrakcyjności.

Selected Publications:

 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, The conception of bio-economy in marketing management basing upon communes being distinguished by tourist valuables, Вестник Таджикского государственного университета коммерции,  №4 (4) 2013г., с. 21-31.

Abstract: Local development is based upon bio-economy regarding renewable resources and knowledge. This paper proposed the conception of bio-economy based model showing the driving mechanism caused originally by proper decisions within renewable raw materials management including those ones having tourist valuables. Bio-economy based development cycle demands marketing management with territorial self-government unit.

 • A. Komor, A. Iwanicka, Labor market conditionings and competitiveness of milk enterprises (basing on Lublin region), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, Nr 134, s. 60-68.
Abstract: The important factors influencing milk enterprises competitiveness involve: labor market local conditionings including labor force resources’ size and their changes direction, inhabitants demographic structure, unemployment rate as well as education and professional qualifications level. They have great impact on labor cost level as well as on the level of labor effectiveness and productiveness.
 • A. Komor, Spatial differentiation of demand conditions for dairy products in Poland, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XV, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Rzeszów 2013, s. 171-175.

Abstract: This paper identifies and examines spatial conditions of demand for dairy products in Poland taking into account regions. Conditionings connected with demand influence competitive advantages as well as competitive position of economic entities. Survey showed that regions of west and north part of Poland are characterized by the most advantageous potential demand determinants. The most attractive conditions for effective demand were identified in Masovia region and also in south-west part of Poland. Regional conditionings connected with demographic and social-occupational employment structure as well as inhabitants wealth have an impact on both size and structure of demand for dairy products. Familiarity with demand conditionings allows adapting milk factory activity to the changes in both size and structure of food consumption what influences processing enterprises’ development and competitiveness.

 •  H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Conditioning of automotive sector enterprises competitiveness in Poland and in Europe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka ekonomiczna, 307/2013, s. 142-151.

Abstract: This paper identifies the main factors influencing the competitiveness of automotive sector enterprises in Poland and in Europe. An analysis concerns competitiveness conditioning connected with economic entities localization. The survey shows that automotive sector enterprises competitiveness depends upon their organization, employees competence, elasticity, competitive prices, forward delivery, quality and lower costs. There are also threats that automotive sector can be exposed to growing employment costs, lack of management staff, low level of elasticity regarding work legislation, difficulties in making quick decisions if a center is localized abroad, low level of both investment encouragements as well as country engagement in new investment process.

 • A. Komor, Enterprising chances in sector approach basing on dairy industry, [in:] H. Godlewska-Majkowska (edit.), Investment attractiveness as the source of enterprising competitive advantages , Study and Analyses of Enterprise Institute in Central College of Commerce, printed by Central College of Commerce in Warsaw, 2012 p. 119-137.

Abstract: Paper examines and elaborates the investment attractiveness map of Polish provinces for chosen sector. This aim was realized using diamond’s concept of M.E.Porter as the method, showing the relation between enterprises localization and competitive advantages gaining.

 •  A. Komor, The determinants of milk products demand (basing on Lublin region example), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, Ekonomia Tom 1, s. 278-290.

Abstract: The determinants of demand determine competitive advantages as well as competitive position of enterprises. This paper identifies and examines those factors influencing milk products demand which are connected with Lublin region’s milk enterprises locations. So the principal aim of that analysis is an impact of demand determinants on ex ante competitiveness of milk factory on regional level.

 •  A. Komor, Investment attractiveness of Lublin region’s rural areas, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Nr 542, Część II, PAN Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Warszawa 2009, s. 1039-1046.

Abstract: Investment attractiveness importance results from globalization process. From this it follows that there is a necessity to point the features for particular regions should characterize to be attractive for investment. Survey showed that Lublin region’s rural communes characterize with average low level of potential investment attractiveness. It was recognized that the most important barriers of communes investment attractiveness are: outlet and technical infrastructure. 


Udział w badaniach:

 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Regionalna konkurencyjność, jako czynnik rozwoju biogospodarki, w: Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, red. H. Godlewska-Majkowska, A. Buszko, Badanie statutowe Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2013, (maszynopis).
Celem badań było ukazanie istoty regionalnej konkurencyjności rynku inwestycyjnego wraz z identyfikacją czynników kształtujących podaż oraz popyt na oferty inwestycyjne w biogospodarce w regionie.

 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Regionalne grupy strategiczne jako instrument analizy lokalizacji przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego, w: Przedsiębiorstwo w rozwoju regionów gospodarczych – aspekty ekonomiczne, społeczne. Polska na tle Europy i świata, red. H. Godlewska-Majkowska, Badanie statutowe Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2013, (maszynopis).
Celem badań było stworzenie nowego wzorca metodycznego w analizie lokalizacji przedsiębiorstwa w oparciu o regionalne grupy strategiczne oraz ukazanie możliwości aplikacyjnych zaproponowanego narzędzia na przykładzie sektora motoryzacyjnego w ujęciu regionalnym dla Polski oraz regionów europejskich.

 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego w Polsce, Badanie statutowe Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2012, (maszynopis).
Celem przeprowadzonych badań była analiza czynników konkurencyjności przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego w świetle badań ankietowych wraz z ukazaniem rangi tego sektora w Polsce na tle Unii Europejskiej.

 • A. Komor, Sektorowe aspekty atrakcyjności inwestycyjnej Polski na przykładzie przemysłu mleczarskiego, w: Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako uwarunkowanie przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, red. H. Godlewska-Majkowska, Badanie statutowe Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2011, (maszynopis).
Celem badań było rozwinięcie opracowanej w Instytucie Przedsiębiorstwa pod kierunkiem H. Godlewskiej-Majkowskiej metodyki waloryzacji atrakcyjnosci inwestycyjnej dla inwestycji na poziomie sektorowym oraz zaprezentowanie mapy atrakcyjnosci inwestycyjnej dla sektora mleczarskiego.

Participation in research:

 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Regional competitiveness as the factor of bio-economy development, [in:] H. Godlewska-Majkowska, A. Buszko (edit.) The conditionings of bio-economy development basing upon Warmia-Mazury region, Statutory Research of Enterprise Sciences Board in Central College of Commerce, Warsaw 2013, (typescript).
The survey shows an issue of investment market’s regional competitiveness together with identification of the factors shaping supply and demand on investment offers in regional bio-economy.

 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Regional strategic groups as an instrument of enterprises localization analysis basing upon motor industry, [in:] H. Godlewska-Majkowska (edit.), Enterprise in business regions development- economic, social, aspects. Poland on the background of Europe and The World, Statutory Research of Enterprise Sciences Board in Central College of Commerce, Warsaw 2013, (typescript).
The survey points in preparing the new methodical standard to make an analysis of enterprise localization basing upon regional strategic groups as well as showing the application opportunities of prepared and proposed tool basing on motor sector example in regional approach for Poland and Europe.

 • H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, The conditionings of motor sector enterprises’ competitiveness in Poland, Statutory research of Enterprise Sciences Board in Central College of Commerce, Warsaw 2012 (typescript).

The survey makes an analysis of competitiveness factors in motor sector enterprises basing upon questionnaires additionally showing the importance of that sector in Poland regarding European union.

 • A. Komor, Sectoral aspects of investment attractiveness of Poland basing upon dairy industry, [in:] H. Godlewska-Majkowska (edit.), Regions investment attractiveness as conditioning of enterprising competitive advantages, Statutory research of Enterprise Sciences Board in Central College of Commerce, Warsaw 2011 (typescript).

The survey develops the method elaborated earlier under the direction of H. Godlewska-Majkowska from Enterprise Institute concerning investment attractiveness valorization for investment on sector level as well as presents investment attractiveness map for chosen sector.