Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Globalizacja – pieniądze - podatki

 

Konferencja z okazji 90. urodzin Prof. dr hab. Witolda Bienia i Prof. dr hab. Henryka Chołaja
pn. „Globalizacja – pieniądze – podatki. Historia i współczesność”

 

W dniu 29 maja br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,  miała miejsce Konferencja z okazji 90. urodzin Prof. dr hab. Witolda Bienia i Prof. dr hab. Henryka Chołaja pn. „Globalizacja – pieniądze –  podatki. Historia i współczesność”. 
I Sesję Konferencji otworzyło wystąpienie JM Rektora SGH Prof. dr hab. Marka Rockiego i Dziekana KNoP Prof. dr hab. Romana Sobieckiego,  którzy złożyli Profesorom gratulacje z okazji jubileuszu oraz życzyli wszelkiej pomyślności, zdrowia i dalszej owocnej pracy naukowej.

Po części wstępnej przyszedł czas na mowy pochwalne. Laudację dla Prof. W. Bienia wygłosiła dr Hanna Sokół, zaś dla Prof. H. Chołaja  - dr Zbigniew R. Wierzbicki. Laudatorzy zaznaczyli, że jubileusz jest wydarzeniem szczególnym ze względu na dorobek naukowy, dydaktyczny i działalność Profesorów na wielu zaszczytnych i odpowiedzialnych stanowiskach. Będąc autorytetami w  dziedzinach:  zarządzania finansami – Profesor W. Bień oraz  ekonomii politycznej, tranzytologii i globalistyki – Prof. H. Chołaj,  przynależą  oni do elitarnego grona uczonych prezentujących twórczą postawę i najbardziej lubianych akademików. Źródłem sukcesów  Jubilatów jest zamiłowanie do nauk ekonomicznych, dydaktyki, niepowstrzymywana aktywność zawodowa i ogromna pracowitość oraz fakt, że lubią ludzi i chcą im stale przekazywać to czego sami się nauczyli i  doświadczyli, a zarazem są Osobami  wielkiego serca i otwartego umysłu.

Następnie   rozpoczęła się II Sesja Konferencji, którą otworzyło wprowadzenie do dyskusji Prof. dr hab. Władysława Szymańskiego. Profesor podkreślił, że przeszliśmy z epoki ciągłości do epoki nieciągłości, charakteryzującej się nieoczekiwanymi zmianami i kryzysem globalnym. Przyczyn tego ostatniego nie należy szukać tylko w doktrynie neoliberalizmu ponieważ byłoby to błędem i uproszczeniem ale także w swobodzie przepływu kapitału miedzy granicami w sytuacji gdy państwo traci nad nimi kontrolę. W przeszłości państwo posiadało  politykę i siłę.  Obecnie utraciło drugi atrybut na rzecz korporacji transnarodowych zaś sama polityka stanowi pochodną dostosowań do interesów kapitału, co dodatkowo uwydatnia niedokończony proces globalizacji, tj. brak globalizacji politycznej.  Ponadto, Profesor W. Szymański zwrócił uwagę na mikroekonomiczny charakter globalizacji, w którym dominują podmioty kierujące się zyskiem w miejsce interesów makroekonomicznych, społecznych czy ekologicznych.  Oceniając proces globalizacji wyróżnił  procesy pozytywne takie jak zmniejszenie się barier rozwojowych krajów rozwijających się na skutek skurczenia barier popytu i kapitału,  czy większą dyfuzję postępu technologicznego, zaś wśród negatywnych – utratę przez państwa zdolności do regulacji kosztów i efektów zewnętrznych. 
W obliczu braku kooperacji, która byłaby możliwa w przypadku istnienia globalizacji politycznej  państwa samotnie stoją w obliczu wyzwań światowych. Jak zaznaczył Prelegent  pierwszy  na problemy globalne zwrócił uwagę Prof. dr hab.  Józef Pajestka (1924-1994), który wskazał, że rozwiązanie problemów takich jak: szybko rosnąca populacja  światowa, zróżnicowanie ludności oraz bariery ekologiczne wymaga kompleksowego i równoczesnego do nich podejścia ze strony wszystkich zainteresowanych państw.

Po wprowadzeniu  przedstawione zostały dwa referaty.  Pierwszy z nich wygłosił Prof. dr hab. Andrzej Kowalski pn. „Agraryzm w teorii i polskiej praktyce”, który nawiązywał do dorobku Prof. H. Chołaja w obszarze problematyki rolnej i spółdzielczości.  Profesor A. Kowalski  wskazał, że agraryzm jako doktryna  powstał na przełomie XIX/XX w. w Niemczech, zaś za twórcę terminu uważany jest Albert  Schäffle. Dla agrarystów rolnictwo jest podstawą bogactwa narodu i państwa. Doktryna czerpie dużo z innych nurtów i szkół:  i tak z liberalizmu przejęła prymat własności prywatnej, indywidualizm, oraz wolność;  z socjalizmu: interwencjonizm państwowy, planowanie gospodarcze oraz  idee sprawiedliwości społecznej, z kolei z  nauki społecznej kościoła katolickiego: podmiotowość pracy, godność pracy na roli oraz pierwszeństwo pracy nad kapitałem. Współcześnie ujęcia kwestii agrarnej ukierunkowują się ku takim zagadnieniom jak: zrównoważony rozwój, środowisko przyrodnicze, bezpieczeństwo żywnościowe, rolnictwo rodzinne czy  witalność wsi. Jego znaczenie nie maleje co wynika chociażby z takich czynników jak wzrost cen artykułów rolno-spożywczych i koniec ery taniej żywności czy ograniczoność zasobów w tym wody pitnej, która stanowi 3% zasobów wody na świecie, a rolnictwo jest jej głównym konsumentem (w 70%).  
            Drugi referat wygłosił Prof. dr hab. Andrzej Fierla pn. „Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestycji kapitałowych” , który stanowił nawiązanie do badań i publikacji naukowych Prof. W. Bienia na temat opodatkowania dochodów z kapitałów. Na wstępie Prof. A. Fierla przedstawił historię rozwoju zakresu zwolnień dochodów osób fizycznych z inwestycji kapitałowych, zaznaczając, że początkowo był on bardzo szeroki, następnie kolejno zwolnienia  eliminowano. Kluczowe zmiany nastąpiły: w 2002 r. i 2004 r. kiedy to odpowiednio:  podatki (ryczałtowe) objęły wszelkie odsetki i dochody z umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach (wprowadzono tzw. „podatek Belki”), oraz opodatkowano, na zasadach ogólnych, dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i wszelkie dochody z derywatów. Wskutek tych zmian powstał „niespójny” system,
w istocie składający się z wielu odrębnie naliczanych podatków. Jak zaznaczył, ta sama inwestycja wiązać się może z obciążeniem kilkoma rodzajami podatku dochodowego, np. w przypadku obligacji skarbowych są to podatki od zysku ze sprzedaży, od odsetek i od dyskonta. Ponadto, jak stwierdził, obciążone podatkiem dochodowym są także te części inwestycji, które nie przyniosły dochodu. Dotyczy to akcji, ale także obligacji, w tym obligacji skarbowych. W zakończeniu  wskazał na potrzebę wprowadzenie zasadniczych zmian, które pomogłyby podatnikom uzyskać prawo do kalkulacji rzeczywistego, rocznego dochodu z inwestycji, który powinien stanowić podstawę opodatkowania.

Najważniejsze publikacje prof. dr hab. Witolda Bienia:

·        Jak doszło do zadłużenia Polski za granicą w latach 1970-1985 (2017);

·        Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki: konferencja naukowa z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej oraz 80-lecia urodzin prof. dr. hab. Witolda Bienia (2007);

·        Stulecie warszawskich organizacji księgowych (2007);

·        Historia organizacji księgowych w Polsce (2007);

·        Weksel w praktyce (2007);

·        Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach:  zasady, przykłady i tablice procentowe (2006);

·        Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych (2005);

·        Rynek finansowy (2001);

·        Leksykon finansów (2001);    

·        Czytanie bilansu przedsiębiorstwa dla menedżerów (2000);    

·        Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (2000);

·        Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego (2000);

·        Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie w 1996 roku (1996);

·        Rynek papierów wartościowych (1996);

·        Obrót papierami wartościowymi (1990);

·        Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa budowlanego (1989);

·        System finansowy przemysłu kluczowego (1971);

·        Szwajcarski rynek złota w czasie II Wojny Światowej(1966).

Najważniejsze publikacje prof. dr hab. Henryka Chołaja:

·        Chiński wariant społecznej gospodarki rynkowej (2016);

·        Kapitalizm konfucjański?: chińskie reformy ekonomiczne a globalizacja (2014);

·        Chiny a świat. Współczesny chiński model ekonomiczny (2014);

·        Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie (2011);

·        Ekonomia polityczna globalizacji (2003);

·        Etatyzm a geneza kapitalizmu (2002);

·        Wstęp do teorii transformacji (2000);

·        Dekada transformacji gospodarki polskiej (1999);

·        Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne (1998);

·        Kolumb, Europa, świat (1995);

·        Globalny świat- wyzwanie i spory. Wstęp do globalistyki (1991);

·        W cieniu wielkiego przemysłu (1973);

·        Cena ziemi w rachunku ekonomicznym (1966);

·        Kontraktacja produktów rolnych: studium ekonomiczne (1963);

·        Procent jako kategoria ekonomiczna w gospodarce chłopskiej (1963);

           

 

 

mgr Iwona Jańczyk

Doktorantka KNoP