Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Podgląd obrazu

 
 

 Seria Instytutu Zarządzania Wartością

 

Instytut prowadzi blog naukowy dostępny pod adresem ValueComesFirst.pl. Zapraszamy do zapoznania się z umieszczonymi na blogu tekstami, włączenia się w dyskurs poprzez umieszczanie komentarzy pod artykułami, a także do subskrybowania profilu blogu w serwisie Facebook.

Zobacz również: publikacje pracownikówZakład Pomiaru Wartości Przedsiębiorstwa oraz Zakładu Wartości Klienta

 

Dylematy Finansjeryzacji. Dłużne Papiery Wartościowe w Finansowaniu Przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018 (wspólnie z H. Sokół)
Zarządzanie respektujące wartości :raport z badań /redakcja naukowa Andrzej Herman, Tadeusz Oleksyn, Izabela Stańczyk.  Warszawa : Difin, 2016.

sgh_produkty_2591_145467437656b491c8ba071.jpg
​Społeczna odpowiedzialność banków w kontekście walutowych kredytów hipotecznych, Tomasz J. Dąbrowski, K. Majchrzak, wyd. CeDeWu, Warszawa 2016. Spoleczna-odpowiedzialnosc-banko_[1359]_1200.jpg
​ KSZTAŁTOWANIE REPUTACJI BANKU KOMERCYJNEGO. Podejście symboliczne i substancjalne, Tomasz J. Dąbrowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016. Kształtowanie reputacji banku.jpg
​Masiukiewicz P. Piramidy finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2015

​Dla przyszłości - praca pod redakcją Ireny Hejduk, Andrzeja Hermana,Warszawa, Difin, 2014 dla przyszłości.jpg
​Dec P. Masiukiewicz P. Podatek bankowy, CH Beck, Warszawa, 2013

​Górak-Sosnowska K. Masiukiewicz P. Bankowość muzułmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2013 big_9251_635243505965937500.jpg
Masiukiewicz P. Ryzyko dużych banków. Perspektywa Polski, CeDeWu.pl,, Warszawa, 2012
CDW495_o.jpg

Dylematy wyceny przedsiębiorstwa

red. nauk.: Marek Panfil, Andrzej Szablewski

Poltext, Warszawa 2013

Książka Dylematy wyceny przedsiębiorstwa jest kolejną pozycją Wydawnictwa Poltext z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Stanowi uzupełnienie i wzbogacenie wcześniejszej publikacji Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki z 2011 roku pod redakcją tych samych redaktorów naukowych (Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego), która została bardzo dobrze przyjęta wśród teoretyków i praktyków (otrzymała kilka nagród i wyróżnień) oraz jest wykorzystywana w procesie kształcenia studentów i w szkoleniach z tematyki wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Marketing doświadczeń

Iwona Skowronek

Poltext, 2013

Książka wyjaśnia, czym jest i jak powstaje emocjonalny wymiar wizerunku firmy. Wskazuje, jak kształtować wrażenia klientów korzystne dla reputacji i rentowności przedsiębiorstwa poprzez:

  • zastosowanie koncepcji marketingu doświadczeń
  • wykorzystanie emocjonalnego potencjału satysfakcji klienta
  • dostarczanie czynników zachwytu (delight experiences)
  • budowę emocjonalnych podstaw lojalności
  • wzbudzanie spontanicznych, pozytywnych opinii o firmie

Czytaj więcej...

Kapitał polskich migrantów w rozwoju mikroprzedsiębiorstw

Małgorzata Grotte

Poltext, Warszawa 2013

Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu i w jaki sposób różne formy kapitału polskich migrantów zarobkowych (kapitał finansowy, ludzki i społeczny) wpływają na rozwój zakładanych przez nich mikroprzedsiębiorstw. Podjęto próbę weryfikacji hipotezy, że kapitał migracyjny przyczynia się do rozwoju tych najmniejszych firm pod względem zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Książka wypełnia lukę w dotychczasowych badaniach nad efektami migracji zarobkowej Polaków oraz stanowi wkład do wiedzy na temat źródeł innowacyjności i rozwoju polskich mikroprzedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

 

 Pozycje książkowe pracowników Instytutu

 

Kształtowanie wizerunku równoległego

Wojciech Budzyński

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

W niniejszej pracy, po zdefiniowaniu pojęcia wizerunku równoległego, przyjęto wynikającą z tej definicji tezę główną, że istotnym uwarunkowaniem decyzji zakupowych i innych decyzji biznesowych, którym towarzyszy proces oceny firmy czy marki, podejmowanych zarówno przez ośrodki decyzyjne w przedsiębiorstwach, jak i przez konsumentów, jest nie tylko posiadany lub tworzony na potrzeby tych decyzji wizerunek rzeczywisty, ale także wizerunek nazwany równoległym.

Czytaj więcej...

Rejestry kredytowe

Alfred Bieć

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

Czytaj więcej...

Zarządzanie sanacją banku

Piotr Masiukiewicz

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

Podstawowym celem pracy jest kompleksowe ujęcie problematyki sanacji, analiza dotychczasowego stanu wiedzy i doświadczeń, występujących barier oraz sformułowanie modeli zarządzania sanacją z uwzględnieniem poszczególnych procesów w warunkach kryzysu. Drugim celem jest uporządkowanie pojęć i definicji związanych z kryzysem oraz procesowym zarządzaniem sanacją banku. Celem przeprowadzonych badań było określenie zagrożeń kryzysowych, uwarunkowań zarządzania sanacją, określenie możliwych działań banków i ich przygotowania do kryzysu, a także możliwych postaw i zachowań klientów w kryzysie.

Czytaj więcej...

Rewolucja w raportowaniu biznesowym

Paulina Roszkowska

Difin, 2011

Książka, którą Autorka proponuje czytelnikowi - menedżerowi, pracownikowi korporacji czy firmom sektora MŚP, studentowi i innym zainteresowanym - to próba odpowiedzi na cztery pytania: co raportować?, komu raportować?, po co raportować? oraz jak raportować? Zaproponowane wskazówki, mające bez­pośrednie zastosowanie do praktyki biznesu, poparte zostały przykładami raportowania światowych liderów społecznej odpowiedzialności, takich jak BASF, P&G, Wal-Mart czy BAT.

Czytaj więcej...

Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe

red. nauk.: Piotr Masiukiewicz

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

Zbiór studiów przypadków zawarty w tej książce jest przestrogą dla menedżerów instytucji finansowych, ale i dla inwestorów szukających wielkich i szybkich zysków.

Na temat najnowszych afer, wynikłych w trakcie euro -amerykańskiego kryzysu subprime, brak jest jeszcze kompleksowych analiz oraz szerszych publikacji; być może w przyszłości wyjdą na jaw jeszcze inne, nieznane oblicza tych bankructw. Znaczna część niniejszej publikacji poświęcona jest przypadkom najnowszych bankructw i upadłości związanych z kryzysem subprime.

Pierwsze wydanie książki zyskało wiele przychylnych recenzji, a także wyróżnienie w 2009 roku na Targach Książki Ekonomicznej w Warszawie w kategorii ?Finanse i Bankowość". Dlatego autorzy zdecydowali się na drugie - poszerzone i uaktualnione o nowo poznane fakty - wydanie.

Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy interesują się problematyką kryzysów w instytucjach finansowych, a przede wszystkim dla menedżerów instytucji finansowych, członków rad nadzorczych oraz szefów audytu wewnętrznego i audytorów zewnętrznych w tych instytucjach, a także dla studentów kierunków ekonomicznych.

Czytaj więcej...

Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT

Remigiusz Orzechowski

Oficyna Wydawnica SGH, Warszawa 2008

Przedmiotem książki dr Remigiusza Orzechowskiego są problemy dopasowania pomiędzy biznesem a technologiami informacyjnymi. Autor przedstawił wyniki własnych badań dotyczących wpływu IT na tworzenie wartości przedsiębiorstwa. W książce wyjaśniono mechanizm dopasowania pomiędzy biznesem oraz IT a następnie jego wpływ na budowanie wartości dostarczanej biznesowi przez technologie informacyjne. Przedstawiono również analizę metod pomiaru i zarządzania dopasowaniem biznes-IT a także dokonano identyfikacji i charakterystyki czynników mających wpływ na zmniejszenie luki tego dopasowania, co zilustrowano przykładami z kilku przedsiębiorstw krajowych. Jest to książka nowatorska w literaturze krajowej. Również za granicą istnieje stosunkowo niewiele publikacji na ten temat. Zainteresuje z pewnością szerokie grono czytelników, w tym studentów zarządzania, informatyki a także praktyków gospodarczych. Przede wszystkim jednak powinna stać się obowiązkową lekturą dla osób odpowiedzialnych w firmach za strategię i rozwój systemów IT.

Czytaj więcej...

Value Creation in the Era of Service Economy

pod red. Andrzeja Hermana, Andrzeja Szablewskiego

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008

This book is a result of scientific research under theory and practice of value based management conducted for the first time in Poland since 1993 by the Department of Small Business in the Collegium of Business Administration at Warsaw School of Economics. This work is a unique combination of latest theoretical concepts which include such aspects as the development of the global supply chains, the growing importance of the intangible assets and the advances in Information and Communications Technology. These factors have growing importance for the company’s management in the changeable environment.What makes the book unique is the confrontation of the results of the scientific research with practical knowledge and empirical experiences of the middle and top level managers who have attended postgraduate studies prepared by the Department of Small Business. Post graduate studies are offered in four major subjects : Value Based Management, Company Valuation, Effective IT Management and IT Governance, Business Intelligence. The number of graduates of these courses exceeded 1000 and is still growing.

Czytaj więcej...

Marketing w enklawach finansowych

Piotr Masiukiewicz

Difin, Warszawa 2007

W książce przedstawiono działania marketingowe nastawione na pozyskiwanie klientów w obszarach dynamicznie rozwijających się funkcji finansowych (kre­dytowych) zarówno w instytucjach finansowych, jak i w podmiotach tradycyjnie nienależących do branży finansowej. Autor zdefiniował i przybliżył pojęcie enklaw finansowych, opisał strategie produktów i cen stosowanych przez te podmioty.

Punktem wyjścia do rozważań jest teza, że cena pieniądza oferowana klientom w enklawach finansowych jest znacznie niższa od średnich cen rynkowych, a na­wet zerowa. Autor, analizując przypadki konkretnych enklaw – kas mieszkaniowych, oferty zintegrowanej SKOK, kredytu C2C na platformie internetowej itp., odpowiada na istotne pytania – jak możliwe jest funkcjonowanie tego typu enklaw, na czym polega istota stosowanego przez nie marketingu oraz kto je nansuje? Praca opiera się na solidnych podstawach analizy studiów przypadków, danych statystycznych, kwerend literaturowych oraz badań własnych i obcych.

 

Czytaj więcej...

Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa

pod redakcją Barbary Dobiegały-Korony oraz Andrzeja Hermana

Difin, Warszawa 2006

Zagadnieniu budowy wartości firmy poświęcona jest publikacja Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa". Publikacja jest pracą zbiorową pod redakcją naukową prof. dr hab. Barbary Dobiegała-Korony oraz prof. dr hab. Andrzeja Hermana. Książka powstała jako wynik wieloletnich dyskusji prowadzonych w gronie pracowników Katedry Small Businessu oraz doświadczeń współpracy z menedżerami, analitykami oraz inwestorami, będącymi uczestnikami kolejnych edycji Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Firmy oraz Zarządzania Wartością Klienta przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej.

Książka skierowana jest do wszystkich, którzy zarządzają przedsiębiorstwem, uczestniczą w budowie wartości przedsiębiorstwa, studentów ekonomicznych kierunków oraz wykładowców, którym bliska jest tematyka zarządzania przedsiębiorstwem w nowoczesnej gospodarce.

Czytaj więcej...

 
 
 

 Struktura