Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Krystyna Poznańska - publikacje
KNoP - Katedra Zarządzania Innowacjami - Publikacje
 

 Prof. dr hab. Krystyna Poznańska

 

​Wykaz najważniejszych publikacji (od 1997 roku)

2015

 • (współautor – K.M.Kraj), Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja. Umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015
 • Ekonomia,  red. nauk. K.Poznańska, K.M.Kraj, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 • Marketing. Zarządzanie,  red. nauk. K.Poznańska, K.M.Kraj, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 • Finanse. Polityka publiczna, red. nauk. K.Poznańska, K.M.Kraj, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 • Determinanty wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, J. Kaczmarek, W. Szymla, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015
 • Ryzyko w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, [w:] Ryzyko w organizacji: aspekty teoretyczne i praktyczne, red. E.Skrzypek, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015

2014

 • Wpływ kryzysu gospodarczego na działalność innowacyjną niemieckich przedsiębiorstw, [w:] Nowe zjawiska w gospodarce Niemiec i polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych, red. J. Olszyński, A. Bielig, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014
 • Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej, [w:] Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań. Część II., red. T.Kraśnicka , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014
 • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych na alternatywnym rynku NewConnect, [w:] Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu  , red. J.Stachowicz, M.Nowicka-Skowron, L.A. Voronina, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń  2014
 • Sieci współpracy a innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] Granice strukturalnej złożoności organizacji, red. A.Sopińska, S.Grzegorczyk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014
 • Zarządzanie zmianami. Doskonalenie organizacji, [w:] Podstawy zarządzania, red. M.Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014
 • Rozwój przedsiębiorczości sektora MSP w gospodarce polskiej, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych,  red. R.Borowiecki, J.Kaczmarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014  
 • (A.Marczak – współredaktor), Planowanie zasobów (ERP) w chmurze obliczeniowej. Korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014

2013

 • Ekonomia. Finanse. Zarządzanie, red. nauk. K.Poznańska, K.Kraj,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 • Uwarunkowania ryzyka w projektach innowacyjnych, [w:] Ryzyko w zrządzaniu strategicznym, red. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013
 • Współpraca przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, [w:] Kooperacja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, red. R.Borowiecki, T.Rojek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013

2012

 • Innowacje w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty, red. nauk. K. Poznańska, R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, red. nauk. M. A. Weresa, K.Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • (M. Zarzecki, P. Matuszewski, A. Rudawski – współautorzy), Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi, Politechnika Warszawska, Warszawa 2012
 • Outsourcing prac badawczo-rozwojowych - doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych, [w:] Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, red.nauk. M.A.Weresa, K.Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Współpraca nauki z gospodarką na przykładzie szkół wyższych na Mazowszu, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1/39/ 2012

2011

 • Rola outsourcingu w wyborach strategicznych przedsiębiorstw, [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Strategie funkcjonalne, pr. zb. pod red. E. Urbanowskiej- Sojkin, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011
 • Innowacje jako instrument konkurowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011
 • Zur Innovationsfaefigheit der  polnischer Wirtschaft, Transformation. Leipziger Beitraege zu Wirtschaft und Gesellschaft, No 29, 2011, Leipziger Universitaet Verlag 2011

2010

 • Współpraca przedsiębiorstw w teorii i polityce gospodarczej, [w:] Kreatywność. Innowacje. Przedsiębiorczość., pr. zb. pod red. P. Niedzielski, J. Guliński, K. B. Matusiak, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 579, Ekonomiczne Problemu Usług nr 47, Szczecin 2010
 • Sposoby pozyskiwania innowacji przez korporacje transnarodowe, [w:] Komunikacja i jakość w zarządzaniu, (współautor K.M.Kraj), tom II, pr. zb. pod red. T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2010

2009

 • Kapitał ludzki. Innowacje. Przedsiębiorczość, (red. wspólnie z P. Niedzielskim, K. Matusiakiem),. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 525, Szczecin 2009
 • Przedsiębiorczość technologiczna, (współautor K.M.Kraj), [w:], Własność intelektualna. Wybrane aspekty ekonomiczne, pr. zb. pod red. M. A. Weresy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 • Przedsiębiorczość akademicka – specyfika i uwarunkowania rozwoju, [w:] Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, pr. zb. pod red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2009
 • Cykl życia przedsiębiorstwa, [w:], Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, pr. zb. pod red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 • Innowacyjność przedsiębiorstw, [w:], Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, pr. zb. pod red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 • Współpraca przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia, [w:], Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, pr. zb. pod red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, [w:] Przedsiębiorczość. Jak założyć firmę, pr. zb. pod red. H. Godlewskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009

2008

 • Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, t. I-III, (red. wspólnie z A. Hermanem), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Self-Employment in Poland: Longitudinal Assessment 1988-2003, (J.E. Jackson, B. Mach- współautorzy), [w:] “Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych”, pr. zb. pod red. A.Hermana, K.Poznańskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 • Cykle życia przedsiębiorstw a instytucjonalna infrastruktura ich funkcjonowania, [w:] Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, pr. zb. pod red. E. Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 • Zarządzanie zmianą. Doskonalenie organizacji, [w:] Podstawy zarządzania, pr. zb. pod red. M. Strużyckiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, [w:] Eurobiznes, pr. zb. pod red. M. Nowakowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 • Innowacje czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, tom 1, pr. zb. pod red. A.Stabryły, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008
 • Niektóre aspekty outsourcingu prac badawczo-rozwojowych (K.M.Kraj – współautor), [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, pr. zb. pod red. A.Kalety, K.Moszkowicz, Wrocław 2008
 • Projekty innowacyjne a zapotrzebowanie na kapitał, [w:] Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstw, tom 1. pr. zb. pod red. Elżbiety Skrzypek, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008

2007

 • Twórcza destrukcja w warunkach globalizacji, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, pr. zb. pod red. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007
 • Umiędzynarodowienie działalności badawczo-rozwojowej w korporacjach transnarodowych, (K. Kraj – współautor), [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, pr. zb. pod red. A. Potockiego, Difin 2007
 • Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy, (red. wspólnie z P. Niedzielskim, E. Stawaszem), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Szczecin 2007
 • Innovations Networks and Small and Medium-Sized Enterprises, [w:] The emergence and development of clusters in Poland, pr. zb. pod red. E. Bojar, Z. Olesińskiego, Difin 2007

2006

 • Firm creation and economic transition,  (J.E. Jackson , J.Klich – współautorzy), [w:] New Firm Startups, red. P. Devidson, Edward Edgar Publishing, Cheltenham, 2006
 • Mezo-, mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, pr. zb. pod red. Z. Pierścionek, S. Jurek-Stępień, SGH, Warszawa 2006

2005

 • The Political Economy of Poland’s Transition. New Firms and Reform Governments, (J.E.Jackson, J.Klich – współautorzy), Cambridge University Press, Cambridge 2005
 • Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki, pr. zb. pod red. Piotra Dominiaka, Wyd. VM Group Grupa Wydawnicza Gdańsk 2005
 • Finansowe instrumenty wspierania rozwoju małych przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania rozwoju mikroprzedsiębiorstw, pr. zb. pod red. A.Bielawskiej, Szczecin 2005

2004

 • Development of small and medium-sized enterprises, Foreign direct investment, Research and development, [w:] J. Klich, I. Kryuchkova, V. Sidenko, Macrostructure Policy and Market Transformation: The Experience of Poland and Ukraine, Zapovit Publishing House, Kyiv 2004
 • Innowacje jako źródło rozwoju MSP, [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, pr. zb. pod red. J. Lewandowskiego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004
 • Pomoc finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw w UE, Współczesne Zarządzanie, 2004, nr 2
 • Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w]: Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania współczesności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1030, pr. zb.  pod red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Wrocław 2004
 • Determinants of innovativeness in small and medium-sized firms in Poland, (A.Kałowski – współautor), [w:] Transition economics in the European Research and Innovation Area: New challenges for their science and technology, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004
 • Polityka innowacyjna Niemiec, [w:] Niemcy w Unii Europejskiej, pr. zb. pod red. M.A.Weresy, tom 1, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004

2003

 • Democratic Institution and Economic Reform: The Polish Case, (J.E.Jackson, J.Klich – współautorzy), British Journal of Political Science, No.1, 2003
 • Economic transition and elections in Poland, (J.E.Jackson, J.Klich – współautorzy), The Economics of Transition, No.1, 2003
 • Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w warunkach zaostrzającej się konkurencji, pr. zb. pod red. E. Bojar, Politechnika Lubelska, TNOiK, Lublin 2003
 • Reforma jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce, [w:] Dostosowania polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Relacje z otoczeniem, pr. zb. pod red. R. Rutki, Zeszyty Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty 17, Gdańsk 2003

2002

 • Konkurencyjność a innowacyjność polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, pr. zb. pod red. K. Moszkowicz, B. Olszewska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002
 • Źródła przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, (redakcja wspólnie z A. Sosnowską), IFGN SGH, Warszawa 2002

2001

 • Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Materiały pokonferencyjne, (redakcja) , SGH, Warszawa 2001
 • Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, (redakcja), IFGN SGH, Warszawa 2001
 • Polityka innowacyjna a globalizacja i integracja Polski z Unią Europejską, [w:] Globalizacja, pr. zb. pod red. J. Klicha. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001

2000

 • Metodologia badań, Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku pracy, [w:] Nadzieja rynku pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa, pr. zb. pod red. J. Klich, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000
 • Nowe przedsiębiorstwa w transformacji gospodarki polskiej, (J. Jackson, J. Klich-współautorzy), Gospodarka Narodowa 2000, nr 5/6
 • Perspektywy rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pr. zb. pod red. H. Jagoda, J. Lichtarski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2000
 • Uwarunkowania wzrostu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny,. pr. zb. pod red. B. Olszewskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2000
 • Globalizacja a małe i średnie przedsiębiorstwa, [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się Europie. Pr. zb. pod red. T. Wawaka. Uniwersytet Jagielloński. Kraków 2000
 • Przedsiębiorczość a rozwój regionalny, [w:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, pr. zb. pod red. E. Bojar, B. Plawgo. Białystok 2000
 • An aggregate and regional analysis of the dynamics of the Polish economy, (J. Jackson, J. Klich, J.Chmiel-współautorzy), Research Biulletin, ZBSE GUS i PAN, vol.9, no.2, 2000

1999

 • The Continued Importance of Business Creation: The Dynamics of SMEs in the Polish Economy, (J. Jackson, J. Klich-współautorzy), 22nd ISBA National Small Firms Policy and Research Conference Small Firms: European Strategies, Growth and Development, Leeds, 1999
 • Ośrodki wspierania biznesu w regionie krakowskim, (J. Klich – współautor)  [w:] Instytucjonalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, pr.zb. pod red. R.Woodwarda, CASE, Warszawa 1999
 • Firms Creation and Economic Transition, (J. Jackson, J. Klich -współautorzy), Journal of Business Venturing 1999, nr 5/6
 • Democratic Institutions and Economic Reform: The Polish Case, (J. Jackson, J. Klich - współautorzy), The Davidson Institute University of Michigan, Working Paper 1999, no.240
 • Economic Change in Poland 1990-1997, (J. Jackson, J. Klich – współautorzy), Research Bulletin ZBSE GUS i PAN 1999, no.1

1998

 • Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998
1997
 • Die Entwicklung des Privatsektors in Polen - Chancen und Hindernisse, [w:] Zur politischen Ökonomie der Transformation, J.G. Backhaus, G.Krause [red.], Marburg 1997