Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Specjalność międzykierunkowa "Zarządzanie innowacjami"

 
Podstawowe informacje o specjalności:
Specjalizacja międzykierunkowa "Zarządzanie innowacjami" stanowi niezależną od wybranego kierunku (i odrębną od specjalności kierunkowych) ofertę dydaktyczną, określoną według profilu opracowanego i certyfikowanego przez Zakład Zarządzania Innowacjami, Instytut Przedsiębiorstwa SGH.

Przedmioty składające się na specjalność pochodzą z różnych kierunków studiów i zapewniają zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie wskazanej problematyki, tj.:
 • oceny ekonomiczno-finansowej projektów innowacyjnych i kierowania nimi,
 • zarządzania i organizacji firm innowacyjnych,
 • praktycznego wykorzystywania nowych koncepcji zarządzania innowacjami,
 • zastosowania systemów informacyjnych do zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach.
Specjalność może być realizowana przez studentów studiów magisterskich, niezależnie od wybranego przez nich kierunku studiów czy specjalności w ramach kierunku oraz trybu studiów (tj. stacjonarne, popołudniowe, niestacjonarne sob-niedz).

Specjalność jest zbudowana z dwóch bloków programowych, które tworzą przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty swobodnego wyboru.

Suma punków niezbędnych do uzyskania certyfikatu ukończenia nie może być niższa niż 18 punktów ECTS i wymaga zaliczenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz części przedmiotów swobodnego wyboru (tzw. fakultatywnych), aby łącznie uzyskać podaną, minimalną liczbę punktów ECTS.
Program specjalności:
 • Przedmioty obowiązkowe (razem 9.0 pkt ECTS):
​Sygnatura przedmiotu
​Nazwa przedmiotu
​Punkty ECTS
​234080 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie 3.0
234790* Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową (B+R) w KTN 3.0
​237020​ ​Przedsiębiorczość technologiczna 3.0
 * Jeżeli przedmiot nie jest uruchomiony w wersji polskojęzycznej, to opcjonalnie można uczęszczać na zajęcia z przedmiotu w wersji angielskojęzycznej (sygnatura: 234791).

 • Przedmioty swobodnego wyboru (fakultatywne, minimum 9.0 pkt ECTS):
​Sygnatua przedmiotu ​Nazwa przedmiotu ​Punkty ECTS
232460 Systemy innowacyjne w gospodarce światowej 3.0
​​​​​​233290 Innowacje w gospodarce regionalnej i lokalnej​​ 3.0
223280 Finansowanie i wycena spółek technologicznych 3.0​
239110 Innowacje i polityka innowacyjna 3.0​​​
Procedura uzyskania certyfiktu - główne kroki:
 1. Po zrealizowaniu wymaganych przedmiotów, zgłoszenie się do Opiekuna specjalności (informacja personalna poniżej) z oryginałem i kserokopią dyplomu ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Po pozytywnej weryfikacji przez Opiekuna specjalności zgodności zrealizowanych w trakcie studiów przedmiotów wykazanych w suplemencie do dyplomu z programem specjalności – dokonanie wpłaty/przelewu na konto Uczelni (nr konta i kwota są znane Opiekunowi specjalności) tytułem wydania certyfikatu ukończenia specjalności międzykierunkowej "Zarządzanie innowacjami". W tytule przelewu należy podać: nazwę specjalności i nr albumu, a oryginał potwierdzenia wpłaty przekazać Opiekunowi specjalności.
 3. Wystawienie certyfikatu i jego osobisty odbiór z uwagi na konieczność potwierdzenia otrzymania w/w dokumentu własnoręcznym podpisem z datą.
 4. Złożenie w archiwum dokumentacji związanej z wydaniem certyfikatu, tj.: kopii certyfikatu, kserokopii dyplomu i suplementu do dyplomu (za potwierdzeniem za zgodność z oryginałem) oraz oryginału potwierdzenia zapłaty.
Osoby nadzorujące specjalność: 
 • Koordynator specjalności (podpisywanie certyfikatów):
prof. dr hab. Krystyna Poznańska
 • Opiekun specjalności (opieka merytoryczna oraz udzielanie informacji):
dr Jacek Wysocki