Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencja i seminaria – Katedra Miasta Innowacyjnego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Konferencje i seminaria
 

 konferencje i seminaria

 

Informacje o Konferencji

Konferencja.png 
 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w jubileuszowej Konferencji Naukowej z okazji 45-lecia powstania Katedry Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na temat "Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast", która odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2013 r. w Warszawie.

Konferencja jest adresowana do pracowników naukowych Katedr zajmujących się problematyką nieruchomości ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Problematyka Konferencji będzie ściśle związana z przemianami zachodzącymi na światowym i krajowym rynku nieruchomości. Wiele miejsca zostanie poświęcone zagadnieniom polityki przestrzennej, polityki mieszkaniowej, finansowaniu nieruchomości, analizie czynników determinujących rozwój poszczególnych segmentów rynku nieruchomości, rewitalizacji oraz regulacjom prawnym z tego obszaru.

Mając nadzieję na uczestnictwo, zapraszamy do przygotowania artykułu związanego z tematem Konferencji. Nadesłane opracowania, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w Księdze Jubileuszowej.

Rada Programowa

 • prof. zw. dr hab. Marek Bryx (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - Przewodniczący
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Belniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. zw. dr hab. Krystyna Dziworska (Uniwersytet Gdański)
 • prof. zw. dr hab. Henryk Gawron (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Marcinek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • prof. zw. dr hab. Adam Nalepka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. USz dr hab. Iwona Foryś (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. UMK dr hab. Włodzimierz Karaszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. UMK dr hab. Ewa Siemińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. UEP dr hab. Maria Trojanek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

 

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Gabriel Główka - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • dr Katarzyna Sobiech- Grabka
 • dr hab. Anna Szelągowska
 • mgr Maciej Martyniuk
 • mgr Laura Sommer
 • mgr inż. Mariusz Zabielski

 

Miejsce i termin

Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt. "Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast" odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2013 r. w Warszawie w Hotelu Boss, ul. Żwanowiecka 20.

Organizatorzy zapewniają transport na trasie SGH-Hotel Boss-SGH przed i po zakończeniu Konferencji.

Dodatkowe informacje o hotelu Boss dostępne pod adresem internetowym www.hotelboss.pl/

 

Problematyka

Przemiany zachodzące na krajowym i światowym rynku nieruchomości;

 • Współczesne wyzwania rozwoju obszarów miejskich;
 • Żródła finansowania inwestycji realizowanych na obszarach miast i metropolii;
 • Polityka przestrzenna;
 • Polityka mieszkaniowa;
 • Determinanty rozwoju poszczególnych segmentów rynku nieruchomości;
 • Rewitalizacja;
 • Regulacje prawne a rozwój rynku nieruchomości;
Ważne terminy
 • zgłoszenie udziału w Konferencji wraz z tematem artykułu do 15 czerwca 2013 r.
 • wniesienie opłaty konferencyjnej oraz nadesłanie artykułu do 20 czerwca 2013 r.
 • informacje zwrotne o przyjęciu tekstu do druku do 7 września 2013 r.
 • wysłanie szczegółowych informacji o programie Konferencji do 3 listopada 2013 r.
 • Konferencja Jubileuszowa - 14-15 listopada 2013 r.

Koszt

 • Koszt udziału w Konferencji wynosi 800 zł.
 • Koszt samej publikacji artykułu (bez uczestnictwa w Konferencji) wynosi 450 zł.
 • Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto w banku PEKAO SA nr 66 1240 6003 1111 0000 4946 5213 z dopiskiem "KNOP Rynek Nieruchomości - Nazwisko i imię uczestnika".
 • Koszt konferencji obejmuje wyżywienie w pierwszym i drugim dniu konferencji, udział w uroczystej Kolacji w pierwszym dniu oraz koszty recenzowanej publikacji.
 • Dane do faktury: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, NIP 525-000-84-07.

Aula S.png

Zgłoszenie udziału

Szanowni Państwo!

Celem dokonania zgłoszenia prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do dnia 15 czerwca 2013 r. drogą elektroniczną na adres mailowy Katedry Inwestycji i Nieruchomości:
kin (w domenie sgh.waw.pl).

Karta zgłoszeniowa do pobrania w formacie .doc

Karta zgłoszeniowa do pobrania w formacie .pdf

 

Wymogi redakcyjne

Zasady ogólne

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 15 stron, włączając streszczenie (w języku polskim i angielskim) oraz bibliografię.

 • Marginesy: 2,5 cm (lewy, prawy, górny, dolny)
 • Czcionka podstawowa: Times New Roman 12 pt.
 • Styl: bez odstępów
 • Odstęp w tekście podstawowym 1 wiersz.
 • Wcięcie pierwszego wiersza w akapicie 1 cm.

Artykuły poddane będą recenzji. Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, wprowadzania poprawek stylistycznych i redakcyjnych.

Korekta autorska powinna zostać przeprowadzona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania wskazówek.

Struktura artykułu

Każdy zgłaszany artykuł powinien zawierać następujące elementy:

 • Imię i nazwisko autora(ów) - umieszczone w górnym lewym rogu, Times New Roman, 12 pkt
 • Informacje o autorach - afiliacja autorów (uczelnia, instytucja) oraz adres poczty elektronicznej - umieszczone w górnym lewym rogu, Times New Roman, 12 pkt
 • Tytuł artykułu wyśrodkowany, czcionka Times New Roman 14 pkt, wielkie litery, pogrubienie,
 • Śródtytuły pogrubione, Times New Roman 12 pkt. Numeracja arabska.
 • Streszczenie w języku polskim (maksymalnie do 200 słów) czcionka Times New Roman 10 pkt,
 • Struktura tekstu artykułu:
  • Wstęp - cel oraz zakres tematyczny artykułu
  • Część zasadnicza artykułu (podzielona ponumerowanymi śródtytułami), tekst wyjustowany
  • Podsumowanie – wnioski, rekomendacje
  • Tytuł i streszczenie w języku polskim
  • Tytuł i streszczenie w języku angielskim
  • Bibliografia.
 • przypisy dolne: wyjustowane, numeracja ciągła w ramach artykułu, czcionka Times New Roman 10 pkt (przykłady przypisów [1],[2],[3],[4]).
 • Tabele: nie mogą wykraczać poza obszar tekstu głównego, tekst w tabeli - czcionka Times New Roman 10 pkt. Tytuł nad tabelą, czcionka Times New Roman 10 pkt. Źródło pod tabelą, czcionka Times New Roman 10 pkt.
 • Rysunki: nie mogą wykraczać poza obszar tekstu głównego. Tytuł pod rysunkiem, czcionka Times New Roman 10 pkt. Źródło pod rysunkiem, czcionka Times New Roman 10 pkt. Rysunki muszą być edytowalne, w odcieniach szarości.
 • Bibliografia: czcionka Times New Roman, 10 pkt, numeracja arabska np.:
  1) Bryx M. (red.), Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
  2) Główka G., Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
  3) Gawron H., Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 33.
  4) Skawińska E., Sobiech-Grabka K., Nawrot K.A., Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
  5) Szelągowska A. (red.), Współczesna bankowość hipoteczna, CeDeWu, Warszawa 2010.

Tekst nie może być wcześniej publikowany ani zgłoszony do publikacji.

Artykuł należy przesłać drogą elektroniczną na adres: anna.szelagowska (w domenie sgh.waw.pl) oraz w wersji papierowej (w 2 egzemplarzach) na adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.


 

[1] E. Skawińska, K. Sobiech-Grabka, K.A. Nawrot, Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 79.

[2] H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 33.

[3] A. Jadach-Sepioło, I. Dobek, Rewitalizacja jako proces stymulujący restrukturyzację bazy ekonomicznej miasta, [w:] M. Bryx (red.), Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, s. 21.

[4] K. Jajuga, Indeksy rynku nieruchomości, [w:] A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość hipoteczna, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 201.

Sesja doktorancka

Szanowni Doktoranci!

Drugiego dnia organizowanej przez Nas Jubileuszowej Konferencji Naukowej odbędzie się Konkurs dla Doktorantów na najlepszą koncepcję rozprawy doktorskiej.

Regulamin Konkursu wraz z terminami zgłoszeń i warunkami uczestnictwa jest dostępny tutaj.

Zgłoszenia udziału prosimy dokonywać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go w wersji elektronicznej do dr Katarzyny Sobiech-Grabki (katarzyna.sobiech@sgh.waw.pl) do dnia 12.09.2013 r.

Dla Autorów najwyżej ocenianych koncepcji rozpraw doktorskich przewidziane są nagrody rzeczowe.

Sponsorem nagród jest Wydawnictwo PWE.

 

Kontakt

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z następującymi osobami:

 
Budynek glowny.png