Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania Naukowe

 

​Zakład Inwestycji i Nieruchomości SGH uczestniczył w projekcie badawczym pt. „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”.
Projekt badawczy był realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez konsorcjum, którego członkami byli: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” i Instytut Rozwoju Miast. Prowadzony był on przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie pod kierownictwem prof. Zygmunta Ziobrowskiego.

Cele projektu badawczego były następujące:

 • określenie sposobu i metod prowadzenia rewitalizacji miast, umożliwiających zachowanie dziedzictwa narodowego i wspierających rozwój zrównoważony;
 • stworzenie wzorcowego modelu rewitalizacji miast, sprzyjającego zachowaniu dziedzictwa materialnego i duchowego i rozwojowi zrównoważonemu;
 • stworzenie podstaw informacyjnych, edukacyjnych i prawno-organizacyjnych służących przyspieszeniu procesów rewitalizacji i zwiększeniu efektywności tych procesów w Polsce.

Program projektu badawczego „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju” obejmował:

 • opracowanie kompleksowej diagnozy sytuacji wyjściowej charakteryzującej aktualny stan procesów rewitalizacji w Polsce oraz ich prawnego i instytucjonalnego oprzyrządowania, w tym badania dotyczące wybranych miast polskich;
 • przegląd doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji;
 • opracowanie założeń do krajowej polityki rewitalizacyjnej;
 • opracowanie wzorcowego projektu rewitalizacji – zbudowanie modelu i przygotowanie założeń regulacji prawnych;
 • opracowanie programu edukacji i szkoleń w zakresie rewitalizacji.

W formie publikacji ukazały się następujące tomy zawierające wyniki przeprowadzonych w ramach projektu badań:

 1. Tom 1: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, praca zbiorowa pod redakcją Roberta Guzika
 2. Tom 2: Rewitalizacja miast we Francji. Rewitalizacja a polityka miejska, zastosowanie doświadczeń francuskich w Polsce, Krzysztof Skalski
 3. Tom 3: Rewitalizacja miast w Niemczech, praca zbiorowa pod redakcją Marka Bryxa i Aleksandry Jadach - Sepioło
 4. Tom 4: Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, praca zbiorowa pod red. W Jarczewskiego
 5. Tom 5: Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Zborowskiego
 6. Tom 5: Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, praca zbiorowa pod redakcją Władysława Rydzika
 7. Tom 7: Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, praca zbiorowa pod red. M. Bryxa
 8. Tom 8: Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, praca zbiorowa pod red.Z Ziobrowskiego i W. Jarczewskiego
 9. Tom 9: Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, praca zbiorowa pod red.Z Ziobrowskiego
 10. Tom 10: Model rewitalizacji miast, Karol Janas, Wojciech Jarczewski, Wiesław Wańkowicz
 11. Tom 11: System monitorowania rewitalizacji, Wojciech Jarczewski, Janusz Jeżak
 12. Tom 12: Przykłady rewitalizacji miast, praca zbiorowa pod red. A. Muzioł - Węcławowicz
 13. Podsumowanie projektu

Kierownikiem projektu ze strony SGH był prof. Marek Bryx.
Wybrane rozdziały publikacji:
Ocena możliwości wykorzystania doświadczeń niemieckich w Polsce, Autor: Marek Bryx
Rewitalizacja Bremy, Autorki: Agata Jurek-Zbrojska, Marta Modelewska
Rewitalizacja Lipska, Autor: Natalia Krawczyk
Doświadczenia rewitalizacyjne wybranych miast w Polsce
Baza wiedzy do pobrania
Sekretarzem projektu ze strony SGH była Aleksandra Jadach-Sepioło (kontakt: Aleksandra.JADACH-SEPIOLO (w domenie sgh.waw.pl)

Badania statutowe 2012

Obecnie Katedra Inwestycji i Nieruchomości prowadzi badania statutowe pt. "Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce".

Badania statutowe 2011 

W 2011 roku Katedra Inwestycji i Nieruchomości przeprowadziła badania statutowe pt. "Rewitalizacja miast w Polsce jako czynnik kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw".

 

Współpraca z firmami i instytucjami

Zakres badawczy Zakładu obejmuje problematykę szeroko rozumianego rynku nieruchomości – aspekty ekonomiczne inwestowania w nieruchomości, zarządzanie procesami inwestycyjnymi w nieruchomościach oraz zarządzanie nieruchomościami. Szczególne znaczenie przypisywane jest budownictwu mieszkaniowemu ze względu na jego rangę gospodarczą i społeczną.

Katedra tradycyjnie współpracuje z Katedrami jednoimiennymi zajmującymi się problematyką rynku nieruchomości i procesami inwestycyjnymi na innych polskich uczelniach wyższych. Uczestniczy w organizowanych przez nich konferencjach, warsztatach, wymianie doświadczeń dotyczących studiów podyplomowych oraz współpracy z odpowiednimi departamentami Ministerstwa Infrastruktury. Należą do nich:

 • Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Katedra Inwestycji, Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
 • Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Łódzki,
 • Katedra Inwestycji, Uniwersytet Gdański,
 • Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu.
 • Katedra współpracuje również z katedrami zajmujących się finansami:
 • Katedrą Zarządzania Rozwojem Przedsiębiorstwa, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu,
 • Katedrą Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Ostatnio podjęto pierwsze kroki w celu poszerzenia współpracy z Katedrą Inwestycji UG. Współpraca ma na celu stałą wymianę informacji naukowych między jednostkami. Informacje te mają służyć, zgodnie z intencją kierowników katedr, integracji naukowej środowiska, wymianie poglądów i podejmowaniu wspólnych badań.

Ponadto Katedra prowadzi projekt edukacyjny pod nazwą European Real Estate Challenge(EREC), którego głównym partnerem i sponsorem jest od trzech lat (od 2007r.) Cushman & Wakefield (C&W), globalną firma doradcza w zakresie nieruchomości komercyjnych.

W latach 2007-2010 Katedra realizowała w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie (jako partnerem wiodącym), Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Stowarzyszeniem „Forum Rewitalizacji” projekt badawczy zamawiany „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju” . W rezultacie projektu powstała m.in. 12-tomowa seria publikacji oraz program studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu rewitalizacji miast.

Obecnie na podstawie programu opracowanego w poprzednim projekcie realizowany jest projekt „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach podzadania 4.1.1: „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” nr projektu POKL.04.01.01-00-223/10. Projekt realizowany jest w partnerstwie między Szkołą Główną Handlową (lider partnerstwa) a Uniwersytetem Jagiellońskim (partner). Projekt obejmuje realizację innowacyjnych szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i finansowania rewitalizacji miast.

Z instytucji zagranicznych Katedra jest blisko związana z:

 • Programem do spraw osiedli ludzkich Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN-Habitat), dzięki temu, że Kierownik Katedry, Profesor Marek Bryx, założył i przez dwa lata kierował Biurem tej organizacji w Warszawie. Ponadto Profesor Bryx jest członkiem Komitetu Sterującego i Monitorującego ERSO (United Nations Habitat and Human Settlements Foundation, Experimental Reimbursable Seeding Operations and other Innovative Financial Mechanisms to catalyze investments in pro-poor housing, related infrastructure and upgrading);
 • z INTA (International Urban Development Association) – stowarzyszeniem zajmującym się rozwojem miast, w którym w latach 2003-2007 Profesor M. Bryx był doradca prezesa do spraw polityki mieszkaniowej, a od 2007 jest wiceprezesem zarządu;
 • Edinburgh World Heritage Trust, organizacją pożytku publicznego, która zarządza strefą światowego dziedzictwa UNESCO w Edynburgu. Współpraca obejmuje przygotowanie wspólnej oferty dydaktycznej dotyczącej zarządzania dziedzictwem urbanistycznym.

Katedra Inwestycji i Nieruchomości była w latach 2009-2010 członkiem-konsultantem Lokalnej Grupy Wsparcia, utworzonej dla regionu Mazowsze przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, które było partnerem w grupie roboczej NODUS w programie URBACT II (projekt NODUS jest częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej). Pracownicy Katedry (prof. dr hab. Marek Bryx, dr Aleksandra Jadach-Sepioło) byli członkami Lokalnej Grupy Wsparcia przy Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego uczestnicząc w spotkaniach w kraju i za granicą oraz w opracowaniu raportu końcowego z projektu.

W efekcie blisko dwuletniej współpracy podpisano w lipcu 2010 r. Porozumienie o współpracy Katedry z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego. Porozumienie dotyczy wzajemnego informowania się o prowadzonych badaniach naukowych, pracach rozwojowych, wzajemnych konsultacji naukowych oraz możliwości organizacji bezpłatnych praktyk dla studentów w MBPR.

Ponadto z Katedrą współpracują absolwenci SGH (SGPiS), którzy okazjonalnie podejmują krótkie wykłady dla studentów studiów dziennych lub podyplomowych. Należą do nich między innymi:

 • Dr Piotr Cyburt,
 • Mgr Miłosz Olszewski,
 • Mgr Tadeusz Brach,
 • Mgr Tomasz Lebiedź.

Katedra Inwestycji i Nieruchomości podejmie współpracę z instytucjami i firmami w zakresie:

 • Wymiany doświadczeń;
 • Współpracy przy wspólnych projektach badawczych;
 • Współpracy przy tworzeniu programów studiów i specjalizacji;
 • Wymiany pracowników w celu zwiększania kwalifikacji.

W celu uzyskania bliższych informacji na temat współpracy prosimy o kontakt: kin@sgh.waw.pl.

 

Nodus.png

NODUS – Integracja planowania przestrzennego na szczeblu regionalnym i lokalnym z programowaniem procesów rewitalizacji

 

 

Katedra Inwestycji i Nieruchomości jest członkiem-konsultantem Lokalnej Grupy Wsparcia, utworzonej dla regionu Mazowsze przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, które jest partnerem w grupie roboczej NODUS w programie URBACT II (projekt NODUS jest częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej).

Głównym celem Lokalnych Grup Wsparcia jest opracowanie Lokalnego Planu Działania dla właściwego regionu (w tym przypadku Mazowsza). NODUS jest skoncentrowany na wskazywaniu związków między procesami rewitalizacji i planowania przestrzennego, które mają wpływ na budowę pozytywnych wzorców rozwoju regionalnego i przeciwdziałanie segregacji przestrzennej. Szczególny nacisk położono na integrację celów programów rewitalizacji oraz planowania przestrzennego w polityce przestrzennej i polityka sektorowych. Lokalna Grupa Wsparcia dla Mazowsza składa się z przedstawicieli władz samorządowych szczebla wojewódzkiego (Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego) i lokalnego (Urząd Miasta m.st. Warszawy, Urząd Miasta Radomia, Urząd Miasta w Grodzisku Mazowieckim) oraz konsultantów zaangażowanych w badania dotyczące rewitalizacji miast (Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” oraz Katedra Inwestycji i Nieruchomości SGH). 

Saturn

Saturn.png

Projekt „European Standards for Vocational Training in urban regeneration” realizowany jest w partnerstwie Edinburgh World Heritage Trust (koordynator, Wielka Brytania), Katedry Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Central European Institute of Technology ALANOVA (Austria). Partnerem zewnętrzym, wspierającym działania w projecie jest IURS - Institut pro udržitený rozvoj sídel o.s. (Czechy). 

 

Głównym założeniem projektu jest wyznaczenie jednolitych standardów kształcenia w dziedzinie rewitalizacji obszarów miejskich. Projekt inicjuje szereg działań umożliwiających nawiązanie dialogu pomiędzy instytucjami partnerskimi, wymianę doświadczeń, jak również pozwala na zapoznanie się z charakterem prac z zakresu rewitalizacji realizowanych przez poszczególnych partnerów. Koncertując się na różnych aspektach tj. zarządzanie dziedzictwem, stosowanie analizy GIS czy zintegrowane metody kształcenia („blended learning”) w obszarze rewitalizacji, każdy z partnerów opracuje podręcznik rewitalizacji. Publikacje te będą stanowić podstawę raportu nt jednolitych standardów kształcenia w dziedzinie rewitalizacji obszarów miejskich.

Projekt „European Standards for Vocational Treining in Urban Regenration” SATURN realizowany jest w ramach Programu Leonardo da Vinci, Projekty Partnerskie. 

ECDG.png 

 
 
 

 Wydarzenia