Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Kamil Kraj - publikacje
KNoP - Katedra Zarządzania Innowacjami - Publikacje
 

 dr Kamil M. Kraj

 

​Publikacje naukowe i popularno-naukowe (autor/współautor opracowań):

 • K.M. Kraj, Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwach – geneza i charakterystyka koncepcji, [w:] Modele i formy innowacji, red. nauk. K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020
 • K.M. Kraj (współautor – M. Jurdeczka), Strategie innowacji przedsiębiorstw w warunkach hiperkonkurencji, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2019/1(50) 
 • K.M. Kraj, Model otwartych innowacji jako wiodący paradygmat zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, [w:] Nowe formy innowacji, red. nauk. K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018 
 • K.M. Kraj, Formułowanie i realizacja strategii innowacji – kluczowe aspekty, [w:] Kontrowersje i wyzwania marketingu i zarządzania w XXI wieku, pod red. A.K. Krzepickiej i J. Tarapaty, Instytut Organizacji i Zarządzania – Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018 
 • K.M. Kraj, Transnational Corporations as the Driving Forces Behind the World's Research and Development Activity in Terms of R&D Expenditure, "Journal of Management and Financial Sciences", Vol. X, Iss. 28 (June 2017) 
 • K.M. Kraj (współautor – K. Poznańska), Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja. Umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015
 • K.M. Kraj, Współpraca branży teleinformatycznej w Polsce ze szkołami wyższymi w zakresie transferu wiedzy i technologii, [w:] Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, red.nauk. M.A. Weresa, K.Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • K.M. Kraj (współautor- K. Poznańska), Sposoby pozyskiwania innowacji przez korporacje transnarodowe, [w:] Komunikacja i jakość w zarządzaniu, pod red. T.Wawaka, tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010
 • K.M. Kraj (współautor- K. Poznańska), Tworzenie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, [w:] Własność intelektualna. Wybrane aspekty ekonomiczne, red.nauk. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 • K.M. Kraj, Perspektywy wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw w dobie globalnej dekoniunktury, [w:] Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, pr.zbior. pod red.nauk. M. Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2009
 • K.M. Kraj, Znaczenie sieci powiązań dla proinnowacyjnych korporacji transnarodowych, [w:] Kapitał Ludzki  – Innowacje – Przedsiębiorczość, red.nauk. P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego/SOOIPP Annual 2008, Szczecin 2009 
 • K.M. Kraj, Corporate R&D Centres in Poland, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, pr.zbior. pod red.nauk. A.Hermana i K.Poznańskiej, tom 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 • K.M. Kraj (współautor- K. Poznańska), Niektóre aspekty outsourcingu prac badawczo-rozwojowych, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, red. nauk. A. Kaleta i K. Moszkowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008
 • K. Kraj (współautor- K. Poznańska), Umiędzynarodowienie działalności badawczo-rozwojowej w korporacjach transnarodowych, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, pr. zbior. pod red. A.Potockiego, Difin, Kraków/Warszawa 2007
 • K.M. Kraj, Enterprise Performance Management (EPM) - nowe wsparcie dla przedsiębiorczości korporacyjnej w warunkach globalizacji, [w:] Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, pod red.nauk. M. Strużyckiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006
 • K.M. Kraj, Ewolucja funkcji B+R w korporacjach transnarodowych: od rangi operacyjnej do strategicznej, Kwartalnik „Współczesne Zarządzanie" nr 4/2006
 • K. Kraj, Metoda Równoległych Ocen Sektora (MROS) jako nowy model analizy konkurencji, Kwartalnik „Współczesne Zarządzanie" nr 4/2004

Redakcja publikacji naukowych i popularno-naukowych:

 • Ekonomia, red. nauk. K. Poznańska, K.M. Kraj, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 • Finanse. Polityka publiczna, red. nauk. K. Poznańska, K.M. Kraj, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 • Marketing. Zarządzanie, red. nauk. K. Poznańska, K.M. Kraj, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 • Ekonomia. Finanse. Zarządzanie, red. nauk. K. Poznańska, K. Kraj, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013

Opracowania niepublikowane:

 • K.M. Kraj, Rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych korporacji transnarodowych w Polsce. Stan obecny i perspektywy, opracowanie przygotowane w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020", instytucja zamawiająca: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2008
 • K.M. Kraj, Corporate R&D Units in Poland. Implications for the Polish National System of Innovations, referat wygłoszony na warsztatach naukowych: ESF/COST Workshop on “Science and Technology Research in a Knowledge-based Economy”, K.U. Leuven, Belgia, październik 2007