Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Pomiaru Wartości Przedsiębiorstwa | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Zakład Wartości Klienta - Publikacje
 

 publikacje

 

​Zarządzanie respektujące wartości :raport z badań /redakcja naukowa Andrzej Herman, Tadeusz Oleksyn, Izabela Stańczyk.  Warszawa : Difin, 2016. zarządzanie respektujące wartość.jpg

Dla przyszłości - praca pod redakcją Ireny Hejduk, Andrzeja Hermana,Warszawa, Difin, 2014 dla przyszłości.jpgWycena spółek z WIG30 Specyfika, metody, przykłady

red. nauk.: Marek Panfil, Andrzej Szablewski

Poltext, Warszawa 2014

Książka Wycena spółek z WIG30 stanowi kontynuację i uzupełnienie poprzednich publikacji wydanych przez Poltext (Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki oraz Dylematy wyceny przedsiębiorstwa). Tym razem przedmiotem analizy jest wycena kilkunastu największych spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie, takich jak: Bogdanka, JSW, TVN, KGHM Polska Miedź, PKO BP, Pekao, PKN Orlen, czy PZU. Jest to pierwsza publikacja tego typu na rynku polskim.​

Czytaj więcej...

Dylematy wyceny przedsiębiorstwa

red. nauk.: Marek Panfil, Andrzej Szablewski

Poltext, Warszawa 2013​

Książka Dylematy wyceny przedsiębiorstwa jest kolejną pozycją Wydawnictwa Poltext z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Stanowi uzupełnienie i wzbogacenie wcześniejszej publikacji Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki z 2011 roku pod redakcją tych samych redaktorów naukowych (Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego), która została bardzo dobrze przyjęta wśród teoretyków i praktyków (otrzymała kilka nagród i wyróżnień) oraz jest wykorzystywana w procesie kształcenia studentów i w szkoleniach z tematyki wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.​

Czytaj więcej...

Business Valuation (wersja chińska), red. Marek Panfil, Andrzej Szablewski, Anhui People's Publishing House, Szanghaj, 2013r.

Business Valuation. A Basic Approach, eds. Marek Panfil, Andrzej Szablewski, Poltext, Warszawa, 2012r. 

Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, red. Marek Panfil, Andrzej Szablewski, Poltext, Warszawa, 2011r.

Nagroda zbiorowa I stopnia Rektora SGH w 2012r.

Nagroda Grand Prix za najlepszą książkę Targów Wydawnictw Ekonomicznych w 2011 r. 

Nagroda za najlepszą książkę w kategorii "Finanse i Bankowość" na Targach Wydawnictw Ekonomicznych w 2011 r.

 

 

 

Dylematy inwestowania. Rodzaje, efektywność, przykłady

red. nauk.: Dorota Podedworna-Tarnowska

Poltext, Warszawa 2011
 
Książka ma na celu wyjaśnienie tych zawiłości i przybliżenie wybranych zagadnień dotyczących inwestowania. Charakteryzuje się ona różnorodnością tematów w dziedzinie inwestycji od omówienia metod używanych do oceny ich efektywności, po prezentację różnych rodzajów produktów inwestycyjnych. Każdy rozdział jest wsparty przykładami doskonale obrazującymi omawiane zagadnienia. Atutem książki jest aktualność poruszanych w niej problemów, zwłaszcza w obliczu dynamicznych zawirowań, które występują na rynkach finansowych.
 

Czytaj więcej...

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. Marek Panfil, Difin, Warszawa, 2011r., wydanie 2

Nominacja do nagrody Beta.  

Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. Marek Panfil, Poltext, Warszawa, 2009r.

Wyróżnienie na Targach Wydawnictw Ekonomicznych w 2009r. w kategorii "Finanse i Bankowość"

Czytaj więcej...

Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw

pod red. nauk. Andrzeja Szablewskiego

Poltext, 2010

Książka przedstawia problem zmienności rynków kapitałowych, surowcowych i pieniężnych w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku oraz ich wpływ na determinanty wyceny i wartość przedsiębiorstw. Szczególnie wnikliwie Autorzy rozpatrują takie zagadnienia, jak: zmienność rynków jako nowa „normalność” w gospodarce, miejsce Chin w przyszłym ładzie finansowym świata, bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce, weryfikacja teorii dotyczących cen ropy naftowej, narastanie długu publicznego na świecie i w Polsce oraz sposoby jego finansowania.
Budowa kapitału zaufania poprzez komunikację i zarządzanie oczekiwaniami inwestorów stanowi odpowiedź na utratę zaufania przez wiele spółek publicznych, także w naszym kraju. W publikacji zaakcentowano potrzebę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, znaczenie niematerialnych aktywów firmy, wykorzystywanie obligacji jako coraz istotniejszego źródła finansowania przedsiębiorstw oraz wzmacnianie kontroli wewnętrznej, która wpływa dodatnio na proces kreowania ich wartości. Przedstawiono także całkowite stopy zwrotu spółek kapitałowych na GPW w Warszawie w latach 2001-2009 oraz zakres zmian u notyfikowanych akcjonariuszy spółek giełdowych w ostatnich latach w Polsce.

 

Czytaj więcej...

 

 

Capital Flows in the Global Economy
edited by Andrzej Szablewski

Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, 2009

This book is a result of research on both theory and practice of capital flows in the global economy.The research has been performed by a team of economics from the Collegium of Business Administration, at Warsaw School of Economics. The authors focus primarily on the origins of world financial crisis and on the new directions of capital flows. Additionally, the authors discuss the impact of the process of capital accumulation by China and India on the world economy, mechanisms of shaping crude oil prices as well as growing importance of remittances.

Czytaj więcej...

Offshoring usług. Wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.

Dorota Ciesielska

Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, 2009

Offshoring usług jest jedną ze strategii przedsiębiorstw, odpowiadających na wyzwania procesu globalizacji, rozwoju nowych technologii oraz innowacji organizacyjnych. Polega on na wydzieleniu części procesów biznesowych: księgowych, IT, badawczo-rozwojowych i innych z firmy macierzystej i przekazaniu ich do wykonania przedsiębiorstwom w innych krajach - o niższych kosztach pracy lub większych zasobach kapitału intelektualnego. Strategia ta umożliwia firmom koncentrowanie się na wykonywaniu tych działań, które w największym stopniu odpowiadają za tworzenie wartości przedsiębiorstwa. Książka zawiera prezentację wiodących firm na świecie i łączy rozważania teoretyczne z analizą konkretnych przykładów przedsiębiorstw stosujących strategie offshoringowe - od prekursora offshoringu General Electric po dynamicznie rozwijającą się hinduską globalną korporację Infosys Technologies.

Offshoring usług : wpływ na rozwój przedsiębiorstwa - Dorota Ciesielska

Migracja kapitału w globalnej gospodarce

Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Szablewskiego

Difin, Warszawa 2009

Książka przedstawia aktualną problematykę migracji kapitału w globalnej gospodarce. Szczególnymi obszarami zainteresowania autorów są: procesy akumulacji kapitału, w tym m.in. w Chinach i Indiach; wpływ zjawisk akumulacji na gospodarkę światową oraz intrygujący - zwłaszcza w obliczu niedawnych skokowych zmian - mechanizm kształtowania się cen ropy naftowej.
Odrębne miejsce zajmują rozważania na temat koncepcji utworzenia globalnego banku centralnego, uważanego w pewnych kręgach opiniotwórczych za skuteczne lekarstwo na obecny kryzys systemu finansowego. Autorzy przedstawiają liczne prognozy rozwoju sytuacji - z pełną świadomością ich zawodności, lecz nie mniejszą potrzebą ich formułowania.
Migracja kapitału w świecie, zmiany jej kierunków i intensywności w pierw szej dekadzie XXI wieku wywarły decydujący wpływ na procesy kreowania wartości przedsiębiorstw. W publikacji zaakcentowano potrzebę budowy pełnego łańcucha wartości, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i jej raportowania dla inwestorów, a także właściwej komunikacji i kreowa nia kapitału zaufania przedsiębiorstwa w relacjach z otoczeniem.

Czytaj więcej...

Wycena biznesu w praktyce. Metody, przykłady.

Praca zbiorowa pod redakcją Marka Panfila

Poltext 2009

Podręcznik zawiera podstawową wiedzę na temat metod i procedur wyceny całego przedsiębiorstwa, wyodrębnionych jego części i poszczególnych aktywów. Autorzy przyjęli ciekawą konwencję opisu technik wyceny poprzez analizę konkretnych przykładów firm, w których przeprowadzono te procesy w różnych aspektach ich funkcjonowania. Są to m.in. następujące rodzaje spółek: handlowa, odzieżowa, spożywcza, telekomunikacyjna, usługowa wydobywcza (spółka celowa), oraz wybrane aktywa niematerialne - tj. znak towarowy, siła robocza, umowa o niekonkurowaniu w firmie produkującej napoje energetyczne. Do zaprezentowanych wycen wykorzystane zostały następujące metody: zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), rynkowe, skorygowanych aktywów netto oraz opcji realnych. Znak towarowy (marka) został wyceniony metodą nadwyżki stopy zwrotu, wartość umowy o niekonkurowaniu - metodą DCF, a siła robocza - metodą kosztu zastąpienia. Atutem książki jest jej praktyczny charakter, odniesienie teorii do rzeczywistości gospodarczej, co znacznie ułatwia zrozumienie problematyki zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

WYCENA BIZNESU W PRAKTYCE - Panfil Marek red.
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków

Praca zbiorowa pod redakcją Marka Panfila

Difin, Warszawa 2008

Książka ta jest przydatna dla szerokiego kręgu odbiorców o różnym stopniu przygotowania i zakresie wiedzy - nauczycieli akademickich, studentów, inwestorów, menedżerów, przedsiębiorców, a nawet analityków oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi i kapitałowymi. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie ogranicza się do prezentacji tylko lepiej znanych i szerzej stosowanych w Polsce zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw, takich jak kredyty inwestycyjne, leasing, publiczne emisje akcji. Zajmuje się także omówieniem źródeł średnio wykorzystywanych - faktoringu, obligacji korporacyjnych, venture capital lub rzadziej spotykanych - cash poolingu, funduszy pożyczkowych, sekurytyzacji aktywów, mezzanine, aniołów biznesu. Zrozumienie prezentowanych zagadnień ułatwiają przykłady dotyczące istniejących polskich przedsiębiorstw
Czytelnik może potraktować ją jako opracowanie całościowe, ale uzasadniona jest także lektura ograniczona do konkretnych rozdziałów dotyczących poszczególnych tematów. Istotne jest także to, że książka nie jest napisana językiem hermetycznym, zrozumiałym dla nielicznych.
 

Czytaj więcej...

IPO jako źródło finansowania rozwoju spółki

Magdalena Mikołajek-Gocejna

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008

Czytelnik znajdzie w książce podstawowe informacje o:

  • rodzajach akcji oraz prawach i obowiązkach akcjonariuszy
  • strukturze rynku kapitałowego, zwłaszcza rynku giełdowego jako miejsca zasilania przedsiębiorstwa w kapitał
  • celach i motywach wejścia spółki na giełdę, sposobach przygotowania do oferty publicznej, zasadach sporządzania i zatwierdzania prospektu emisyjnego spółki, a także mechanizmie wprowadzenia jej akcji do obrotu na rynku giełdowym,

a ponadto przedstawiono:

  • omówione kwestie na przykładzie pierwszej publicznej emisji akcji spółki
    HTL-STREFA SA, której debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie okazał się spektakularnym sukcesem
  • rozważania o kwestii otwartości informacyjnej jako kluczowego czynnika sukcesu spółki na giełdzie
  • wzory wniosków wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego
  • tabele i wykresy z danymi statystycznymi z wyników badań PIRI, GPW w Warszawie, prospektów emisyjnych poszczególnych spółek.

Czytaj więcej...

 

Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady

Praca zbiorowa pod redakcją: Andrzeja Szablewskiego, Krzysztofa Pniewskiego, Bohdana Bartoszewicza

Poltext, Warszawa 2008

Książka zawiera najnowszą wiedzę oraz propozycje konkretnych rozwiązań w zakresie budowy i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
Value Based Management koncentruje uwagę menedżerów na długoterminowym budowaniu wartości spółek kapitałowych, niezbędnym w czasach globalizacji i migracji kapitału, dynamicznego rozprzestrzeniania się nowych technologii oraz presji rynków kapitałowych na trwałą poprawę wyników firm. Rozważania zostały ujęte w trzech częściach: system zarządzania wartością przedsiębiorstwa; kluczowe obszary zarządzania wartością; strategie podnoszenia wartości.
W części pierwszej autorzy, partnerzy i menedżerowie Deloitte prezentują całościowy system zarządzania wartością, formułują pogląd, iż przedsiębiorstwa potrzebują jasnej strategii, która określa cel wzrostu wartości i jest odpowiednio komunikowana właścicielom, menedżerom i pracownikom.
W drugiej części pracownicy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH przedstawiają kluczowe obszary zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz analizują czynniki decydujące o wzroście wartości, to jest budowa kapitału i wartości klienta, realizacja projektów inwestycyjnych, fundusze venture capital, wykupy menedżerskie, fuzje i przejęcia, polityka dywidendy i wykupu akcji, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych.
Trzecia część prezentuje najlepsze praktyki strategii podnoszenia wartości stosowane przez: Gazprom, Google, PKN Orlen, TVN i Boryszew.
Faktoring w Polsce

Dorota Podedworna-Tarnowska

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007

Faktoring w rezultacie stwarza przedsiębiorstwu perspektywę zwiększenia konkurencyjności dzięki możliwości wydłużenia kontrahentom terminów płatności.

Łączy się z tym ewentualność przekazania zarządzania należnościami wyspecjalizowanej firmie, która mając lepszą wiedzę o rynku wierzytelności, może to uczynić w sposób
bardziej efektywny.
Usługa ta w krajach rozwiniętych gospodarczo jest znana już od dawna, a skala jej wykorzystania jest dość znaczna. Natomiast w Polsce faktoring pojawił się dopiero pod
koniec pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a od 2000 roku wykazuje szybszą dynamikę wzrostu. Nadal jednak jego wykorzystanie przez polskie przedsiębiorstwa jest stosunkowo niewielkie. Istnieje, zatem uzasadniona potrzeba bliższej analizy przyczyn, które hamują rozwój faktoringu w Polsce, i ustalenia dróg ich przezwyciężenia.
Tej tematyce poświęcona jest niniejsza książka, której celem jest przedstawienie specyfiki faktoringu jako metody refinansowania udzielanych odbiorcom kredytów handlowych, ocena jego wykorzystania w Polsce oraz określenie warunków i możliwości jego rozwoju w naszym kraju.

Czytaj więcej... 

Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora

pod redakcją Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego

Poltext, Warszawa 2005

Książka w sposób kompleksowy zapoznaje Czytelników z bogatą tematyką metod wyceny spółek kapitałowych. Autorzy przedstawiają ten problem z trzech różnych punktów widzenia: klientów, inwestorów oraz rynku kapitałowego.
W części I przedmiotem rozważań jest perspektywa klientów: kapitału klienta, jego wartości, wpływ relacji z klientem na wycenę przedsiębiorstwa oraz rentowność klienta; ponadto kwestie kapitału intelektualnego i informacyjnego, wyceny wartości niematerialnych i prawnych, metod informacji oraz wyceny marki.
Tematem części II jest finansowe podejście do wyceny spółek, tj. perspektywa inwestora i akcjonariusza. Autorzy charakteryzują metody DCV i EVA, zdyskontowanych dywidend, porównawcze oraz opcji rzeczowych. Omawiają wyceny projektów inwestycyjnych i wyceny przez fundusze wysokiego ryzyka, jak również ryzyko bankructwa i znaczenie credit-ratingu.
Część III poświęcona jest perspektywie rynku kapitałowego, randze inwestorów indywidualnych na rynku, nowym technologiom w relacjach inwestorskich.
 

Czytaj więcej...

Metody wyceny spółki
Fundusze Private Equity. Wpływ na wartość spółki.

Marek Panfil

Difin, Warszawa 2005

Bardzo ciekawa pozycja dotycząca funkcjonowania funduszy typu „venture capital / private equity” - jako wciąż mało znanych w Polsce źródeł finansowania i wsparcia rozwoju przedsiębiorstw.
Autor w przystępny, metodyczny sposób przedstawia zarówno szerszy międzynarodowy kontekst jak i polskie uwarunkowania tego rynku oraz prezentuje szereg interesujących przykładów z „naszego podwórka”.
Z drugiej strony, pogłębiona analiza efektów współpracy fundusz - firma sprawia, że książka zainteresuje z pewnością nie tylko przedsiębiorców czy menedżerów (potencjalnych partnerów funduszy), lecz również odbiorców z kręgów akademickich i finansowych. A już na pewno jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy już poszukują kapitału na rozwój własnych lub zarządzanych przez siebie firm.

Czytaj więcej...

Fundusze Private Equity
Wycena i zarządzanie wartością firmy

pod redakcją Andrzeja Szablewskiego i Rafała Tuzimka

Poltext, Warszawa 2004

Książka w sposób kompleksowy zapoznaje Czytelników z problematyką źródeł i metod pomiaru wartości spółki kapitałowej, jej wyceny oraz długoterminowego budowania wartości.

W części I analizowane są źródła wzrostu wartości firmy, w tym zwłaszcza wpływ niematerialnych czynników rozwoju: kapitału intelektualnego, informatycznego, organizacyjnego. Autorzy koncentrują się na wartości klienta, budowaniu relacji z otoczeniem, wzmacnianiu zaufania do firmy.

W części II zostały przedstawione nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstwa. Duże znaczenie Autorzy przywiązują do precyzyjnego szacowania średniego ważonego kosztu kapitału w powiązaniu z poszukiwaniem optymalnej jego struktury. Podejmują problematykę wyceny spółek tzw. nowej gospodarki, wyceny wartości prawnych i niematerialnych oraz wycen za pomocą opcji rzeczowych.
W części III omawiane są metody podnoszenia wartości firmy (m.in. poprzez fuzje i przejęcia). Czytelnik znajdzie tu najnowsze rozwiązania w zakresie programów motywacyjnych w USA i W. Brytanii oraz ich prawne i ekonomiczne aspekty w polskich spółkach kapitałowych. Wiele uwagi poświęcono też zasadom kształtowania właściwych relacji inwestorskich i raportowania wartości dla akcjonariuszy.
Książkę zamykają rozważania na temat kształtowania kultury organizacyjnej. Na plan pierwszy wysuwają się podstawowe wartości: uczciwość, pracowitość, otwartość na zmiany, sprostanie oczekiwaniom klientów, szybkość działania, umiejętność uczenia się. Lekturze sprzyja syntetyczna forma analiz teoretycznych oraz liczne przykłady przodujących spółek kapitałowych (m.in. Cisco, CitiBank, PKN Orlen, Pekao SA). Wyrażamy nadzieję, że menedżerowie, doradcy, analitycy i studenci znajdą w niej inspirację do dalszych przemyśleń i trafnych decyzji biznesowych.