Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr hab. Ewa Wierzbicka, prof. SGH

 Absolwentka SGPiS ( obecnie SGH w Warszawie). Od 2006 r. do obecnie jest pracownikiem naukowo- dydaktycznym w Kolegium Nauk o Przedsiebiorstwie . W SGH prowadziła wykłady, seminaria lic. I magisterskie , aktywnie uczestniczy w badaniach naukowych. Jest kierownikiem studiów podyplomowych Akademia Ubezpieczeń – ubezpieczenia gospodarcze dla przedsiębiorstw. Pracowała wcześniej w PAN, od 1992 do 2006 r. w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości , drugiej po Kożmińskim niepublicznej uczelni w Polsce, gdzie pełniła funkcje dziekana i prodziekana oraz była członkiem senatu. W latach 1990 – 2006 była pracownikiem naukowym Instytutu Finansów. Ma w swoim dorobku ok 130 publikacji z dziedziny finansów i ekonomii.


Kontakt

ewierz1@sgh.waw.pl


Konsultacje

czwartki 17:30–18:30 na MS Teams lub mailowo


Wykształcenie i uprawnienia

 • ​Doktor habilitowany , Profesor SGH,
 • Absolwentka SGPiS  Wydziału Ekonomiki Produkcji,( obecnie SGH w Warszawie), uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych 19.01.1981 r. Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomia 20 grudnia 2018 r. w SGH w Warszawie


Doświadczenie zawodowe

Pracownik naukowo – dydaktyczny uczelni niepublicznych i publicznych, wykładowca problematyki ubezpieczeń , finansów przedsiębiorstwa i  finansów publicznych , ekonomii i zarządzania. Promotor bardzo wielu prac magisterskich , licencjackich i końcowych na studiach podyplomowych. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych.


Członkostwo w organizacjach polskich i międzynarodowych

 • Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości​


Prowadzone zajęcia

Studia licencjackie

 • ​​seminaria licencjackie

Studia magisterskie

 • Teoria zarządzania
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Studia podyplomowe

 • Problematyka cyber-ubezpieczeń, bancassurance, ubezpieczenia dla MŚP

Szkolenia z dziedziny współpracy banków i ubezpieczycieli


Zainteresowanie naukowe

Ubezpieczenia gospodarcze, majątkowe i na życie, wykorzystanie ubezpieczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem, cyberryzyko i możliwości ich ubezpieczania, Fintechy i  Iinsurtechy,  problemy zrównoważonego rozwoju, finansjeryzacja i jej konsekwencje. Nowoczesne źródła finansowania przedsiębiorstw.


Udział w badaniach naukowych - ostatnie 3 lata

Rok 2017

Badanie nr 4 pt. Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na działalność przedsiębiorstwa,   KNOP/S17/04/17 kierownik  prof. A. Fierla. W ramach tego badania napisałam tekst pt. Makro i mikroekonomiczne znaczenie  ubezpieczeń  w gospodarce w procesie finansjeryzacji (s.s 33), który uzyskał  pozytywną recenzję. Dziedzina: Ekonomia i finanse.

Rok 2018

W roku akademickim  2018/2019  realizowałam badanie  Tytuł Badania: Zarządzanie respektujące wartości w koncepcji rozwoju integralnego,humanistycznego, KNOP/S18/02/18  Kierownik Pani dr.hab. Magdaleny Mikołajek – Gocejny Prof. SGH, tekst badania pt. Bezpieczeństwo finansowe w Polsce w pokoleniu silver, obecnych i potencjalnych klientów instytucji finansowych. ( ss.33), dziedzina ekonomia i finanse.

Lata 2019/2020

2020 Inwestycje a zrównoważony rozwój KNOP/S20: 1.11 Kierownik   Pan    prof. A. Fierla

Grupa tematyczna nr 3 - temat "Finansowe i inwestycyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw" - kierownik grupy tematycznej dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH. Dziedzina ekonomia i finanse. Zadanie badawcze 1 w ramach grupy tematycznej nr 3 - "Inwestycje a zrównoważony rozwój" - kierownik dr hab. Andrzej Fierla, prof. SGH

Temat zrealizowany Ewa Wierzbicka, Ubezpieczenia majątkowe w warunkach zrównoważonego rozwoju. s 33, dziedzina ekonomia i finanse


Udział w konferencjach (referaty) - ostatnie 3 lata

 • 23-25 czerwca 2020 r. Spotkanie Liderów świata Bankowości i Finansów, Insurance and Banking Forum,  oraz w  dniach 19 – 20 października 2020 Banking & Insurance Forum , Członkowstwo w Radzie Programowej Insurance Forum.
 • 5 listopada 2020 IT w Administracji Giga Com.
 • Dnia 3 grudnia 2020 r. konferencja Ochrona i bezpieczeństwo uczestników rynku usług finansowych, Efektywność, diagnoza i perspektywy referat pt. Determinanty bezpieczeństwa seniorów na rynku usług finansowych.
 • 10 grudnia 2020 udział w Kongresie Customer Finance.


Publikacje - ostatnie 5 lat

2015 

 • Ewa Wierzbicka. Znaczenie ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego, w: Integracja, Samorząd Przedsiębiorstwo praca zb. pod red. A. Olak, R. Kozioł, E. Wierzbicka, Wyd. Multiprint s.r. o.Kośice, Kośice 2015, s. 97–113,   ISBN 978-80-89551-19-4;
 • Ewa Wierzbicka,Integracja, Samorząd Przedsiębiorstwo praca zb. pod red. A. Olak, R. Kozioł, E. Wierzbicka, Wyd. Multiprint s.r. o.Kośice, Kośice 2015, s. 97–113,   ISBN 978-80-89551-19-4;
 • Ewa Wierzbicka, Ochrona klienta ubezpieczeń w Polsce  „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2015 Nr 2,  s. 71-79, ISSN 1896-656X;
 • Ewa Wierzbicka Kilka refleksji na temat niedoubezpieczenia mienia jednostek samorządu terytorialnego, praktycznateoria.pl , 2015 r. publikacja elektroniczna;
 • Ewa Wierzbicka ,Ryzyko małych i średnich przedsiębiorstw i możliwości jego ubezpieczenia, w Nauki Ekonomiczne tom XXII, Przedsiębiorstwa , banki i polityka regionalna w nowej perspektywie finansowej UE, red naukowa J. Grzywacz , S. Kowalski, Zeszyty Naukowe PWST w Płocku , Płock 2015 s.75 – 82,  ISSN 1644 – 888X;
 • Ewa Wierzbicka ,Bankructwa biur podróży w Polsce, w pracy zbiorowej  pt. Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw, wybrane aspekty regulacyjne, pod red. E. Mączyńskiej, Oficyna wyd. SGH, Warszawa 2015, s. 221-236,  ISBN 978 – 83- 7378-963-0;
 • Ewa Wierzbicka, Zaufanie jako warunek długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2015/1 nr18. s 80 – 89, ISSN 1896 – 3641;
 • Ewa Wierzbicka, Przezorny , a więc ubezpieczony, „ Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 2015 nr  9  wrzesień, Nr indeksu 374164, ISSN 1644-5325;( publikacja nierecenzowana)
 • Ewa Wierzbicka, Ubezpieczenia a ograniczanie ryzyka przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, w: Przeciwdziałanie turbulencjom w gospodarce, praca zb.  pod red. naukową  R. Sobieckiego, Of. Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie , Warszawa 2015 s. 153-180, ISBN 978-83-8030-003-3;


2016

 • Ewa Wierzbicka, Kontrowersje wokół ubezpieczenia  na życie z funduszem kapitałowym jako formy inwestycji, w pracy zbiorowej pod red. P. Deca :  Przewrotność współczesnych finansów, Of. Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2016, s. 159-191, ISBN 98-83-8030-080-4.
 • Ewa Wierzbicka. Wykorzystanie ubezpieczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca zb. pod red. E. Wierzbickiej , Of. Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie , Warszawa 2016, ss. 205, ISBN 978-83-8030-102-3,
 • Ewa Wierzbicka, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa w: Wykorzystanie ubezpieczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca zb. pod red. E. Wierzbickiej , Of. Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie , Warszawa 2016, s. 13–44, ISBN 978-83-8030-102-3,
 • Ewa Wierzbicka, Rola ubezpieczeń w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie,  „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”  2016 nr 1 ( 792) s. 118–129, ISSN 0860 – 6846.
 • Ewa Wierzbicka, Misselling barierą rozwoju ubezpieczeń w Polsce, „ Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Zarządzanie 2016 nr 2,  s.315-327, ISSN 1899- 8658,


2017

 • Ewa Wierzbicka , Dilemmas of financial consumer security, Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2017 numer 4 s. 31-46, ISSN 1896-3641,
 • Ewa Wierzbicka , Znaczenie bankassurance dla banków spółdzielczych , Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Jana Kochanowskiego w Kielcach,2017  tom 21 s. 173-184,
 • Ewa Wierzbicka Long-term saving of the population on opportunity for both the cuntry`s economy  and individual households  , Economic Annals XXI,2017 vol 163 (1-2)(1) p. 52-55, 
 • Ewa Wierzbicka, Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa  (The Role of Insurance Enterprise risk Management) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie , 2017 nr 4 s. 133-147.ISSN 1899-8658.
 • Ewa Wierzbicka Ubezpieczenia majątkowe w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa jako przejaw finansjeryzacji, w pracy zbiorowej pod red A. Fierli Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Of wyd. AGH w Warszawie , Warszawa 2017 , s. 223-254, ISBN 978-83-8083-162-7,


2018

 • Ewa Wierzbicka, Makro i mikroekonomiczne znaczenie ubezpieczeń w gospodarce w procesie finansjeryzacji w: pracy zb. pod. red. A. Fierli Wokół finansjeryzacji , wybrane zagadnienia , Of. Wyd. SGH, s. 153-186 Warszawa 2018, ISBN 978-83-8030-245-7.  
 • Ewa Wierzbicka, Determinanty zwiększenia w Polsce oszczędności gospodarstw domowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie 2018 tom 19 (4) s. 61-77 , ISSN 1899-8658,


2019 

 • Ewa Wierzbicka, Znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa finansowego seniorów, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2019 nr 3 , ISSN 1896-3641. 


Zainteresowania pozanaukowe

 • Muzyka,  podróże, książki historyczne i biografie, spacery z psem​
 
 
 

 Konsultacje

 
środa 18.00 -19.00