Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Inwestycji i Nieruchomości | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Publikacje
 

 publikacje

 

Bankowość hipoteczna   

 1. Bryx. M., REITS – amerykańskie fundusze nieruchomości. Nr 002/2000, Warszawa, październik 2000. 
 2. Bryx. M., Bank budownictwa - głos w dyskusji, "Problemy Rozwoju Budownictwa" 1989, nr 3-4. 
 3. Bryx. M., Restytucja listów zastawnych, "Rzeczoznawca majątkowy" 1998, nr 1. 
 4. Bryx. M., Listy zastawne jako podstawa wieloletniego kredytu, "Problemy Rozwoju Budownictwa" 1998, nr 1. 
 5. Bryx. M., Przed uruchomieniem rynku listów zastawnych, „Inwestor” 2000 nr 3.
 6. Bryx. M., Uwagi o europejskim i amerykańskim wtórnym rynku hipotecznego kredytu mieszkaniowego. Konferencja naukowa pt.: Inwestycje i nieruchomości – procedury decyzyjne, finansowanie, ryzyko, UG Gdańsk, Gdańsk, wrzesień 1999. Opublikowano w: Inwestycje i nieruchomości, red. K. Dziworskiej i E. Ostrowskiej, Wyd. UG, Gdańsk 2000, ss.324-334.
 7. Reksa Ł., Listy zastawne czy MBS, Magazyn Finansowy Prawa i Gospodarki, nr. 145(1367), 24.06.2002. 
 8. Główka G., Ryzyko w kredytowaniu hipotecznym, w: Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990-99r. pod red. W Kraszewskiego, UMK, Toruń 2000r. 
 9. Główka G., Kredyt hipoteczny jako instrument finansowania nieruchomości, w: Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości pod red. M.Bryxa, SGPiS, Warszawa 2006r. 
 10. Reksa Ł., Bariery rozwoju listów zastawnych w Polsce, Bank i Kredyt, październik 2002. 
 11. Reksa Ł., Hipoteczna pułapka, Gazeta Bankowa, Nr 15 (755), 14 kwietnia 2003. 
 12. Reksa Ł., Listami zbudowane, Bank, nr 3 (126), marzec 2003. 
 13. Reksa Ł., Sekurytyzacja po polsku, Bank nr 10 (133), październik 2003. 
 14. Reksa Ł., Szuflady sekurytyzacji, Gazeta Bankowa, Nr 1 (793), 5 stycznia 2004. 
 15. Reksa Ł., Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych, Bank i Kredyt, luty 2004. 
 16. Reksa Ł., Pojemność rynkowa ryzyka kredytowego w relacji do kapitału instytucji finansowych i potencjału gospodarki - doświadczenia amerykańskie, w Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych, praca zbiorowa pod red. Naukową Krzysztofa Jajugi i Zbigniewa Krysiaka, Związek Banków Polskich, Warszawa, maj 2004. 
 17. Reksa Ł., Credit Risk Capacity in Relation to Financial Institution’s Capital and Market Size, w Credit Risk of Mortgage Loans: Modeling and Management, praca zbiorowa pod red. Naukową Krzysztofa Jajugi i Zbigniewa Krysiaka, Związek Banków Polskich, Warszawa 2005. 
 18. Reksa Ł., Ekonomiczne aspekty sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych, cz. I, Bank i Kredyt, marzec 2005. Reksa Ł., Ekonomiczne aspekty sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych, cz. I, Bank i Kredyt, marzec 2005. 
 19. Reksa Ł., Ekonomiczne aspekty sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych, cz. II, Bank i Kredyt, kwiecień 2005. 
 20. Reksa Ł., Rola ubezpieczenia wierzytelności hipotecznych w rozwoju rynku finansowania nieruchomości, Bank i Kredyt, lipiec 2005. Reksa Ł., Sekurytyzacja wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, Materiały do studiowania rynku nieruchomości, Zeszyt Nr. 1, praca zbiorowa pod red. Prof. Marka Bryxa.   

  Polityka mieszkaniowa

 1. Bryx. M., Przyczynek do dyskusji o roli budownictwa mieszkaniowego w rozwoju gospodarczym. Nr 003/2001, Warszawa, styczeń 2001. 
 2. Bryx. M., Pogorszenie sytuacji mieszkaniowej i społecznej w Polsce jako efekt podwyższenia stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym, Nr 004/2005, Warszawa 2005. 
 3. Bryx. M., Ceny w budownictwie mieszkaniowym, "Gospodarka Planowa" 1977, nr 9. Bryx. M., Koszty i ceny wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, SGPiS, Warszawa 1985, Monografie i opracowania nr 165, ark. wyd. 9,0, stron 165. 
 4. Bryx. M., Możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego, "Wektory" 1985, nr 2. Bryx. M., Jak finansować budownictwo mieszkaniowe, "Rzeczpospolita" 1993, Nr 190. 
 5. Bryx. M., System kredytowania budownictwa czynszowego w Królestwie Polskim (z doświadczeń historycznych), "Problemy Rozwoju Budownictwa" 1998, nr 1. Bryx. M., Oszczędzanie na mieszkanie. "Problemy Rozwoju Budownictwa" 1998, nr 2. 
 6. Bryx. M., Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach. SGH, Warszawa 1999. Ark wyd. 12,8 s. 187. 
 7. Bryx. M., R. Matkowski, Skutki wprowadzenia podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym, "Problemy Rozwoju Budownictwa" nr 3-4 z 2000. 
 8. Bryx. M., Zwrotne finansowanie budżetu państwa z budownictwa mieszkaniowego, w: Bariery rozwoju rynku nieruchomości, red. E. Kucharskiej-Stasiak, UŁ, Łódź 2001, ss.59-69. 
 9. Bryx. M., Kasa kasie nierówna, „Rzeczpospolita” 2001, nr 110. 
 10. Bryx. M., Czy i jak wspierać budownictwo mieszkaniowe, „Nieruchomości Prawo Rynek” 2001, nr 5. 
 11. Bryx. M., Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Poltext, Warszawa 2001, ss.192. 
 12. Bryx. M., Kakoj dołżna stać żiliszcznaja strategia, „Stroitielnaja Gazeta” 2002, nr 14. 
 13. Bryx. M., Mieszkania na wynajem, „Nowe Życie Gospodarcze” 2003, nr 6, ss. 12 i 16. 
 14. Bryx. M., My dołżny najti nowyje medeli wzaimodejstwija, „Stroitielna Gazeta” 2003, wkładka: Budownictwo nr 14, s 3. 
 15. Bryx. M., Finansowanie mieszkań dla osób o dochodach poniżej średniej, „Finansowanie nieruchomości” 2005, Nr 1, ss.25-29. Bryx. M., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce a podwyższenie VAT w budownictwie, Nieruchomości nr 9 z 2005, s. 16-20. 
 16. Bryx. M., Housing Policy in Poland during the economical and political transformation period –prospects, threats and directions of the future, Housing in the New Marketplace, Urban Policy Issues and Solutions, Federal Reserve Bank of New York, New York 20 marca 2003. 
 17. Bryx. M., Instrumenty polityki mieszkaniowej, XIV Konferencja Spalska pt.: Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych, Mat, Pokonfencyjne, PZITB, 2003, ss. 20-26. 
 18. Bryx. M., World Urban forum 3, Vancouver , 19 -23 czerwca 2003, Wygłoszenie referatu: Revitalizing the Rental Housing Sector Through Innovative Public-Private Partnerships – Case of Poland na sesji pod tytułem: Public Investment in Social Housing, addressing MDG target 11 in Emerging Economies w dniu 22 czerwca. 
 19. Bryx. M., Na rzecz mieszkań, „Nowoczesny dom”, wrzesień 2002, Dodatek do „Polityka”. Bryx. M., Kryzys na własne życzenie już blisko, „Puls Biznesu”, 07 marca 2006. 
 20. Bryx. M., Nowa ulga, TBSy, mieszkania na wynajem, Home & Market, czerwiec 2002, ss.116-117. 
 21. Bryx. M., Mieszkania na wynajem, Nowe Życie Gospodarcze 2003, nr 6, s. 12 i 16. Bryx. M., Wdrażamy „czarny scenariusz”, „Rynek nieruchomości warszawskich” 2006, nr 3, s.13. 
 22. Główka G., Czy kryzys standardu mieszkaniowego?. Wektory 1984 nr 4/5. 
 23. Główka G., Standard mieszkaniowy jako element jakości życia. Monografie i Opracowania nr 136, SGPiS 1984 (współautor). 
 24. Reksa Ł., Nowe prawo nowe szanse, w: Magazyn Finansowy Prawa i Gospodarki, nr. 138(1355), 10.06.2002. 
 25. Reksa Ł., System ksiąg wieczystych w Polsce, w: Magazyn Finansowy Prawa i Gospodarki, nr. 169(1391), 22.07.2002. Reksa Ł., Komentarz: Wysoki VAT zniszczy mieszkaniówkę, w: Puls Biznesu, 09.07.2002.       

Rewitalizacja 

 1. Bryx M., 2014, Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, Oficyna SGH, Warszawa.
 2. Jadach-Sepioło A., Wałach J., 2014, Przedsiębiorczość w projektach rewitalizacyjnych  sposób na kształtowanie nowoczesnej przestrzeni w polskich miastach, [w:] Madurowicz M. (red.), 2014, Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 112-123.
 3. Jadach-Sepioło A., 2013, Finansowanie ppp w Polsce i na świecie z wykorzystaniem JESSICA i innych instrumentów, „Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego”, (6) 2013, s. 24-30.
 4. Jadach-Sepioło A., 2013, Programy rewitalizacji miast a stabilność otoczenia lokalnie działających przedsiębiorstw, [w:] Sobiecki R., Pietrewicz J. (red.), 2013, Ograniczenie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw, Oficyna SGH, Warszawa, s. 163-184.
 5. Jadach-Sepioło A., 2013, Innowacje w rewitalizacji polskich miast, „Przegląd Urbanistyczny”, (7) 2013, s. 18-19.
 6. Jadach-Sepioło A., 2013, Innowacje w zarządzaniu rewitalizacją miast w Polsce, [w:] Bryx M. (red.), Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 7. Jadach-Sepioło A., 2013, Finansowanie PPP w Polsce i na świecie z wykorzystaniem JESSICA i innych instrumentów, „Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego”, nr 6 (2013), s. 24-30.
 8. Jadach-Sepioło A., 2012, Rewitalizacja jako proces stymulujący restrukturyzację bazy ekonomicznej miasta, [w:] Bryx M. (red.), Rewitalizacja polskich miast jako czynnik kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 9. Grochowski M., Dudek- Mańkowska S., Jadach-Sepioło A., Zegar T., 2012, Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy (stan na 31 grudnia 2010 r.), praca wykonana na zlecenie Biura Polityki Lokalowej, Warszawa.
 10. Jadach-Sepioło A., 2012, Programy rewitalizacji miast a stabilność otoczenia lokalnie działających przedsiębiorstw, [w:] R. Sobiecki, J. Pietrewicz (red.)Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 11. Jadach-Sepioło A., 2012, Inicjatywa JESSICA – europejska inżynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów PPP, materiały konfencji „Atrakcyjne miasto”, 22 maja 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.​
 12. Jadach-Sepioło A., 2011, Obszary kryzysowe w polskich miastach – ocena zapotrzebowania na projekty rewitalizacyjne,[w:] MRR, 2011, Inicjatywy Wspólnotowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013, Warszawa, ISBN 978-83-7610-223-8, s. 247-257.
 13. Jadach-Sepioło A., 2011, Obszary kryzysowe w polskich miastach – ocena zapotrzebowania na projekty rewitalizacyjne, [w:] Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011, Inicjatywy Wspólnotowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013, Warszawa 2011.
 14. Jadach-Sepioło A., 2011, Wpływ rewitalizacji przestrzeni publicznych w centrach miast na lokalny rynek nieruchomości, [w:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
 15. Jadach-Sepioło A., 2011, Gentrification in context of urban regeneration, [w:] Gawron H. (red.), 2011, Tendencies and Forecast of the Polish Property Market Development, “Zeszyty naukowe”, nr 188, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 16. Jadach-Sepioło A., 2011, Rewitalizacja miast, [w:] Kuciński K. (red.), 2011, Miasto jako analog przedsiębiorstwa. Inspiracje dydaktyczne i badawcze, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, ISBN 978-83-7378-628-8, s. 171-176.
 17. Jadach-Sepioło A., 2010, Rewitalizacja miast w dokumentach strategicznych w Polsce. Odniesienie do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010– 2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, [w:] Skalski K. (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane, „Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 11 – 28.
 18. Jadach-Sepioło A. (red.), 2010, Źródła i metody finansowania projektów rewitalizacyjnych w Polsce, [w:] Ziobrowski Z., Jarczewski W. (red.), Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, tom VIII, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 147 – 178.
 19. Herbst I., Jadach-Sepioło A., 2010, Modele rewitalizacji miast w Polsce – ocena założeń, [w:] Ziobrowski Z., Jarczewski W. (red.), Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, tom VIII, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 191 – 228.
 20. Bryx M., Herbst I., Jadach-Sepioło A., 2010, Założenia krajowej polityki rewitalizacji, [w:] Ziobrowski Z. (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, tom IX, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 33 – 71.
 21. Bryx M., Jadach-Sepioło A., 2010, Propozycje instrumentów finansowych, [w:] Ziobrowski Z. (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, tom IX, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 199 – 222.
 22. Jadach-Sepioło A., 2010, Inicjatywa JESSICA. Finansowanie rewitalizacji miast oparte na mechanizmach inżynierii finansowej, [w:] Ziobrowski Z. (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, tom IX, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 219 – 222.
 23. Jadach-Sepioło A., 2010, Propozycja struktury planu wykonawczego „Rewitalizacja miast polskich”, [w:] Ziobrowski Z. (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, tom IX, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 230-232.
 24. Herbst I., Jadach-Sepioło A., 2010, Modele rewitalizacji miast – próba typologii rozwiązań zagranicznych i polskich, [w:] Szczepaniak K. (red.), Inwestycje. Wybrane zagadnienia, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, 1/1 (2010), Sopot, s. 31 – 48.
 25. Bryx M., Jadach-Sepioło A., 2009, Rewitalizacja miast w Niemczech, Seria „Rewitalizacja miast polskich”, Tom 3 , Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 26. Jadach-Sepioło A., 2009, Możliwości zarządzania wartością nieruchomości w rewitalizacji polskich miast, [w:] Rydzik W. (red.), Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, Seria „Rewitalizacja miast polskich”, Tom 3 , Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 105-162.
 27. Jadach-Sepioło A., 2009, Ewolucja europejskiego stanowiska wobec polityki miejskiej w latach 1975-2007, „Problemy Rozwoju Miast”, Instytut Rozwoju Miast, nr 1-2/2009, s. 50-57.
 28. Jadach-Sepioło A., 2008, Ewolucja polityki rewitalizacji we Francji i w Wielkiej Brytanii w II połowie XX wieku, „Problemy Rozwoju Miast”, Instytut Rozwoju Miast,  nr 2-3-4/2008, s. 30-41.
 29. Jadach-Sepioło A., 2007, Gentryfikacja jako część strategii odnowy miast, „Property Journal. Polska Giełda Nieruchomości", 3-4(2007), s. 56-58.
 30. Jadach-Sepioło A., 2007, Gentryfikacja czyli przekształcanie podupadłych domów w luksusowe rezydencje, „Property Journal. Polska Giełda Nieruchomości”, 1-2(2007), s. 61-64.
 31. Jadach-Sepioło A., 2006, Gentryfikacja w miastach postsocjalistycznych, „Genius Loci. Bezpłatny dodatek do miesięcznika Urbanista”,1 (2006), s. 1-2.
 32. Jadach-Sepioło A., 2007, Gentryfikacja miast, „Problemy rozwoju miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, nr 3/2007, s. 64-77.​
 33. Bryx. M., Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, „Gmina” 2002/2003, Nr 69-70, ss. 18-20. 
 34. Bryx. M., Rewitalizacja obszarów miejskich w Polsce, „Urbanista” 2003, nr 8, ss. 43-45. 
Rynek nieruchomości
 1. Bryx M. (red.), 2013, Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa​
 2. Bryx. M., Potrzebna zmiana prawa, czy sposobu myślenia? „Rynek nieruchomości warszawskich” 2006, nr 8, ss. 76-77. Potrzebna zmiana prawa, czy sposobu myślenia? – fragm., „Urbanista” 2006, nr 10, s.9.
 3. Bryx. M., Nowe życie miasta, „Gmina” 2003, nr 76, ss.11-12. Bryx. M., Kto kreuje wizję nowego miasta, "Inwestycje Komunalne" 2003, nr 9.   Rynek nieruchomości 
 4. Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2006. Bryx M., Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Poltext, Warszawa 2001. 
 5. Bryx. M., K. Kompa, Nowe sposoby finansowania nieruchomości, "Problemy Rozwoju Budownictwa" 1999, nr 4. 
 6. Bryx. M., Wprowadzenie do rynku nieruchomości, w: Podstawy zarządzania nieruchomością. POLTEXT, Warszawa 2000 ss.13-31. Bryx. M., M. Olszewski, REITS – amerykańskie fundusze nieruchomości, "Problemy Rozwoju Budownictwa" 2000, nr 3-4. 
 7. Bryx. M., Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, IFGN SGH, Warszawa, 2000, ss.11-30. 
 8. Bryx. M., Rynek nieruchomości w Polsce, w: Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce, IFGN SGH Warszawa 2001 ss. 9-32. 
 9. Bryx. M., Finansowe uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości, "Finanse bankowość Ubezpieczenia" 2002, nr 3, Wyd.: WSFiB Radom. Bryx. M., To overcome stagnation, "Polish Market" 2003, Nr 1.
 10. Bryx. M., The Property Market, "Nowe Życie Gospodarcze", nr specjalny 28-30 kwietnia 2004 s. 23-24. 
 11. Bryx M., Organizacja i funkcjonowanie rynku nieruchomości, w: Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, red. 
 12. M. Bryx, POLTEXT, Warszawa 2004, s. 13-51. Bryx. M., Housing Investment System in Poland and Expectations of its Development, w: Building for a European Future. Strategies & Alliances for Construction Innovation. ECCREDI & E-CORE Conference. ECCREDI, Bruksela. 2004 volume 2 ss.583-595. 
 13. Bryx. M., Redefinicja rynku nieruchomości, "Doradca majątkowy", nr 19 (grudzień) 2005, s 8-13, Nieruchomości nr 2 s. 29-35. 
 14. Bryx. M., Polskie przepisy wdrażające dyrektywy budowlane Unii Europejskiej. XXI konf, nauk.tech. Awarie budowlane: Opublikowano w: Awarie budowlane. Badania, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Wyd. Politechnika Szczecińska. Wydz. Budownictwa i Architektury. Szczecin-Międzyzdroje 2003. ss: 25-31. 
 15. Bryx. M., Jak cywilizować ten rynek?, "Rynek nieruchomości warszawskich" 2006, nr 3, ss. 20-23. 
 16. Główka G., Czynniki kreujące popyt budowlany. Materiały do studiowania ekonomiki budownictwa cz.VII, SGPiS, Warszawa 1987r. Główka G., Problemy elastyczności potencjału produkcyjnego w budownictwie. Inwestycje i Budownictwo 1989 nr 2. 
 17. Główka G., Potrzeby i kierunki przemian strukturalnych w potencjale budowlanym. Materiały do studiowania ekonomiki budownictwa cz.VIII, SGPiS, Warszawa 1989. 
 18. Cicharska M., Praca doktorska: Źródła finansowania przedsięwzięć deweloperskich w Polsce i ich wpływ na rentowność kapitału własnego. 
 19. Cicharska M., Czy to już czas na spadki cen, Rynek Nieruchomości Warszawskich (ISSN 1733-7909); listopad 2006. Cicharska M., Pierwotny czy wtórny - na którym rynku inwestować, Rynek Nieruchomości Warszawskich (ISSN 1733-7909); październik 2006. 
 20. Cicharska M., Czy warto inwestować wzdłuż drugiej linii metra, Rynek Nieruchomości Warszawskich (ISSN 1733-7909); wrzesień 2006. 
 21. Cicharska M., Czy warto inwestować w nieruchomości, czyli od pucybuta do milionera, Rynek Nieruchomości Warszawskich (ISSN 1733-7909); kwiecień 2006. 
 22. Cicharska M., Czy warto jeszcze inwestować w mieszkania, Rynek Nieruchomości Warszawskich (ISSN 1733-7909); marzec 2006. 
 23. Cicharska M., Finansowa ocena projektów deweloperskich - ogólne i właścicielskie ujęcie rachunku bieżącej wartości netto, Buduj Lepiej (ISSN 1427-0498), listopad-grudzień 2001. 
 24. Cicharska M., Obce źródła finansowania przedsięwzięć deweloperskich, Buduj Lepiej (ISSN 1427-0498), kwiecień-maj 2001. 
 25. Cicharska M., Wzrost cen nieruchomości na rynku warszawskim w 2006, - Konferencja PSBD ,,Warsztaty Dewelopera" Zakopane, grudzień 2005. 
 26. Cicharska M., Development of Polish Real Estate Market, seminarium Inicjatywy Szkoleniowej NBP dla Nadzoru Bankowego "Financing Real Estate Market"; Warszawa, czerwiec 2006. 
 27. Cicharska M., Inwestycje w nieruchomości - nowy rodzaj klienta na rynku mieszkaniowym, Konferencja PSBD ,,Warsztaty Dewelopera" Zakopane, marzec 2006.     

Zarządzanie Nieruchomościami 

 1. Bryx. M., Sytuacja prawna zarządcy. w: Podstawy zarządzania nieruchomością. POLTEXT, Warszawa 2000 ss. 33-43. Bryx. M., Zarządzanie nieruchomością jako faza procesu inwestycyjnego, w: Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, volume 14 numer 1 z 2006, s. 33-43. 
 2. Bryx M. red., Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Poltext, Warszawa 2006. 
 3. Reksa Ł., Escrow zmniejsza ryzyko, w: Magazyn Finansowy Prawa i Gospodarki, nr. 116(1338), 20.05.2002. 
 4. Reksa Ł., Strzał w dziesiątkę. O rachunku escrow inaczej niż Bratkowski, polemika, w: dodatek DOM Gazety Wyborczej, nr. 27(277), 3.07.2002.   Zrównoważony rozwój 
 5. Bryx. M., Stan i możliwości rozwoju inwestycji budowlanych w polskich metropoliach, "Problemy Rozwoju Budownictwa" 2002, nr 2. 
 6. Bryx. M., Potrzeba wdrażania Narodowego Programu Zrównoważonego Rozwoju w Budownictwie Mieszkaniowym, w: Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce, red. T. Jędrzejewskiej-Ścibak, PW, WIŚ, IOiW, Warszawa 2004, ss.31-41. 
 7. Bryx. M., Aspekty ekonomiczne zrównoważonego rozwoju w budownictwie, w: Ekologia a budownictwo, XVI ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowo-techniczna, Bielsko-Biała 14-16.10.2004, PZITB, ss. 20-31. 
 8. Bryx. M., Rola i zadania mieszkalnictwa wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju, XIV Konferencja Spalska pt.: Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych, Mat. Pokonferencyjne, PZITB, 2003, ss. 5-19 
 9. Bryx. M., Zrównoważony rozwój miast, w: Biuletyn Informacyjny UMiRM, Nr 14 z 2003 ss. 77-80. Mączyńska E., Czynniki kreatywnosci i destrukcji w gospodarce przełomu, w: Rozwój - godność człowieka - gospodarowanie - poszanowanie przyrody, red. Barbara Piontek , PWE 2007, ss. 297 -320. 
 10. Mączyńska E., Gospodarka przełomu. Wyzwania dla ekonomistów, w: "Opolskie Roczniki Ekonomiczne" 2007, 17 t., ss. 27-40.   

Wycena 

 1. Bryx. M., Zasady wyceny nieruchomości dla potrzeb emisji listów zastawnych w XIX wieku, w: Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości. SGH, Warszawa 2006, s. 63-83. 
 2. Główka G., Współpraca banku hipotecznego z rzeczoznawcami majątkowymi. Materiały Konferencyjne- Wartość bankowo-hipoteczna nieruchomości, Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Katowice 2001 (współautor). 
 3. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa 2005. Mączyńska E. (współautor), Wartość przedsiębiorstwa a wynagrodzenia menedżerów, w: „Nasz Rynek Kapitałowy” 1999, nr 10 s. 44-51. 
 4. Mączyńska E., Due diligence, "Nasz Rynek Kapitałowy" 1999 nr 12. Mączyńska E., Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością firmy, red. A. Hermana, A. Szablewski, Warszawa, Poltext 1999. 
 5. Mączyńska E., Pietrewicz L., Konferencja organizowana przez SGH (KNOP) i Uniwersytet Gdański – Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw ( 27-28 września 2001) nt. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu Publikacja: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw – aspekty własnościowe-(wyniki badań), Wyd. DeDeWu, Warszawa, 2001, s. 19-34. 
 6. Mączyńska E., Wycena nieruchomości dla potrzeb kredytowania, w: Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx i inni, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 113-138. 
 7. Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw, Zasady, procedury, metody, Wyd. SKwP, Warszawa, 2005. Mączyńska E., Wycena wartości przedsiębiorstw, wyd. 2 zmienione i poszerzone, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa, 1995. 
 8. Mączyńska E., Zawadzki M., Weryfikacja wartości przedsiębiorstw i ich wycena na rynku kapitałowym, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 9(560)/96.   

Zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym 

 1. Bryx. M., Przetarg warunkiem efektywności, "Życie Gospodarcze" 1983, nr 42. 
 2. Bryx. M., Propozycje usprawnienia systemu realizacji inwestycji, "Gospodarka Planowa" 1984, nr 3. Bryx. M., R. Makowski, Nieruchomość jako przedmiot inwestowania, w: Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce, IFGN SGH Warszawa 2001 ss. 55-106. 
 3. Bryx. M., R. Makowski, Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001, ss. 222. Bryx. M., Um das Investieren rentabel zu machen, "Inwestor" 2002, nr 5. 
 4. Bryx. M., Znaczenie rachunku powierniczego w relacji między klientem a deweloperem, "Finansowanie nieruchomości" 2004, nr 1, s. 97. 
 5. Cicharska M., Praca doktorska: Źródła finansowania przedsięwzięć deweloperskich w Polsce i ich wpływ na rentowność kapitału własnego. 
 6. Cicharska M., Pierwotny czy wtórny - na którym rynku inwestować, Rynek Nieruchomości Warszawskich (ISSN 1733-7909); październik 2006. 
 7. Cicharska M., Czy warto inwestować wzdłuż drugiej linii metra, Rynek Nieruchomości Warszawskich (ISSN 1733-7909); wrzesień 2006. 
 8. Cicharska M., Czy warto inwestować w nieruchomości, czyli od pucybuta do milionera, Rynek Nieruchomości Warszawskich (ISSN 1733-7909); kwiecień 2006. 
 9. Cicharska M., Czy warto jeszcze inwestować w mieszkania, Rynek Nieruchomości Warszawskich (ISSN 1733-7909); marzec 2006. 
 10. Cicharska M., Finansowa ocena projektów deweloperskich - ogólne i właścicielskie ujęcie rachunku bieżącej wartości netto, Buduj Lepiej (ISSN 1427-0498), listopad-grudzień 2001. 
 11. Cicharska M., Wzrost cen nieruchomości na rynku warszawskim w 2006, - Konferencja PSBD ,,Warsztaty Dewelopera" Zakopane, grudzień 2005. 
 12. Cicharska M., Określenie ryzyka w deweloperskich projektach inwestycyjnych, Konferencja PSBD ,,Warsztaty Dewelopera" Zakopane, marzec 2005.   Finansowane inwestycji 
 13. Cicharska M., Obce źródła finansowania przedsięwzięć deweloperskich, Buduj Lepiej (ISSN 1427-0498), kwiecień-maj 2001. 
 14. Cicharska M., Ocena rentowności przedsięwzięć deweloperskich - jak wybrać najkorzystniejszy projekt, Konferencja PSBD ,,Warsztaty Dewelopera" Zakopane, grudzień 2001. Zarządzanie podmiotami na rynku nieruchomości 
 15. Bryx. M., G, Główka i T, Jermakow, Stopień samodzielności przedsiębiorstwa budowlanego, "Inwestycje i Budownictwo" 1980, nr 12. 
 16. Bryx. M., Elementy zarządzania i organizacji w przedsiębiorstwach budowlanych, SGPiS, Warszawa 1987, ARK, wyd, 4,8. Bryx. M., Możliwości rozwoju przedsiębiorstw w ramach programu NFI, "Problemy Rozwoju Budownictwa" 1997, nr 4. 
 17. Bryx. M., Inwestycje w nieruchomości a kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, w: Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990-1999, red. W, Karaszewskiego, UMK, Toruń, 2000, ss. 115-133. 
 18. Bryx. M., Aktualna sytuacja branży budowlanej i działania rządu na rzecz jej poprawy, „Problemy Rozwoju Budownictwa” 2002, nr 3-4. 
 19. Bryx. M., Współpraca instytucji funkcjonujących na rynku finansowania nieruchomości w systemowym ograniczaniu ryzyka kredytowego, w: Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych, Modelowanie i zarządzanie, ZBP Warszawa 2004, ss.370-388.
 20. Bryx. M., Współpraca instytucji w ograniczaniu ryzyka kredytowego, „Finansowanie nieruchomości” 2004, Nr 1, ss. 36-44. 
 21. Bryx. M., Dokonane i pożądane zmiany w przedsiębiorstwach sektora budownictwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej, w: Przedsiębiorstwa i gospodarka po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IFGN SGH, Warszawa 2005, ss. 68-77. 
 22. Bryx. M., Nowe instytucje w systemie inwestowania w mieszkania w Polsce – oferta dla zagranicznych inwestorów, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, pod red. W. Karaszewskiego, UMK, Toruń 2005, ss. 185-205. 
 23. Bryx. M., Co-operation of Real Estate Finance Market Institutions in Risk Mitigation Process, Inside: Credit Risk of Mortgage Loans, Modelling and Management, Published by Polish Bank Association, Warsaw, 2005 ss. 386-409. 
 24. Bryx. M., Dokonane i pożądane zmiany w przedsiębiorstwach sektora budownictwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Konferencja Naukowa IFGN: Przedsiębiorstwa krajowe po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IFGN-SGH, Warszawa listopad 2004. 

Upadłość Przedsiębiorstw 

 1. Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej . Książka złożona do druku w wyd. Poltext. Książka ta jest wynikiem kierowanego przeze mnie w INE PAN granatu KBN nr 1 H02C 029 na temat: „Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego informowania.” Fragmenty tej książki zostały opublikowane w artykule pt. „Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw” ,Ekonomista” nr 2 , 2006. 
 2. Mączyńska E. (współaut.), Modelowe i prognostyczne aspekty pomiaru zmian w sytuacji przedsiębiorstw i w restrukturyzacji – analiza dyskryminacyjna, „Working Papers” 2000, INE PAN, Nr 42. 
 3. Mączyńska E. (współautor), Inwestycje jako czynnik przemian strukturalnych. Pomiar i ocena, w: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, red. R. Borowieckiego, Kraków, TNOIK +AE, 1998.
 4. Mączyńska E., Dylematy wykorzystywania modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia oceny niewypłacalności dewelopera, w: Finansowanie działalności deweloperskiej. Aspekty praktyczne, red. Bryx M., Krysiak Z., Wydawnictwo: Związek Banków Polskich, 2006. 
 5. Mączyńska E., Early-warning systems for predicting bankruptcy - Economic Thermometer, “Academia” 2006 , nr 9. 
 6. Mączyńska E., Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2005, s.195. (red.. naukowa i wspólautorstwo) 
 7. Mączyńska E., Kondycja przedsiębiorstw. Raport specjalny, „Nowe Życie Gospodarcze” 2003, nr 3. 
 8. Mączyńska E., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, aspekty strukturalne, w: Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej, Poznań AE, 1997. 
 9. Mączyńska E., Quick test kondycji ekonomiczno-finansowej 500 największych przedsiębiorstw przemysłu o różnych formach własności, wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1995. 
 10. Mączyńska E., Raport Specjalny - Systemy wczesnego ostrzegania, „Nowe Życie Gospodarcze” 2004, nr 12. Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania, 2000. Mączyńska E., Upadłości przedsiębiorstw, Kwartalnik Nauk o Przedsiebiorstwie, SGH, Warszawa, 2006. 
 11. Mączyńska E., Zagrożenie upadłością, w: Materiały i Prace IFGN, t. XCIII, Warszawa, SGH 2005, s. 265. (praca zb. - redakcja naukowa i współautorstwo) Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomista” 2006, nr 2, s. 205-235. Inne 
 12. Mączyńska E. (współautor), Czynniki wyznaczające strategie zarządzania kadrami w sektorze bankowym, w: Zarządzanie strategiczne w bankach. Podstawowe problemy i uwarunkowania. Mat. Konferencyjne, wyd. PTE I Kredyt Bank PBI S.A , 1998. 
 13. Mączyńska E. (współautor), Droga do pozycji lidera. „Working Papers” INE PAN 2000 nr 37 
 14. Mączyńska E. red. nauk. pracy zb., Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Wyd. DiG, Warszawa, 2001. 
 15. Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, w: Bilans płatniczy Polski, red. U Płowiec, E. Mączyńska, W. Orłowskiecki, Bellona , Warszawa 1999. 
 16. Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, „Ekonomista” 1999, nr 1-2. 
 17. Mączyńska E., Determinanty, formy i zakres polityki przemysłowej w Polsce, Konferencja naukowa organizowana przez Akademię Ekonomiczną z Wrocławia w Przesiece k.Jeleniej Góry, czerwiec 1996. 
 18. Mączyńska E., Die Wirtschaftsordnungin Polen - Modelle in der Falle, “Osteuropa-Wirtschaft”, Stuttgart, 2003, nr.4, s.350-363. 
 19. Mączyńska E., Drugi etap transformacji gospodarki Polski. Przemiany mikroekonomiczne (praca zbiorowa) INE PAN, Warszawa 1995 (współautorstwo – red. Nauk. T. Baczko). 
 20. Mączyńska E., Due diligence w ocenie efektywności nieruchomości, w: Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości, pr. zb. pod red. M. Bryxa, SGH, 2001, s. 191-196. 
 21. Mączyńska E., Dysproporcje rozwoju regionalnego. Rola edukacji ekonomicznej w ich przezwyciężaniu, w: Polityka regionalna i edukacyjna wobec dysproporcji rozwojowych polskiej przestrzeni, PTE Rada Naukowa, 2002 Warszawa, Zeszyt Naukowy nr 5/2002 s. 94-100. 
 22. Mączyńska E., Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar, w: VII Kongres Ekonomistów Polskich, T. IV. Przedsiebiorczośc i konkurencyjność, red. J.Kotowicz-Jawor, PTE, Bellona 2001 s. 115-148 .
 23. Mączyńska E., Ekonomiczne następstwa płytkiej restrukturyzacji przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red nauk. B. Godziszewski, M.Haffer, M.J. Stankiewicz, UMK Toruń, 2001 s.149- 169. 
 24. Mączyńska E., Finanse spółek, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa 1994 Mączyńska E., II Ogólnopolska konferencja naukowa, czerwiec 2001, Instytut Organizacji i zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Oddział we Wrocławiu, nt. Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji (25-27 czerwca 2001), referat nt. Przedsiębiorstwa w Polsce – beneficjanci czy ofiary transformacji – opublikowany w tomie pt. Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po 10 latach transformacji (cześć II) - red. M. Moszkowicz, PW, Wrocław, 2001 s. 47-56. 
 25. Mączyńska E., Innowacje a globalne ryzyko, w: Procesy inwestycyjne w Polsce i Rosjii, praca zb. pod red. J. Kotowicz-Jawor, PAN, 2004, s. 99-117. 
 26. Mączyńska E., Innowacyjość a zagrożenia w biznesie i ich pomiar, w: Raport o innowacyjosci gospodarki Polski w 2005 r., praca zb. pod red. T. Baczko, wyd. INE PAN Warszawa, 2005. s. 93-97. 
 27. Mączyńska E., Institut für Mittelstandsforschung: 10 Jahre Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim 1989 - 1999 . Mannheim 2000. Mączyńska E., Inwestycje i przemiany strukturalne w przemyśle, w: Finanse i Bankowość dzwignie wzrostu gospodarczego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998. 
 28. Mączyńska E., Jaki model ustroju gospodarczego dla Polski. Wokół dyskusji na forum RSSG i Rady Naukowej ZK PTE, w: Strategia rozwoju spleconej gospodarki rynkowej w Polsce, t. II s 249-255, Wyd. UMCS Lublin, 07.11.2002. Mączyńska E., Jeszcze o miernikach. „Prawo Asekuracyjne” nr 1/ 1998. 
 29. Mączyńska E., Kapitał ludzki, „Raport” 1997, nr 27. Mączyńska E., Kapitał zagraniczny szansą realizacji programu inwestycyjnego. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa państwowego (studium przypadku). „Working Papers” INE PAN, 1999– Nr 38, współaut. - s 20 s Mączyńska E., Kondycja polskich przedsiębiorstw wobec wyzwań konkurencyjnych w: Polskie przedsiębiorstw wobec globalizacji, red. K.Kuciński, SGH, Warszawa 2001 s. 76- 92 . 
 30. Mączyńska E., Kondycja przedsiębiorstw w Polsce. Ocena poprzez rynek pracy i zmiany paradygmatu rozwojowego, w: Przedsiębiorstwo wobec bezrobocia, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki, SGH, tom LXXXI, 2002 s. 113 i-128. 
 31. Mączyńska E., Korpożercy, korpoludy. Czy ponadnarodowe korporacje niszczą ziemię, kraje i ludzi?, „Nowe Życie Gospodarcze” 2006, nr 19. Mączyńska E., Kreatywność czy agresja?, „Nowe Życie Gospodarcze” 2002, nr 160, s. 12. 
 32. Mączyńska E., Materiały konferencyjne cz. I, Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce i w Bułgarii w okresie transformacji rynkowej, red. C. Glinkowski. Mączyńska E., Mikroekonomia - Termometr dla gospodarki, Magazyn Polskiej Akademii Nauk AKADEMIA, Nr 5, 2006. 
 33. Mączyńska E., O czym informują rankingi?, „Bank i Kredyt” nr 11/96. Mączyńska E., O podatkach - z fraszką w tle, „Nowe Życie Gospodarcze” 2006, nr3. 
 34. Mączyńska E., Oekonomischen Folgen einer unzureichenden Umstrukturierung von Unternehmen, w: “Osteuropa-Wirtschaft”, Stuttgart, 2002. - Sonderdruck 
 35. Mączyńska E., Ökonomische Folgen einer unzureichenden Umstrukturierung von Unternehmen in Polen, " Osteuropa " 2002, Nr. 1, Deutsche Verlags - Anstalt Stuttgart, s.51-66. 
 36. Mączyńska E., Podatkowa choroba, „Rzeczpospolita”, 04.09.2004r. Mączyńska E., Podział dochodu i nierówności dochodowe, „Raport” 1997, nr 29. Mączyńska E., Potrzeba informacji, w: Polskie przedsiębiorstw wobec globalizacji, red. K.Kuciński, SGH, Warszawa, 2001 s. 119-121. 
 37. Mączyńska E., Problemy funkcjonowania sfery badawczo-rozwojowej w warunkach transformacji, w: Dynamika transformacji polskiej gospodarki, pr. zb. pod red. nauk. M.Belki, W.Trzeciakowskiego, Poltext Warszawa 1997; 
 38. Mączyńska E., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, praca zbiorowa "Transformacja gospodarki. Spojrzenie retrospektywne" pod kierownictwem naukowym W. Jakóbika, Friedrich Mączyńska E., Ebert Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1997. 
 39. Mączyńska E., Przemysł lekki na liście 500, w: Wyzwania rozwojowe przemysłu lekkiego, pr. zb. pod red T. Janusza, PTE, 1998. 
 40. Mączyńska E., Rosnące ujemne saldo bilansu handlowego i płatniczego ocena zjawiska i sugestie działań naprawczych, „Raport” 1998, nr 35. 
 41. Mączyńska E., Słabnące tempo wzrostu w gospodarce światowej, „Ekonomista” 2003, nr 5, s. 651-659. Mączyńska E., Społeczna gospodarka rynkowa - pleonazm czy użyteczna w praktyce koncepcja?, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, T. II, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Toruń 2006. 
 42. Mączyńska E., Społeczna gospodarka rynkowa a anglo-amerykański model gospodarczy. Kontrowersje i nieporozumienia, w: Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwość zastosowania, red. W. Bieńkowski, SGH, Warszawa 2006 
 43. Mączyńska E., Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości ich wykorzystania a w Polsce, w: seria PTE „Ekonomia i Świat współczesny” 2003. (redakcja i współautorstwo) Mączyńska E., Sukcesy i porażki przedsiębiorstw, „Nowe Życie Gospodarcze” 2005, nr 24. 
 44. Mączyńska E., System podatkowy. Stan, kierunki reformy. Wpływ na wzrost gospodarczy, “Raport” 1998, nr 37. Mączyńska E., Social Market Economy.Controversies and Misunderstandings, w: Business interaction in a global economy, Wyd. COPE, 2006. 
 45. Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania, Analiza kondycji przedsiębiorstw, „Gospodarka i Przyszłość”, nr 2/5/96, wyd. NÓG, Warszawa 1996. 
 46. Mączyńska E., The List of 500, Enterprises’ successes and failures Davos 2006, “Nowe Życie Gospodarcze”, Special issue, 01 February 2006. 
 47. Mączyńska E., The Role of the State under the Conditions of the Change in Different Societies , “Osteuropa-Wirtschaft”, 2004, 49, 4, Dec, 353-367. 
 48. Mączyńska E., To zwykła defraudacja, „Rzeczpospolita”, 9.08.2002, s.B7. Mączyńska E., Transformationsprozesse in Mittel- und Osteuropa, pr. zb pod red. R. Gantera, Uniwersytet Mannheim 1994. Mączyńska E., Ubezpieczenia w rządowym programie "Strategia dla Polski", „Prawo Asekuracyjne” nr 4(5)/95. Mączyńska E., VII Kongres Ekonomistow Polskich 25-26 stycznia 2001, referat nt: Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar – Zeszyt 6, PTE. Mączyńska E., Wyłanianie mistrzów, „Nowe Życie Gospodarcze” nr 51/52/96. 
 49. Mączyńska E., Zarządzanie przez wartość, „Świat Nieruchomości”1998, nr 23. 
 50. Mączyńska E., Zarządzanie wartością nieruchomości, w: Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości, SGH, 2001, s. 197- 202. 
 51. Mączyńska E., Zawadzki M., Alokacyjna funkcja rynku papierów wartościowych w ujęciu długoterminowym, w: Determinanty funkcjonowania mechanizmu rozwoju, Raporty IRiSS, nr 57 Warszawa, 1997. 
 52. Mączyńska E., Zawadzki M., Czynniki kształtujące poziom rentowności przedsiębiorstw, „Bank i Kredyt” 1997, nr 3. 
 53. Mączyńska E., Zawadzki M., Przejadanie majątku, „Kontrola Państwowa” (dwumiesięcznik poświęcony doskonaleniu organizacji i metod kontroli) NIK, Warszawa 1996. 
 54. Mączyńska E., w: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej T. I.: Zmiany wyników ekonomiczno-finansowych przedsiebiorstw, s.253-284 (współautor); Systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, s. 361-373. T. II: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. Studia wybranych przypadków, s.214; Jak zostać liderem, s.132-157. (współautor) Kapitał zagraniczny szansa realizacji inwestycji, (s. 158-184) (współautor) 
 55. Mączyńska E., Zawadzki M., Strategie restrukturyzacyjne polskich przedsiębiorstw, wyd. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1996. Mączyńska E., Zawadzki M., Strategie restrukturyzacyjne przedsiębiorstw, Analiza na podstawie Listy 500 największych przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w Polsce, PAN INE, zeszyt nr 6, Warszawa 1996. (Seria: Materiały Seminaryjne) 
 56. Mączyńska E., Zawadzki M., Tyle menedżerom, ile warte są ich firmy, „Rzeczpospolita”, 4.11.1998. Mączyńska E., Zawadzki M., Zadłużenie przedsiębiorstw - pomoc czy przeszkoda, Bank i Kredyt nr 9/96. Mączyńska E., Zawadzki M., Zakres i tempo inwestowania w przedsiębiorstwach w Polsce (analiza makro i mikroekonomiczna) w: Innowacje techniczne i zmiany strukturalne w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. 2, praca zbiorowa pod red. A. Jasińskiego, M. Kruka, Uniw. w Białymstoku, 1999, s. 161-186. 
 57. Mączyńska E., Zmiany paradygmantu rozwojowego a ryzyko inwestowania w nieruchomości, w: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego 2004, nr 1. 
 58. Mączyńska E., Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw w procesie transformacji, w: Przedsiębiorstwa w procesie transformacji, praca zbiorowa pod red. J.Mujżela, Poltext, Warszawa, 1997. Mączyńska E., Изменение парадигмы развития и реструктуризацияи инновационность предприятий в Польше (czerwiec 2002) w: Hayczxnyje trudy Czaspopismo Międzynarodowego Towarzystwa Ekonomistów i Towarzystwa Ekonomist/ow Rosyjskich, Moskwa. 2002 s. 124 -142 . tom 11. 
 59. Mączyńska E. Podstawy gospodarki finansowej, Wyd. MSM, Warszawa 1995. - Przekład z języka niemieckiego - Peter Kralicek, Grundlagen der Finanzwirtschaft, Verlag Carl Überreuter, Wien 1991. 
 60. Mączyńska E., Białe plamy i pułapki dzisiejszej rachunkowości, "Rachunkowość" 2007, nr 9. Artykuły w ramach prac badawczych nad listą 5oo największych przedsiębiorstw w Polsce: I. 
 61. Mączyńska E., Banki w czołówce rentowności, „Nowe Życie Gospodarcze” 1998, nr 22. 
 62. Mączyńska E., Analiza rentowności, „Nowe Życie Gospodarcze” 1995, nr 26. Mączyńska E., Finanse spółek, „Życie Gospodarcze” 1996, nr 38. 
 63. Mączyńska E., Poprawa rentowności - majątek lepiej wykorzystywany, „Nowe Życie Gospodarcze” 1996, nr 45. 
 64. Mączyńska E., Rentowność. Przegrupowanie na Liście, „Nowe Życie Gospodarcze” 1996, nr 26. 
 65. Mączyńska E., Zmiany efektywności, „Nowe Życie Gospodarcze” 1995, nr 9. Mączyńska E., Zyskowność przedsiębiorstw, „Życie Gospodarcze” 1995, nr 1. 
 66. Mączyńska E., Dominacja przedsiębiorstw prywatnych, „Nowe Życie Gospodarcze”, 1998, nr 43. Mączyńska E., LISTA 500 - Sukcesy i porażki przedsiębiorstw, „Nowe Życie Gospodarcze” 2005, nr 24. 
 67. Mączyńska E., Lista 5oo – Kłopoty z rentownością, „Nowe Życie Gospodarcze” 2001, nr 23, s. 8. II. Mączyńska E., Lista 5oo Zróżnicowanie rentowności, „Dziennik Prawo i Gospodarka”, Dodatek. 
 68. Mączyńska E., Lista 300 najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw, „Gazeta Finansowa”, 17.09.2001. Mączyńska E., Lista największych eksporterów, „Dziennik Prawo i Gospodarka”, dodatek. 
 69. Mączyńska E., Searching for success, “Polish Market” 2002, nr 10, s.25. Mączyńska E., Sukcesy czołowych eksporterów, „Magazyn Finansowy” 2001, nr 216, s.6. 
 70. Mączyńska E., W poszukiwaniu sukcesu, „Polish Market”, wrzesień 2002. Dodatek: Lista 3000 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw. 
 71. Współautorstwo i współredagowanie raportów Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG) (E. Mączyńska): 
 72. Administracja publiczna. Stan i kierunki zmian. Warszawa 2005, 
 73. Raport nr 31 Aktualne tendencje w polskim handlu zagranicznym. Wnioski dla polityki ekonomicznej. Warszawa 1999, 
 74. Raport nr 35. Finanse publiczne w szansach i zagrożeniach wzrostu gospodarki Polski. Warszawa 2001,
 75. Raport nr 48. Inwestycje i oszczędności. Znaczenie, statystyka, poziom i perspektywy. Warszawa 1997, 
 76. Raport nr 28. Kapitał ludzki. Stan i perspektywy. Warszawa 1998, 
 77. Raport nr 27. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej. Warszawa 1997, 
 78. Raport nr 30. Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa. Warszawa, 2002, 
 79. Raport nr 49. Podział dochodu i nierówności dochodowe. Fakty, tendencje, porównania. Warszawa 1997, 
 80. Raport nr 29. Polska 2010. Długookresowa strategia rozwoju. Warszawa 1998, 
 81. Raport nr 32. Polskie rolnictwo w obliczu integracji europejskiej. Warszawa 2002, 
 82. Raport nr 41. 39. Prowzrostowa polityka strukturalna państwa. Warszawa 2004, 
 83. Raport nr 34. Racjonalizacja finansów publicznych w Polsce. Warszawa 2004, 
 84. Raport nr 50. Reforma rynku pracy. Jak przyspieszyć tworzenie nowych miejsc pracy? Warszawa 2001, 
 85. Raport nr 40 Reprywatyzacja. Stanowisko RSSG w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji. Warszawa 1999, 
 86. Raport nr 43. RSSG o wzroście gospodarczym. Warszawa 2001, 
 87. Raport nr 39. Sektor finansowy w gospodarce polskiej. (Stan i perspektywy w obliczu integracji europejskiej). O średniookresowej strategii finansowej. Warszawa 1998, 
 88. Raport nr 33 System ochrony zdrowia. Kontrowersje i dylematy. Warszawa 2004, 
 89. Raport nr 37. System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy. Warszawa 1999, 
 90. Raport nr 36. Tempo wzrostu gospodarki światowej. Implikacje dla Polski. Warszawa 2004, 
 91. Raport nr 44. Tworzenie nowych miejsc pracy. Warszawa 2004, 
 92. Raport nr 47 Wieś i rolnictwo. Wyzwania i kierunki rozwiązań w obliczu integracji europejskiej. Warszawa 1999, 


 Seria Wydawnicza Nieruchomości W RAMACH SERII „NIERUCHOMOŚCI” POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ prof. dr hab. MARKA BRYXA UKAZAŁY SIĘ NASTEPUJĄCE PUBLIKACJE: 

 1. Kopyra J., Prawo nieruchomości, Poltext 2009 Główka G. pod red., Nieruchomość. Kredyt. Hipoteka, Poltext 2008 
 2. Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext 2006 Foryś I. pod red., Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, Poltext 
 3. 2006 Bryx M. pod red., Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Poltext 2004 
 4. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość, Poltext 2003 
 5. Brzeziński Z. pod red., Pośrednik na rynku nieruchomości, Poltext 2002 
 6. Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext 2001
 7. Bryx M., Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Poltext 2001 
 8. Bryx M., Podstawy zarządzania nieruchomością, Poltext 2000 Sobczak A., Plany zarządzania nieruchomością, Poltext 2000​