Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Tadeusz Oleksyn
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Skład osobowy
 

 prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn

 
TadeuszOleksyn.jpeg
I.    Kontakt: e-mail: oleksyn@neostrada.pl; kom. 608-03-04-16
II. Obszary aktywności
II.1. Pełnione funkcje
 • Członek rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
 • Kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości
II.2. Zainteresowania zawodowe​
 • Zarządzanie organizacjami; filozofie, style i techniki zarządzania organizacją
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi / kapitałem ludzkim w organizacji, w tym zarządzanie kompetencjami
 • Strategie zarządzania: organizacjami, samodzielnymi jednostkami biznesowymi, funkcjonalne. Strategiczne ZZL
 • Zarządzanie / zwiększanie wartości organizacji
 • Sanacje przedsiębiorstw; pokonywanie kryzysu wzrostu; restrukturyzacje
 • Zarządzanie w podsektorze MSP
 • Etyka w biznesie i zarządzaniu
 • Zarządzanie kulturą; zarządzanie międzykulturowe
 • Zachowania organizacyjne
 • Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy
 • Skuteczność i efektywność zarządzania. Efektywność systemu pracy w organizacji.
 • Innowacyjność i konkurencyjność firm
 • Style przywództwa; rozwój przywództwa; menedżerowie a liderzy
 • Organizacja jako system społeczny
 • Społeczeństwo wiedzy / gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie wiedzą.
III.  Publikacje z dziedziny zarządzania: 
  ponad 180, w tym 19 książek, monografii i skryptów; 57 rozdziałów w książkach
      / monografiach; 68 artykułów; 34 referaty na krajowych i międzynarodowych  
      konferencjach; 10 raportów z badań i ekspertyz.
 
IV. Ważniejsze publikacje z ostatnich pięciu lat:
Książki i monografie
 • T.O., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, wydanie trzecie rozszerzone i zaktualizowane. Monografia, ISBN 978-83-264-4515-6. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014, s. 642
 • T.O. (red.), Filozofia a zarządzanie, ISBN978-83-264-3991-9. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 338. Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora SGH za 2013 r.
 • Oleksyn T., Stańczyk T., Bugaj J., Diagnoza i kierunki zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z Listy 500. Raport z badań. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 216
 • T.O. Zarządzanie kompetencjami – teoria i praktyka. Wydanie drugie, rozszerzone i zaktualizowane, ISBN 978-83-7526-719-8. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 356
Rozdziały w monografiach
 • Oleksyn T., Bugaj J., Stańczyk I, Professional Development in the Five Hundred Largest Enterprises: Results of Own Research [in] Human Factor of Global Society, ISBN 978-1-4665-7286-7. CRS Press Taylor $ Francis Group, New York – London, s. 497 - 513 
 • T.O., Managerism and Managers – Descending from Olympus [in] Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and Practical Applications. Monograph, ed. Bylok F., Ubrežiovà I., Cichobłaziński L., ISBN 978-963-269-431-3. Szent Istvan Egyetemi Klado Nonprofit Kft., Gödöllö Hungary 2014, s. 13-23
 • T.O., Sto i więcej lat zarządzania. „Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie”, nr 4 z 2013, s. 16 - 22.
 • Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka przedsiębiorstw z "Listy 500" [w] Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, red. F. Bylok i A. Słocińska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 • Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w] Komunikacja i jakość w zarządzaniu [red. T. Wawak]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010. 
 • Motywacja i motywowanie a zachowania organizacyjne [w] Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości [red. P. Kulawczuk, W. Poszewiecki]. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010 
 • Etyka zarządzania - wybrane kwestie [w] Humanizacja w procesach zarządzania [red. F. Bylok, J. Kołodziejczyk]. wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010
Artykuły w czasopismach naukowych
 • T.O., Enterpise as a Social System – Review od Chosen Issues. “Paradigm” Nr 2 (18) z 2014 r. (Los Angeles – London – New Delhi – Singapore – Washington – Boston), s. 167 – 183.
 • T.O., Sto i więcej lat zarządzania. „Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie”, nr 4 z 2013, s. 16 - 22.
 • T.O. Globalna gospodarka. „Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie” nr 1 z 2013.
 • T.O., Zakresy czynności i role organizacyjne. „Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie”, nr 4 z 2010 roku, s. 55 – 63
 • T.O. Personnel Management, Human Resource Management, Human Capital Management. “Organizacja i kierowanie”, nr 5 z 2010 r., s. 107 – 124
V.   Praktyczne doświadczenia w zarządzaniu:
 • Menedżer / kierownik / dyrektor na różnych stanowiskach w sektorach prywatnym i publicznym
 • Przedsiębiorca - właściciel firmy konsultingowej (HR) w latach 1992 - 2009;
  projekty opracowane i wdrożone dla ponad 60 organizacji polskich,
  transnarodowych i globalnych.
 
VI. Proponowana tematyka przy współpracy naukowej
 • Koncepcje i style zarządzania - teoria i praktyka ...
 • Sanacja / restrukturyzacja przedsiębiorstwa / holdingu / grupy kapitałowej ...
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw / samodzielnych jednostek biznesowych  ... 
 • Zarządzanie wartością / zwiększanie wartości organizacji / holdingu / koncernu / grupy kapitałowej 
 • Kształtowanie kultury organizacji
 • Zarządzanie międzykulturowe w firmie międzynarodowej / globalnej
 • Role organizacyjne menedżerów / specjalistów/ ... - oczekiwane i realne. Moderowanie tych ról
 • Zarządzanie firmą / holdingiem / grupą kapitałową w kryzysie
 • Kapitał ludzki i intelektualny w zarządzaniu organizacją – teoria i praktyka …
 • Style zarządzania a style przywództwa; teoria i praktyka ….
 • Techniki zarządzania stosowane w organizacji
 • Rokowania i układy zbiorowe pracy - casus ...
 • Racjonalizacja i restrukturyzacja zatrudnienia
 • Wartościowanie pracy i budowa systemu taryfowego w ...
 • Motywowanie w organizacji  – teoria i praktyka ...
 • System wynagradzania w teorii i praktyce organizacji
 • Rozwój zawodowy w organizacji 
 • Zarządzanie kompetencjami kierowników i pracowników – teoria i praktyka ... 
 • Ocena pracy i pracowników – metody, techniki i narzędzia; casus firmy …
 • Pomiar pracy – metody, techniki i narzędzia – teoria i praktyka organizacji
 • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi – teoria i praktyka firmy
 • Komunikacja w organizacji
 • Konflikty w organizacji – przyczyny i rozwiązywanie.
 • Harvardzki Projekt Negocjacyjny a praktyka rozwiązywania konfliktów w ... 
 • Wartości i normy moralne w zarządzaniu organizacją – teoria i praktyka firmy …
 • Kodeksy dobrych praktyk / kodeksy etyczne w teorii i praktyce
 • Teoria, koncepcje i praktyka zarządzania organizacjami; zarządzanie ich wartością i przez wartości
 • Przedsiębiorcy i przedsiębiorczość, także w MSP
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi / kapitałem ludzkim
 • Kultura organizacji i zarządzanie międzykulturowe
 • Etyka biznesu i zarządzania
 • New public management