Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 DR hab. TOMASZ DĄBROWSKI, prof. SGH

 
Kontakt:
tomasz.dabrowski@sgh.waw.pl


Konsultacje:


Wykształcenie i uprawnienia

   • Doktor habilitowany, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH
   • Doktor nauk ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
   • Absolwent Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS Polskiej Akademii Nauk
   • Magister nauk ekonomicznych, SGH

Pełnione fun​kcje

   • Profesor, Zakład Wartości Klienta, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH
   • Członek podkomisji rekrutacyjnej na studia drugiego stopnia (od 2014-05-01 do 2016-06-26) 
   • Przewodniczący podkomisji rekrutacyjnej na studia drugiego stopnia (2018-07-13; 2019-07-16)
   • Członek Rady Kolegium KNoP (od 2017-04-20 do 2019-09-30)
   • Członek komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim (2018-10-10; 2019-03-22)
   • Sekretarz Komisji habilitacyjnej (od 2019-04-01 do 2019-11-20) 
   • Sekretarz Komisji habilitacyjnej (od 2019-02-01 do 2019-11-20)
   • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości (od 2019-11-01 do 2020-08-31)

Prowadzone zajęcia

Studia licencjackie

 • Marketing

Studia magisterskie

  • ​Marketing na rynku instytucjonalnym
  • Strategie marketingowe
  • Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa

Studia doktoranckie

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Studia podyplomowe

  • ​Tożsamość i reputacja jako wartość dla klienta
  • Rola reputacji we współczesnym biznesie
  • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Zainteresowanie naukowe

 • reputacja przedsiębiorstwa i jej wpływ na wartość
 • tożsamość i wizerunek przedsiębiorstwa
 • marka przedsiębiorstwa
 • komunikacja korporacyjna
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • zarządzanie relacjami z interesariuszami przedsiębiorstwa

Udział w badaniach naukowych - ostatnie 3 lata

Badania statutowe:

 • Zarządzanie respektujące wartości w koncepcji rozwoju integralnego (humanistycznego); KNOP/S17/02/17
 • Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na działalność przedsiębiorstw; KNOP/S16/04/16
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w XXI wieku; KNOP/S19/08/19

Międzykolegialne granty rektorskie:

 • Strategia społecznej odpowiedzialności szkół wyższych; RG/SSO/18
 • Dobre praktyki giełd krajów Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie rozwoju infrastruktury instytucjonalnej stymulującej społeczną odpowiedzialność biznesu spółek publicznych; RG/DPG/19

Udział w konferencjach (referaty) - ostatnie 3 lata

 • 2018-05-10 Warszawa; Wygłoszenie referatu plenarnego na zaproszenie i koszt organizatorów (keynote speaker); Konferencja krajowa: „Kryzys czy odrodzenie reputacji w instytucjach finansowych?” organizator: Społeczna Akademia Nauk, Warszawa
 • 2018-05-10 Warszawa; Członkostwo w radzie naukowej; Konferencja krajowa: „Kryzys czy odrodzenie reputacji w instytucjach finansowych?” organizator: Społeczna Akademia Nauk, Warszawa
 • 2018-05-10 Warszawa; Udział w dyskusji panelowej; Konferencja krajowa: „Kryzys czy odrodzenie reputacji w instytucjach finansowych?” organizator: Społeczna Akademia Nauk, Warszawa
 • 2018-12-13 Wrocław; Współautorstwo referatu i nieuczestniczenie w konferencji krajowej: „Społeczna odpowiedzialność organizacji. Zysk vs wspólne dobro” organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa

Publikacje - ostatnie 5 lat

1. Brdulak H., Dąbrowski T., Jastrzębska E., Legutko-Kobus P. (2020) Social Responsibility of Universities and Colleges: The View of SGH Warsaw School of Economics Stakeholders. In: Bachnik K., Kaźmierczak M., Rojek-Nowosielska M., Stefańska M., Szumniak-Samolej J. (eds) CSR in Contemporary Poland. Institutional Perspectives and Stakeholder Experiences Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42277-6_7; ISBN:978-3-030-42276-9

2. Jastrzębska, E.; Brdulak, H.; Legutko-Kobus, P.; Dąbrowski, T. J. (2019). Społeczna odpowiedzialność uczelni – perspektywa strategiczna. Zarządzanie Publiczne, 4 (47), http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.19.020.11940.

3. Dąbrowski T.J. (2019), Wykorzystanie stron internetowych w komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności przez spółki publiczne notowane na GPW w Warszawie,  Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Nr 22(71), 50-64.

4. Dąbrowski T.J. (2019), Legitymacja, reputacja, status jako wyznaczniki społecznej pozycji przedsiębiorstwa, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. CXII, s. 201–223, https://doi.org/10.26485/SPE/2019/112/12

5. Adamska A., Dąbrowski T.J., Tomaszewski J. (2019), Dobre praktyki giełd państw Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie rozwoju infrastruktury instytucjonalnej stymulującej społeczną odpowiedzialność biznesu spółek publicznych, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes, red. M. Strojny, SGH, Warszawa

6. Dąbrowski T.J. (2019), Wpływ uwarunkowanych finansjeryzacją kryzysów reputacyjnych na przyszłość banków jako instytucji zaufania publicznego, [w:] A. Fierla, Finansjeryzacja – zadłużenie, uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 115-138.

7. Dąbrowski T.J., Brdulak H., Jastrzębska E., Legutko-Kobus P. (2018), University Social Responsibility Strategies, e-mentor nr 5(77), s. 4-12.

8. Dąbrowski T.J. (2018), Wartości organizacyjne spółek publicznych w Polsce, Organizacja i Kierowanie, nr 3(182), s. 33-48.

9. Dąbrowski T.J. (2018), Rola systemu wartości w legitymizowaniu organizacji – banki na tle innych przedsiębiorstw, „Handel Wewnętrzny”, 3(374), s. 5-17.

10. Dąbrowski T.J., Fierla A., Grygiel-Tomaszewska A., (2018), Pomiar finansjeryzacji. Próba konceptualizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 

11. Dąbrowski T.J. (2018), Rola komunikacji korporacyjnej w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek” nr 4, s. 5-11

12. Dąbrowski T.J. (2017), Wpływ sytuacji kryzysowych na reputację – ujęcie sektorowe, „Handel Wewnętrzny”, 4(369), t. I, s. 72-84

13. Dąbrowski T.J. (2017), Finansjeryzacja jako systemowy czynnik erozji reputacji banków, w: Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, A. Fierla (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 203-221

14. Dąbrowski T.J. (2017), Współczesny bank – między instytucją zaufania publicznego a przedsiębiorstwem, „Bezpieczny Bank”, nr 1(66), s. 129-148

15. Adamska A., Dąbrowski T.J. (2017), Reputation and its measurement. An institutional approach, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”,  Vol. 20, No. 7, Special Issue, 51–61.

16. Adamska A., Dąbrowski T.J. (2016), Do Investors Appreciate Information about Corporate Social Responsibility? Evidence from the Polish Equity Market “Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics”, vol. 27, no. 4, 364–372. http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.27.4.13377

17. Adamska A., Dąbrowski T.J., Grygiel-Tomaszewska A. (2016), Socially responsible investment in post-communist and highly developed European countries “Revue d'études comparatives Est-Ouest”, Vol. 47, no. 3, pp 7-43. http://dx.doi.org/10.4074/S0338059916003016 http://www.necplus.eu/action/displayJournal?jid=REC

18. Dąbrowski T.J. (2016), Zarządzanie strategiczne i społeczna odpowiedzialność biznesu – od separacji do konwergencji, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2, s. 47-59 

19. Dąbrowski T.J., Majchrzak K., (2016), Społeczna odpowiedzialność banków w kontekście walutowych kredytów hipotecznych, CeDeWu, Warszawa 

20. Dąbrowski T.J. (2016), Kształtowanie reputacji banku komercyjnego. Podejście symboliczne i substancjalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 

21. Dąbrowski T.J. (2016), Rozwój organizacji pozarządowych jako czynnik ryzyka reputacyjnego „Handel Wewnętrzny” nr 2, s. 78-89

22. Dąbrowski T.J., Majchrzak K., (2016), Tożsamość i wizerunek wymiaru sprawiedliwości – perspektywa komunikacyjna, „Handel Wewnętrzny” nr 2, s. 302-316

23. Adamska A., Dąbrowski T.J., Grygiel-Tomaszewska A. (2016), Resource based view or stakeholder theory: What explains better the relationship between corporate social responsibility and corporate financial performance? “Eurasian Journal of Business and Management”, vol. 4, no. 2, pp. 1-16, DOI: 10.15604/ejbm.2016.04.02.001