Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej

 
 
 
 
"Przedsiębiorstwo rodzinne w XXI wieku: koncepcja oraz jej realizacja"
 
 
Konferencja Naukowa z cyklu Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej
w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
 
 
Konferencja odbyła się 13 listopada 2018 roku  
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,  
al. Niepodległości 162, Aula Główna

 
 
Motywem przewodnim tegorocznej konferencji są: zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych wobec zjawisk i procesów zachodzących w otoczeniu (międzynarodowym, technologicznym, społecznym, ekonomicznym, polityczno-prawnym i rynkowym), zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych będące efektem oddziaływania otoczenia oraz postawy przedstawicieli różnych pokoleń względem sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym.

Zapraszamy Państwa do wysłuchania wystąpień zaproszonych przez nas krajowych i zagranicznych ekspertów, prezentacji własnych spostrzeżeń, prezentacji wyników badań, aktywnego udziału w dyskusji celem wymiany doświadczeń, a także zgłoszenia artykułów do publikacji.

 
Zakres tematyczny konferencji:

 
 • Identyfikacja DNA przedsiębiorstwa rodzinnego
 • Modele biznesu przedsiębiorstw rodzinnych
 • Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach rodzinnych
 • Wykorzystanie technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach rodzinnych
 • Przedsiębiorstwo rodzinne wobec wyzwań gospodarki sieciowej
 • Cykl życia przedsiębiorstwa rodzinnego – rodzaje i sposoby przezwyciężania kryzysów
 • Sposoby konkurowania przedsiębiorstw rodzinnych w różnych sektorach i branżach
 • Klient jako kapitał przedsiębiorstwa rodzinnego
 • Otoczenie jako źródło zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie rodzinnym
 • Coaching i mentoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym
 • Przedsiębiorczość rodzinna w tradycyjnych i nowoczesnych dziedzinach działalności gospodarczej
 • Marketing w zarządzaniu firmą rodzinną
 • Doświadczenia i refleksje przedsiębiorców rodzinnych - Przedsiębiorstwa rodzinne w ochronie zdrowia, turystyce i usługach czasu wolnego, edukacji, rzemiośle.
 

 
Ramowy program konferencji:
 

9:00  Rejestracja uczestników

9:45  Powitanie uczestników i otwarcie konferencji
 • prof. dr hab. Piotr Wachowiak – Prorektor ds. nauki i zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • prof. dr hab. Roman Sobiecki – Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 • prof. dr hab. Jan Klimek – Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa
Sesja I – 10:00-11:15
 • Czynnik rodzinności jako determinanta kształtowania orientacji strategicznej polskich przedsiębiorstw rodzinnych – dr Andrzej Marjański (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
 • Czynniki determinujące postawy sukcesyjne studentów kierunków ekonomicznych (wyniki badania Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie) – prof. dr hab. Krystyna Leszczewska, dr Joanna Sadkowska, prof. dr hab. Jan Klimek, dr Beata Żelazko
 • Polacy o firmach rodzinnych. Podsumowanie badań z 5 lat – Katarzyna Gierczak-Grupińska (Fundacja Firmy Rodzinne)
Sesja II – 11:15-12:15
 • Synergia w firmie rodzinnej – dr inż. Piotr Barczak (Royal sp. z o.o.)
 • E-biznes rodzinny – mgr Jagoda Kutkowska (Lovingit.pl)
 • Biznes na Ukrainie: aspekty praktyczne – Witaliusz Nadaszkiewicz (Kancelaria doradczo-prawna Law Craft)
Sesja III – 12:15-13:30
 • Sukcesja w firmach rodzinnych w regionie mazowieckim w Polsce – potrzeby, wyzwania, bariery – dr Ludmiła Walaszczyk (Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu)
 • Kapitał ludzki rodzinnych gospodarstw rolnych w procesach przemian strukturalnych – dr Ewa Stawicka, dr Michał Dudek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej)
 • Pasieka jako firma rodzinna: analiza społeczno-ekonomiczna – dr Andriy Popovych (Instytut Agroekologii i Gospodarki Przyrodniczej, Narodowa Akademia Nauk Rolniczych Ukrainy)
 • Budowanie relacji przedsiębiorstw ze społecznością lokalną na przykładzie firm rodzinnych z terenu byłego województwa włocławskiego – mgr Karolina Kucznik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
13:30-14:00 Przerwa
 
Sesja IV – 14:00-15:30
 • Problem wielopokoleniowości w firmach rodzinnych – mgr Łucja Waligóra (UE w Katowicach)
 • Istota i znaczenie procesu sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych – mgr Karolina Worytkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Kształtowanie marki  w firmach rodzinnych w Polsce na przykładzie sektora kosmetyków dla dzieci – mgr Izabela Bagińska (Politechnika Częstochowska)
 • Falsus procurator – o pełnomocnictwie i granicach umocowania – mgr Magdalena Wrońska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Finansowanie i struktura kapitałowa przedsiębiorstw rodzinnych – mgr Marcin Kawko (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji
 

 
 

 

 

FAMILY BUSINESS DAY
 
“The family business in the 21st century: concept and realization”
 
International Scientific Conference as part of the Family Business Day in the Global Entrepreneurship Week

 

The Conference took place November 13, 2018 at Warsaw School of Economics,
Niepodleglosci 162 Avenue, Main Hall

The main themes of the Conference this year are: strategic behaviour of family businesses in view of the ongoing occurrences in the environment (international, technological, social, economic, political, legal and commercial), changes in the way family businesses operate – an effect of the cooperation and coexistence in the environment, various attitudes of generations to the succession in the family business.

We invite you to observe the speeches of polish and international experts invited to the Conference, present your own remarks and results of your researches, participate in the discussion taking place during the event, as well as to submit articles to the publication.

The topics discussed at the Conference:

• Identification of the DNA of family business,
• Family business models,
• Innovation management in family business,
• Effective use of digital technologies in family business,
• Challenges of family business caused by the net economy,
• Life cycle of family enterprise – types of crises and ways to address them,
• Family businesses on the competitive markets in various fields and industries,
• Final customer as a capital of family enterprise,
• Environment as a source of threats for family business,
• Knowledge management in family business,
• Coaching and mentoring in the management of family business,
• Family entrepreneurship in traditional and modern business areas,
• Marketing in family business,
• Experience and remarks of family businesses – family enterprises in healthcare, tourism & leisure, education and crafts industries.


Conference framework programme:

9:00 Registration of Participants

9:45 Welcome from the officials of the SGH Warsaw School of Economics, the Collegium of Business Administration and the Institute of Enterprise

10:00-11:15 Scientific panel I

11:15-12:15 Scientific panel II

12:15-13:30 Scientific panel III 

13:30-14:00 Break

14:00-15:30 Scientific panel IV

15:30 Summary of the conference*


*The Organizers reserve the right to make changes in the programme.
 
 

Komitet Organizacyjny / Organising Committee:
  
dr Beata Żelazko – przewodnicząca / Chairman of the Committee
dr Beata Chmielewiec
dr Marek Laszuk
dr Jacek Lipiec
mgr Anna Bakota-Fathi
mgr Agnieszka Kiersnowska


Rada Naukowa / Scientific Council:

Prof. SGH dr hab. Roman Sobiecki
Prof. SGH dr hab. Jan Klimek
Prof. PWSIiP dr hab. Krystyna Leszczewska
Prof. dr hab. Krzysztof Safin
Prof. dr hab. Jan Jeżak
Prof. PG dr hab. Nelly Daszkiewicz
Prof. UEK dr hab. Aleksander Surdej
Dr hab. Wojciech Popczyk
Dr Andrzej Marjański
Dr inż. MBA Janusz Marszalec
Dr Joanna Sadkowska
Dr Alicja Winnicka-Popczyk
Dr inż. Olimpia Grabiec
Dr Beata Chmielewiec
Dr Marek Laszuk
Dr Jacek Lipiec
Dr Beata Żelazko
Witaliusz Nadaszkiewicz
  
 
Kontakt / Contact:

Instytut Przedsiębiorstwa / Institute of Enterprise
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / SGH Warsaw School of Economics
Tel. (22) 564 95 38, (22) 564 92 26
E-mail: ip@sgh.waw.pl
Partnerzy / Partners:


ffr_2018.jpg
 
 
 
           

 
 
 

 Poprzednie edycje