Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Piotr Masiukiewicz, prof. SGH

 

licencjaNBP.png 
Wręczenie licencji NBP dla Mazowieckiego Banku Regionalnego SA
 
OFERTA DYDAKTYCZNA

Przedmioty
 • Bankowość,
 • Kryzysy i stabilność finansowa,
 • Regulacje i nadzór instytucji finansowych,
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
 • Restrukturyzacja i naprawa przedsiębiorstw (st. podyplomowe).

Seminarium magisterskie i licencjackie
 • Kryzysy finansowe, zarządzanie sanacją banku, bezpieczeństwo finansowe i parabankowość, bankowość muzułmańska;
 • Restrukturyzacja i procesy naprawcze przedsiębiorstw;
 • ​Zarządzanie wartością instytucji finansowych, zarządzanie wartością klienta w instytucjach finansowych, ocena wiarygodności klientów, strategie cen w przedsiębiorstwach, ceny prawnie zakazane, enklawy finansowe,
 • Finanse islamskie, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

WYKSZTAŁCENIE
Absolwent SGH, ukończone Studium Pedagogiczne SGPiS oraz Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki SGPiS. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych; profesor nadzwyczajny w Instytucie Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Ważniejsze szkolenia międzynarodowe:
 • Seminarium dla kadry kierowniczej banków, The American Institute of Banking Atlanta, 1991 r.
 • Seminarium RKW Monachium i TNOiK Warszawa n.t. wyceny i uzdrawiania przedsiębiorstw, 1992 r.
 • Seminarium dla prezesów banków regionalnych, Bank Krajowy Credit Agricole, Paryż, 1996 r. 
 • Seminarium n.t. finansowania inwestycji, Bank Światowy i PBC, Waszyngton, 1997 r.
 • Seminarium „Zarządzanie projektami nakierowane na cele”, PriceWaterhouse, 1999r.
 • Kurs „Budżetowanie w firmie”, Global Project Achievement, 2001 r.

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
1981-86 - Główny Komitet Turystyki, główny specjalista, członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu i Rally FICC 84, członek Rady Kultury Fizycznej przy GKKFiS
1986-91 - Urząd Rady Ministrów, doradca premiera Z. Messnera, ostatnio doradca wicepremiera L. Balcerowicza
1991-92 - Członek zarządu Banku Własności Pracowniczej S.A., dyrektor Biura Przekształceń Własnościowych, ponadto: nadzór nad Zespołem Operacji Kapitałowych i Zespołem d.s. Kredytu Prywatyzacyjnego
1995      -  Prezes zarządu Animex Bank S.A. (w zawieszeniu, prace sanacyjne)
1996-98 - Prezes zarządu Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A., (organizacja banku od podstaw)
1999      - Doradca prezesa Centrum Informacji Menadżera
1999-00 - Wiceprezes Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, członek zarządu komisarycznego,
2001      - Członek zarządu komisarycznego Bank Częstochowa SA
2002      - Członek zarządu komisarycznego Bank Społem S.A. w Warszawie
2003      - Przewodniczący zarządu komisarycznego Banku Wschodniego S.A. w Białymstoku, pełnomocnik zarządu Banku Społem d.s. fuzji
2003-04 - Członek zarządu komisarycznego Banku Przemysłowego S.A. w Łodzi
od 2006  -  adiunkt a następnie prof. ndzw. w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej

PEŁNIONE FUNKCJE
1994-95 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Warszawski Dom Inwestycyjny , sp. z o.o.
1995-99 - Egzaminator na egzaminach państwowych Ministerstwa Skarbu Państwa /d. MPW/ dla  kandydatów do rad nadzorczych spółek skarbu państwa
1996-98 - Przewodniczący Rady Mazowieckiego Zrzeszenia Regionalnego Banków Spółdzielczych, członek  Rady Zrzeszenia Krajowego
1998-99 - Członek Komitetu Doradczego d.s. regulacji nadzorczych Związku Banków Polskich
od 1997 - Wpis na listę NBP kandydatów na syndyków, likwidatorów i kuratorów banków
1999-02 - Wiceprzewodniczący, członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego „Profit 4U” S.A.
2000-02 - Członek Rady Nadzorczej Invest-Kredyt  S.A., Poznań
2003-04 - Członek Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.
2005 -    Członek Grupy Roboczej Związku Banków Polskich „Fundusze strukturalne UE”
2006 -    Kierownik Studium Podyplomowego Marketingu Internetowego KNoP SGH
2008-12 - Członek Senackiej Komisji Nauki SGH, członek Kolegialnej Komisji ds. badań naukowych KNoP SGH
2013-14 - kierownik Podyplomowych Studiów Regulacje i nadzór bankowy w Polsce i UE
2013 -    kierownik seminarium doktorskiego IZW SGH
Członek stowarzyszeń: Towarzystwa Naukowego Prakseologii (członek zarządu), International Commerce Chamber (Oddział Polska) oraz PTTK.
Obecnie Prezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Prakseologii  oraz redaktor naczelny
Miesiecznika Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw

OBSZARY BADAWCZE
Autor 18 prac naukowo-badawczych w obszarach:

 1. Zarządzanie wartością instytucji finansowych, w tym zarządzanie zaufaniem,
 2. Kryzysy finansowe
 3. Bankructwa i naprawa przedsiębiorstw i banków
 4. Piramidy finansowe
 5. Marketing

Najważniejsze publikacje: bankowe, finansowe, artykuły publicystyczne i wywiady, opracowania popularno-naukowe; w tym 15 monografii własnych (lub współautorstwo i redakcja). Ogółem ponad 300 pozycji, w tym 40 anglojęzycznych.

PUBLIKACJE

Książki

 1. Finanse w zadaniach, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa, 2000 (współautorstwo J. Ostaszewski).
 2. Zaufanie publiczne jako imperatyw działania w instytucjach finansowych, w: „Myśl T. Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja”, red. naukowa: R. Banajski, W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Wydawnictwo PAN i TNP, Warszawa, 2006.
 3. Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach  korzystających z  pomocy unijnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2007.
 4. Marketing w enklawach finansowych, Difin, Warszawa, 2007.
 5. Bank Staropolski – specyfika zarządzania lokatami i ich eksport, w: Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, pod. red. nauk. E. Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009 (współautor S. Mackiewicz)
 6. Panika jako przyczyna migracji klientów w kryzysie finansowym, w: Migracja klientów a migracja kapitału, pod red. B. Dobiegały-Korony, Warszawa, 2009 (książka w opracowaniu).
 7. Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, pod red. nauk. P. Masiukiewicza, Oficyna Wydawnicza SGH, - wyd. I, Warszawa, 2009,
                                                                                                                                                            - wyd. II (rozszerzone), Warszawa, 2010
 8. Badanie wiarygodności klientów detalicznych, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, pod red. nauk. B. Dobiegały-Korony i T. Doligalskiego, Poltext, Warszawa, 2010
 9. Relacje przedsiębiorstwa i banku w warunkach kryzysu, w: Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, pod red. nauk. R. Sobieckiego i J.W. Pietrewicza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2010
 10. Społeczna autoregulacja kryzysów finansowych, w: Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, pod red. nauk. J. Szambelańczyka, Związek Banków Polskich, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2010
 11. Ocena wiarygodności klientów korporacyjnych, w: Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, pod red. nauk. B. Dobiegały-Korony i T. Doligalskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 12. Udział banków w tworzeniu drugiej szansy dla przedsiębiorstw, w: Współczesna bankowość korporacyjna, pod red. nauk. A. Szelągowskiej, Wydawnictwa CeDeWu, Warszawa, 2011
 13. Zarządzanie sanacją banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 14. Regulacje systemów motywacji top-menedżerów w bankowości, w: Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, pod red. nauk. J. Szambelańczyka, Wyd. ZBP i Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 15. Kryzys a czarny rynek pożyczek, w: Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, pod red. naukową G. K. Świderskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 16. Postępowanie naprawcze a odbudowa wartości firmy, w: Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, pod red. nauk. S. Morawskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 17. Instytucjonalny system bezpieczeństwa finansowego w Polsce, w: Kryzys i co dalej?, pod red. I. Lichniak, OW SGH, Warszawa, 2012
 18. Rola banku centralnego w sanacji sektora bankowego, w: Współczesna bankowość centralna, pod red. W. L. Jaworskiego A. Szelągowskiej, CeDeWu Warszawa, 2012
 19. Ryzyko dużych banków. Perspektywa Polski, CeDeWu, Warszawa, 2012
 20. Bariery procesów naprawczych a zmiany regulacyjne, (współautor M. Nowak) w: Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń UE, pod red. nauk. E. Mączyńskiej, Warszawa, 2013
 21. Restrukturyzacja naprawcza firm w Unii Europejskiej z wykorzystaniem dźwigni finansowej – case study (współautor M. Nowak) w: Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń UE, pod red. nauk. E. Mączyńskiej, Warszawa, 2013
 22. Teoretyczne podstawy i efektywnościowe aspekty dźwigni finansowej w procesie naprawczym, (współautor M. Nowak) w: Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń UE, pod red. nauk. E. Mączyńskiej, Warszawa, 2013
 23. Koncepcje zmian regulacji procesów naprawczych przedsiębiorstw, w: Upadłości, bankructwa, i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane problemy, pod red. A. Adamskiej i E. Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2013
 24. Szanse i bariery współpracy na rynkach islamskich, monografia pokonferencyjna, pt. Wejście polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe, SGH, Warszawa, 2013 (w druku)
 25. Bankowość muzułmańska, (współautor K. Górak-Sosnowska), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2013 (w druku)
 26. Czarny PR a bankructwa banków, w: Public relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie, pod red. M. Kaczmarczyka i Z. Widery, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2013
 27. Podatek bankowy, (współautor P. Dec), CH Beck, Warszawa, 2013
 28. Funkcja sanacyjna banków wobec przedsiębiorstw, w: Banki w społecznej gospodarce rynkowej, red. S. Flejterski, A. Gospodarowicz, Wyd. Związek Banków Polskich, Warszawa, 2014
 29. Uwarunkowania współpracy gospodarczej i finansowej na rynkach muzułmańskich, w: Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2014
 30. Masiukiewicz P. Piramidy finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2015
Artykuły
 1. Crises in Banks Versus State Intervention, Materiały IV Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Perspektywiczne opracowania nauki i techniki” 2008, vol. 1, Ekonomiczne nauki. Banki i bankowy system, Nauka i Studia, Przemyśl, 2008
 2. Management of Banks in Crisis. Main Areas of Research, w: Ekonomika: problemi teorii ta praktiki, Dniepropetrowskij Nacionalnyj Uniwersytet, Wipusk 236, tom V, Dnipropetrowsk, Ukraina, February 2008.
 3. Crises in Banks Versus State Intervention, w: Ekonomika: problemi teorii ta praktiki, Dniepropetrowskij Nacionalnyj Uniwersytet, Ukraina, November 2008.
 4. Islamic Banking, Economics and Business Administration Journal, nr 1/2009
 5. Crisis in Banking – Two Balls Theory, w: Pridneprovsky Research Journal, No. 9/2009
 6. Crisis Threat and Banking Reform Trends, Perspectives of Business, Innovations, Economics Journal, Prague, nr 6/2010
 7. Valuation of the Clients Credibility Versus Information System, w: Information Technology in Management and Marketing, (ed.) M. Kubina et.al., Faculty of Management Science and Informatics University of Żilina, Żilina, 2010
 8. Crisis Threat and Banking Reform Trends, w: Ekonomika: problemi teorii ta praktiki, Dniepropetrowskij Nacionalnyj Uniwersytet, Zbirnik naukowych prac, Wipusk 262, tom VIII, Dniepropetrowsk, Ukraine, 2010
 9. Postcrisis Change of Trust in Poland and in the World, Warsaw, 2011, artykuł na stronie recenzowanej www  Zarządu Głównego PTE, www.pte.pl
 10. Innovations in Customer Value Creation, (ed). B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 11. Strategic Decision – Bank Rehabilitation or Bankruptcy, w: Management Under Conditions of Risk and Uncertainty, (ed.) B. Domańska-Szaruga, W. Wereda, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 2011
 12. Measurement of Clients Trust in Business, in: Theory of Management, Scientific Papers, No. 3, (ed.) Ś. Hittmar, Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, 2011
 13. Structured Products as Innovation in Banking Market, in: Innovations in Customer Value Creation, (ed). B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 14. Crime and Irregularities in Relation to Bank Bankruptcies, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym. Przestępczość gospodarcza, pod red. J. Grzywacza i S. Kowalskiego, Instytut Nauk Ekonomicznych PWSZ, Płock, 2011
 15. Banking Tax in European Union, (współautor P. Dec), w: Annals of Dunarea de Jos University of Galati, Fascicle I. Economics and Applied Informatics, no.  2/2011
 16. Change of Trust in the Crisis versus Client’s Capital Lose, in: Customer Value Creation. Theory and Practice, (eds) B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz, Warsaw School of Economics Press, Warszawa, 2012
 17. Specific of Client’s Value Models in Financial Institutions (współautor E. Wierzbicka) in: Customer Value Creation. Theory and Practice, (eds) B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz, Warsaw School of Economics Press, Warszawa, 2012
 18. Customer Value Creation. Theory and Practice, (eds). B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz, Warsaw School of Economics Press, Warszawa, 2012
 19. Financial Leverage Models versus Bankruptcy Enterprises, w: Journal of International Scientific Publications. Economy & Business, vol. 6, no. 4/2012  (współautor M. Nowak)
 20. Rehabilitation Proceedings and Company Value, w: Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, wyd. rozszerzone, red. nauk. S. Morawska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2012
 21. Special Taxes in Banking, (współautor P. Dec), w: Perspectives of Business, Innovations, Economics Journal, Prague, no. 11 /2012
 22. Stress Tests in Feasibility Study, in: Theory of Management no. 5, Scientific Papers, Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, 2012
 23. Review article: Interest rate and corporate loans in the context of inflation, for: Journal of Management and Financial Sciences, SGH, January, 2013
 24. Administration Orders in Banks. Theory and Practice, w: Corporate Governance in Financial Institutions, pod red. P. Urbanka, monografia Katedry Ekonomii Instytucjonalnej U Ł, Łódź, 2013
 25. Resistance of Islamic Banking to Crises, Wykłady habilitacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2013 (w druku)
 26. Rehabilitation Proceedings of Enterprises with Financial Leverage, Studia Prawno- Ekonomiczne,  Łódzkie Towarzystwo Naukowe nr 1/2013 (w druku)
 27. Price Bubbles Behavioral Factors and Their Influence on the Formation of a Crisis,  (współautor P. Dec), in: International Journal of Management Studies, Statistics and Applied Economics, 2013 (Indie)
 28. Application of Marketing Instruments in the Banking Crisis, (współautor P. Dec), Monograph WS Humanitas, Sosonowiec, 2013
 29. Management of Financial Safety Net in Poland, Theory of Management no. 7, Scientific Papers, Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, 2013 (w druku)
 30. Recovery and Resolution Regime in Polish Financial Market, w: Banki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo w warunkach niepewności, PWSZ Płock, 2013
 31. Crisis Taxes - Threats and Opportunities, Baltic Rim Economies, journal, University of Turku, Finland, no 2/2014
 32. Behavioral Aspects of Price Bubbles – Case of Real Estate, (co-author P. Dec), International Journal of Sustainable Economy, vol. 6, no 2/2014, p. 189-200
 33. Deactivation Instruments of Payment Delay, Acta Oeconomica Universitatis Selye, no. 3/1/2014 (współautor P. Bondarowski)
 34. Measures of Success in Small and Medium-Sized Business in Poland, (co-autor P. Dec), Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, no 1/2014
 35. Financial Leverage for Rehabilitation Proceeding of Enterprise, Studia Prawno- Ekonomiczne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe nr 2/2014 (w druku)
 36. Liquidity Management in Circumstances of Bank Panic, Theory of Management no. 7/2014,
 37. Изменения в системе финансовой безопасности, на примере Польши, "Известия Иркутской государственной экономической академии” no. 4/2014
 38. The Support System Small and Medium Business, (co-autor P. Dec), Research in World Economy, Toronto, no. 9/2014
KamilStoch.jpg 
Jak daleko skoczyć, by nie upaść radzi Kamil Stoch
 
Zainteresowania:
 • narciarstwo
 • podróże egzotyczne
 • kolekcjonowanie papierów wartościowych.
Przeżycia ekstremalne:
 1. awaria balonu w trakcie lotu nad Górami Kapadocji,
 2. zjazd na nartach z Elbrusa (Kaukaz)
 3. atak rekina na plażę na wyspie Mauritius
 4. awaria silników łodzi transportowej (speed boat) w trakcie podróży na lotnisko Male na pełnym morzu rekinów i delfinów (Malediwy).

Albumy i almanachy (Who is who) – zamieszczone noty biograficzne
 • Ludzie roku 96/97 w Polsce, Wydawnictwo Muza, Warszawa, 1997
 • Almanach banków spółdzielczych, suplement miesięcznika Bank, Warszawa, 1998
 • Banki i bankowcy. Kto jest kim Polska ’99, Wydawnictwo Hubertus, Warszawa, 1999
 • Kto jest kim w Polsce, edycja IV,Wydawnictwo Polska Agencja Informacyjna SAWarszawa, 2001
 • Who’s Who. Kto jest kim w bankowości, finansach, ubezpieczeniach, Wydawnictwo Who’s Who, Warszawa, 2003
 • Księga SGH. Pracownicy i absolwenci – kto jest kim?, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2004
 • Mazowiecki Bank Regionalny, 15-lecie, Wydawnictwo MR Bank SA, 2011
 • Bankowość polska 1987-2012. Ludzie i ich dzieło, Wydawnictwo ZBP - CPBiI, Warszawa, 2013
 • Złota Księga Nauk Społecznych, Wydawnictwo Helion, 2013

KONTAKT
• e-mail: piotr.masiukiewicz*wp.pl (zamiast * wstaw @)