Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Recent trends in the real estate market and its analysis – 2021
KNoP - Katedra Analizy Rynków i Konkurencji - Konferencje i seminaria
 

 Recent trends in the real estate market and its analysis – 2021

 
​Sprawozdanie z konferencji pt. Recent trends in the real estate market and its analysis –
2021 edition
organizowanej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim
 
Dnia 05 listopada 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja Recent trends in the real estate market and its analysis – 2021 edition, dotycząca najnowszych trendów na rynku nieruchomości. Została ona zorganizowana przez Szkołę Główną Handlową oraz Narodowy Bank Polski. W komitecie organizacyjnym wydarzenia, znaleźli się pracownicy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie: prof. Roman Sobiecki, prof. Gabriel Główka, prof. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. Jacek Łaszek oraz mgr Joanna Waszczuk. Zorganizowane w formie on-line (Webex) spotkanie zgromadziło około 100 uczestników z ośrodków akademickich oraz banków centralnych z Polski i zagranicy. Celem konferencji była wymiana wiedzy i zaprezentowanie wyników prac naukowych z zakresu rynków nieruchomości.
Konferencję zainaugurował prorektor SGH ds. rozwoju, Dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji, prof. Roman Sobiecki, który podkreślił ostatnio obserwowane zmiany w otoczeniu, w jakim funkcjonują rynki nieruchomości, na które to zmiany wpłynął wybuch pandemii i obserwowane od kilku lat niskie stopy procentowe. Wzrastające ceny domów ze względu na złożoność sytuacji z kolei powodują dalsze problemy o charakterze gospodarczo-społecznym. Następnie głos zabrała dr Olga Szczepańska, Dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego, która przywitała uczestników konferencji i podkreśliła znaczenie analiz oraz badań rynku nieruchomości. Pani Dyrektor wyraziła uznanie dla wspólnej inicjatywy Szkoły Głównej Handlowej oraz Banku Centralnego i życzyła uczestnikom owocnej konferencji
Wykład inauguracyjny na temat wpływu znaczenia różnic instytucjonalnych na związek miedzy mieszkalnictwem a transmisją pieniężną, wygłosił gość specjalny, prof. John Muellbauer (Oxford University). Profesor Muellbauer omówił główne problemy i niedostatki podejść modelowych współcześnie używanych do prognozowania i tłumaczenia zjawisk na rynku mieszkaniowym. Ponadto skupił się na podkreśleniu obecnego wpływu czynników endogenicznych, tj. pandemii i ryzyka klimatycznego na rynek nieruchomości. W ramach podsumowania przedstawił on studium przypadku dotyczące sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych Republiki Południowej Afryki.
Następnie odbyły się trzy sesje, dotyczące kolejno: sytuacji na rynku nieruchomości, modelowania cen nieruchomości mieszkaniowych oraz oceny wpływu polityki mieszkaniowej. W pierwszej sesji poświęconej sytuacji na rynku nieruchomości jako pierwszy głos zabrał prof. Jacek Łaszek (SGH i NBP), który zaprezentował koncepcję wielokrotnych równowag na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Zgodnie z zaproponowanym podejściem do klasycznego modelu Wheatona-DiPasquale, który skupia się na motywie inwestora, należy dodać moduł konsumenta, który ma możliwość finansowania kupna mieszkania kredytem mieszkaniowym. Tak wzbogacony model, będzie lepiej odzwierciedlał rzeczywistość krajów, gdzie mieszkania własnościowe stanowią dużą część rynku. Jako drugi wystąpił dr Krzysztof Olszewski (SGH i NBP), który współpracuje z Zakładem Analizy Rynków. Przedstawił on artykuł dotyczący funkcjonowania rynków mieszkaniowych krajów Europy Zachodniej w środowisku niskich stóp procentowych. Niskie stopy procentowe sprawiają, że wzrasta popyt i ceny mieszkań, a procesy te dodatkowo wspiera premia inflacyjna. Doktor Olszewski podkreślił, że należy edukować nieprofesjonalnych inwestorów na rynku mieszkaniowych i informować ich, że oprócz zysków mieszkanie generuje stałe koszty, które należy ponieść, nie jest płynne - czas odprzedaży zazwyczaj jest długi, a podczas dekoniunktury na rynku wartość lokalu może nawet spaść. Pierwszą sesje zakończył Christophe André (OECD) swoim artykułem, który prezentował sytuację na szwedzkim rynku mieszkaniowym. Przedstawił on dynamiczny model cen mieszkań wyestymowany na szeregu danych sprzed pandemii. Na podstawie modelu Prezenter stwierdził, iż w COVID-19 spowodował przesunięcie preferencji w kierunku domów jednorodzinnych.
Drugą sesję dotyczącą modelowania cen nieruchomości mieszkaniowych rozpoczęła Joanna Waszczuk (SGH i NBP), która podkreślała istotę badań nad czynnikami determinującymi zmiany komponentu ziemi i budynku przy analizie cen gruntów zabudowanych. Badania wykazały, że wartość gruntów jest znacząco bardziej zmienna w czasie niż indeks cen nieruchomości czy wartości struktury, a duża zmienność cen domów jest związana właśnie z komponentem ziemi, który obecnie ma znaczący udział w wartości nieruchomości mieszkaniowych (ponad 50%). Następnie Johannes Schuffels (OECD) zaprezentował metodologię szacowania cen nieruchomości mieszkaniowych z uwzględnieniem korekty zawierającej informacje o ukrytych cechach jakościowych mieszkań. Badanie empiryczne przeprowadzone zostało na regionalnych rynkach mieszkaniowych w Hiszpanii. Ostatnim prezenterem był Chong Dae Kim (Technische Hochschule Köln), który wygłosił referat na temat prognoz cen transakcyjnych na przykładzie Niemiec z zastosowaniem metod uczenia maszynowego i metod z zakresu eksploracji danych.
Trzecią sesję, dotyczącą oceny wpływu polityki mieszkaniowej rozpoczął Jozsef Hegedus (Metropolitan Research Institute), który przedstawił zmianę paradygmatu polityki mieszkaniowej w nowych państwach członkowskich. Prezentacja Very Baye (University of Osnabrueck) dotyczyła natomiast zachęt inwestycyjnych kontroli czynszów i wpływu na zjawisko gentryfikacji. Część empiryczna przeprowadzona została na niemieckich mikrodanych. Następnie Neha Gupta (University of St. Gallen) przedstawiła wyniki badania dotyczącego różnego wpływu polityki pieniężnej, kosztów użytkowania i nierówność: na właścicieli domów oraz najemców. Ostatnią sesję konferencji zamknęła Francisca Herranz-Baez (University of Valencia), która podjęła temat wpływu wydatków rządowych na inwestycje mieszkaniowe na podstawie wyników modelu DSGE.
Podsumowując konferencję, dr Olszewski podziękował za owocną współpracę Szkoły Głównej Handlowej oraz Narodowego Banku Polskiego i wyraził nadzieję na przyszłą współpracę. Zwrócił też uwagę na potrzebę międzynarodowej współpracy a także dzielenia się wiedzą przy rozwiązywaniu najważniejszych problemów i wyzwań, które napotykane są na rynku mieszkaniowym.
 
Sporządziła: Joanna Waszczuk
Dnia 09.11.2021
 
 
 
 

 Zdjęcia