Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Marketingu Wartości | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Zakład Wartości Klienta - Publikacje
 

 publikacje pracowników Zakładu Marketingu wartości

 

Instytut prowadzi blog naukowy dostępny pod adresem ValueComesFirst.pl. Zapraszamy do zapoznania się z umieszczonymi na blogu tekstami, włączenia się w dyskurs poprzez umieszczanie komentarzy pod artykułami, a także do subskrybowania profilu blogu w serwisie Facebook.

​ KSZTAŁTOWANIE REPUTACJI BANKU KOMERCYJNEGO. Podejście symboliczne i substancjalne, Tomasz J. Dąbrowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016. Kształtowanie reputacji banku.jpg

Społeczna odpowiedzialność banków w kontekście walutowych kredytów hipotecznych Tomasz J. Dabrowski, Katarzyna Majchrzach, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016

Społeczna odpowiedzialność banków w kontekście walutowych kredytów hipotecznych
Budowa wartości klienta, Teoria i praktyka, pod red. B. Dobiegały-Korony, Difin, Warszawa 2015

Internet w zarządzaniu wartością klienta

Tymoteusz Doligalski

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013

Klienci odgrywają niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu firm. Dostarczają firmom wpływów pieniężnych oraz innych wa​rtości. Pozyskane od klientów wartości pozwalają firmom pogłębiać relacje z innymi uczestnikami rynku, takimi jak akcjonariusze, dostawcy czy pracownicy. W konsekwencji klienci coraz częściej są postrzegani jako zasób firmy, którego wartość mierzy się i maksymalizuje. Działania w zakresie relacji z klientami stanowią zatem przesłankę rozwoju firmy, wzrostu jej wartości i poziomu zysku. Zmianom w teorii i praktyce zarządzania towarzyszą zmiany technologiczne i społeczne. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym internetu, nadaje nowy wymiar relacjom firmy z klientami. W przeciwieństwie do tradycyjnych mediów masowych internet stał się przestrzenią umożliwiającą wielostronną komunikację, wyszukiwanie informacji, zawieranie transakcji, a nawet współtworzenie wartości. Firmy coraz częściej budują relacje z wykorzystaniem internetu, gdyż dzięki temu osiągają wymierne korzyści, takich jak rozwój innowacyjnych modeli biznesowych, obniżka kosztów lub też pozyskanie nowych klientów.
Powiązanie dwóch obszarów, relacji z klientami z wykorzystaniem internetu, tworzy niezwykle istotne wyzwanie dla przedsiębiorstw. Celem jest stworzenie trwałych i rentownych relacji z klientami, często na nowych, niedostępnych w inny sposób rynkach. Wymaga to od przedsiębiorstw nowatorskiej orientacji dostosowanej do budowy wartości opartej na niezwykle cennym zasobie, jakim jest portfel klientów.

Czytaj więcej...

Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego

Katarzyna Majchrzak

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

Rozległość podjętej problematyki narzuciła rygor poznania i prezentowania różnych obszarów mających wpływ na ocenę procesów zarządzania reputacją przez przedsiębiorstwa sektora naftowego. Zakres przedmiotowy pracy stanowią zagadnienia związane z zarządzaniem reputacją przedsiębiorstw sektora naftowego. Zakres podmiotowy pracy stanowią globalne, prywatne przedsiębiorstwa sektora naftowego oraz przedsiębiorstwa sektora naftowego funkcjonujące w Polsce. Co do zakresu czasowego, to w przypadku globalnych przedsiębiorstw sektora naftowego odniesienia będą sięgały lat 70. XX wieku, kiedy to szczególnej presji ze strony otoczenia poddane były firmy tego sektora ze względu na ich nienależytą dbałość o środowisko naturalne czy społeczności lokalne. W przypadku analizy sektora naftowego badany jest okres od 2004 roku do 2010 roku - w miarę dostępności danych. Badanie zjawiska reputacji przedsiębiorstwa mieści się w nurcie studiów zarządzania (ang. management science).

Czytaj więcej...

Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce

praca zbior. pod red. nauk.: Barbary Dobiegały-Korony i Tymoteusza Doligalskiego

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

Współczesne przedsiębiorstwa konkurują na wielu rynkach. Najważniejszy z nich to rynek klientów. Klienci bowiem dostarczają przedsiębiorstwu różnych wartości, wśród których najważniejsze są wpływy. Wpływy przyciągają uczestników innych rynków, takich jak akcjonariusze, dostawcy oraz potencjalni pracownicy. Obszar tworzący wartość w firmie migruje ze sfery technologiczno-produkcyjnej opartej na majątku trwałym w stronę relacji z klientami. Umiejętne zarządzanie wartością klienta poprzez rozwój trwałych i rentownych relacji z klientami stanowi determinantę wzrostu wartości firmy oraz poziomu jej zysku.Zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce. Prace doktorantów

pod red. nauk.: Barbary Dobiegały-Korony

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

Ze względu na charakter publikacji nie stanowi ona jednolitego zbioru pod względem tematycznym, lecz odzwierciedla zainteresowania i dokonania doktorantów pracujących pod opieką naukową profesorów o różnych specjalnościach.  Wydzielone zostały trzy części. Do pierwszej zaliczono prace z dziedziny ekonomii i zarządzania z ukierunkowaniem na przyszłość, a które nawiązują do uwarunkowań XXI wieku. Kontynuowany jest wątek dorobku noblistów w dziedzinie ekonomii i ich wpływ na współczesne warunki działania państw i przedsiębiorstw. Dość mocno zaakcentowana jest tematyka ryzyka ekonomicznego, ukierunkowania zarządzania przedsiębiorstwami na klientów, a także podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim. W części drugiej książki zamieszczono teksty, które poddają analizie problemy związane z różnego rodzaju aspektami strategicznego rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw czy regionów. Znajdują się tu takie tematy jak budowa relacji, strategie zatrudnienia, prawne uwarunkowania przedsiębiorstw w aspekcie zamówień publicznych, podejścia do segmentacji rynków, polityki produktowej, ubezpieczeń, wdrażania systemów informatycznych, kontroli, modeli biznesowych wybranych branż i firm. W trzeciej części książki znajdują się nowe podejścia w zarządzaniu marketingowym, mocno akcentowany jest nurt marketingu doświadczeń, mody, zaufania i marki.

Czytaj więcej...

Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania

Tomasz Dąbrowski

Wolters Kluwer business, Warszawa 2010

Ostatni kryzys i skandale finansowe, skupiające na początku XXI wieku uwagę mediów i opinii publicznej spowodowały drastyczny spadek zaufania do przedsiębiorstw. Odbudowanie tego zaufania uważane jest za jeden z warunków trwałej poprawy przyszłej koniunktury gospodarczej. Aby odzyskać zaufanie swoich interesariuszy, przedsiębiorstwa muszą jednak stać się bardziej wiarygodne. Pomóc im w tym może umiejętne zarządzanie reputacją.

Zmiany, jakie przynosi XXI wiek, stawiają przed przedsiębiorstwami nowe, niespotykane dotąd wyzwania. Spadkowi zaufania towarzyszy wzrost oczekiwań społecznych wobec biznesu, rośnie siła oddziaływania mediów i znaczenie organizacji pozarządowych, umacnia się pozycja regulatorów. Zmiany technologiczne wywołują szum informacyjny i odbierają firmom kontrolę nad dotyczącym ich przekazem. W tym złożonym i nieprzyjaznym otoczeniu reputacja przedsiębiorstwa staje się tarczą chroniącą firmę przed niespodziewanymi zagrożeniami.

Reputacja przedsiębiorstwa

Zarządzanie Wartością Klienta. Pomiar i strategie

praca zbior. pod red. nauk.: Barbary Dobiegały-Korony i Tymoteusza Doligalskiego

Poltext, Warszawa 2010

Książka w sposób kompleksowy prezentuje koncepcję zarządzania wartością klienta. Jest to nowoczesne podejście do marketingu polegające na traktowaniu klientów jako głównego aktywu firmy, którego wartość jest w procesie zarządczym mierzona i maksymalizowana. Rozwój trwałych i rentownych relacji z klientami stanowi bowiem determinantę wzrostu zysku firmy oraz jej wartości.

Publikacja przedstawia zarządzanie wartością klienta z perspektywy poniższych zagadnień:

  • Podejścia do pomiaru wartości klienta
  • Zarządzanie wiedzą o kliencie
  • Tworzenie wartości dla klienta
  • Społecznie odpowiedzialny marketing jako wartość dla klienta
  • Budowa wartości klienta w marketingu relacji

Czytaj więcej...

Migracja klientów a wartość przedsiębiorstwa, red. Nauk. B. Dobiegała-Korona; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 r., 

Autorzy: B. Dobiegała-Korona, S. Sobolewska, T. Doligalski, K. Majchrzak, P. Masiukiewicz, J. Wójcik, T. Dąbrowski.

 
Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa
Marketing i finanse w przedsiębiorstwie

Agata Adamska i Tomasz Dąbrowski

Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2006

Marketing i finanse – to ogień i woda w każdej firmie. W jaki sposób pogodzić sprzeczne interesy obu działów? Jak wybrnąć z sytuacji, w której szef marketingu usilnie stara się pozyskać na promocję wszelkie wolne środki w firmie,
a szef finansowy najchętniej „cały ten marketing” po prostu zlikwidował? Autorzy książki
– doświadczeni konsultanci i wykładowcy reprezentujący odmienne perspektywy – twierdzą, że jest to możliwe i uczą krok po kroku:

  • dlaczego w przedsiębiorstwie dochodzi do konfliktów marketingu z finansami,
  • jakie to ma konsekwencje dla całej firmy,
  • jak zapewnić współpracę tych działów,
  • jak stworzyć wspólną perspektywę.
Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii - Tomasz Dąbrowski, Agata Adamska

Konkurowanie o klienta e-marketingiem

praca zbior. pod red. nauk.: Barbary Dobiegały-Korony i Tymoteusza Doligalskiego

Difin, Warszawa 2004

Obecni klienci nie nabywają produktów i usług, lecz kompleksowe wartości, które pozwalają im rozwiązywać ich indywidualne problemy (zaspakajać indywidualne i zróżnicowane potrzeby).
Współcześnie zatem zarządzanie, szczególnie marketingowe, musi być rozumiane jako kreowanie wartości dla konsumentów, w zamian za co klienci generują do firm wpływy, rentowność i informacje.

Rewolucja technologiczna, tworząca nowa gospodarkę, w sposób istotny wpływa na zakresy i sposoby konkurowania wartościami dla klienta. Skutki tej rewolucji będą obejmować lub już obejmują wszystkie podmioty ekonomiczne. Wykraczają one znacznie poza działy przetwarzania danych, czy systemów informacji.

Książka skierowana jest do szerokiego grona czytelników, przede wszystkim do praktyków, którzy mogą zapoznać się z nowym podejściem do budowy konkurencyjnych strategii skierowanych na klientów, studentów uczelni technicznych, którzy mogą się przekonać o możliwościach nowych technologii w zarządzaniu i studentów uczelni ekonomicznych, którzy musza obecnie łączyć umiejętności zarządzania z wykorzystaniem Internetu.

Czytaj więcej...

Podstawy marketingu, red. nauk. J. Pindakiewicz, SGH, Warszawa, 1995.