Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Kazimierz Kuciński
KNoP - Katedra Geografii Ekonomicznej - Publikacje
 

 prof. dr hab. Kazimierz Kuciński

 

Zainteresowania zawodowe: geografia ludności, geografia przemysłu, geografia turystyki, rozwój regionalny, teoria geografii ekonomicznej, gospodarka przestrzenna.

Specjalizacja badawcza: konkurencyjność regionów, regionalne uwarunkowanie działalności przedsiębiorstw, gospodarka światowa.

Dziedzina: nauki społeczne.

      Dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Zainteresowania naukowe:

 • teoria geografii ekonomicznej
 • organizacja przestrzenna gospodarki i życia społecznego
 • lokalizacja przedsiębiorstw
 • rozwój regionalny i lokalny
 • procesy globalizacji i glokalizacji
 • metodologia oraz metodyka naukowego badania gospodarki i gospodarowania

 Badania naukowe

Kierownik zadań badawczych:

 • Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw – 2015r.;
 • Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko – 2016r.;
 • Lokalizacja ekonomicznie bezpieczna – 2017r.;
 • Komponenty determinowanego lokalizacyjnie bezpieczeństwa ekonomicznego przedsięborstw – 2018r.;
 • Samoorganizacja determinowanego lokalizacyjnie bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw – 2019r.

Publikacje:

 1. Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2015 – Wstęp; Geneza i istota bezpieczeństwa ekonomicznego; Bezpieczeństwo ekonomiczne jako przedmiot poznania (autorstwo); Mikroekonomiczny aspekt bezpieczeństwa ekonomicznego; Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw a ich lokalizacja; Makroekonomiczne determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw (współautorstwo); redakcja naukowa tomu.
 2.  Elementy metodyki rozprawy doktorskiej, Difin, Warszawa 2015 – Wprowadzenie; Zakończenie; Bezpośrednie archetypy i stereotypy myślenia o gospodarce i gospodarowaniu (autorstwo); redakcja naukowa tomu.
 3.  Glokalizacja a zarządzanie, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3/2015.
 4.  Elitarna czyli jaka?, „Gazeta SGH”, nr 12/2015.
 5.   Synadrom wartości, „Kwartalnik   Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1/2016.
 6. Neoliberalizacja gospodarki a jej zróżnicowanie przestrzenne,
 7. „Gospodarka Narodowa”, nr 4/2016.
 8.  Wydział jako podstawowa jednostka organizacyjna akademickiej szkoły wyższej, „Gazeta SGH”, nr 1/2016.
 9.  Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko, CeDeWu, Warszawa 2016 – Wprowadzenie (autorstwo); redakcja naukowa tomu.
 10. Teoria versus praktyka gospodarki i gospodarowania, (w:) M.Żemigała, Horyzonty współczesnego zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 11.  Andrzej Herman – intelektualista pragmatyczny, „Gazeta SGH”, nr 10/2016.
 12. Poszukiwacz wartości, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4/2016.
 13. Witold Rakowski – profesor miejscowo specyficzny, „Rocznik Mazowiecki”, t. 27, 2015-2016, Warszawa 2016.
 14.  Lokalizacja ekonomicznie bezpieczna Aspekty metodologiczne i praktyczne, CeDeWu, Warszawa 2017 – Wprowadzenie; Racjonalność bezpieczeństwa ekonomicznego; Dylematy badania bezpieczeństwa ekonomicznego; Ład przestrzenny a bezpieczeństwo ekonomiczne podmiotów gospodarczych (autorstwo); Zakończenie (współautorstwo), redakcja naukowa tomu.
 15.   O inteligentnym wzroście gospodarczym bez szczegółów – recenzja książki Ralfa Fuecksa „Zielona rewolucja”, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1/2017.
 16.  Komponenty bezpieczeństwa ekonomiczngo przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2018 – Wprowadzenie; Podsumowanie (autorstwo); redakcja naukowa tomu.
 17.   Samotny metaekonomista, „Gazeta SGH”, nr 2 (342)/2018.
 18.  Academic identity of researchers investigating location of business entities, (w:)) Z.Zioło T.Rachwał (red.), Conditions for Economic Development of Regional and Local Systems, “Prace  Komisji Geografii Przemysłu PTG”, vol. 32(4), Kraków 2018.
 19.  Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2019 – Wprowadzenie; Zakończenie (autorstwo); redakcja naukowa tomu.
 20. Mandala radości zarządzania, (w:) A.Wojtczuk-Turek (red.), Sztuka dla biznesu. Wspieranie kreatywności w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
 21. Filozoficzne podstawy nauk ekonomicznych; oraz Nauki przyrodnicze, geografia ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; (w:) R.Bartkowiak (red.), Wkład Szkoły Głównej Handlowej w rozwój myśli ekonomicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015;
 22. K.Kuciński, Ryzyko lokaliacji przedsiębiorstw w Polsce, CeDEWu Warszwa 2014, redakcja tomu, Wprowadzenie str. 9-20, Ryzyko lokalizacyjne jako kategoria ekonomiczna, str. 33-68.
 23. K.Kuciński, Naukowe badanie zjawisk gospodarczych, WoltersKluwer, Kraków 2014, redakcja naukowa tomu, Wprowadzenie str. 11-15, Istota poznania naukowego str. 17-33, Zakończenie str. 387-392.
 24.  K.Kuciński, Ekonomia w naukwym myśleniu o zarządzaniu, w: Filozofia i zarządzanie, T.Oleksyn (red.), WoltersKluwer, Kraków 2013, str. 114-134 synteza, w: Zielona energia w Polsce, D.Niedziólka (red.), CeDeWu, Warszawa 2012, str. 305-332
 25. Struktura funkacjonalno-przestrzenna, w: "Trendy rozowjowe Mazowsza - Diagnoza", Mazowickie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa 2013, str. 155-184
 26. K.Kuciński , Glokalizacja jako inygenizacja globalizacji, Rocznik Żyrardowski, t. IX, str. 15-40, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Żyrardów 2011
 27. K. Kuciński (red.), Glokalizacja, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.
 28. K. Kuciński (red.), Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.
 29. K. Kuciński (red.), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa 2010.
 30. K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
 31. K. Kuciński, Tożsamość naukowa geografii ekonomicznej, [w:] T. Kudłacz, J. Wrona (red.), „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 8, str. 9-18, Kraków 2010.
 32. K. Kuciński, Czas w ekonomii, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 2/2010.
 33. K. Kuciński, Miejsce jako kategoria epistemologiczna w ekonomii, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 1/2009 (10).
 34. K. Kuciński, Ujęcia interdyscyplinarne w naukach ekonomicznych, „Ekonomia i organizacja przedsiębiorstwa” nr 5 (712) maj 2009.
 35. K. Kuciński, Granice zaborowe we współczesnej strukturze przestrzennej gospodarki Polski, [w:] E.Kościk, T.Głowiński   (red.), GAJT, Wrocław 2009.
 36. K. Kuciński, Ekonomia jako nauka wątpliwa i niewątpliwa, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 3/2009 (12).
 37. K. Kuciński, Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu – przestrzeń, Mazowsze Studia Regionalne, nr 3/2009, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
 38. K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 39. K. Kuciński (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 40. K. Kuciński (red.), Geografia - kompendium w zarysie i zadaniach, DIFIN, Warszawa 2007.
 41. K. Kuciński (red.), Energia w czasach kryzysu, DIFIN, Warszawa 2007.