Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania Naukowe

 
BADANIA STATUTOWE
 
"Konkurencyjność przedsiębiorstw – wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji"  pod kierownictwem dr hab.Roman Sobiecki,  prof. SGH

Charakterystyka

Głównym celem badania było opracowanie algorytmu badawczego oddziaływania rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji prawnych na konkurencyjność przedsiębiorstw, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu i raportów branżowych. Wyniki badań stanowią punkt wyjścia do dalszych badań ukierunkowanych na określenie charakteru wpływu (pozytywny, negatywny), zakresu i płaszczyzn oddziaływania czynników rynkowych oraz, ujmowanych zgodnie z założeniami Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, czynników instytucjonalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw.

W 2013 r. zespół Zakładu rozpoczął realizację trzyletnich badań statutowych realizowanych pod kierownictwem dr hab. M. Poniatowskiej-Jaksch,  prof. SGH

Nowe myślenie strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem – spojrzenie ku przyszłości

W pierwszym roku badania skoncentrowane były na identyfikacji przesłanek i różnych aspektów nowego myślenia w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Z efektami badań można zapoznać się w publikacji: M.Poniatowska-Jaksch (red.), „Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem”, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2015.

szczegółowinformacje nt. publikacji z badań

„Nowe myślenie strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem – spojrzenie ku przyszłości” – część II

Toczone w gronie przedstawicieli świata nauki i praktyki gospodarczej  dyskusje na temat wyznaczników dobrej strategii dowodzą, że przedsiębiorcy potrzebują nowych map, które stanowiłyby podstawę budowy strategii i pomagały menedżerom w obraniu racjonalnych i jednocześnie kreatywnych kierunków rozwoju organizacji. Potrzebom tym niejako naprzeciw wychodzi spojrzenie na strategię poprzez pryzmat strategicznych pól konkurowania, które znajdowały się w centralnym puncie zainteresowania realizowanych w 2014 r. badań. Ich celem było wskazanie w trzech płaszczyznach: obszary konkurowania, relacje biznesowe i metody konkurowania źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa kreujących wysoką wartość dla klienta.
Kierownik badań: dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH;
Wykonawcy: prof. dr hab. M.Duczkowska-Małysz, dr hab.  M.Duczkowska-Piasecka, prof. SGH, dr hab. T.Pakulska, prof. SGH, dr hab. M.Poniatowska-Jaksch, prof. SGH, dr K. Bentkowska, dr M.Błaszczyk, dr M. Johan, dr J.Korpus, dr M. Sagan, dr A. Zarzycka, mgr T.Niedziółka, mgr E.Rakowska, mgr A.Tryfon, mgr P. Wójcik
Publikacja w przygotowaniu.
 

„Nowe myślenie strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem – spojrzenie ku przyszłości” – część III

Głównym ich celem badań realizowanych w 2015 r. było wskazanie zachodzących współzależności pomiędzy narzędziami strategicznymi a kluczowymi, z punktu widzenia nowego myślenia strategicznego, procesami (przygotowania organizacji do zmian, systematycznie tworzonej innowacji, współpracy biznesu w sieci, budowania wielorakich modeli biznesu w jednej organizacji).  Szczególnej analizie poddane zostały te z nich, które według Bain&Company 2014 są często stosowane przez przedsiębiorstwa i wiąże się z nimi wysoki poziom zadowolenia, choć przyjęta przez twórców tego rankingu klasyfikacja może być i niejednokrotnie jest dyskusyjna.
Kierownik badań: dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH;
Wykonawcy prof. dr hab. Wł.Szpringer, dr hab. T.Pakulska,prof. SGH dr hab. M.Poniatowska-Jaksch, prof.  dr M.Błaszczyk, dr M.Johan, dr J.Korpus, dr K.Nowicka, dr M.Sagan, mgr E.Rakowska

GRANTY

 • „Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia na polskim rynku kapitałowym”,

  Kierownik tematu: dr Joanna Korpus

  Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  nr identyfikacyjny projektu N115 401540

  realizacja badań: 2011-2012

  Publikacja: Joanna Korpus, Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia, Oficyna wyd. SGH, Warszawa 2013.

 • „Warunki wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej”

  Grant KBN Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grudzień 2006 – listopad 2008)

  nr identyfikacyjny projektu: N115 026 31/0887, decyzja nr 0887/H03/2006/31

  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Zdzisław Pierścionek;

  Wykonawcy: S. Jurek-Stępień, S. Łobekjo, M. Błaszczyk, J. Korpus, P. Pietrucha.

  Publikacja: Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, red. nauk. S. Łobejko, Z. Pierścionek, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2011.

 • „Przedsiębiorstwo wobec zmian na rynku pracy” w: „Edukacja w procesie rewitalizacji terenów przemysłowych na przykładzie Polski i Niemiec”,

  Współautorstwo z T. Pakulską (grant KBN dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji rozpoczęty w 2004 r)

  Projekt o charakterze międzynarodowym prowadzony pod kierunkiem prof. H. Godlewskiej, SGH, Warszawa 2006, s. 110

 • „Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach UE”

  Grant KBN Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (2003 – 2005)

  nr identyfikacyjny projektu: 2 H02D 009 25,

  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Zdzisław Pierścionek

  Wykonawcy: S. Jurek-Stępień, K. Poznańska, M. Błaszczyk.A. Kałowski, M. Kopniak, J. Wysocki.

  Publikacja: Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, red. nauk. Z. Pierścionek, S. Jurek-Stępnień, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2006.

 

BADANIA WŁASNE 

 • mgr Katarzyna Gapska

  Badania do rozprawy doktorskiej na temat „Wpływ zarządzania jakością na międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzone w 2010 r.

 • dr hab. Małgorzata Poniatowska – Jaksch, prof. SGH

  „Bariery na drodze wzrostu aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw na rynkach państw WNP” – badania własne finansowane z rezerwy Rektora 2009 – kierownik badania; książka w publikacji

 • dr Mariusz Sagan

  „Globalne strategie marketingowe w korporacjach międzynarodowych”, realizowane w 2009 r. W efekcie powstał raport badawczy (35 stron). Na podstawie badań własnych opublikowano także w czasopiśmie „Marketing i Rynek” dwa artykuły naukowe dotyczące powyższej problematyki

 • dr hab. Małgorzata Poniatowska – Jaksch, prof. SGH

  „Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych”, badane własne IP SGH prowadzone pod kierunkiem: dr hab. H.Godlewskiej-Majkowskiej prof. nadzw. SGH, IP SGH, Warszawa 2008

 • dr Joanna Korpus

  Koncepcje zarządzania strategicznego w organizacjach nie nastawionych na zysk,

  Badanie realizowane w latach 2008-2009

 • dr Katarzyna Bentkowska

  Badania do rozprawy doktorskiej na temat kosztów transakcyjnych w działalności eksportowej przedsiębiorstw, przeprowadzone w 2008 r.

 • dr Anna M. Zarzycka

  „Kanały dystrybucji w teoriach i koncepcjach międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw” – badania własne 2009.​ ​
 
 
 

 Wydarzenia