Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania statutowe

 

1. Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji prawnych, badania statutowe KNoP, SGH 2018,

Kierownik badania: dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH
Zadanie
badawcze: Biznes cyfrowy - innowacja przełomowa czy przyrostowa?
Kierownik zadania: dr Katarzyna Nowicka,
Zespół: dr hab. S. Łobejko, prof.SGH, prof. dr hab. W. Szpringer, dr A. Pluta-Zaremba, dr Ł. Marzantowicz

Cel: Analiza wpływu technologii cyfrowych na zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchami dostaw. Badanie roli technologii w kształtowaniu innowacji cyfrowych w zarządzaniu.
Efekt: BIZNES CYFROWY. Perspektywa Innowacji Cyfrowych, redakcja naukowa Katarzyna Nowicka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019

2. Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji prawnych, badania statutowe KNoP, SGH 2017,

Kierownik badania: dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH
Zadanie badawcze:
Digital Business - alternatywa czy konieczność?
Kierownik zadania: dr Katarzyna Nowicka,
Zespół: dr hab. S. Łobejko, prof. SGH, prof. dr hab. W. Szpringer

Cel: Analiza roli technologii cyfrowych na kształtowanie zmian w modelach biznesu.
Efekt:
Biznes cyfrowy. Technologie, modele, regulacje, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018

3. Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji prawnych, badania statutowe KNoP, SGH 2016,

Kierownik badania: dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH
Zadanie badawcze:
Cloud computing a konkurencyjność sieci dostaw
Kierownik zadania: dr Katarzyna Nowicka,
Cel: Analiza wpływu zastosowania chmury obliczeniowej na konkurencyjność i zarządzanie łańcuchem dostaw.

Efekt:
Cloud computing jako czynnik konkurencyjności łańcuchów dostaw "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 2/2018, Oficyna Wydawnicza SGH.

4. Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem – spojrzenie ku przyszłości, badania statutowe KNoP, SGH 2015,

Kierownik badania: dr hab. M. Poniatowska-Jaksch, prof. SGH
Zadanie badawcze:
Cloud Computing w zarządzaniu relacjami z klientem
Kierownik zadania: dr Katarzyna Nowicka,
Cel: Analiza wpływu zastosowania chmury obliczeniowej na proces zarządzania relacjami z klientem.

Efekt:
Cloud computing w zarządzaniu relacjami z klientem w: Narzędzia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W kierunku nowego myślenia strategicznego, red. M. Poniatowska-Jaksch, OW SGH, Warszawa 2016

5. Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, badania statutowe KNoP, SGH 2012-13,

Kierownik badania: prof. dr hab. Marek Bryx,
Zadanie badawcze: Innowacje w zarządzaniu transportem w miastach (logistics-driven innovation),
Zespół Katedry Logistyki: dr Marzenna Cichosz, dr Katarzyna Nowicka, dr Aneta Pluta-Zaremba. W badaniu uczestniczyły również Zespół Katedry Inwestycji i Nieruchomości oraz Katedry Geografii Ekonomicznej

Celem niniejszego badania było wskazanie: 1) innowacji zarządczych w obrębie metod zarządzania (planowania, finansowania, wdrażania, kontroli) projektami ograniczającymi kongestie w mieście oraz 2) innowacyjnych rozwiązań, które niwelują problem kongestii w miastach uwzględniając transport osób oraz ładunków. Analizując rozwiązania innowacyjne, czyli skuteczne, jakościowo różne od dotychczasowych usprawnienia procesu przepływu osób i ładunków w mieście wpływające na jego funkcjonowanie, które prowadzone są w sposób świadomy oraz celowy przez władze miasta i/lub przedsiębiorstwa, przyjęto, że działania władz miejskich udrażniające miasto mają na celu wsparcie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju miasta.

6. Przedsiębiorczość nowych mediów - analiza modeli biznesowych firm internetowych, badanie statutowe KNoP, SGH 2012,

Kierownik badania: prof. dr hab. Irena Hejduk,
Zadanie badawcze: Cloud computing - wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów,
Wykonawca zadania: dr Katarzyna Nowicka

Główną przesłanką podjęcia tematu zadania była niewielka liczba publikacji prezentujących cloud computing, jako metodę stymulującą przedsiębiorczość i ograniczającą ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem zadania było określenie obszarów możliwości rozwoju przedsiębiorstwa ze względu na zastosowanie cloud computingu w ujęciu ograniczania ryzyka biznesowego. W opracowaniu wydanym w zbiorczej monografii przedstawiono analizę badanego przypadku.

7. Technologiczne uwarunkowania kreowania wartości przedsiębiorstw w Polsce, badanie statutowe KNoP, SGH 2011,

Kierownik badania: prof. dr hab. Andrzej Herman,
Zadanie badawcze: Kreowanie wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem modelu cloud computing,
Wykonawca zadania: dr Katarzyna Nowicka

Celem zadania w badaniu było przybliżenie problematyki możliwości kreowania wartości przedsiębiorstw przez outsourcing usług technologicznych w modelu cloud computing. W efekcie jego zastosowania podmioty czerpią korzyści eliminując zbędnie koszty, zamrożony kapitał i ryzyko nieciągłości funkcjonowania. Mają możliwość tworzenia nowych kompetencji kreujących wartości. Drugim aspektem poruszonym w zadaniu było wskazanie roli wykorzystania zasobów i zdolności partnerów biznesowych w procesie tworzenia mapy wartości dla klientów. Międzyorganizacyjne systemy wartości dzięki dopełnianiu posiadanych kompetencji wspólnie osiągają przewagi konkurencyjne. W efekcie tworzony jest system wartości zarządzany popytem klienta (demand-driven system management). Badanie przeprowadzono metodami desk research i case study. W wyniku badania przygotowano referat Innowacja wartości przez outsourcing niekluczowych kompetencji na Konferencję Naukową Kolegium Gospodarki Światowej SGH TRANS '11, liczne publikacje oraz opracowanie przypadku wprowadzonego do nauczania w ramach przedmiotu Outsourcing na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych SGH.

8. Rewitalizacja polskich miast jako czynnik kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw, badania statutowe KNoP, SGH 2011,

Kierownik badania: prof. dr hab. Marek Bryx,
Zadanie badawcze nr 2: Rewitalizacja miast poprzez lokalizację obiektu logistycznego na jego obszarze (logistics-driven regeneration),
Zespół Katedry Logistyki: dr Marzenna Cichosz, dr Katarzyna Nowicka, dr Aneta Pluta-Zaremba. W badaniu uczestniczyły również Zespół Katedry Inwestycji i Nieruchomości oraz Katedry Geografii Ekonomicznej

Badanie obejmowało problematykę związków, wraz z próbą ich kwantyfikacji, zachodzących pomiędzy dokonywanymi w miastach polskich przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi a konkurencyjnością przedsiębiorstw zlokalizowanych na tych obszarach. W ramach drugiego zadania badawczego podjęto się określenia relacji odwrotnej tj. wpływu lokalizacji obiektów logistycznych (uwarunkowanej potrzebami systemów dostaw do wielkich miast) na rynek pracy i rozwój działalności gospodarczej na obszarach rewitalizowanych w małych i średnich miastach położonych wokół dużych ośrodków miejskich. Przeprowadzono trzyetapowe badanie, którym zostali objęci: eksperci rynku nieruchomości magazynowych, przedsiębiorstwa wynajmujące powierzchnię magazynową w województwie mazowieckim oraz przedstawiciele władz trzech miast – Błonia, Mszczonowa i Pruszkowa. Wyniki badań stanowiły podstawę przygotowania dwóch wystąpień na konferencji naukowej organizowanej przez UE we Wrocławiu w 2011 roku. Wyniki badań zostaną również opublikowane w formie artykułów i wprowadzone do zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych przez zespół Katedry Logistyki w SGH.

9. Najlepsze praktyki biznesowe, badania statutowe KNoP, SGH 2007-2010

Kierownik badania: dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. SGH
Zespół: mgr Barbara Ocicka, dr Katarzyna Nowicka, dr Marzenna Cichosz, dr Aneta Pluta-Zaremba (wraz z zespołami z Katedry Rachunkowości, Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Zarządzania Biznesem Międzynarodowym)

Podjęcie tych badań niewątpliwie sprzyja rozwijaniu wszystkich dyscyplin zarządzania znajdujących się w sferze zainteresowania KNOP, które muszą w coraz szerszym zakresie uwzględniać konieczność wyjścia naprzeciw potrzebie znalezienia się w nowych warunkach liberalnej gospodarki globalnej. Wybór jako przedmiotu badań najlepszych praktyk pozwolił zidentyfikować i poznać je, jak również określić potencjalne możliwości transferu różnorodnych koncepcji, modeli, procesów czy procedur, które stały się podstawą odniesienia sukcesu w warunkach globalnej konkurencji, do polskich firm. W ramach badań poszukiwane, identyfikowane i poddawane dogłębnej analizie są najlepsze praktyki, które muszą wychodzić naprzeciw nie tylko realizacji celów biznesowych (głównie finansowych) firm, lecz wyzwaniom ekologicznym i społecznym. Na bazie prowadzonych w tym temacie badań, Katedra Logistyki opublikowała dwie książki (Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw, 2008, oraz Best Practices in Logistics and Supply Chain Management, 2009), 10 artykułów, jak również przygotowała wiele wystąpień na konferencjach naukowych. Przypadki wypracowane w ramach tematu zostały wprowadzone do nauczania logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i MBA w SGH, są także stosowane w innych uczelniach w Polsce.