Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Władze : dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. nadzw. SGH
KNoP - Katedra Analizy Rynków i Konkurencji - Władze
 

 dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH

 

e-mail: mponia@sgh.waw.pl

Tematyka badań własnych

Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa; internacjonalizacja przedsiębiorstwa w erze digitalizacji; modele biznesu w gospodarce sieciowej; sharing economy

Oferta dydaktyczna 

120920-0467 Marketing międzynarodowy

121480-0467 Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa

232120-0467 Konkurencyjność regionów

235700-0467 Strategie funkcjonalne w przedsiębiorstwach 


Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

191961   LIC ST LIC S-N LIC POP

291961   MGR ST MGR S-N MGR POP 


Problematyka proponowanych prac dyplomowych 

Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa

Internacjonalizacja e-biznesu

Modele biznesu

Konkurencyjność regionów​


Wybrane publikacje:
M.Poniatowska-Jaksch, Dynamiczne zdolności źródłem przewag konkurencyjnych platform wirtualnych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”2 018, nr 3, s. 82-91:  ISSN 0860-6846

M.Poniatowska-Jaksch, Strategie konkurowania polskich transgranicznych e-commerce, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”  2018, t. 19, z. 2, cz. 1, s 59-67: ISSN 1733-2486

M.Poniatowska-Jaksch, Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw w modelu sharing economy, „Ekonomia Międzynarodowa” 2018, nr 22, s. 44-54: ISSN 2082-4440

M.Poniatowska-Jaksch, Internationalization in the sharing economy model, in: Entrepreneurship, economic development and public policy – in search of synergies,  red. Elliott Parker, Paweł Pietrasieński, Mehmet S. Tosun, Piotr Wachowiak, Marcin Wojtysiak-Kotlarski, OW SGH, Warszawa 2019, s. 147-157.

M.Poniatowska-Jaksch, Gospodarka cyfrowa, (w:) Cyfryzacja a przedsiębiorstwo, red. M.Poniatowska-Jaksch, R.Sobiecki (red.), OW SGH, Warszawa 2019, s. 11-32 (współautor T.Pakulska): ISBN 978-83-8030-332-4

M.Poniatowska-Jaksch, Globalne firmy technologiczne, (w:) Cyfryzacja a przedsiębiorstwo, red. M.Poniatowska-Jaksch, R.Sobiecki (red.), OW SGH, Warszawa 2019, s. 157-186: ISBN 978-83-8030-332-4

Network internationalisation of transnational corporations and corporate entrepreneurship, Studia Ekonomicznme, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 217/2016, ISSN 2083-8611
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_271/02.pdf

W poszukiwaniu nowych modeli ekspansji międzynarodowej Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3(39) kwiecień-czerwiec 2016, ISSN 1896-656X (współautor T.Pakulska 50%).

Dekompozycja globalnego łańcucha wartości jako narzędzia realizacji strategii (w:) Narzędzia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W kierunku nowego myślenia strategicznego, red. M.Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2016 (współautor T.Pakulska 50%), s. 217-253.
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IRiK/publikacje/Strony/default.aspx

Strategiczna przedsiębiorczość (rozdział 5 s. 143-176); Wielowymiarowy charakter (rozdział 10 s. 261-286) (w:) Strategiczne pola konkurowania przedsiębiorstw, red. M.Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2015
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/Strategiczne_pola_Poniatowska.pdf

Non-equity Modes as International Business Strategy. From Ownership to Control, Lampert Academic Publishing 2015 (współautor T.Pakulska 50%).

Światowe trendy w przemyśle - wyzwania dla Polski, (w:) Przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce, red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki,  Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015.

Przegrupowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji (w:) Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, red. M.Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2015 (współautor T.Pakulska 50%). http://administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/Nowe_myslenie_poniatowska.pdf

Ekosystem Internetu a internacjonalizacja sieciowa przedsiębiorstw, (w:) Gospodarka w sieciach relacji, red. R. Sobiecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

Przesłanki nowego myślenia strategicznego (rozdz.1. s. 21-62); Przedsiębiorstwo w sieci – wobec wyzwań dla modelu biznesu (rozdz. 7, s. 215-248); Sieciowe modele biznesu (rozdz. 8, s.249-284), (w:) Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, red. M.Duczkowska-Piasecka, Difin, Warszawa 2013.

BIZ w Polsce – wobec wyzwań „nowej gospodarki”,  ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI, EKONOMIA  XLIV – NAUKI  HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE  –  nr 1  – TORUŃ.  2013
http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2013.018/2926

Atrakcyjność innowacyjna Polski – prawda i mity, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3(28) lipiec–sierpień 2013.

Rola instytucji nieformalnych w przedsiębiorstwie w warunkach zmian transparentności gospodarek, (w:) Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, red. R.Sobiecki, J.W.Pietrewicz, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2012.

Nowe oblicze kapitału państwowego w ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstwa, (w:) Międzynarodowe stosunki gospodarcze – internacjonalizacja i konkurencyjność międzynarodowa. Wybrane problemy, red.  T. Sporek, Studia Ekonomiczne, UE w Katowicach 2012, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 116, s. s. 79-86.
http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/SE_116.pdf

Rola instytucji nieformalnych w przedsiębiorstwie w warunkach zmian transparentności gospodarek, (w:) Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2012.

Lokalne powiązania korporacji transnarodowych, (w:) Glokalizacja, red. K. Kuciński, Difin Warszawa 2011.

Model biznesu w epoce network economy, (w:) Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Duczkowska-Piasecka, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2011.

Światowe trendy offshoringu usług, (w:) Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, „Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa”, SGH, Warszawa 2010 (współautor T.Pakulska 50%).

Kraje WNP jako specyficzne miejsce ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw, (w:) Eksport polskich przedsiębiorstw na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw – szanse i bariery, red. M. Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, „Przedsiębiorstwo współczesne”, SGH, Warszawa 2009 (współautor T.Pakulska 50%).

Przemysłowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne źródłem konkurencyjności regionu, „Monografie i Opracowania”, nr 544, OW SGH, Warszawa 2006.

Działalność doradcza:

Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)