Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Wejście polskich przedsiębiorstw na rynki
KNoP - Katedra Analizy Rynków i Konkurencji - Konferencje i seminaria
 

 WEJŚCIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKI międzynarodowe

 
​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie gościła w dniu 6 grudnia 2012 roku uczestników czwartej już Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wejście polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe było głównym tematem Konferencji, organizowanej, jak co roku przez Katedrę Analizy Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Konferencję otworzyli: J.M. Rektor SGH prof. zw. dr hab. Tomasz Szapiro oraz dr Jerzy Pietrewicz – Przewodniczący Komitetu Konferencji.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw stanowi jeden z najważniejszych procesów kształtujących globalną przestrzeń gospodarczą. Poziom ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe jest dalece niezadawalający. Internacjonalizacja przedsiębiorstw jest jednym z największych wyzwań dla firm w zakresie dostosowania się do wymogów globalnego otoczenia i wiąże się z koniecznością wdrożenia międzynarodowych wymogów przedsiębiorczości i innowacyjności do modelu krajowego. Nadzwyczaj ważna i aktualna problematyka spowodowała, że na Konferencję przybyło liczne grono wybitnych ekonomistów, zajmujących się problematyką przedsiębiorstw od strony naukowej, a także praktyków zarządzania, w tym czołowych menedżerów największych i średnich firm. Szczególnie cenny wkład w tematykę konferencji wnieśli szefowie firm, którzy pokonali już pierwsze przeszkody na drodze wejścia na międzynarodowe rynki, tak poprzez efektywne lokowanie swoich produktów i usług, jak i dokonując fuzji i przejęć celem lokalizacji działalności w różnych częściach świata. Pierwsze sukcesy tych firm stanowią dobry przykład dla innych przedsiębiorstw, jak również dają asumpt do podejmowania prac naukowo- badawczych przedsiębiorstw mających w swej strategii i realizujących kierunek najpierw multilokalny, a następnie globalny. Wnikliwa i żywa dyskusja panelistów i pozostałych bardzo licznie zgromadzonych uczestników potwierdziła, że konferencja naukowa podjęła szczególnie ważny i gorący temat współczesnego życia gospodarczego i naukowego.

Pierwszy panel pt. Wygrywanie globalnej konkurencji kluczem do rozwoju polskich przedsiębiorstw i gospodarki poprowadził Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Kierownik Katedry Analizy Rynków i Konkurencji prof. dr hab. Roman Sobiecki. Uczestnikami panelu byli: prof. zw. dr hab. Władysław Szymański z Katedry Analizy Rynków i Konkurencji KNoP SGH oraz Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dr hab. Herbert Wirth, którzy starali się odpowiedzieć między innymi na następujące pytania: Dlaczego ekspansja polskich przedsiębiorstw na rynek międzynarodowy jest kluczem do rozwoju tych przedsiębiorstw i polskiej gospodarki? Jaki wpływ na koszty transakcyjne ma ekspansja zewnętrzna? W jakim zakresie bezpośrednie inwestycje zagraniczne są metodą wygrywania konkurencji na rynku globalnym? Jakie są doświadczenia KGHM Polska Miedź S.A. w tym obszarze? Jakie ryzyko wynika z bezpośrednich inwestycji zagranicznych i jak je ograniczać? Jak budować wartość firmy na rynku globalnym? Czy można konkurować poprzez kooperację z podmiotami zagranicznymi na ich rynku? Jaką rolę wspomagającą ekspansję polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe powinno odegrać państwo? Główni paneliści znakomicie połączyli w twórczej dyskusji podejście teoretyczne i praktyczne w zakresie strategii rozwoju polskich przedsiębiorstw realizowanej poprzez ekspansję międzynarodową. Wobec ograniczeń skali producentów krajowych następują działania poszerzające przede wszystkim bazę surowcową w oparciu o zasoby globalne, aby tworzyć twardą podstawę ekspansji międzynarodowej poprzez przedsięwzięcia joint venture czy przejęcia celem globalnej lokalizacji działalności i poszerzania uczestnictwa w rynku globalnym. Zderzenie założeń, rozpracowań i analiz teoretycznych w zakresie ryzyk i zagrożeń, z jakimi powinny się liczyć polskie firmy pragnące podejmować działalność na rynkach zagranicznych z praktycznymi zdarzeniami w procesie zdobywania nowych  rynków,  stanowi doskonały materiał dla podjęcia dalszych pogłębionych analiz i prac naukowo-badawczych w dziedzinie ekonomii i zarządzania.

Drugi panel pt. Konkurencja versus kooperacja. Strategie sukcesu na rynkach międzynarodowych poprowadził przewodniczący komitetu konferencji dr Jerzy Pietrewicz z Katedry Analizy Rynków i Konkurencji KNoP SGH, a uczestnikami byli: prof. dr hab. Andrzej Sznajder – Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Kolegium Gospodarki Światowej SGH, dr Lidia Adamska – Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Dariusz Poniewierka – Prezes Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Tomasz Krzysztof Kubik – Prezes Zarządu Zakładów Mięsnych Biernacki, Katarzyna Gierczak-Grupińska – Dyrektor Marketingu GELG. Paneliści dyskutowali między innymi o tym:  Jakie strategie marketingowe wejścia na rynki międzynarodowe są najbardziej skuteczne w okresie kryzysu? Jaki wpływ na skuteczność ma wielkość firmy, branża, kraj docelowy? Jakie korzyści mogą osiągać polskie przedsiębiorstwa w wyniku notowań swoich akcji na giełdach zagranicznych? Jakie warunki muszą spełniać, aby te akcje były notowane na giełdach zagranicznych? Czy ryzyko jest znaczącą barierą ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw? Jak je skutecznie ograniczać? Jaką rolę w ograniczaniu ryzyka odgrywa KUKE S.A.? Co jest podstawą sukcesu polskich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego na rynku globalnym? Jakie są szanse firm rodzinnych w konkurencji na rynku globalnym? Jakie strategie zapewniają sukces? Panel dał doskonałą okazję wymiany wiedzy i doświadczeń dla firm i instytucji naukowych na temat jak konkurować z sukcesem na rynkach międzynarodowych? Tematyka ekspansji międzynarodowej widziana z perspektywy mniejszych przedsiębiorstw, w tym firm rodzinnych wskazuje na występowanie jeszcze innych problemów, z którymi muszą sobie te firmy radzić przy wchodzeniu i utrzymaniu się na rynku globalnym. Zdobywanie rynków międzynarodowych oparte jest w głównej mierze na prostych strategiach eksportowych.        W kolejnych etapach następuje wejście na kolejne rynki. Jednocześnie tworzone bywają zagraniczne filie handlowe, umożliwiające wzrost zaangażowania na poszczególnych rynkach, natomiast niewspółmiernie rzadko filie produkcyjno – handlowe. Jest to najczęściej „płytka internacjonalizacja” polegająca na zainteresowaniu kilkoma krajami w oparciu  o eksport.  Zbudowana obecnie infrastruktura wspomagania ekspansji małych i średnich przedsiębiorstw nie jest wystarczająca, aby efektywnie wspierać wysiłki przedsiębiorstw wchodzących na rynki międzynarodowe. Po dojściu do granic ekspansji rozwojowych poprzez proste strategie eksportowe wymagana jest dla kontynuowania tej ekspansji rozbudowa istniejącej infrastruktury instytucjonalnej. Stanowi to także wyzwanie do dalszego zagospodarowania pola naukowego przez naszych instytucjonalistów.

Procesy wchodzenia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe, pomimo istniejących ograniczeń i uwarunkowań, jawią się, jako coraz bardziej dynamiczne procesy rozwoju z przesłankami do coraz bardziej zaawansowanych form działalności na tych rynkach. Należałoby się zgodzić jednakże z generalną konstatacją, że polskie firmy znajdują się we wczesnej fazie lokowania się na rynkach międzynarodowych i w fazie rozważań, jeśli chodzi o strategie globalizacyjne, głownie z powodu ograniczonych zasobów.

Na zakończenie Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Kierownik Katedry Analizy Rynków i Konkurencji prof. dr hab. Roman Sobiecki zaprosił uczestników na kolejną, piątą konferencję, która odbędzie się za rok, a której głównym tematem będzie współpraca polskich i chińskich przedsiębiorstw.
 
Michał Wit Gurdziński