Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Katedrze : O Katedrze – Katedra Logistyki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Logistyki - O Instytucie
 

 Historia Katedry

 
Katedra Logistyki powstała w 1992 r. W wyniku postępowania konkursowego kierownikiem Katedry został doc. dr hab. Krzysztof Rutkowski, który w dniu 1 października 1992 r. otrzymał z rąk Rektora nominację na stanowisko prof. nadzw. SGH. Katedra Logistyki została włączona do struktur Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. W latach 2018 - 2020 Katedrą kierował dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH., Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Od 2020 roku kierownikiem Katedry Logistyki jest dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH. 
 
Katedra od początku przyjęła misję zakładającą, iż stanie się czołową jednostką naukowo-dydaktyczną w Polsce, oferującą programy nauczania na studiach stacjonarnych, niestacjnarnych, podyplomowym i typu MBA w oparciu o standardy światowe. Dla zrealizowania tej misji przyjęto kurs na pogłębioną współpracę z czołowymi ośrodkami zagranicznymi w dziedzinie logistyki oraz praktyką gospodarczą. W latach 1992-1996 wszyscy pracownicy Katedry odbyli liczne staże w czołowych ośrodkach akademickich w Europie (głównie University of Cranfield, Heriot Watt University Edinburgh i IESE Barcelona) oraz USA (University of Minessota) i Kanadzie (University of British Columbia), w trakcie których poznawali lokalne programy nauczania zarządzania, a w szczególności logistyki. Współpraca z wieloma europejskimi akademickim ośrodkami logistycznymi ma swe korzenie w programie TEMPUS SJEP 07193-94.
 
U podstaw sukcesu Katedry Logistyki leży także działalność badawcza. Katedra pełni swoistą rolę pomostu między światem akademickim a środowiskiem polskiego biznesu, dostarczając praktykom najnowszą wiedzę i umiejętności menedżerskie, z drugiej zaś strony weryfikując teorię logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw na bazie swych pogłębionych badań najlepszych praktyk biznesowych. Wyrazem uznania przez środowisko polskich menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw dla poziomu wiedzy i umiejętności oferowanych przez Katedrę Logistyki może być zainteresowanie jej ofertą skierowaną do tego środowiska – warto wspomnieć, iż w latach 1996-2016 ok. 2000 osób ukończyło Podyplomowe Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, czyniąc to studium najbardziej prestiżowym w swej dziedzinie w Polsce.
 

 Profil naukowo-dydaktyczny

 

​Katedra Logistyki należy do wiodących w Polsce i Europie jednostek naukowych zajmujących się problemami logistyki, zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw. W pierwszym okresie istnienia (lata 90. XX w.) dominowały zainteresowania logistyczne, co były w pierwszej kolejności podyktowane potrzebami polskiego rynku i rodzącej się w naszym kraju logistycznej kadry menedżerskiej. W okresie tym badania Katedry oraz będące ich efektem publikacje i oferta dydaktyczna były skoncentrowane na problemach zarządzania logistyką, logistyce dystrybucji, logistyce zaopatrzenia, logistyce międzynarodowej, logistyce w sektorze usług, outsourcingu i logistyce kontraktowej oraz technologiach (szczególnie IT) wspierających zarządzanie logistyką.

Katedra Logistyki przywiązywała przy tym od samego początku olbrzymią wagę do powiązań pomiędzy logistyką a zarządzaniem strategicznym, marketingiem, finansami, rachunkowością, zarządzaniem operacjami, jak również przedstawianiem strategii logistycznych na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania, takich jak np. Total Quality Management, Lean Management, Time-based Management czy Sustainable Development. Pogłębiona współpraca z czołowymi uczelniami i organizacjami zagranicznymi (przede wszystkim członkami Community of European Management Schools oraz European Logistics Association), jak również filiami koncernów globalnych w Polsce i firm konsultingowych (m.in. AT Kearney i KPMG) sprawiły, iż od połowy lat 90. Katedra przyjęła orientację badawczą, publikacyjną i dydaktyczną na problemy związane z zakupami i zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Wchodząc w XXI wiek Katedra Logistyki była pionierem i liderem nauczania, szczególnie na szczeblu studiów podyplomowych i MBA, w zakresie nowoczesnego zarządzania łańcuchem dostaw, a esencją naszych zainteresowań tą tematyką stały się problemy wpływu zarządzania łańcuchem dostaw na budowanie przewagi konkurencyjnej oraz poprawę rentowności i wartości przedsiębiorstw. Reorientacji tej towarzyszył stały wzrost zainteresowania pracowników Katedry kluczowymi procesami zarządzania łańcuchem dostaw, a pośrednio nasze coraz mocniejsze angażowanie się w takie dyscypliny zarządzania, jak np. zakupy, operacje, projektowanie produktów, marketing czy systemy informatyczne.