Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Patrycjusz Zarębski
KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 Dr Patrycjusz Zarębski

 
Patrycjusz Zarebski.jpgdr Patrycjusz Zarębski
Politechnika Koszalińska
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Ekonomicznej i Regionalnej
ul Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 
Patrycjusz Zarębski PhD
Koszalin University of Technology
The Economic Science Faculty
Department of Economic Policy and Regional Policy
Ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 
+48 94-3439-162
 
 
Tytuł rozprawy doktorskiej:
 • Determinanty poziomu życia ludności wiejskiej a rozwój gospodarczy  gmin województwa zachodniopomorskiego.

  Podstawowy cel pracy zmierzał do  rozpoznania zróżnicowania przestrzennego poziomu życia i determinantów jego rozkładu względem zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego w gminach wiejskich woj. zachodniopomorskiego. W analizie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego i poziomu życia wykorzystano metody wielowymiarowej analizy danych. W oparciu o model poziomu życia podjęto próbę ustalenia determinantów modelu. W tym celu posłużono się analizą składowych głównych (ang. Principal Component Analysis, PCA), która umożliwia wnioskowanie o obiektach opisanych wieloma zmiennymi. W pracy wykorzystano również rachunek korelacji i rachunek regresji liniowej oraz badania ankietowe.
 Doctoral dissertation:
 • Determinants of level living a rural economic development region municipalities zachodniopomorskie.

  The primary aim of the study sought to identify the spatial diversity of living and determinants of the distribution of varying levels of economic development in rural West Pomeranian province. In the analysis of spatial disparities in economic development and living standards used methods of multivariate data analysis. Based on the model of living an attempt to establish the determinants of the model. For this purpose, was used principal component analysis (called Principal Component Analysis, PCA), which allows reasoning about objects described many variables. The study also used the account of correlation and linear regression bill and surveys
 
Ważniejsze publikacje:
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle UE (współautor Hanna Godlewska-Majkowska) w: Atrakcyjność inwestycyjna regionów polski na tle Unii Europejskiej, red. Hanna Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, 2013.
 • Zmiany na mapie potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej Polski w latach 2002-2007 na tle innowacyjności regionów, praca zb. pod red. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa, 2010, s. 242-268.
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako podstawa przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw działających na dużych rynkach, Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, pod red. H. Godlewskiej-Majkowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 51-66 (współautor Hanna Godlewska-Majkowska).
 • Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, seria "Problemy Rolnictwa Światowego", tom 12 (XXVII), zeszyt 4 2012, s. 169-178.
 • Obszary peryferyjne i ich potencjał rozwojowy, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIV, Zeszyt 4, 2012, s. 131-135.
 • Analiza efektów zewnętrznych transportu biomasy, "Logistyka" 4/2012.
 • Uwarunkowania rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych w woj. zachodniopomorskim, SERiA, Roczniki Naukowe, l tom XII 4, zeszyt, 2010.
 • Konkurencyjność obszarów wiejskich na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XV, Zeszyt 5, Wieś Jutra, Warszawa 2013, s. 369-374.
 • Ocena przestrzennego zróżnicowania potencjału biogazu województw północnych, w: Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy, pod red. K. Pająk, Agnieszka Ziomek, S. Zwierzchlewski, Adam Marszałek, Warszawa 2013, s. 175-184.
 • Rola odnawialnych źródeł energii w budowaniu spójności i konkurencyjności obszarów wiejskich, Wieś Jutra, 2011 (9-10), Warszawa 2011, s. 3-5.
 • Renewable energy sources as a factor that that determines a sustainable development of Polish regions, Use of biomass in power engineering: economic and ecological aspects, edit. M. Jasiulewicz, Koszalin University of Technology, Koszalin 2011, s. 151-174
Selected Publications:
 • Investment attractiveness of Polish regions to EU (co-author Hanna Godlewska-Majkowska) in: Investment attractiveness of Polish regions with the European Union, edited by Hanna Godlewska-Majkowska, Warsaw School of Economics Publishing House, 2013.
 • Change on a map of potential investment attractiveness of Polish in the years 2002-2007 against the background of innovation regions, the work of the contractor, edited by. Hanna Godlewskiej-Majkowskiej, study and analysis of the Enterprise Institute, SGH, Warsaw 2010, pp. 242-268.
 • Attractiveness of the regions as a basis for competitive companies operating in large markets, Investment attractiveness as a source of business competitive advantages edited by. H. Godlewskiej-Majkowskiej, publishing house publishing house SGH 2012, pp. 51-66 (co-author of Hanna Godlewska-Majkowska)
 • Investment Attractiveness of rural areas in Poland, WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY, Warsaw Scientific Notebooks in a series of Agricultural Problems of the world, volume 12 (XXVII), volume 4, pp. 169-178.
 • Peripheral Areas and their potential for development, The annals of the Scientific Association of Economists of Agriculture and Agribusiness, volume XIV, Issue 4, 2012, pp. 131-135.
 • Analysis of the external effects of biomass transport, Logistics 4/2012.
 • Determinants of the development of the production of energy from renewable, Sources in Economists Association of Agricultural and Agribusiness, l Volume XII, issue 4, 2010.
 • The competitiveness of rural areas on the example of the West, Annals of the Scientific Association of Economists of agriculture and Agribusiness volume XV Issue 5, The village Tomorrow London 2013, pp. 369-374.
 • The assessment of the spatial variation of the biogas potential northern provinces, in: Economics and energy management and economic development, edited by. K. Spider, compatriot, S. Zwierzchlewski, Adam Marszałek, Warszawa, pp. 175-184.
 • The role of renewable energies in building cohesion and competitiveness of rural areas, The village of Tomorrow, 2011 (9-10), Warsaw 2011, pp. 3-5.
 • Renewable energy sources as a factor that determines that (a) sustainable development of Polish regions, the Use of biomass in power engineering: economic and ecological aspects, edit. M. Jasiulewicz, Koszalin University of Technology, Koszalin 2011, pp. 151-174.
Udział w badaniach:

Rok

Obszar badań

2011-2013  r.

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych pn. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych pn. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii ma na celu opracowanie rozwiązań technologicznych, których wdrożenie przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu sektora energetyki na środowisko.

Opracowania wykonane w ramach projektu:

 • Metody oceny lokalizacji inwestycji w mikrobiogazowanie rolnicze na potrzeby lokalne, regionalne, z uwzględnieniem  wykorzystania Geograficznych Systemów Informacji (GIS)
 • Opracowanie modelu wskazań lokalizacyjnych do zakładania plantacji wierzby i topoli - dla zabezpieczenia ciągłego funkcjonowania ( > 8000 godz / rok ) instalacji: CHP typu ORC , stwarzających bezpieczeństwo energetyczne lokalne i regionalne
 • Atrakcyjność inwestycyjna gmin województw zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego dla inwestycji związanych z produkcją energii z biogazu
 • Zabezpieczenie potrzeb energetycznych w systemie lokalnych dostaw biomasy do kotła 2 MW (ORC)

2009-2014 r.

Stały współpracownik w ramach badań nad atrakcyjnością inwestycyjną regionów Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach współpracy tworzone są modele ekonometryczne atrakcyjności inwestycyjnej regionów a także opracowani naukowe związane z atrakcyjnością inwestycyjną.

Opracowania wykonane w ramach projektu:

 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle UE
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako podstawa przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw działających na dużych rynkach
 • Zmiany na mapie potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej Polski w latach 2002-2007 na tle innowacyjności regionów

2008-2011 r.

Udział w międzynarodowym projekcie Bioenergy Promotion - projekt finansowany z środków UE w ramach Baltic Sea Region.

Opracowane dokumenty w ramach projektu:

 • Ocena potencjału odnawialnych źródeł energii oraz jego przestrzenne zróżnicowanie w województwie zachodniopomorskim
 • Renewable energy sources as a factor that determines a sustainable development of Polish regions
 • Analiza efektów zewnetrznych transportu biomasy
 • The financial attractiveness of renewable energy Project in Zachodniopomorskie Province

2006 r.

Projekt badawczy Nr 1 H02C 069 29 (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) pt: „Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian" realizowany w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – pomoc w badaniach terenowych.

Wyniki badań opublikowano w:

 • Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, (Variations in the Level of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland in Comparison to the Variations in Transformation Dynamics), pod redakcją naukową Andrzeja Rosnera, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2007.

 
Participation in research:


Year

Area of study

2011-2013.

Strategic Programme for research and development. Advanced energy technologies National Centre for research and development

Strategic programme for research and development. Advanced energy technologies aims to develop technological solutions, the implementation of which will help to reduce the negative impact of the energy sector on the environment.

The development made in the framework of the project:

 • Methods for assessing the location of investments in agricultural micro biogas plant to the needs of local, regional, taking into account the use of geographic information systems (GIS)
 • Model of location selection for the establishment of plantations of willow and poplar-to secure continuous operation (> 8000 h/year): CHP type of ORC, involving local and regional energy security
 • Attractiveness of provinces of West, Pomeranian and Warmia and Mazury for investment related to the production of energy from biogas
 • Securing the energy needs in the local supply of biomass for boiler 2 MW (ORC)

2009-2014.

Fixed help within the framework of the research investment attractiveness of the regions of the Institute Business School of Economics in Warsaw. Econometric models are created in cooperation of investment attractiveness of the regions as well as scientific related to the attractiveness of the investment.

The development made in the framework of the project:

 • Attractiveness of the regions against the background of the Polish EU
 • Investment attractiveness of the regions as a basis for competitive companies operating in large markets
 • Change on a map of potential investment attractiveness of Polish in the years 2002-2007 against the background of innovation regions

2008-2011.

Participation in the international project Bioenergy Promotion project financed by EU funds within the framework of the Baltic Sea Region.

Developed in the framework of the project:

 • Evaluation of the potential of renewable energy sources and its spatial variation in West Pomeranian Voivodeship
 • Renewable energy sources as a factor that determines and the sustainable development of Polish regions
 • Analysis of the external effects of transport of biomass
 • The financial attractiveness of renewable energy Project in West Pomeranian Voivodeship

2006.

Research project No. 1 H02C 069 29 (grant of the Ministry of science and higher education) entitled: "spatial Differentiation level of socio-economic development of rural areas and diversification of the dynamics of change" project in The Institute of rural development and Agriculture of the Polish Academy of Sciences in Warsaw - help in field studies.

Results of the research are published in:

 • The diversity of the socio-economic development of rural areas and diversification of the dynamics of change (Variations in the Level of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland in Comparison to the Variations in Transformation Dynamics), edited by A. Rosner, Institute of Agricultural and Rural Development of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.Współpraca naukowa i organizacyjna z innymi uczelniami lub instytucjami otoczenia biznesu
- informacja dot. rodzaju współpracy, problematyki i instytucji

 
 

Obszary współpracy

Instytucja

2009-2013

Współautor cyklicznych raportów (64 raportów) na temat: Atrakcyjność inwestycyjna województw w Polsce

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

2013 r.

Ekspertyza do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego

„Potencjał produkcyjny energii z biomasy w województwie zachodniopomorskim. Uwarunkowania i kierunki polityki przestrzennej”

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

2012 r.

Raport na zlecenie o pt. „Określenie potencjałów rozwojowych szesnastu województw jako podstawy do tworzenia systemu wdrażania kontraktu terytorialnego”

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2012 r.

United Nations Development Programme, Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym, Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny. Pomoc przy powstawaniu Krajowego Raportu o Rozwoju Społecznym


UNDP - United Nations Development Programme

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2011 r.

Raport atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego województwa mazowieckiego

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

2004-2006 r.

Udział w międzynarodowym projekcie Tourism Partners Europe – Rozwój międzynarodowych destynacji turystycznych w Europie w ramach Inicjatywy INTERREG IIIC – ekspert.

  Opracowane dokumenty w ramach projektu:

 • Metody oceny zagospodarowania turystycznego oraz charakterystyki rynku turystycznego
 • Analiza potencjału turystycznego gmin destynacji województwa śląskiego i małopolskiego

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

2011 r.

Zarządzanie zmianą gospodarczą w regionie. Analiza benchmarkingowa województwa lubelskiego

IBC GROUP Central Europe Holding S.A.

2011 r.

Doradca w Koszalińskim Inkubatorze Ekonomii Społecznej, doradztwo dla organizacji pozarządowych

Fundacja Nauka dla Środowiska

2010 r.

Ekspertyza na zlecenie na potrzeby  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: Przestrzennego zróżnicowania atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich

Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej PolskiejScientific cooperation and organization with other universities or institutions of business environment
- information kind of cooperation, issues and institutions


Areas of cooperation

The Institution Of The

2009-2013

Co-author of regular reports (64 reports) on: Investment attractiveness of regions in Poland

Information and foreign investment Agency Poland

2013

Expertise to the project change zoning plan Zachodniopomorskie

"The potential for the production of energy from biomass in Western Pomerania. The conditions and directions of spatial policy"

Regional Office Of The Spatial Economy Of West Pomeranian

2012

The report "term development potential of sixteen voivodeships as a basis for system implementation territorial contract"

Ministry Of Regional Development

2012

United Nations Development Programme, National Human Development Report, Poland, 2012. Regional and local development. Help with the creation of the National Human Development Report

UNDP-United Nations Development Programme

 Ministry Of Regional Development

2011

Report the investment attractiveness of the Mazowieckie voivodship with an assessment of the investment potential of the region of Mazovia

One Development Agency S.A.

2004-2006, the

Participation in international project Tourism Partners Europe - Development of international tourist destinations in Europe ' Initiative INTERREG IIIC - expert.

  Documents developed under the project:

 • Methods of assessment of tourism development and the characteristics of the tourism market
 • Analysis of the potential tourist destinations municipalities Silesia region

Koszalin Regional Development Agency

 

Regional development agency S.A. in Bielsko-Biała

2011

Management of economic change in the region. Benchmark analysis of the Lublin province

IBCCentral Europe Holding S.A.

2011

Adviser in Koszalin Incubator Social Economy, consulting for NGOs

Science Foundation for the environment

2010

Expertise on behalf of the needs of the Committee on Agriculture and Rural Development on: Spatial variation of investment attractiveness of rural areas

Office Of The Senate Of The Republic Of Poland