Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Jacek Brdulak
KNoP - Katedra Geografii Ekonomicznej - Publikacje
 

 dr hab. Jacek Brdulak, prof. SGH

 

Zainteresowania zawodowe: geografia transportu, geografia handlu, zagospodarowanie infrastrukturalne, komunikacja międzyludzka w biznesie.

Specjalizacja badawcza: strefy specjalnego uprzywilejowania ekonomicznego w Polsce, zmiany strukturalne popytu na usługi transportowe w Polsce, negocjacyjne uwarunkowania prowadzenia handlu międzynarodowego.

Publikacje:

 1. J. Brdulak, Infrastruktura techniczna gospodarki w praktyce rozważań przestrzennych (w:) Rozważania o przestrzeni i gospodarce, red. nauk. D. Niedziółka, SGH, Warszawa 2020.
 2. J. Sierak, M. Bittner, A. Gałązka, J. Brdulak i in., Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego do roku 2020 i po roku 2020 w zakresie wybranych rodzajów infrastruktury oraz możliwości ich finansowania funduszami unijnymi, Min. Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2019;
 3.  J. Brdulak, E. Florczak, C. Krysiuk, Potrzeby inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich w Polsce: Studia regionalne, GlobeEdit, 2019;
 4. J. Brdulak, E. Florczak, C. Krysiuk, P. Pawlak, B. Zakrzewski, Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych, Min. Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017;
 5. J. Brdulak (red. nauk.), Problemy programowania inwestycji infrastrukturalnych w transporcie, monografia, Zeszyt Naukowy ITS nr 112, ITS, Warszawa 2016;
 6. J. Brdulak, E. Florczak, Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, Wyd. Elipsa, Warszawa 2016;
 7. J.Brdulak (red.), Problemy programowania inwestycji infrastrukturalnych w transporcie. Monografia; ITS , Warszawa 2016, ss. 101.
 8. J.Brdulak, Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych,  pod red. nak. K.Świerczewskiej i M. Pyry, Wyd.PSzW,Biała Podlaska 2015, s. 39-46;
 9. J. Brdulak; Czynnik kultury w kształtowaniu e-gospodarki [w:] E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, pod red. nauk. Sł. Partyckiego, Wyd. KUL, Lublin 2015, s. 74-84;
 10. J. Brdulak, P. Pawlak; Polska Wschodnia infrastrukturalne pogranicze czy peryferie? Logistyka, 2015, nr 3;
 11. C. Krysiuk, G. Nowacki, J. Brdulak; Analiza projektów unijnych w zakresie komunikacji miejskiej - implementacja i efektywność, Logistyka, 2015, nr 3.
 12. J. Brdulak, B. Zakrzewski; Methods for Calculating the Efficiency of Logistics Centres. The Archives of Transport, Polish Academy of Sciences, Committee of Transport, 2013 (wyd. w 2014), No 3-4, s. 25-43.
 13. J. Brdulak; Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2014, ss. 36, wyd. 4.
 14. M.Banak, J.Brdulak, C.Krysiuk, P.Pawlak, Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, ITS, Warszawa 2014, ss. 218;J. Brdulak, B. Zakrzewski,  Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu, ITS, Warszawa 2013, ss. 231;
 15. J. Brdulak, Czynnik kultury w naukach o zarządzaniu (rozdz. 2), [w:] R. Kucęba, W. Jędrzejczyk, K. Smoląg (red.),   Rozwój nauk o zarządzaniu, kierunki i perspektywy, Politechnika Częstochowska, Monografia nr 255, Częstochowa 2013, s. 140-166;
 16. J. Brdulak, Handel i usługi, system regionalny, system globalny (rozdz. XI, XIV, XVI), [w:] K. Kuciński (red.) Geografia ekonomiczna, ,Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, wyd. 2, s. 294-326, 419-438, 462-478;
 17. J. Brdulak, Przemiany w transporcie – homeostat transportu (współaut.), Zeszyty Naukowe ITS, 2013, z. 110, s. 13-20;
 18. J. Brdulak, Nowa polityka transportowa UE w szeroko pojętym obszarze transportu (współaut.), Zeszyty Naukowe ITS, 2013, z. 110, s. 21-43;
 19. J. Brdulak, P. Pawlak, C. Krysiuk, Rozwój gałęziowy transportu w Europie – priorytetowe osie sieci TEN-T ITS, Warszawa 2012, ss. 184;
 20. J. Brdulak, Uwarunkowania kulturowe (rozdz. 4), [w:] D. Niedziółka (red.) , Zielona energia w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 71-93;
 21. J. Brdulak, Wykorzystanie homeostatu Ashby’ego w opisie zmian transportu w UE (współaut.), Zeszyt Naukowy nr 741, Problemy transportu i logistyki nr 18, Uniwersytet Szczeciński, 2012, s. 21-34;
 22. J. Brdulak, Przedsiębiorstwo społeczne w teorii ekonomii (współaut.), Zeszyt Naukowy nr 750, Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja, liberalizacja, etyka nr 4, Uniwersytet Szczeciński, s. 127-146;
 23. J. Brdulak, Czynnik kultury w ekonomii instytucjonalnej, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2012, z. 1(36), s. 15-30. J. Brdulak, Infrastruktura transportowa, [w:] I. Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2011, wyd. II zmienione.
 24. J. Brdulak, Lokalne uwarunkowania kulturowe lokalizacji przedsiębiorstw, [w:] K. Kuciński (red.), Glokalizacja, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.
 25. J. Brdulak, P. Jakubik, Instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, [w:] K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
 26. J. Brdulak, Uniwersalizm versus unikatowośc programu kierunku studiów “zarządzanie miastem”, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.
 27. J. Brdulak, Infrastruktura komunikacyjna miasta, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.
 28. J. Brdulak, Negocjacje w przestrzeni miejskiej, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.
 29. J. Brdulak, Handel i usługi, [w:] K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 30. J. Brdulak, System regionalny, K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 31. J. Brdulak, System globalny, K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009. 
 32. J. Brdulak (red.), Rozwój  elementów infrastruktury  życia społeczno-gospodarczego,  Oficyna Wyd. SGH, Warszawa  2005;
 33. J. Brdulak, H. Godlewska, J. Matłachowski, Tendenzen der Bildungsentwicklung in Polen in den Jahren 1990-2004,  "Aktuelle Ostinformationen" , GESW Vlotho, 2005, Nr 3/4.
 34. J. Brdulak, Innowacyjność jako wyzwanie jakościowe dla polityki rozwoju  szkolnictwa wyższego, [w:] J. Mujżel, B. Fiedor, E. Mączyńska (red): Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce.  Rada  Strategii  Społeczno-Gospodarczej przy  Radzie  Ministrów 26,  Warszawa 2005, Raport 26.

 

Artykuły

 1. J. Brdulak, P. Pawlak, Ocena skutków inwestycji drogowych z wykorzystaniem metod ekonomicznych, „Transport Samochodowy”, 2016, nr 1;
 2. J. Brdulak, B. Zakrzewski, Zasady teoretyczne zarządzania infrastrukturą korytarzy transportowych na przykładzie Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr 2, „Transport Samochodowy”, 2016, nr 2;
 3. J. Brdulak, C. Krysiuk, Humanizacja sieci komunikacyjnej Obszaru Metropolitarnego Warszawy, „Transport Samochodowy”, 2016, nr 4;
 4. J. Brdulak, P. Pawlak, Przedsiębiorstwo w rachunku ekonomicznym skutków inwestycji drogowych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2017, nr 1;
 5. C. Krysiuk, J. Brdulak, G. Nowacki, Cities, unblocking road transport routes in Poland, “Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, 2018, nr 10;
 6. J. Brdulak, P. Pawlak, Infrastructure barriers in the development aspect of the problematic regions, “Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, 2018, nr 10;
 7. J. Brdulak, E. Florczak, T. Gardziński, Uspołecznienie kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2019, nr 1;
 8. J. Brdulak, E. Florczak, T. Gardziński, The Socialization of Capitalism through Social Enterprises, “International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability”, 2019, No. 2;
 9. J. Brdulak, E. Florczak, T. Gardziński, Przedsiębiorstwo społeczne elementem współczesnego ładu gospodarki kapitalistycznej, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2020, nr 2;