Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Zakład Inwestycji i Nieruchomości | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Oferta dydaktyczna
 

 Certyfilaty specjlaności "Eco-innovations in cities"

 
​​Warunki otrzymania certyfikatu specjalności "Eco-innovations in cities"

Po ukończeniu specjalności międzykierunkowej "Eco-innovations in cities" potwierdzonym ukończeniem studiów i uzyskaniem dyplomu oraz suplementu, proszę o złożenie tych dokumentów w sekretariacie Katedry Miasta Innowacyjnego (pokój 116 w budynku M).

Dokumenty te, tj. dyplom i suplement, zostaną skopiowane, a kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Następnie sprawdzona będzie zgodność zrealizowanych przedmiotów z zakresem specjalności.  Po około 4-5 tygodniach certyfikat będzie gotowy do odbioru osobistego. 


 

 ​Eco-innovations in cities

 
Dear Students,
I would like to invite you to take part in courses for M.A. students in the frames of "Eco-innovations in cities" specialisation. 

It consists of six classes in the form of blended learning including e-learning modules and workshops with academics and market practitioners. You can study all six courses at once at finish the entire specialisation in one semester or study only selected courses out of:

1. Eco-cities (238621-1169)   
2. Green Urban Regeneration Projects (238641-0044)
3. Green Project Funding (238631-7281) 
4. New Models of Urban Entrepreneurship (234951-0637) 
5. Planning and Management in Eco-cities (234961-0330)
6. Making the 21st Century Cities (234941-0206) 

Benefits for M.A. students: 
 • Newest knowledge about green and smart cities, green start-ups and urban project management!
 • Attractive workshops and case studies with professionals! Previously we had guest speakers from companies like IBM, Orange and Philips!
 • Certificate on completion of all six courses!
 
We already had over 100 graduates in the academic year 2014-2015 and 2015-2016. 

Downloads including six e-books, which we use at classes: http://administracja.sgh.waw.pl/en/dop/projects/eic/Pages/downloads.aspx​

If you require further information please contact me: 
Dominika P. Brodowicz PhD
Innovative City Unit
 
 

 Konsulting Miejski - Nowa specjalność międzykierunkowa

 
 
 
 
specjalność międzykierunkowa na poziomie Studium ​​Magisterskiego

Zapraszamy na zajęcia w ramach nowej, nietypowej specjalności międzykierunkowej przygotowującej do pracy w firmach doradczych realizujących projekty doradcze w miastach, gminach i powiatach. 
 
 
Jeżeli chcielibyście w przyszłości doradzać miastom w ich planach rozwoju, rewitalizacji oraz pracować przy projektach infrastrukturalnych, nasza specjalność to doskonały wybór! 
 
 
Specjalność realizowana będzie w nowym formacie zaczerpniętym z uczelni w Europie Zachodniej. W ramach specjalności przewidujemy takie elementy jak:
 
 
 
 • Nowy format zajęć - blended learning - połączenie e-leraningu (ok. 30-40%) oraz praktycznych zajęć warsztatowych (ok. 60-70%)
 • Zespoły wykładowców i opiekunowie przedmiotu - każdy przedmiot, z uwagi na przekrój przekazywanej wiedzy będzie prowadzony przez zespół wykładowców, z których każdy odpowiedzialny będzie za tę część materiału, w której jest specjalistą.
 • Zajęcia z gościnnym udziałem praktyków oraz przedstawicieli miast  - możliwość nauki od praktyków, którzy na co dzień zmagają się z zarządzaniem takimi organizmami jakimi są miasta
 • Wizyty studyjne i laboratoria miast - praca na konkretnych przykładach, rozwiązywanie w ramach zajęć realnych problemów partnerskich miast
 • Praktyki zawodowe.
Lista przedmiotów w ramach specjalności wraz przedstawieniem zespołu i  sylwetkami wykładowców.
 • 5 przedmiotów - 21 punktów ECTS - 210 godzin zajęć
 • ​​ok. 60 % zajęć warsztatowych
 • 2 semestry - przewidywany czas realizacji​
 • Prowadzący z doświadczeniem zawodowym w wykładanym zakresie
 • Oprócz opiekunów przedmiotów przedstawionych w tabeli poniżej zajęcia prowadzić będą także:
​Lp. ​Nazwa
przedmiotu z linkiem do sylabusa
​Sygnatura
przedmiotu​
Opiekunowie przedmiotów
​1 ​Diagnostyka miasta - 4,5 pkt ECTS - Sylabus przedmiotu ​238740-1226 ​dr hab. Anna Szelągowska - sylwetka wykładowcy​
​2
​Strategia rozwoju miasta - 1,5 pkt. ECTS​ - Sylabus przedmiotu 238750-0044​​ ​prof. dr hab. Marek Bryx - sylwetka wykładowcy
​3 ​Projekty miejskie - 6 pkt ECTS - Sylabus przedmiotu ​238760-1​135 ​​dr hab Katarzyna Sobiech-Grabka - sylwetka wykładowcy
​4 ​Ewaluacja miejskich programów rozwoju - 3 pkt. ECTS - Sylabus przedmiotu ​238770-1166​ ​dr Aleksandra Jadach-Sepioło - sylwetka wykładowcy
​5 ​Miasto od A do Z - 6 pkt. ECTS - Sylabus przedmiotu​​​ 238780-1169​ ​dr Dominika Brodowicz
  
Pełen opis efektów kształcenia oraz tematyki poruszanej w ramach poszczególnych przedmiotów dostępny jest TUTAJ​​​
 

 Dydaktyka - kompletna oferta

 

Oferta dydaktyczna

Specjalności międzykierunkowe


OFERTA DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW
KATEDRY MIASTA INNOWACYJNEGO

 

prof. dr hab. Marek Bryx

 

 • Tematyka badań własnych

Rozwój i rewitalizacja miast; Inwestycje rzeczowe; Rynek nieruchomości - zarządzanie, finansowanie, obrót, inwestowanie, rozwój i funkcjonowanie

237740-0044  Konsultacje społeczne w procesie inwestycyjnym

132280-0044  Międzynarodowe aspekty działalności pośrednika

136570-0044  Podstawy wiedzy technicznej w budownictwie

131669-0044  Rynek nieruchomości (e-learning) 

234130-0044  Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi 

234139-0044  Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi (e-learning)

 

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

190241   LIC ST 
290241   MGR ST

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Nieruchomości a bankowość hipoteczna. Źródła finansowania nieruchomości i sposoby pozyskiwania środków inwestycyjnych. Zarządzanie nieruchomościami i procesem ich tworzenia. Marketing w nieruchomościach. Rozwój mieszkalnictwa i jego uwarunkowania. Rozwój i rewitalizacja miast
  Profesor Marek Bryx prowadzi seminaria:
 • doktorskie dotyczące różnorodnych aspektów funkcjonowania rynku nieruchomości, w którym uczestniczy od 12 do 15 osób, głównie słuchaczy studiów doktoranckich KNoP
 • magisterskie i licencjackie kontynuowane,
  nowe magisterskie, od semestru letniego 2008/2009, na które przyjmuje co semestr do 3 osób podejmujących nowatorskie tematy i wybieranych droga konkursu, w którym głównym kryterium jest średnia uzyskanych ocen i oryginalność podejmowanego tematu.
  Uwaga: od semestru letniego 2008/2009 Prof. dr hab. M. Bryx zawiesił prowadzenie nowych seminariów licencjackich.

   

dr Dominika Brodowicz

 • Specjalność „Financial and ecological innovations in cities”

Rola – koordynatorka specjalności

Specjalność międzykierunkowa „Financial and ecological innovations in cities” została utworzona w ramach projektu „Ekoinnowacje w mieście” (1/POKL/4.3/2012). Efektem kształcenia na tej specjalności jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności studentów w zakresie funkcjonowania, rozwoju i efektywnego zarządzania miastami i stosowanymi w nich ekoinnowacyjnymi rozwiązaniami. Dzięki systemowi blended-learning studenci specjalności mogą poznać m.in. współczesne modele i strategie rozwoju miast, mechanizmy finansowania ekobiznesu w globalnym otoczeniu, roli ekoinnowacji w rozwoju obszarów miejskich. Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności m.in:

•    kreowania innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań poprawiających jakość życia w mieście;

•    porównywania i oceny strategii tzw. zielonych miast oraz stosowanych w nich innowacyjnych rozwiązań;

•    rozpoznawania i reagowania na społeczno-ekonomiczne wyzwania obszarów miejskich we współczesnym świecie;

•    przygotowania profesjonalnych wniosków o finansowanie inwestycji proekologicznych;

•    oceny efektywności innowacyjnych instrumentów finansujących ekoinnowacyjne projekty inwestycyjne w miastach oraz

•    oceny ryzyka w miejskich inwestycjach proekologicznych.


Przedmioty prowadzone w ramach specjalności (łącznie 20 ECTS):

•    Green Urban Regeneration Projects (sygnatura 238641–0044, prowadzący prof. dr hab. M. Bryx + zespół, 4 ECTS)

•    Eco-cities (sygnatura 238621-1169, prowadząca dr D. P. Brodowicz, 4 ECTS)

•    Green Project Funding (sygnatura 234931 – 0174, prowadząca prof. dr hab. H. Godlewska-Majkowska + zespół, 4 ECTS)

•    Planning and Management in Eco-cities (sygnatura 234961-0330, dr hab. S. Łobejko + zespół, 4 ECTS)

•    New Models of Urban Entreprenuership (sygnatura 234951-0637, prowadzący dr hab. M. Wojtysiak-Kotlarski + zespół, 4 ECTS)


 • Przedmioty w ofercie indywidualnej

237397-1169     Eco-cities (blended learning)
 •  Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

190001 LIC ST LIC S-N LIC POP
290001 MGR ST MGR S-N MGR POP


 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
  Rynek nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych (commercial and housing property market).
  Zielone i inteligentne miasta (eco and smart cities).
  Zarządzanie strategiczne i planowanie długoterminowe (strategic management and long-term planning).
  Przedsięwzięcia inwestycyjne na rynku nieruchomości/miastach (investment projects).
  Konsultacje społeczne i partycypacja (social consultations and participation).
  Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (socially responsible investing).
  Start-up'y - finansowanie, zarządzanie, rozwiązania dla miast (start-ups).
  Analiza danych (data analysis).
  Sharing economy, circular economy.
  Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych (investment projects financing).
  E-mobilność (e-mobility).
  Adaptacja do zmian klimatu (climate change adaptation).


dr Magdalena Cicharska

 • Tematyka badań własnych

Rynek nieruchomości; warszawski rynek mieszkaniowy; ocena i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych; finanse przedsiębiorstw; personal finanse.

237771-0801  Cashflow 101 - educational game by R. Kiyosaki 

237770-0801  Cashflow 101 - gra edukacyjna Roberta Kiyosaki

237780-0801  Inwestycje rzeczowe

130320-0801  Inwestycje rzeczowe i metody ich finansowania 

222911-0801  Managerial Accounting

234180-0801  Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

196081-0801
296081-0801

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
  Rynek nieruchomości - mieszkaniowych i komercyjnych. Przedsięwzięcia deweloperskie, zarządzanie projektami. Ocena efektywności i ryzyka inwestycji, finansowanie. Marketing na rynku nieruchomości. Komercjalizacja. Finanse przedsiębiorstw. Analiza finansowa. Rachunkowość zarządcza, budżetowanie, planowanie finansowe. Personal finance, bogactwo jednostek. Wolność finans., style życia (new rich, pokolenie X, Y, Z). Biznes internetowy, start-upy. Rynek wydawnictw - tradycyjnych i elektronicznych

 

dr Jerzy Kopyra

 • Tematyka badań własnych:

Gospodarka nieruchomościami, prawne aspekty obrotu nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane

237920-1031  Prawne otoczenie nieruchomości

136049-1031  Prawo dla pośredników w obrocie nieruchomościami (e-learning) 

232170-1031  Prawo nieruchomości 

237000-1031  Prawo nieruchomości - analiza przypadku  

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

196691-1031
296691-1031

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
  licencjonowane zawody na rynku nieruchomości, proces inwestowania w nieruchomości, prawne aspekty obrotu nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami

 

​​dr hab Katarzyna Sobiech-Grabka

 • Tematyka badań własnych

Partnerstwo publiczno-prywatne; infrastruktura w procesach wzrostu i rozwoju; polityka gospodarcza okresu transformacji; rewitalizacja miast

 • Oferta dydaktyczna: 

132280-0044  Międzynarodowe aspekty działalności pośrednika

233500-1135  Partnerstwo publiczno-prywatne

232770-1135  Partnerstwo publiczno-prywatne 

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

197281-1135 
297281-1135 

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych

  Partnerstwo publiczno-prywatne. Inwestycje infrastrukturalne. Ryzyko inwestycyjne. Infrastruktura w procesach wzrostu i rozwoju. Polityka fiskalna a rynek nieruchomości. Rewitalizacja miast. Polityka mieszkaniowa w krajach UE. Polityka gospodarcza okresu transformacji. Rynek nieruchomości

 

dr Aleksandra Jadach-Sepioło

 • Tematyka badań własnych

Rozwój miast; ekonomika miasta; rewitalizacja miast; polityka miejska; interwencjonizm lokalny; programowanie rozwoju lokalnego; metodyka badań procesów miejskich

Oferta dydaktyczna

237820-0145  Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości

 222390-1166  Planowanie rozwoju miast

 136300-1166  Potencjał inwestycyjny miast 

 237830-1166  Rewitalizacja miast

 232200-1166  Zarządzanie finansami miasta


Oferta seminariów 
(sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

199921-1166
299921-1166

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych:

  rewitalizacja miast, procesy rozwoju miast, programowanie i finansowanie inwestycji miejskich, zastosowanie instrumentów inżynierii finansowej w finansowaniu rozwoju miast (m.in. fundusze rozwoju obszarów miejskich - Inicjatywa JESSICA), partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji miast, pomoc publiczna w projektach rewitalizacyjnych, finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości

 

dr inż. Anna Stankowska

 • Tematyka badań własnych

Przygotowanie i realizacja inwestycji; zagadnienia prowadzenia konsultacji społecznych; aspekty prawne w procesie inwestycyjnym;wycena nieruchomości.

 

238040-1173  Nieruchomości w gospodarce przestrzennej

 233510-1173  Plan zarządzania nieruchomością

 137050-1173  Podstawy gospodarki przestrzennej

 236970-1173  Podstawy zarządzania nieruchomościami

 237280-1173  Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi 

 234130-0044  Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi 

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

 190231-1173 
290231-1173

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych

  Kryterium czasu w uzyskaniu decyzji środowiskowych dla inwestycji infrastrukturalnych zlokalizowanych w obszarze aglomeracji miejskiej. Rola samorządów gminy w procesie realizacji inwestycji. Wycena nieruchomości w procesie inwestycyjnym. Analiza finansowa kosztów przygotowania raportu OOŚ. Zamówienia publiczne. Charakterystyka rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Charakterystyka systemu inwestycyjnego w budow. mieszkan. Analiza cyklu życia projektu inwestycyjnego.

 

prof. dr hab. Anna Szelągowska, prof. SGH

 • Tematyka badań własnych

Bankowość; rynki finansowe; finansowanie nieruchomości; polityka mieszkaniowa.

 

 • Oferta dydaktyczna

   121030-1226  Bankowość

   238461-1226  Financial Frauds

   238150-1226  Finansowanie nieruchomości

   238411-1226  Personal Finance Management

   131660-1226  Rynek nieruchomości 

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium) 

19382-1226
29382-1226

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
  Rynek nieruchomości / Real estate market. Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości. Bankowość inwestycyjna - rozwój i efektywność inwestycji. Bankowość centralna / Central banking. Bankowość hipoteczna - trendy i regulacje/Mortgage banking. Bankowość detaliczna - trendy i regulacje / Retail banking. Bankowość korporacyjna / Corporate banking. Bankowość spółdzielcza / Cooperative banking. Finanse przedsiębiorstw / Corporate finance. Finanse gospodarstw domowych / Personal finance.

 

 
 
 

 Specjalności międzykierunkowe