Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego : Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej
Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego
 

 Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej

 
 
 
 
"Przedsiębiorstwo rodzinne w XXI wieku: koncepcja oraz jej realizacja"
 
 
Konferencja Naukowa z cyklu Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej
w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
 
 
Konferencja odbędzie się 13 listopada 2018 roku  
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,  
al. Niepodległości 162, Aula Główna

 
 
 
Motywem przewodnim tegorocznej konferencji są: zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych wobec zjawisk i procesów zachodzących w otoczeniu (międzynarodowym, technologicznym, społecznym, ekonomicznym, polityczno-prawnym i rynkowym), zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych będące efektem oddziaływania otoczenia oraz postawy przedstawicieli różnych pokoleń względem sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym.

Zapraszamy Państwa do wysłuchania wystąpień zaproszonych przez nas krajowych i zagranicznych ekspertów, prezentacji własnych spostrzeżeń, prezentacji wyników badań, aktywnego udziału w dyskusji celem wymiany doświadczeń, a także zgłoszenia artykułów do publikacji.

 
Zakres tematyczny konferencji:

 
 • Identyfikacja DNA przedsiębiorstwa rodzinnego
 • Modele biznesu przedsiębiorstw rodzinnych
 • Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach rodzinnych
 • Wykorzystanie technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach rodzinnych
 • Przedsiębiorstwo rodzinne wobec wyzwań gospodarki sieciowej
 • Cykl życia przedsiębiorstwa rodzinnego – rodzaje i sposoby przezwyciężania kryzysów
 • Sposoby konkurowania przedsiębiorstw rodzinnych w różnych sektorach i branżach
 • Klient jako kapitał przedsiębiorstwa rodzinnego
 • Otoczenie jako źródło zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie rodzinnym
 • Coaching i mentoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym
 • Przedsiębiorczość rodzinna w tradycyjnych i nowoczesnych dziedzinach działalności gospodarczej
 • Marketing w zarządzaniu firmą rodzinną
 • Doświadczenia i refleksje przedsiębiorców rodzinnych - Przedsiębiorstwa rodzinne w ochronie zdrowia, turystyce i usługach czasu wolnego, edukacji, rzemiośle.
 

 
Ramowy program konferencji:
 

9:00  Rejestracja uczestników

9:45  Powitanie uczestników przez Władze SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Instytutu Przedsiębiorstwa

10:00 Wystąpienie zagranicznego eksperta

10:30 Wystąpienie eksperta z Polski

11:00 Prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez Partnera Konferencji

11:20 Prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez międzyuczelniany zespół pracowników SGH, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczościw Łomży

11:50 Przerwa

12:20 Debata z udziałem przedsiębiorców reprezentujących firmy rodzinne

14:00 Panel naukowy: prezentacja wybranych referatów*

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.
 
 

 

 

FAMILY BUSINESS DAY
 
“The family business in the 21st century: concept and realization”
 
International Scientific Conference as part of the Family Business Day in the Global Entrepreneurship Week

 

The Conference will be held November 13, 2018 at Warsaw School of Economics,
Niepodleglosci 162 Avenue, Main Hall

The main themes of the Conference this year are: strategic behaviour of family businesses in view of the ongoing occurrences in the environment (international, technological, social, economic, political, legal and commercial), changes in the way family businesses operate – an effect of the cooperation and coexistence in the environment, various attitudes of generations to the succession in the family business.

We invite you to observe the speeches of polish and international experts invited to the Conference, present your own remarks and results of your researches, participate in the discussion taking place during the event, as well as to submit articles to the publication.

The topics discussed at the Conference:

• Identification of the DNA of family business,
• Family business models,
• Innovation management in family business,
• Effective use of digital technologies in family business,
• Challenges of family business caused by the net economy,
• Life cycle of family enterprise – types of crises and ways to address them,
• Family businesses on the competitive markets in various fields and industries,
• Final customer as a capital of family enterprise,
• Environment as a source of threats for family business,
• Knowledge management in family business,
• Coaching and mentoring in the management of family business,
• Family entrepreneurship in traditional and modern business areas,
• Marketing in family business,
• Experience and remarks of family businesses – family enterprises in healthcare, tourism & leisure, education and crafts industries.

Conference framework programme:

9:00 Registration of Participants

9:45 Welcome from the officials of the Warsaw School of Economics, the Collegium of Business Administration and the Institute of Enterprise

10:00 Speech of the international expert in family business

10:30 Speech of Polish expert in family business

11:00 Presentation of results of the Conference Partner’s research

11:20 Presentation of results of the research conducted by an intercollegiate team from Warsaw School of Economics, University of Gdansk and Lomza State University of Applied Sciences

11:50 Coffee break

12:20 Debate with participation of the entrepreneurs from family businesses

14:00 Scientific panel: presentation of selected papers*

*The Organizers reserve the right to make changes in the programme.
 
 
Komitet Organizacyjny / Organising Committee:
  
dr Beata Żelazko – przewodnicząca / Committee President
dr Jacek Lipiec
mgr Anna Bakota-Fathi
mgr Agnieszka Kiersnowska
  
 
Kontakt / Contact:

Instytut Przedsiębiorstwa / Institute of Enterprise
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / SGH Warsaw School of Economics
Tel. (22) 564 95 38, (22) 564 92 26
E-mail: zpr@sgh.waw.pl, ip@sgh.waw.pl
Partnerzy / Partners:


ffr_2018.jpg
 
 
 
           

 
 
 

 Poprzednie edycje