Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Ewa Wierzbicka
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Skład osobowy
 

 Dr hab. Ewa Wierzbicka, prof. SGH

 
Profesor w Instytucie Zarządzania Wartością, KNoP  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Kierownikiem studiów podyplomowych pt. Akademia Ubezpieczeń - ubezpieczenia gospodarcze dla przedsiębiorstw.
Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji SGPiS.

Ewa Wierzbicka zdjecie paszportowe.jpg
Doświadczenie:
 • Pracowała w PAN - w Instytucie Finansów  oraz   Wyższej Szkole  Ubezpieczeń i Bankowości  (obecnie Akademia Finansów Vistula). 
 • Jest jednym ze współtwórców drugiej w Polsce prywatnej uczelni, gdzie pełniła funkcje dziekana i prodziekana oraz otrzymała nominacje profesora tej uczelni. 
 • W latach 2004 – 2015 pełniła funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Jest członkiem Rady Programowej „Insurance Forum. 
Badania:
 • W roku akademickim 2015 / 2016. uczestniczyła  w zadaniu badawczym nr 4 pt. Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na działalność przedsiębiorstwa, pod kierunkiem naukowym dr hab. Prof. SGH Andrzeja Fierli, 
 • w ramach pracy naukowej  zrealizowała  zadanie badawczego na temat: Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa przez ubezpieczenia majątkowe  jako przykład finansjeryzacji ss.30. 
 • wydanie w 2016 - Wzrost niepewności i ryzyka a wybory strategiczne przedsiębiorstw w Polsce. 
 • prowadzi  badania własne pt. Bancassurance współpraca ubezpieczycieli i banków  oraz wykorzystanie ubezpieczeń w transferze ryzyka na ubezpieczyciela. 
Zainteresowania:
 • finanse,
 • makroekonomia,
 • ubezpieczenia jako forma transferu ryzyka podmiotów gospodarczych,  
 • współpraca banków i ubezpieczycieli – bancassurance,
 • finanse przedsiębiorstwa, w tym przyczyny bankructw. 
Prowadzi zajęcia z ubezpieczeń, finansów przedsiębiorstwa i bankowości, a także seminaria licencjackie i magisterskie.

Jest autorem ok.100 publikacji.
Główne publikacje: 
Kontrowersje wokół ubezpieczenia  na życie z funduszem kapitałowym jako formy inwestycji, w pracy zbiorowej pod red. P. Deca :  Przewrotność współczesnych finansów, Of. Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2016, s 159-191, ISBN 98-83-8030-080-4.
Wykorzystanie ubezpieczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca zb. pod red. E. Wierzbickiej , Of. Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie , Warszawa 2016, ss 205, ISBN 978-83-8030-102-3,
Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa w: Wykorzystanie ubezpieczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca zb. pod red. E. Wierzbickiej , Of. Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie , Warszawa 2016, s 13 – 44, ISBN 978-83-8030-102-3,  
Rola ubezpieczeń w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie,  „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”  2016 nr 1 ( 792) s 118 – 129, ISSN 0860 – 6846.  ing barierą rozwoju ubezpieczeń w Polsce, „ Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas”, Zarządzanie 2016 nr 2,  s.315-327, ISSN 1899- 8658,
Rozdział pt. Ubezpieczenia a ograniczanie ryzyka przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, w: Przeciwdziałanie turbulencjom w gospodarce, praca zb.  pod red. naukową  R. Sobieckiego, Of. Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2015 s. 153- 180, ISBN 978-83-8030-003-3; 
Rozdział pt. Znaczenie ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego w; Integracja, Samorząd, Przedsiębiorstwo, Komunikacja i zmiana, praca zb. pod red. A.Olak, R.Kozioł E. Wierzbicka, Kośice 2015.s. 97- bicka (red) Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, Of. Wyd. SGH Warszawa 2014r. 
E. Wierzbicka (red) Ubezpieczenia non- life, CeDeWu Warszawa 2bicka  (red) Ubezpieczenia osobowe, Wyd. Wolters Kluwer business Warszawa 2008r.,
Dylematy rozwoju bancassurance, w: A. Alińska, B. Pietrzak (red) Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania. CeDeWu, Warszawa 2012 s. 437 – 448.
Współautorka książki - Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa - pod red. A. Fierli  Of. Wyd. SGH 2009r  nagrodzonej przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej.  
Współautorka książki  pod red.  B. Pietrzaka, B. Wożniak,  Z. Polańskiego,  pt. System finansowy w Polsce, Wyd. PWN Warszawa 2007r., która uzyskała dwukrotnie nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
a także m. in.
E. Wierzbicka Rola ubezpieczeń w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie,  „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”  2016 nr 1 ( 792) s 118 – 129, ISSN 0860 – 6846,
E. Wierzbicka, Ochrona klienta ubezpieczeń w Polsce, „ Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”  2015 nr 2 kwiecień – czerwiec; 
E. Wierzbicka, Zaufanie jako warunek długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne, „ Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2015 nr 18 , 2015r. s 80 – 89;
E. Wierzbicka, Ubezpieczenia kredytu kupieckiego jako metoda transferu ryzyka przedsiębiorstwa, w; (red). J. Bizon – Górecka, Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie  - komunikacja ryzyka, Wyd. TNOiK Bydgoszcz 2011;
E. Wierzbicka, Współpraca przedsiębiorstwa z ubezpieczycielem w fazach cyklu życia, w: ( red) E. Mączyńska, Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Of. Wydawnicza SGH, Warszawa 2010 r. s. 275- 298;
E. Wierzbicka, Kierunki ewolucji bancassurance, w: Studia Ubezpieczeniowe nr 127, red. nauk. J. Handschke, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009, s. 737- 743;
E. Wierzbicka, Polisy strukturyzowane jako forma oszczędzania, w; Studia Ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe nr 181 red. Jacek Lisowski,  Wyd. Uniwersytetu Ek. w Poznaniu, Poznań 2011.
 
Publikacje w okresie  2012 - 2016
Współpraca MŚP z instytucjami pośrednictwa finansowego warunkiem efektywnego zarządzania strategicznego, w : J. Bakoyi. J. Dzieńdziora, O. Grabiec M. Smolarek  (red), Zarządzanie w innowacyjnej gospodarce, Of. Wyd. Humanitas Sosnowiec 2011r . s. 333- 350. ISBN 978- 83- 61991- 93-9           BW
Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem w regionie,  w: P. Dziekański ( red) Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu,  wyd. WSBiP Ostrowiec Świętokrzyski 2012 r s. 85 – 102.     ISBN 978-83-89466-45-7     
Werzbicka, P. Masiukiewicz ( współautor) Specifics of customer value models In financial institutios , Edited by B.Dobiegała – Korona P. Masiukiewicz, Customer Value creation Theory and practice, Warsaw School of Economics Press, Warsaw 2012 ,  131- 152.         BW
Dylematy rozwoju bancassurance, w: Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, praca zb. pod red. A. Alińskiej  B. Pietrzaka , CeDeWu . pl Warszawa 2012 s. 437- 44,  ISBN 978-83-7556-511-9      BW
Luka ubezpieczeniowa szczególnie groźna przy klęskach żywiołowych, Europejski Doradca Samorządowy EDS 2012 r. nr 3 s. 20 – 23., ISSN 1897-7456,
Bankructwa touroperatorów, czy turyści biur podróży  są bezpieczni, Na portalu KNoP, PraktycznaTeoria.pl, publikacja elektroniczna,
Ekspertyza dla  Senatu RP pt. Możliwości zwolnienia od podatku dochodowego emerytów i rencistów , którzy pobierają najniższe świadczenia, zbadanie wpływu ulg i zwolnień podatkowych na funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemu podatkowego, przyjęte przez biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu dnia 24 .06. 2012r.
Ubezpieczenie  mienia gminy w zarządzaniu ryzykiem  JST, w pracy zb.; Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie  pod red. G. Maśloch. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2013, s. 263-272. ISBN,978-83-7378-791-9,    BW
Gospodarowanie mieniem komunalnym ,w monografii pod tytułem Czynniki zmian zjawisk regionalnych praca zb. pod red Vojtech Jurćak , Paweł Dziekański , Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski 2013 , s. 77 – 96, ISBN 978-83-936652                 BW
Polak przed szkodą i po szkodzie nieubezpieczony, „Kurier Finansowy” nr 3 lipiec – wrzesień 2013, s.31- 33. ISSN 1897 -032X
Powakacyjne refleksje , ubezpieczenia turystyczne, „ Kurier Finansowy” nr 4 październik – grudzień 2013 r. s. 37 – 38. ISSN 1897 -032X
The significance of customer value for an insurance company, „ Insurance Review” „Wiadomości Ubezpieczeniowe” Scientific Quarterly 2013 Nr 4 , 93-104.ISSN 0137-7764             BW
Znaczenie ubezpieczeń w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstw,  (współautorstwo z M. Sałajczyk-Szafrański), w: E. Mączyńska (red), Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej,  Oficyna Wyd. SGH,   Warszawa 2013, s. 119- 154. ISBN 978-83-7378-3,    BS
MŚP w pułapce luki ubezpieczeniowej, Kurier Finansowy nr 1 styczeń marzec, 2014r. s. 15 – 20. ISSN 1897-7456,
Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, praca zb. pod red. Ewy Wierzbickiej. Oficyna wyd. SGH, Warszawa 2014r. ss.253. ISBN 978-83-7378-894-7,  Książka uzyskała nagrodę Rektora Szkoły Głównej w Warszawie zespołową III stopnia;   BW
E. Wierzbicka, M. Howard (współautor) , Bankructwa organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, doświadczenia rynku polskiego i brytyjskiego, w: E. Mączyńska (red.) Oficyna Wyd. SGH, Bankructwa przedsiębiorstw – wybrane, aspekty ekonomiczne i prawne, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2014, . ISBN 978 – 83-7378-918-0          BS
Znaczenie ubezpieczeń dla przedsiębiorstw sektora MŚP, “ w Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Wyższej    Szkoły Humanitas Zarządzanie”, nr 1/2014, s. 141-151. ISSN 1899-8658,     w monografii naukowej pt. Aspects of Security for the Protection of the Interests, tom1, M. Keleman, A.Olak, V.Blaźek, E.Bejar a kolekiv, Kośice- Rzeszów -Lublin  2014, Politechnika Lubelska, s. 276 – 295, ISBN 978 -88-7947-040-2,  publikacja elektroniczna,       BW
Znaczenie ubezpieczeń dla przedsiębiorstw sektora MŚP, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie”, nr 1/2014, s. 141-151. ISSN 1899-8658; BS
Ochrona klienta ubezpieczeń w Polsce  „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”2015 Nr2,  s 71-79, ISSN 1896-656X; BW
Kilka refleksji na temat niedoubezpieczenia mienia jednostek samorządu terytorialnego, praktycznateoria.pl,  publikacja elektroniczna;
Ryzyko małych i średnich przedsiębiorstw i możliwości jego ubezpieczenia, w Nauki Ekonomiczne tom XXII, Przedsiębiorstwa , banki i polityka regionalna w nowej perspektywie finansowej UE, red naukowa J. Grzywacz , S. Kowalski, Zeszyty Naukowe PWST w Płocku , Płock 2015 s.75 – 82.    ISSN 1644 – 888X;  BS
Bankructwa biur podróży w Polsce, w pracy zbiorowej  pt. Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw, wybrane aspekty regulacyjne, pod red. E. Mączyńskiej, Oficyna wyd. SGH, Warszawa 2015, s. 221- 236,  ISBN 978 – 83- 7378-963-0;   BS
Zaufanie jako warunek długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”2015/1 nr18. s 80 – 89, ISSN 1896 – 3641; BW
Przezorny , a więc ubezpieczony, „ Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 2015 nr  9  wrzesień, Nr indeksu 374164, ISSN 1644-5325;( publikacja nierecenzowana), BW
Ubezpieczenia a ograniczanie ryzyka przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, w: Przeciwdziałanie turbulencjom w gospodarce, praca zb.  pod red. naukową  R. Sobieckiego, Of. Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie , Warszawa 2015 s. 153- 180, ISBN 978-83-8030-003-3; BS
Wypowiedź dla miesięcznika finansowego „Bank” na temat: Klientom, państwu i pośrednikom finansowym potrzebne jest bezpieczne długoterminowe oszczędzanie, „Bank” 2015 nr 12( 272) s. 23 , ISSN 1230- 9125; ( publikacja nierecenzowana),
Ubezpieczenie jako ekonomiczny instrument zarządzania należnościami  małych i średnich przedsiębiorstw „Acta Scientifica Academiae Ostrovensis” Sectio A, 2015 nr 5 ,ISSN 2300-1739; BW
Rola ubezpieczeń w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie,  „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”  2016 nr 1 (792) s 118 – 129, ISSN 0860 – 6846. BW

  Makro – i mikroekonomiczne znaczenie ubezpieczeń w gospodarce w procesie finansjeryzacji w pr. zb. pod red. A. Fierli Wokół finansjeryzacji. Wybrane zagadnienia. Of wyd. SGH , Warszawa 2018, ( ISBN 978-83-8030-245-7) s. 153-1

  85,

  D

  ilemmas of Financial Consumer Security, „  Journal of Insurance Financial Markers and Consumer Protection”, 2017 nr 4(26) s.31-46,( ISSN 1896-3641),

  Long-term saving of population on opportunityfor both and coumtry`s”Economic Annals XXI , Kijew (Ukraine) 2017/1/1 p.52-55,ISSN 1728-6220( print), ISSN 1728-6239 ( online), ( periodyk indeksowany w bazie Web of Science)

  Ubezpieczenia majątkowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem jako przejaw  finansjeryzacji w: Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwo, praca zbiorowa pod red A. Fierli, Of. Wyd. SGH. Warszawa 2017 , s. 223-254,( ISBN 978-83-8030-162-7)

  Kontrowersje wokół ubezpieczenia  na życie z funduszem kapitałowym jako formy inwestycji, w pracy zbiorowej pod red. P. Deca :  Przewrotność współczesnych finansów, Of. Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2016, s. 159-191, ISBN 98-83-8030-080-4.

  Wykorzystanie ubezpieczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwempraca zb. pod red. E. Wierzbickiej , Of. Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie , Warszawa 2016, ss. 205, ISBN 978-83-8030-102-3,

  Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa w: Wykorzystanie ubezpieczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwempraca zb. pod red. E. Wierzbickiej , Of. Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie , Warszawa 2016, s. 13–44, ISBN 978-83-8030-102-3,​

   
   
   

   Konsultacje

   
  środa 18.00 -19.00