Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Inwestycyjne_wybory_przedsiebiorstw_w_warunkach_nowej_transformacji_gospodarczej
KNoP - Katedra Analizy Rynków i Konkurencji - Konferencje i seminaria
 

 Inwestycyjne wybory przedsiębiorstw w warunkach nowej transformacji gospodarczej

 
​Szanowni Państwo,
 
Instytut Rynków i Konkurencji,
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
 
na XII ogólnopolską konferencję
z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce”
 
pt.  Inwestycyjne wybory przedsiębiorstw w warunkach nowej transformacji gospodarczej.

 Konferencja organizowana jest w ramach obchodów 115-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Celem Konferencji jest pogłębione rozpoznanie wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami w warunkach przyspieszonych zmian gospodarczych i społecznych wywołanych nowymi formami konkurencji, upowszechnianiem cyfryzacji, zastosowaniem potencjalnie przełomowych technologii na różnych obszarach globalnej gospodarki, implementacją zasad zrównoważonego rozwoju. Szczególna uwaga poświęcona będzie analizie następstw pandemii koronawirusa COVID-19. Wieloaspektowa analiza tych zagadnień pozwolić powinna na dalsze poszerzenie wiedzy nt. zmian  procesów i mechanizmów rynkowej konkurencji i ich uwarunkowań.
 
Program Konferencji

Godz. 10.00-10.10
Otwarcie Konferencji – Rektor, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, dr hab. Roman Sobiecki prof. SGH, dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji, dr hab. Jerzy W. Pietrewicz, prof. SGH – menadżer Konferencji

Godz. 10.10-10.40
Wystąpienie wprowadzające: Umiędzynarodowienie biznesu a wymogi zrównoważonego rozwoju – prof. dr hab. Marian Gorynia (UE Poznań, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), dr Magdalena Śliwińska (UE Poznań, Instytut Gospodarki Międzynarodowej)

Godz. 10.40-12.10
Sesja I. Kluczowe obszary transformacji gospodarki- zmiana czy przełom? – dyskusja panelowa z udziałem:
Dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, Prorektor SGH, Dyr. Instytutu Rynków i Konkurencji- Prowadzący
Dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji,
Dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH, Kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej,
Dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, Dyr. Zarządzająca DELab UW.
Pytania wprowadzające:
• Jakie są wyznaczniki przeciętnego standardu cyfrowej gospodarki? Jaka jest pozycja Polski i polskich przedsiębiorstw na mapie cyfrowej transformacji ?
• Czy, choć kosztowna, transformacja energetyczna może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Na jakich obszarach firmy polskiego sektora energetycznego sytuują swoje przewagi konkurencyjne? Jaki wpływ na transformację energetyczną będzie mieć zbrojna agresja Rosji na Ukrainę?
• Jakie są głównie kierunki inwestycji związanych z technologiczną transformacją sektora finansowego? Czy dokonująca się transformacja sektora finansowego doprowadzi do obniżenia kosztów transakcyjnych w gospodarce?


Godz. 12.10-13.40
Sesja II. Współczesne inwestowanie w przyszłość - dyskusja panelowa z udziałem:
Dr hab. Jerzy W. Pietrewicz, prof. SGH, Kierownik Zakładu Analizy Rynków, Instytut Rynków i Konkurencji SGH – Prowadzący,
Krzysztof Domarecki, założyciel, Przewodniczący Rady SELENA FM S.A.; założyciel funduszu inwestycyjnego Fidiasz EVC,
Dr hab. Zdzisław Gawlik, Prezes Zarządu MPO w m. st. Warszawie, sp. z o.o.
Krzysztof Strukowicz, Prezes Zarządu MY-SOFT Sp. z o.o.
Pytania wprowadzające:
• Czy z perspektywy firmy wchodzącej na globalny rynek jest łatwiej czy trudniej efektywnie korzystać z rozwiązań gospodarki cyfrowej i implementować wymogi zrównoważonego rozwoju? Na jakich obszarach globalnej gospodarki realizuje się najwyższą wartość dodaną?
• Czy można współcześnie zbudować autonomicznie konkurencyjną przewagę na podnoszeniu wymagań zrównoważonego rozwoju i klimatycznej neutralności? Czy komunalna własność jest tu atutem czy ograniczeniem rozwojowej ekspansji?
• Czy inwestycje w nowoczesną energetykę są skazane na długi okres zwrotu? Czy energetyczne innowacje są w stanie ten okres zwrotu znacząco skrócić? Czy energia może być tania, powszechnie dostępna i klimatycznie neutralna?


Godz. 13.40-15.10
Sesja III. Wartość dodana zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie - prezentacja wyników badań młodych pracowników nauki
Dr hab. Teresa Pakulska, prof. SGH, Prodziekan Szkoły Doktorskiej -  Prowadząca
Barbara Rychta (doktorant KNOP SGH), Mentoring jako forma wspierająca rozwój potencjału pracowników w warunkach transformacji cyfrowej;
Sobik Bartosz (doktorant SGH), Zrównoważony rozwój i ryzyko klimatyczne w sektorze energetycznym;
Dr Mariusz Lipski (Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, KNOP SGH), Nowoczesne formy finansowania „zielonej transformacji” przedsiębiorstw;
Dr Klaudia Martinek-Jaguszewska (Zakład Zarządzania Ryzykiem, KNOP SGH), Automatyzacja jako wsparcie zrównoważonego rozwoju technologicznego.

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Termin: 10 marca 2022 r., godz. 10.00-16.00.
Rejestracja na Konferencję:
Brdzo prosimy, by zgłoszenia uczestnictwa były realizowane poprzez wypełnienie i przesłanie załączonego formularza rejestracyjnego.
Przekazanie referatów – do 28 lutego 2022 r.
 
Organizatorzy nie zapewniają noclegu.
 
Publikacja:
Organizatorzy przewidują możliwość publikacji zaakceptowanych tekstów w pokonferencyjnej monografii lub w Kwartalniku Nauk o Przedsiębiorstwie (40 p.)
 
Odpłatność:
- udział w konferencji – bezpłatny
- zgłoszenie referatu do publikacji – 800 zł (przy negatywnej recenzji brak publikacji, pieniądze nie są zwracane) płatne na rachunek:
PLN: 30 1240 1040 1111 0010 7521 7506
z dopiskiem: „Konferencja IRIK 2022 zgłoszenie publikacji”
 
 
Prorektor Szkoły Głównej Handlowej
Dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH
 
 
Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH                                     
 
Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr hab. Jerzy W. Pietrewicz, prof. SGH  – Menadżer Konferencji;
dr Marek Błaszczyk;
dr Marcin Kołtuniak;
dr Anna Zarzycka;
mgr Joanna Waszczuk;
Ilona Jastrzębska – sekretarz ijastrz@sgh.waw.pl, tel. 22 564 92 37

Warszawa, 15 grudnia 2021 r.
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administrator
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl.
3.Cel i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i uczestnictwa w konferencji naukowej pn. „Inwestycyjne wybory przedsiębiorstw w warunkach nowej transformacji gospodarczej”, w tym komunikowania się w związku z organizacją konferencji, a w przypadku zgłoszenia artykułu - w celu opracowania publikacji pokonferencyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm., dalej RODO, tj. realizacja zadań publicznych, w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
4. Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych oznacza brak możliwości uczestnictwa w konferencji naukowej.
5.Czas przetwarzania
Podane przez Panią/Pana dane osobowe związku z rejestracją udziału w konferencji będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji, obsługi i komunikowania się z Panią/Panem w związku z wydarzeniem, a także przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji, a w przypadku przekazania artykułu -  przez czas udostępniania publikacji pokonferencyjnej.
6.Prawa związane z przetwarzaniem
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przez prawo oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
7.Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
 
 
 
 
 
 

 sprawozdanie z konferencji

 
 

 Formularz rejestracyjny