Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Magdalena Mikołajek-Gocejna
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Zakład Wartości Klienta - Skład osobowy
 

 dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna, prof. SGH

 

Podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki prof. SGH, dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.image004.pngimage005.png

fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska, Kancelaria Prezydenta RP​


WYKSZTAŁCENIE

17 grudzień 2016  Tytuł dr hab.  nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

7 listopad 2005     Obrona pracy doktorskiej pt. „Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 1999-2004”, (promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Cezary Suszyński).

2003-2005             Dzienne Studia Doktoranckie w Kolegium Finansów i Zarządzania  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, certyfikat nr 409/SDKZiF/195/Dz/05.

2003                   Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii: Podyplomowe Studium Pedagogiki Kształcenia Zawodowego.

2001–2003          Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Dzienne magisterskie studia uzupełniające. Temat pracy magisterskiej: „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Agory S.A.

1998–2001          Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Dzienne studia zawodowe. Temat pracy dyplomowej: „Metody i procedura wyceny przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena jego wartości na przykładzie przedsiębiorstwa MiP Płock S.A.


PEŁNIONE FUNKCJE

2017 - obecnie


Wicedyrektor Instytutu Zarządzania Wartością

2017 – obecnie

Prof. nadzw dr hab. W Instytucie Zarządzania Wartością

2016 – obecnie

Członek Komisji ds. Nauki KNOP

2016 – obecnie

Członek Komisji ds. prac doktorskich nr 3

2015 – obecnie

Członek Komisji ds. Badań Statutowych KNOP

2008 - obecnie

Członek Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

2013 - obecnie

Kierownik Podyplomowych  Studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej

2007- obecnie

Kierownik Podyplomowych  Studiów Relacji Inwestorskich i Raportowania Wartością

2007 - obecnie

Członek Klubu Rzymskiego

2006 - 2015

Adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie   

2005-2007

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie


PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Finansowanie i wycena spółek technologicznych
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Relacje inwestorskie
 • Giełda papierów wartościowych
 • Polityka dywidendy
 • Seminaria dyplomowe i magisterskie

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • teoria przedsiębiorstwa
 • teoria i praktyka zarządzania wartością firmy
 • instrumenty i narzędzia kształtujące wartość spółki
 • współczesne źródła wartości przedsiębiorstw
 • metodyka wyceny przedsiębiorstw
 • relacje inwestorskie i polityka informacyjna spółki
 • ewolucja modelu sprawozdawczości przedsiębiorstw
 • zarządzanie oczekiwaniami inwestorów

 

WYBRANE PUBLIKACJE

A.      Wykaz publikacji w języku polskim po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

2007

1.       M. Mikołajek-Gocejna, Wyzwania na szczeblu przedsiębiorstwa – imperatyw kształtowania wartości [w:] Przedsiębiorstwo. Wartość-Zarządzanie, pod redakcją naukową prof. dr hab. Cezarego Suszyńskiego, PWE, Warszawa 2007, , s.88-110  (udział własny 100%), rec. prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof.dr hab. Mieczysław  Moszkowicz

2.       M. Mikołajek-Gocejna, Kształtowanie wartości dla akcjonariuszy w oparciu o koncepcję Value Based Management [w:] Przedsiębiorstwo. Wartość-Zarządzanie, pod redakcją naukową prof. dr hab. Cezarego Suszyńskiego, PWE, Warszawa 2007 , s. 113-160 (udział własny 100%) prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof.dr hab. Mieczysław  Moszkowicz

3.       M. Mikołajek-Gocejna, Analiza i ocena zarządzania wartością w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Przedsiębiorstwo. Wartość-Zarządzanie, pod redakcją naukową prof. dr hab. Cezarego Suszyńskiego, PWE, Warszawa 2007, s. 161-204. (udział własny 100%), prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof.dr hab. Mieczysław  Moszkowicz

4.       M. Mikołajek-Gocejna, Między raportem a inwestorem, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie,  Nr 1(2), styczeń-marzec 2007, s.55-61  (udział własny 100%), Blind review

5.       M. Mikołajek-Gocejna, Ekonomiczna i rynkowa wartość dla akcjonariuszy w spółkach notowanych na GPW w Warszawie, Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Wydawnictwo Forum, Poznań 2007 (udział 100%)

6.       M. Mikołajek-Gocejna, EVA – kreacja wartości spółki a kreacja wartości dla akcjonariuszy, Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Wydawnictwo Forum, Poznań 2007(udział 100%)

7.       M. Mikołajek-Gocejna, Mierniki tworzenia wartości dla akcjonariuszy w świetle współczesnej wykładni pojęcia „kreacja wartości[w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007,  s.89-97. (udział własny 100%), rec. prof. zw dr hab. Maria Nowicka-Skowron, prof. dr hab. Zygmunt Drążek

8.       M. Mikołajek-Gocejna,  Gotówkowa wartość dodana (CVA®) – alternatywa dla EVA™?,  Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Wydawnictwo Forum, Poznań 2007(udział 100%)

9.       M. Mikołajek-Gocejna, Rynkowe miary wyników działalności przedsiębiorstwa a tworzenie wartości dla akcjonariuszy, Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Wydawnictwo Forum, Poznań 2007(udział 100%)

 

2008

10.   M. Mikołajek-Gocejna, Strategia budowania wartości Boryszew SA [w:] Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Deloitte, Poltext, Warszawa 2008 , s. 605-644 (udział własny 100%), rec. prof. dr hab. Danuta Dziawgo, prof. zw. dr hab. Andrzej Kierczyński

11.   M. Mikołajek-Gocejna, Otwartość informacyjna spółki jako źródło wzrostu jej wartości [w:] Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Deloitte, Poltext, Warszawa 2008 , s. 449-481  (udział własny 100%),rec. prof. dr hab. Danuta Dziawgo, prof. zw. dr hab. Andrzej Kierczyński

12.   M. Mikołajek-Gocejna, Pozyskiwanie kapitału na rozwój poprzez emisję akcji [w:] Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2008, s.131-170(udział własny 100%), rec. prof. dr hab. Andrzej Fierla

13.   M. Mikołajek-Gocejna, IPO jako źródło finansowania rozwoju spółki. Przygotowanie, realizacja i czynniki sukcesu pierwszej publicznej emisji akcji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008,(udział własny 100%), rec. prof. dr hab. Cezary Suszyński

14.   M. Mikołajek-Gocejna, Wybrane inicjatywy prezentacji kapitału intelektualnego [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. Tadeusz Dudycz, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wrocław-Brodnica 2008 (udział własny 100%)

15.   M. Mikołajek-Gocejna, Cele przedsiębiorstwa [w:] Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia,, red. I. Lichniak, SGH, Warszawa 2008, s. 83-99 (udział własny 100%), rec. prof. dr.hab Cezary Suszyński

16.   M.Mikołajek-Gocejna, Interesariusze przedsiębiorstwa i ich cele [w:] Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia,, red. I. Lichniak, SGH, Warszawa 2008, s. 101-134 (udział własny 100%), rec. prof. dr.hab Cezary Suszyński

17.   M. Mikołajek-Gocejna, VBM – problem wyboru właściwego miernika kreacji wartości, Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Wydawnictwo Forum, Poznań 2008 (udział własny 100%)

18.   M. Mikołajek-Gocejna, Współczynnik intelektualnej wartości dodanej(VAIC™) jako miernik efektywności działania spółki [w:]Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr7, Szczecin 2008, s. 495-506 (udział własny 100%), rec. prof. zw. dr hab. Maria Nowicka -Skowron

 

2009

19.   M. Mikołajek-Gocejna, Konkurowanie o kapitał [w:] Migracja kapitału w globalnej gospodarce, red. A. Szablewski, Difin, Warszawa 2009, , s. 74-102, (udział własny 100%), rec. prof. dr hab. Danuta Dziawgo

20.   M. Mikołajek-Gocejna, Czy oczekiwania inwestorów rzeczywiście mają znaczenie?, Zeszyty Naukowe. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia. Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 (udział własny 100%)

21.   M. Mikołajek-Gocejna, Nowe ujęcie relacji inwestorskich, Controlling wiedza i narzędzia praktyczne, Wydawnictwo Forum, Poznań 2009, (udził własny 100%)

22.   M. Mikołajek-Gocejna, Zrozumieć oczekiwania inwestorów [w:] Finansowanie Uwarunkowań Rozwoju Organizacji Gospodarczych. Teoria i i praktyka budżetowania, red. W. Szczęsny, J. Turyna, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009 , s. 455-463 (udział własny 100%), rec. prof. drab Witold Chmielarz, dr Andrzej Jakubowicz, prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, dr Jan Rak, prof., dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek, prof. dr hab. Wiesław Szczęsny, prof. dr hab., Jan Śliwa, prof. dr hab., Jan Turyn, dr Małgorzata Witner, doc. dr Sławomir Wymysłowski

23.   M. Mikołajek-Gocejna, Kryzys na rynku kapitałowym a odbudowa zaufania inwestorów, Controlling wiedza i narzędzia praktyczne, Wydawnictwo Forum, Poznań 2009, (udział własny 100%)

24.   M. Mikołajek-Gocejna, Tworzenie wartości w przedsiębiorstwach sieciowych, Controlling wiedza i narzędzia praktyczne, Wydawnictwo Forum, Poznań 2009,udził własny 100%)

2010

25.   M.Mikołajek-Gocejna, Pokazać inwestorom coś więcej niż tylko pieniądze, Controlling wiedza i narzędzia praktyczne, Wydawnictwo Forum, styczeń 2010, (udział własny 100%)

26.   M.Mikołajek-Gocejna, Budowanie wartości spółki, Controlling wiedza i narzędzia praktyczne, Wydawnictwo Forum, styczeń 2010, (udział własny 100%)

27.   M.Mikołajek-Gocejna, Zarządzanie oczekiwaniami inwestorów [w:] Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstwa, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2010, s. 209-238. (udział własny 100%), rec. prof. dr hab., Irena Lichniak, prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz

28.   M Mikołajek-Gocejna, Rynkowe miary tworzenia wartości przedsiębiorstwa i wartości dla akcjonariuszy, e-Finanse, numer specjalny, NBP, Warszawa 2010, s. 46-63 (udział własny 100%). Blind review

29.   M. Mikołajek-Gocejna, Wynagrodzenia menedżerów – pierwsze wnioski płynące z kryzysu, „Master of Business Administration”, Nr 3, maj-czerwiec, Warszawa 2010 , s. 96-104,(udział własny 100%), blind review

30.   M. Mikołajek-Gocejna, Wpływ  wybranych informacji na wycenę rynku kapitałowego [w:] Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 634, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Szczecin 2010, s. 259-275, (udział własny 100%), rec. prof.dr hab. Elżbieta Weiss

2011

31.   M. Mikołajek-Gocejna, Wycena oczekiwań inwestorów [w:] Wycena przedsiębiorstwa: od teorii do praktyki, red M. Panfil, A. Szablewski, Poltext , Warszawa 2011, s.149-164 (udział własny 100%) rec. prof. dr hab. Irena Lichniak

32.   M. Mikołajek-Gocejna, Pozyskiwanie kapitału na rozwój poprzez publiczną emisję akcji [w:] Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2011,wyd.II, s. 127-172, (udział własny 100%), rec. prof. dr hab. Andrzej Fierla

33.   M. Mikołajek-Gocejna, Powrót do strategicznego ujęcia value based management, „Organizacja i kierowanie”, nr 1/144, 2011, s.51-65 (udział własny 100%), Blind review

34.   M. Mikołajek-Gocejna, Tworzenie wartości w układach sieciowych [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, Zeszyty Naukowe  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, red. E. Urbanowska-Sojkin, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011., s.147-156,(udział własny 100%), rec. prof. dr hab. Andrzej Kaleta, prof. dr hab. Krystyna Poznańska, prof. dr hab. Elżbieta Jantoń-Drozdowska.

35.   M. Mikołajek-Gocejna, Wybrane teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji sieciowych, , „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, Nr 32 pt: Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci,  Warszawa 2011, s. 332-349 (udział własny 100%), rec. prof. zw.dr hab. Jarosław Witkowski

36.   M. Mikołajek-Gocejna, Czy ze zła kryzysu można wydobyć coś dobrego?, http://www.valuecomesfirst.pl/zlo-kryzysu/ (udział własny 100%)

 

2012

37.   M. Mikołajek-Gocejna, D. Podedworna-Tarnowska, Oczekiwania inwestorów w procesie IPO a efekt niedowartościowania, [w:] Czas na pieniądz, zarządzanie Finansami, Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia , Nr 5, Szczecin 2012, s. 609-618, (udział własny 50%), rec. prof. dr hab. Mirosław Hamrol, prof. dr hab. Henryk Sobolewski, prof. dr hab. Mirosław Krajewski, prof. dr hab. Leszek Dziawgo, prof.dr hab. Wiktor Kowalczyk, prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska, prof. dr hab. Stanisław Flejterski, prof. dr hab. Tadeusz Dudycz, prof. dr hab. Jan Jeżak, prof. dr hab. Jerzy Gajdka

38.   M. Mikołajek-Gocejna,  Sentyment inwestorów a ceny akcji na rynku kapitałowym, http://www.valuecomesfirst.pl  (udział własny 100%),  2 marca 2012

2013

39.   M. Mikołajek-Gocejna,  Mierniki wartości a oczekiwania inwestorów, http://www.valuecomesfirst.pl  (udział własny 100%) ,  12 lutego 2013 

40.   M. Mikołajek-Gocejna, Nie tylko fundamenty, Pioneer, 2013, s. 28-29 (udział własny 100%)

41.   M. Mikołajek-Gocejna, Psychologia wyceny spółki na rynku kapitałowym [w:] Dylematy wyceny przedsiębiorstwa, red. M. Panfil, A. Szablewski, POLTEXT, Warszawa 2013, s. 87-109 (udział własny 100%),rec. prof. zw. dr hab. Jan  K. Solarz

42.   M. Mikołajek-Gocejna, D. Podedworna –Tarnowska, Wynagrodzenia menedżerów a kreacja wartości spółek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, zeszyt 98, 2013, s. 353-371 (udział własny 50%), rec. .

43.   M. Mikołajek-Gocejna, Inwestowanie w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych, [w:] Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność. Nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją, red. M. Rozkwitalska Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, CeDeWu Sp. z o.o., Gdańsk 2013 , s.213-228 . (udział 100%), rec. dr hab.Łukasz  Gaweł, prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. zw. dr hab. Monika Kostera, prof. zw. dr hab. Zbigniew Malara, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski.

44.   M. Mikołajek-Gocejna, Wpływ postaw inwestorów na niestabilność rynków kapitałowych [w:] Ograniczenie niestabilności otoczenia przedsiębiorstwa, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, SGH, Warszawa 2013, s. 13-39,(udział własny 100%), rec. prof. dr hab. Zbigniew Staniek

2014

45.   M Mikołajek-Gocejna, WIG20: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość [w:] Wycena spółek z WIG30, Specyfika, metody, przykłady, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2014, s.41-69, (udział własny 100%), rec. prof. dr hab. Waldemar Rogowski

46.   M. Mikołajek-Gocejna, Asymetria informacyjna a otwartość informacyjna spółek notowanych n Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa, red. dr hab. Natasza Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s.69-82

B.      Wykaz publikacji w języku angielskim po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

47.   M. Mikołajek-Gocejna, Shareholder value – the imperative of the contemporary enterprise, Value Creation in the Era of Service Economy, ed. A. Herman, A. Szablewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie , Warszawa 2008 s.31-45 (udział własny 100%), rec. prof.dr.hab. Jerzy Bieliński

48.   M. Mikołajek-Gocejna, Investor Relations and Possibilities of Competition for Capital, [w:] Capital Flows in the Global Economy, ed. A. Szablewski. Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s.81-93. (udział własny 100%), rec. prof. dr hab. Danuta Dziawgo

49.   M. Mikołajek-Gocejna, Market-based measures of business value creation and value for shareholders , e-Finanse, numer specjalny, NBP, Warszawa 2010 9, s. 46-63 (udział własny 100%). Blind review

50.   M. Mikołajek-Gocejna, Between the Report and the Investor, “Economics&Business Administration Journal”, 1/2009,  s.106-111 (udział własny 100%) Blind review

51.   M. Mikołajek-Gocejna, The Impact of Investors‘ Expectations on Value Creation, “THEORY OF MANAGEMENT”, No 5/2012, s. 50-55 (udział własny 100%), blind review

52.   M. Mikołajek-Gocejna, Investor Expectations In Value Based Management, Springer,  Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2014, (udział własny 100%)

53.   M. Mikołajek-Gocejna, Willingness to disclose information versus investors’ expectations in companies listed on the Warsaw Stock Exchange, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (udział własny 100%), blind review

54.   M. Mikołajek-Gocejna, Psychological Factors in shaping investor expectations on capital market, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 2015, s. 87-100 (udział własny 100%), blind review

 

C.      Wykaz publikacji w języku chińskim po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

 

55.    M.Mikołajek-Gocejna, 股东价值创造:当代企业的立足之本 [w:] Andrzej Herman(安杰伊鹤尔满),Andrzej Szablewski(安杰伊厦卜乐夫斯基)(编者),服务经济时代的公司价值创造, Pekin 2009. s.20-34. (udział własny 100%) prof.dr.hab. Jerzy Bieliński

 

ZAINTERESOWANIA I HOBBY

 • Malarstwo pastelowe i akwarelowe
 • Muzyka filmowa

KONTAKT

magdalena.mikolajek@gmail.com

magdalena.mikgoc@gmail.com